اخبار لحظه ای

سلام بر همکاران گرامی

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳


زمان بروز رسانی محصول کارخانه نوسان وضعیت قیمت(تومان)
۱۴:۵۲:۰۰ کلاف 5.5 یزد فولاد احرامیان یزد 300 تومان افزایش 27,600
۱۴:۵۱:۵۵ کلاف 12.5 یزد فولاد احرامیان یزد 300 تومان افزایش 28,400
۱۴:۵۱:۵۱ کلاف 10 یزد فولاد احرامیان یزد 300 تومان افزایش 28,400
۱۴:۵۱:۴۹ کلاف 8 یزد فولاد احرامیان یزد 300 تومان افزایش 28,400
۱۴:۵۱:۴۶ کلاف 6.5 یزد فولاد احرامیان یزد 300 تومان افزایش 28,400
۱۴:۵۱:۳۷ کلاف 5.5 یزد فولاد احرامیان یزد 300 تومان افزایش 28,600
۱۴:۵۱:۲۹ کلاف 5.5 یزد فولاد احرامیان یزد 300 تومان افزایش 28,600
۱۴:۱۱:۱۸ میلگرد 8 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 27,300
۱۴:۱۱:۱۸ میلگرد 22 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 27,300
۱۴:۱۱:۱۸ میلگرد 10 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 27,100
۱۴:۱۱:۱۷ میلگرد 12 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 27,740
۱۴:۱۱:۱۷ میلگرد 14 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 27,355
۱۴:۱۱:۱۷ میلگرد 16 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 27,355
۱۴:۱۱:۱۷ میلگرد 32 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 27,355
۱۴:۱۱:۱۷ میلگرد 28 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 27,355
۱۴:۱۱:۱۷ میلگرد 25 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 26,600
۱۴:۱۱:۱۷ میلگرد 20 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 27,300
۱۴:۱۱:۱۷ میلگرد 18 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 400 تومان افزایش 27,300
۱۴:۰۸:۱۷ میلگرد 12 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان 190 تومان افزایش 27,580
۱۴:۰۸:۱۴ میلگرد 10 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان 190 تومان افزایش 27,580
۱۴:۰۸:۰۲ میلگرد 12 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان 150 تومان افزایش 27,100
۱۴:۰۷:۴۸ میلگرد 10 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان 150 تومان افزایش 27,100
۱۴:۰۵:۳۷ زیگزاک شاخه (75سانتی) - 500 تومان کاهش 30,500
۱۴:۰۵:۳۴ زیگزاک شاخه (65سانتی) - 500 تومان کاهش 30,500
۱۴:۰۵:۳۰ زیگزاک شاخه (55سانتی) - 500 تومان کاهش 30,500
۱۴:۰۵:۲۷ زیگزاک کلاف - 500 تومان کاهش 30,500
۱۳:۵۷:۵۷ میلگرد 20 پرشین فولاد پرشین فولاد 1000 تومان کاهش 26,700
۱۳:۵۷:۵۷ میلگرد 28 پرشین فولاد پرشین فولاد 1000 تومان کاهش 26,800
۱۳:۵۷:۵۷ میلگرد 14 پرشین فولاد پرشین فولاد 1000 تومان کاهش 26,800
۱۳:۵۷:۵۷ میلگرد 25 پرشین فولاد پرشین فولاد 1000 تومان کاهش 26,700
۱۳:۵۷:۵۷ میلگرد 10 پرشین فولاد پرشین فولاد 1000 تومان کاهش 27,500
۱۳:۵۷:۵۷ میلگرد 32 پرشین فولاد پرشین فولاد 1000 تومان کاهش 26,800
۱۳:۵۷:۵۷ میلگرد 12 پرشین فولاد پرشین فولاد 1000 تومان کاهش 27,100
۱۳:۵۷:۵۷ میلگرد 16 پرشین فولاد پرشین فولاد 1000 تومان کاهش 26,700
۱۳:۵۷:۵۷ میلگرد 18 پرشین فولاد پرشین فولاد 1000 تومان کاهش 26,700
۱۳:۵۷:۵۷ میلگرد 22 پرشین فولاد پرشین فولاد 1000 تومان کاهش 26,700
۱۳:۴۹:۰۹ میلگرد 8 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان 100 تومان کاهش 28,500
۱۳:۴۸:۱۲ میلگرد کلاف 10 امیرآباد امیرآباد 500 تومان افزایش 28,700
۱۳:۴۸:۰۹ میلگرد کلاف 10 امیرآباد امیرآباد 500 تومان افزایش 28,500
۱۳:۴۸:۰۱ میلگرد کلاف 8 امیرآباد امیرآباد 500 تومان افزایش 28,500
۱۳:۴۷:۵۷ میلگرد کلاف 10 امیرآباد امیرآباد 300 تومان افزایش 28,300
۱۳:۴۷:۵۲ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد 300 تومان افزایش 28,300
۱۳:۴۷:۴۹ میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد امیرآباد 300 تومان افزایش 28,300
۱۳:۴۷:۴۴ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد 500 تومان افزایش 29,000
۱۳:۴۷:۳۷ میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد امیرآباد 500 تومان افزایش 29,000
۱۳:۴۷:۳۳ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد 400 تومان افزایش 28,200
۱۳:۴۷:۲۸ میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد امیرآباد 400 تومان افزایش 28,200
۱۳:۴۷:۲۵ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد 500 تومان افزایش 29,000
۱۳:۴۶:۱۷ میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 200 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۶:۱۷ میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 200 تومان افزایش 27,000
۱۳:۴۶:۱۷ میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 200 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۶:۱۷ میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 200 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۶:۱۷ میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 200 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۶:۱۷ میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 200 تومان افزایش 28,000
۱۳:۴۶:۱۷ میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 200 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۶:۱۷ میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 200 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۵:۵۶ میلگرد 16 قائم رازی فولاد قائم رازی 300 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۵:۵۶ میلگرد 32 قائم رازی فولاد قائم رازی 300 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۵:۵۶ میلگرد 25 قائم رازی فولاد قائم رازی 300 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۵:۵۶ میلگرد 20 قائم رازی فولاد قائم رازی 300 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۵:۵۶ میلگرد 12 قائم رازی فولاد قائم رازی 300 تومان افزایش 27,500
۱۳:۴۵:۵۶ میلگرد 14 قائم رازی فولاد قائم رازی 300 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۵:۵۶ میلگرد 28 قائم رازی فولاد قائم رازی 300 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۵:۵۶ میلگرد 22 قائم رازی فولاد قائم رازی 300 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۵:۵۶ میلگرد 18 قائم رازی فولاد قائم رازی 300 تومان افزایش 26,800
۱۳:۴۵:۴۲ کلاف 6.5 ملایر کلاف ملایر 200 تومان افزایش 28,700
۱۳:۴۵:۳۸ کلاف 6.5 ملایر کلاف ملایر 100 تومان افزایش 28,200
۱۳:۴۵:۳۳ کلاف 6.5 ملایر کلاف ملایر 100 تومان افزایش 28,100
۱۳:۴۳:۳۳ مش آجدار - 200 تومان کاهش 29,800
۱۳:۴۳:۳۳ مش آجدار - 200 تومان کاهش 29,800
۱۳:۴۳:۳۰ مش آجدار - 200 تومان کاهش 30,500
۱۳:۴۳:۲۶ مش آجدار - 300 تومان کاهش 30,700
۱۳:۴۳:۲۴ مش آجدار - 300 تومان کاهش 30,700
۱۳:۴۳:۲۱ مش آجدار - 300 تومان کاهش 30,700
۱۳:۴۳:۰۰ مش ساده - 100 تومان افزایش 32,100
۱۳:۴۲:۵۶ مش ساده - 100 تومان افزایش 31,600
۱۳:۴۲:۵۲ مش ساده - 100 تومان افزایش 31,600
۱۳:۴۱:۲۰ میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 100 تومان افزایش 25,900
۱۳:۴۱:۲۰ میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 100 تومان افزایش 25,900
۱۳:۴۱:۲۰ میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 100 تومان افزایش 25,900
۱۳:۴۱:۲۰ میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 100 تومان افزایش 25,900
۱۳:۴۱:۲۰ میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 100 تومان افزایش 25,900
۱۳:۴۱:۲۰ میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 100 تومان افزایش 26,100
۱۳:۴۱:۲۰ میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 100 تومان افزایش 26,100
۱۳:۴۱:۲۰ میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 100 تومان افزایش 26,100
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 25 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 20 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 12 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 28,500
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 22 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 28 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 10 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 29,000
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 8 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 31,000
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 14 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 27,200
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 16 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 27,200
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 18 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۹:۲۷ میلگرد 32 بافق یزد فولاد بافق یزد 500 تومان افزایش 27,200
۱۳:۳۸:۴۸ میلگرد 16 فایکو فولاد فایکو 200 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۸:۴۸ میلگرد 32 فایکو فولاد فایکو 200 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۸:۴۸ میلگرد 10 فایکو فولاد فایکو 200 تومان افزایش 28,100
۱۳:۳۸:۴۸ میلگرد 22 فایکو فولاد فایکو 200 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۸:۴۸ میلگرد 18 فایکو فولاد فایکو 200 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۸:۴۸ میلگرد 12 فایکو فولاد فایکو 200 تومان افزایش 27,700
۱۳:۳۸:۴۸ میلگرد 25 فایکو فولاد فایکو 200 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۸:۴۸ میلگرد 20 فایکو فولاد فایکو 200 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۸:۴۸ میلگرد 28 فایکو فولاد فایکو 200 تومان افزایش 27,000
۱۳:۳۸:۴۸ میلگرد 14 فایکو فولاد فایکو 200 تومان افزایش 27,000
۱۳:۱۷:۲۹ کلاف 10 الیگودرز الیگودرز 400 تومان کاهش 29,100
۱۳:۱۷:۲۵ کلاف 8 الیگودرز الیگودرز 400 تومان کاهش 29,100
۱۳:۱۷:۲۲ کلاف 6 الیگودرز الیگودرز 400 تومان کاهش 29,100
۱۳:۱۷:۰۴ کلاف 6.5 الیگودرز الیگودرز 400 تومان کاهش 28,100
۱۳:۱۶:۲۹ کلاف 6.5 ذوبی - 200 تومان کاهش 28,200
۱۳:۱۶:۲۳ کلاف 5.5 ذوبی - 200 تومان کاهش 28,200
۱۳:۱۲:۳۳ میلگرد 12 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 150 تومان افزایش 27,150
۱۳:۱۲:۳۳ میلگرد 10 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 150 تومان افزایش 27,150
۱۳:۱۲:۳۳ میلگرد 18 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 150 تومان افزایش 26,850
۱۳:۱۲:۳۳ میلگرد 10 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 150 تومان افزایش 27,650
۱۳:۱۲:۳۳ میلگرد 16 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 150 تومان افزایش 26,850
۱۳:۱۲:۳۳ میلگرد 22 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 150 تومان افزایش 26,850
۱۳:۱۲:۳۳ میلگرد 20 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 150 تومان افزایش 26,850
۱۳:۱۲:۳۳ میلگرد 12 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 150 تومان افزایش 27,650
۱۳:۱۲:۳۳ میلگرد 14 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 150 تومان افزایش 26,850
۱۳:۱۲:۳۳ میلگرد 25 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 150 تومان افزایش 26,850
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 53,900
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 57,200
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 58,900
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 53,900
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 40,900
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 58,900
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 41,200
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 57,200
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 41,200
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 58,900
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 53,900
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 58,900
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 53,900
۱۲:۲۰:۱۳ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 40,500
۱۲:۲۰:۱۲ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 41,200
۱۲:۲۰:۱۲ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 41,200
۱۲:۲۰:۱۲ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 40,500
۱۲:۲۰:۱۲ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - 300 تومان کاهش 40,900
۱۲:۱۸:۵۱ قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۱ قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۱ قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۱ قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۱ قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۱ قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۱ قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۱ قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,800
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,800
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۵۰ قوطی 100* 100 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۸:۱۶ قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان - 300 تومان کاهش 39,100
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 80 * 80 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 70 * 70 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 40 * 60 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 30 * 60 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 80 * 80 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 40 * 40 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 70 * 70 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 10 * 30 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 30 * 40 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 40 * 80 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 50 * 50 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 20 * 60 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 50 * 50 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 30 * 60 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 30 * 30 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 40 * 80 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 90 * 90 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 20 * 40 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 60 * 60 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 30 * 50 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 10 * 25 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 30 * 40 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 25 * 25 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 90 * 90 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 40 * 40 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 10 * 20 - 100 تومان کاهش 38,800
۱۲:۱۷:۱۴ قوطی 20 * 30 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۳ قوطی 40 * 60 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۷:۱۳ قوطی 20 * 20 - 100 تومان کاهش 38,800
۱۲:۱۷:۱۳ قوطی 60 * 60 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۶:۳۲ لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 2.5 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۶:۳۱ لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 3 - 100 تومان کاهش 38,700
۱۲:۱۶:۲۷ لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 2.2 - 300 تومان کاهش 39,000
۱۲:۱۶:۲۳ لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 2 - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۵:۱۱ پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه - 500 تومان کاهش 41,000
۱۲:۱۵:۰۸ پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه - 400 تومان کاهش 40,600
۱۲:۱۵:۰۳ پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه - 400 تومان کاهش 40,600
۱۲:۱۴:۵۶ پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه - 500 تومان کاهش 41,000
۱۲:۱۴:۴۴ پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه - 400 تومان کاهش 40,600
۱۲:۱۴:۲۵ پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه - 400 تومان کاهش 40,600
۱۲:۱۴:۲۲ پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه - 1000 تومان کاهش 40,000
۱۲:۱۴:۱۷ پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۴:۱۳ پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه - 300 تومان کاهش 39,700
۱۲:۱۳:۰۵ پروفیل سپری - 400 تومان کاهش 41,200
۱۲:۱۳:۰۴ پروفیل لنگه دری - 400 تومان کاهش 41,200
۱۲:۱۳:۰۳ پروفیل چهارچوبی - 400 تومان کاهش 41,200
۱۲:۱۳:۰۳ چهارچوب فلزی فرانسوی - 400 تومان کاهش 41,200
۱۲:۱۲:۵۵ پروفیل سپری - 200 تومان کاهش 39,800
۱۲:۱۲:۵۵ پروفیل لنگه دری - 200 تومان کاهش 39,800
۱۲:۱۲:۵۴ پروفیل چهارچوبی - 200 تومان کاهش 39,800
۱۲:۱۲:۵۴ چهارچوب فلزی ساده - 200 تومان کاهش 39,800
۱۲:۱۲:۵۳ چهارچوب فلزی فرانسوی - 200 تومان کاهش 39,800
۱۲:۱۲:۵۳ چهارچوب فلزی مکزیکی - 200 تومان کاهش 39,800
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 24 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 20 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 16 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 16 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 22 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 22 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 18 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 22 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 18 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 16 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 20 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 20 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 16 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 24 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 22 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 18 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 18 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 20 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 24 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۱۲:۱۰ پروفیل c 24 - 400 تومان کاهش 40,400
۱۲:۰۷:۳۳ تیرآهن16 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 28,300
۱۲:۰۷:۲۹ تیرآهن 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 28,100
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 25 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,000
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 12 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,440
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 28 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,000
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 18 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,000
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 10 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 25,300
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 20 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,000
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 32 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,000
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 10 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,440
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 8 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,660
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 22 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,000
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 16 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,000
۱۱:۴۵:۵۰ میلگرد 14 شاهین بناب فولاد شاهین بناب 200 تومان کاهش 26,000
۱۱:۴۱:۱۳ میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد 150 تومان افزایش 27,350
۱۱:۴۱:۱۳ میلگرد 16 آریان فولاد آریان فولاد 150 تومان افزایش 26,850
۱۱:۴۱:۱۲ میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد 150 تومان افزایش 27,450
۱۱:۴۱:۱۲ میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد 150 تومان افزایش 27,550
۱۱:۴۱:۱۲ میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد 150 تومان افزایش 27,650
۱۱:۴۱:۱۲ میلگرد 22 آریان فولاد آریان فولاد 150 تومان افزایش 26,850
۱۱:۴۱:۱۲ میلگرد 18 آریان فولاد آریان فولاد 150 تومان افزایش 26,850
۱۱:۴۱:۱۲ میلگرد 25 آریان فولاد آریان فولاد 150 تومان افزایش 26,850
۱۱:۴۱:۱۲ میلگرد 20 آریان فولاد آریان فولاد 150 تومان افزایش 26,850
۱۱:۴۱:۱۲ میلگرد 14 آریان فولاد آریان فولاد 150 تومان افزایش 26,850
۱۱:۳۸:۱۷ میلگرد 20 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 100 تومان کاهش 26,500
۱۱:۳۸:۱۷ میلگرد 8 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 100 تومان کاهش 28,300
۱۱:۳۸:۱۷ میلگرد 16 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 100 تومان کاهش 26,500
۱۱:۳۸:۱۷ میلگرد 22 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 100 تومان کاهش 26,500
۱۱:۳۸:۱۷ میلگرد 14 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 100 تومان کاهش 26,500
۱۱:۳۸:۱۷ میلگرد 12 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 100 تومان کاهش 26,800
۱۱:۳۸:۱۷ میلگرد 18 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 100 تومان کاهش 26,500
۱۱:۳۸:۱۷ میلگرد 10 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 100 تومان کاهش 26,800
۱۱:۳۸:۱۷ میلگرد 25 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 100 تومان کاهش 26,500
۱۱:۳۷:۰۵ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش 28,600
۱۱:۳۶:۵۹ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 400 تومان کاهش 29,600
۱۱:۳۶:۴۹ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش 29,100
۱۱:۳۶:۳۱ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 300 تومان کاهش 29,200
۱۱:۳۶:۲۷ تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 300 تومان کاهش 29,700
۱۱:۳۲:۵۵ ورق سیاه 3 گیلان فولاد گیلان 500 تومان کاهش 36,200
۱۱:۳۲:۴۹ ورق سیاه 2.5 گیلان فولاد گیلان 500 تومان کاهش 36,200
۱۱:۳۲:۳۸ ورق سیاه 2 گیلان فولاد گیلان 500 تومان کاهش 36,200
۱۱:۱۵:۳۸ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 50000 تومان کاهش 4,500,000
۱۱:۱۵:۳۳ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 50000 تومان کاهش 5,500,000
۱۱:۱۵:۲۷ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 50000 تومان کاهش 6,600,000
۱۱:۱۵:۲۱ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 50000 تومان کاهش 8,200,000
۱۱:۱۵:۱۵ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 100000 تومان کاهش 9,500,000
۱۱:۱۵:۱۰ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 50000 تومان کاهش 10,500,000
۱۱:۱۵:۰۵ تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 100000 تومان کاهش 15,600,000
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 14 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 28,310
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 8 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 30,310
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 25 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 28,360
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 12 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 28,610
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 10 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 29,310
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 32 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 28,215
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 20 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 28,310
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 28 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 28,360
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 22 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 28,310
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 18 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 28,310
۱۱:۱۳:۰۰ میلگرد 16 راد همدان راد همدان 70 تومان افزایش 28,310
۱۱:۰۰:۳۳ نبشی 10 فولاد نستا 800 تومان کاهش 28,200
۱۱:۰۰:۲۶ نبشی 8 فولاد نستا 800 تومان کاهش 28,200
۱۱:۰۰:۱۷ نبشی 5 فولاد نستا 800 تومان کاهش 28,000
۱۱:۰۰:۰۱ نبشی 5 فولاد نستا 800 تومان کاهش 28,200
۱۰:۵۹:۵۵ نبشی 5 فولاد نستا 800 تومان کاهش 28,500
۱۰:۵۹:۳۶ نبشی 4 فولاد نستا 800 تومان کاهش 28,200
۱۰:۵۹:۳۲ نبشی 4 فولاد نستا 800 تومان کاهش 28,200
۱۰:۵۹:۲۶ نبشی 4 فولاد نستا 800 تومان کاهش 28,400
۱۰:۵۹:۱۹ نبشی 4 فولاد نستا 800 تومان کاهش 28,700
۱۰:۵۹:۱۳ نبشی 4 فولاد نستا 800 تومان کاهش 29,200
۱۰:۵۸:۳۴ ناودانی 8 فولاد نستا 800 تومان کاهش 28,500
۱۰:۰۷:۵۵ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 29,600
۱۰:۰۷:۴۶ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 27,600
۱۰:۰۶:۴۸ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 29,900
۱۰:۰۶:۱۱ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 27,900
۱۰:۰۶:۰۰ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 30,100
۱۰:۰۵:۴۸ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 28,100
۱۰:۰۵:۳۱ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 30,300
۱۰:۰۵:۲۵ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 28,300
۱۰:۰۵:۱۷ نبشی63*63 فولاد ناب تبریز 1000 تومان افزایش 32,000
۱۰:۰۵:۰۰ نبشی 63*63 فولاد ناب تبریز 1000 تومان افزایش 31,000
۱۰:۰۳:۰۸ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز 400 تومان کاهش 29,300
۱۰:۰۳:۰۱ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز 400 تومان کاهش 27,300
۱۰:۰۲:۵۱ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 29,300
۱۰:۰۲:۲۴ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 27,300
۱۰:۰۲:۱۴ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز 400 تومان کاهش 29,500
۱۰:۰۲:۰۶ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز 400 تومان کاهش 27,500
۱۰:۰۱:۳۱ نبشی 40*40 فولاد ناب تبریز 400 تومان کاهش 29,800
۱۰:۰۱:۱۷ نبشی 40*40 فولاد ناب تبریز 400 تومان کاهش 27,800
۱۰:۰۱:۰۳ نبشی 40*40 فولاد ناب تبریز 500 تومان کاهش 28,000
۹:۳۷:۵۷ ورق عرشه 1.2 میل کاشان امیرکبیر کاشان 550 تومان کاهش 52,460
۹:۳۷:۴۴ ورق عرشه 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان 220 تومان افزایش 53,230
۹:۳۷:۳۶ ورق عرشه 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان 220 تومان افزایش 53,010
۹:۳۷:۲۸ ورق عرشه 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان 330 تومان افزایش 52,680
۹:۳۷:۲۰ ورق عرشه 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان 220 تومان افزایش 51,580
۹:۳۶:۵۹ ورق عرشه 1.2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 550 تومان کاهش 52,460
۹:۳۶:۳۹ ورق عرشه 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 220 تومان افزایش 53,230
۹:۳۶:۳۱ ورق عرشه 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 220 تومان افزایش 53,010
۹:۳۶:۲۳ ورق عرشه 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 330 تومان افزایش 52,680
۹:۳۶:۱۲ ورق عرشه 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 220 تومان افزایش 51,580
۹:۳۵:۵۵ شمش 3sp فولادی - 100 تومان کاهش 23,200
۹:۳۵:۵۵ شمش 5sp فولادی - 100 تومان کاهش 23,750
۹:۳۵:۵۵ شمش 5sp فولادی - 100 تومان کاهش 24,050
۹:۳۵:۵۵ شمش 5sp فولادی - 100 تومان کاهش 23,900
۹:۳۵:۵۵ شمش 3sp فولادی - 100 تومان کاهش 23,200
۹:۳۵:۴۱ شمش 5sp فولادی - 100 تومان کاهش 23,600
۹:۳۵:۳۱ شمش 5sp فولادی - 100 تومان کاهش 23,550
۹:۳۵:۲۴ شمش 5sp فولادی - 100 تومان کاهش 23,250
۹:۳۵:۱۷ شمش 5sp فولادی - 100 تومان کاهش 23,250
۹:۳۵:۱۵ ورق عرشه 1.2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 550 تومان کاهش 52,460
۹:۳۵:۰۹ شمش 5sp فولادی - 100 تومان کاهش 23,350
۹:۳۵:۰۲ شمش 5sp فولادی - 100 تومان کاهش 23,350
۹:۳۴:۵۵ ورق عرشه 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 220 تومان افزایش 53,230
۹:۳۴:۲۰ ورق عرشه 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 220 تومان افزایش 53,010
۹:۳۳:۳۲ ورق عرشه 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 330 تومان افزایش 52,680
۹:۳۳:۰۶ ورق عرشه 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 220 تومان افزایش 51,580
۹:۳۲:۲۳ ورق عرشه 1.2 میل هفت الماس هفت الماس 550 تومان کاهش 52,460
۹:۳۱:۴۶ ورق عرشه 1 میل هفت الماس هفت الماس 220 تومان افزایش 53,230
۹:۳۱:۲۳ ورق عرشه 0.9 میل هفت الماس هفت الماس 220 تومان افزایش 53,010
۹:۳۱:۰۴ ورق عرشه 0.8 میل هفت الماس هفت الماس 330 تومان افزایش 52,680
۹:۳۰:۵۱ ورق عرشه 0.7 میل هفت الماس هفت الماس 220 تومان افزایش 51,580
۱۴:۵۷:۵۹ رابیتس3 چشمه 1100 گرمی - ثابت 65,000
۱۴:۵۷:۵۵ رابیتس3 چشمه 1010 گرمی - ثابت 60,000
۱۴:۵۷:۵۲ رابیتس3 چشمه 980 گرمی - ثابت 59,500
۱۴:۵۷:۴۹ رابیتس3 چشمه 900 گرمی - ثابت 58,000
۱۴:۵۷:۴۳ رابیتس3 چشمه 880 گرمی - ثابت 54,000
۱۴:۵۷:۴۰ رابیتس3 چشمه 810 گرمی - ثابت 49,500
۱۴:۵۷:۳۶ رابیتس3 چشمه 770 گرمی - ثابت 48,000
۱۴:۵۷:۳۲ رابیتس3 چشمه 730 گرمی - ثابت 46,000
۱۴:۵۷:۲۵ رابیتس3 چشمه 630 گرمی - ثابت 43,000
۱۴:۵۷:۱۹ رابیتس مسعود 1300 گرمی - ثابت 81,500
۱۴:۵۷:۰۹ رابیتس مسعود1120 گرمی - ثابت 70,500
۱۴:۵۷:۰۱ رابیتس مسعود 1040 گرمی - ثابت 65,500
۱۴:۵۶:۴۶ رابیتس مسعود 990 گرمی - ثابت 64,500
۱۴:۵۶:۴۲ رابیتس مسعود 960 گرمی - ثابت 63,500
۱۴:۵۶:۳۷ رابیتس مسعود 910 گرمی - ثابت 60,500
۱۴:۵۶:۳۵ رابیتس مسعود 900 گرمی - ثابت 60,500
۱۴:۵۶:۳۱ رابیتس مسعود 850 گرمی - ثابت 55,500
۱۴:۵۶:۲۵ رابیتس مسعود 670 گرمی - ثابت 50,500
۱۴:۵۶:۱۹ رابیتس مسعود 500 گرمی - ثابت 44,500
۱۴:۵۶:۱۵ رابیتس مسعود 600 گرمی - ثابت 42,000
۱۴:۵۶:۰۸ رابیتس مسعود 450 گرمی - ثابت 37,500
۱۴:۵۶:۰۴ رابیتس مسعود 410 گرمی - ثابت 36,500
۱۴:۵۵:۵۷ رابیتس1220 گرمی - ثابت 39,500
۱۴:۵۵:۵۲ رابیتس 990 گرمی - ثابت 34,000
۱۴:۵۵:۴۷ رابیتس 850 گرمی - ثابت 30,500
۱۴:۵۲:۵۴ کلاف 11 فولاد شیراز فولاد شیراز ثابت 28,600
۱۴:۵۲:۵۲ کلاف 10 فولاد شیراز فولاد شیراز ثابت 28,600
۱۴:۲۸:۰۰ ورق 12 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 38,100
۱۴:۲۷:۵۷ ورق 10 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 39,800
۱۴:۲۷:۵۵ ورق 8 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 38,000
۱۴:۲۷:۴۹ ورق 6 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 38,300
۱۴:۲۷:۴۵ ورق 5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 38,100
۱۴:۲۷:۴۱ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 37,800
۱۴:۲۷:۳۹ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 37,500
۱۴:۲۷:۳۴ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 37,200
۱۴:۲۷:۳۱ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 37,700
۱۴:۲۷:۲۵ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 37,200
۱۴:۲۷:۲۲ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 37,300
۱۴:۲۷:۱۱ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 39,000
۱۴:۲۷:۰۸ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 37,900
۱۴:۲۷:۰۴ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,000
۱۴:۲۷:۰۰ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 38,300
۱۴:۲۶:۵۶ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,000
۱۴:۲۶:۵۳ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 39,900
۱۴:۲۶:۴۶ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,000
۱۴:۲۶:۴۳ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 38,300
۱۴:۲۶:۴۰ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,000
۱۴:۲۶:۳۴ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 38,300
۱۴:۲۶:۳۳ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,000
۱۴:۲۶:۲۷ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 38,200
۱۴:۲۶:۲۶ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 38,500
۱۴:۲۶:۲۱ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,000
۱۴:۲۶:۱۳ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 37,800
۱۴:۲۶:۱۲ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 36,800
۱۴:۲۶:۱۲ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 38,000
۱۴:۲۶:۰۵ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 38,000
۱۴:۲۶:۰۱ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 37,300
۱۴:۲۵:۵۵ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 37,300
۱۴:۲۵:۵۳ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 37,600
۱۴:۲۵:۴۸ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 37,400
۱۴:۲۵:۴۸ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 37,800
۱۴:۲۵:۴۳ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 37,200
۱۴:۲۵:۴۲ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 38,100
۱۴:۲۵:۲۵ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,500
۱۴:۲۵:۲۴ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,500
۱۴:۲۵:۲۴ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,500
۱۴:۲۵:۲۴ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,800
۱۴:۲۵:۲۲ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,700
۱۴:۲۵:۲۲ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,800
۱۴:۲۵:۱۹ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 50,000
۱۴:۲۵:۱۸ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,800
۱۴:۲۴:۲۶ میلگرد 18 فولاد پارس سیستان فولاد پارس سیستان ثابت 27,600
۱۴:۲۴:۲۶ میلگرد 16 فولاد پارس سیستان فولاد پارس سیستان ثابت 27,600
۱۴:۲۴:۲۵ میلگرد 14 فولاد پارس سیستان فولاد پارس سیستان ثابت 27,600
۱۴:۱۲:۱۰ میلگرد 32 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 27,300
۱۴:۱۲:۰۹ میلگرد 28 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 27,300
۱۴:۱۲:۰۹ میلگرد 25 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 27,200
۱۴:۱۲:۰۸ میلگرد 22 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 27,200
۱۴:۱۲:۰۸ میلگرد 20 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 27,200
۱۴:۱۲:۰۷ میلگرد 18 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 27,200
۱۴:۱۲:۰۷ میلگرد 16 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 27,200
۱۴:۱۲:۰۶ میلگرد 14 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 27,200
۱۴:۱۲:۰۶ میلگرد 12 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 27,700
۱۴:۱۲:۰۵ میلگرد 10 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 28,300
۱۴:۱۲:۰۴ میلگرد 10 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 27,900
۱۴:۱۲:۰۴ میلگرد 8 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 28,700
۱۴:۰۹:۳۸ میلگرد 12 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 27,600
۱۴:۰۹:۳۲ میلگرد 32 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 26,000
۱۴:۰۹:۳۱ میلگرد 28 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 26,000
۱۴:۰۹:۳۰ میلگرد 25 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 26,000
۱۴:۰۹:۳۰ میلگرد 22 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 26,000
۱۴:۰۹:۲۹ میلگرد 20 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 26,000
۱۴:۰۹:۲۹ میلگرد 18 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 26,000
۱۴:۰۹:۲۹ میلگرد 16 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 26,000
۱۴:۰۹:۲۸ میلگرد 14 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 26,000
۱۴:۰۸:۴۵ میلگرد 8 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 28,996
۱۴:۰۸:۴۱ میلگرد 8 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 28,798
۱۴:۰۴:۱۲ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,200
۱۴:۰۴:۱۱ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,000
۱۴:۰۴:۱۰ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,500
۱۴:۰۴:۰۹ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,000
۱۴:۰۴:۰۸ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,500
۱۴:۰۴:۰۷ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 52,300
۱۴:۰۴:۰۶ ورق 10 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,000
۱۴:۰۴:۰۵ ورق 10 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,000
۱۴:۰۴:۰۴ ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 39,400
۱۴:۰۴:۰۳ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,000
۱۴:۰۴:۰۲ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,300
۱۴:۰۴:۰۰ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 48,000
۱۴:۰۳:۵۹ ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,100
۱۴:۰۳:۵۸ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 56,900
۱۴:۰۳:۵۷ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 51,400
۱۴:۰۳:۵۶ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 51,700
۱۴:۰۳:۵۵ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 55,400
۱۴:۰۳:۵۴ ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,000
۱۴:۰۳:۵۳ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,300
۱۴:۰۳:۵۲ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 56,500
۱۴:۰۳:۵۰ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 56,300
۱۴:۰۳:۴۹ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,300
۱۴:۰۳:۴۸ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,300
۱۴:۰۳:۴۳ ورق 3 آجدار پرسی - ثابت 43,400
۱۴:۰۳:۴۲ ورق 3 آجدار پرسی - ثابت 43,200
۱۴:۰۳:۴۱ ورق 2.5 آجدار پرسی - ثابت 43,200
۱۴:۰۳:۴۰ ورق 2.5 آجدار پرسی - ثابت 42,200
۱۴:۰۳:۳۹ ورق 2 آجدار پرسی - ثابت 43,300
۱۴:۰۳:۳۸ ورق 2 آجدار پرسی - ثابت 42,200
۱۴:۰۳:۰۶ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,400
۱۴:۰۳:۰۵ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,100
۱۴:۰۱:۵۳ میلگرد 20 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 26,200
۱۴:۰۱:۵۳ میلگرد 22 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 26,200
۱۴:۰۱:۵۳ میلگرد 25 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 26,200
۱۴:۰۱:۵۲ میلگرد 28 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 26,200
۱۴:۰۱:۵۲ میلگرد 32 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 26,200
۱۴:۰۱:۵۰ میلگرد 18 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 26,200
۱۴:۰۱:۵۰ میلگرد 16 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 26,300
۱۴:۰۱:۵۰ میلگرد 14 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 26,300
۱۴:۰۱:۴۷ میلگرد 12 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 27,800
۱۳:۵۶:۰۱ کلاف 12 گلستان - ثابت 28,500
۱۳:۵۵:۵۷ کلاف 10 گلستان - ثابت 28,000
۱۳:۵۵:۵۳ کلاف 5.5 گلستان - ثابت 28,000
۱۳:۵۵:۲۹ سیم مفتول سیاه - ثابت 32,700
۱۳:۵۵:۲۶ سیم مفتول سیاه - ثابت 31,900
۱۳:۵۵:۲۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 32,700
۱۳:۵۵:۲۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 31,900
۱۳:۵۵:۱۹ سیم مفتول سیاه - ثابت 36,500
۱۳:۵۵:۰۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 36,500
۱۳:۵۴:۴۷ ورق 12 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 43,900
۱۳:۵۴:۴۳ ورق 10 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 44,300
۱۳:۵۴:۴۰ ورق 8 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 44,700
۱۳:۵۴:۳۶ ورق 6 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 44,600
۱۳:۵۴:۳۲ ورق 5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 43,900
۱۳:۵۴:۲۹ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 41,100
۱۳:۵۴:۲۲ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 41,600
۱۳:۵۴:۱۹ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 41,100
۱۳:۵۴:۱۵ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 42,400
۱۳:۵۴:۱۳ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 43,100
۱۳:۵۴:۰۹ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 43,600
۱۳:۵۴:۰۷ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 40,600
۱۳:۵۳:۵۰ ورق 30 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 31,500
۱۳:۵۳:۴۹ ورق 30 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 31,500
۱۳:۵۳:۴۹ ورق 25 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 30,300
۱۳:۵۳:۴۹ ورق 25 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 30,300
۱۳:۵۳:۴۸ ورق 20 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 30,300
۱۳:۵۳:۴۸ ورق 20 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 30,300
۱۳:۵۳:۴۷ ورق 15 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,300
۱۳:۵۳:۴۷ ورق 15 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,000
۱۳:۵۳:۴۶ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,900
۱۳:۵۳:۴۶ ورق 35 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 31,500
۱۳:۵۳:۴۶ ورق 35 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 31,500
۱۳:۵۳:۴۵ ورق 40 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 32,000
۱۳:۵۳:۴۴ ورق 40 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 32,000
۱۳:۵۳:۴۴ ورق 45 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 34,000
۱۳:۵۳:۴۴ ورق 50 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 34,500
۱۳:۵۳:۴۴ ورق 60 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 35,000
۱۳:۵۳:۴۳ ورق 70 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 35,000
۱۳:۵۳:۴۲ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,900
۱۳:۵۳:۳۹ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,900
۱۳:۵۳:۳۶ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,400
۱۳:۵۳:۳۲ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,400
۱۳:۵۳:۲۵ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,900
۱۳:۵۳:۱۰ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,900
۱۳:۵۳:۰۷ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,400
۱۳:۵۳:۰۰ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,900
۱۳:۵۲:۵۷ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,100
۱۳:۵۲:۵۴ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,000
۱۳:۵۲:۵۱ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,400
۱۳:۵۲:۴۷ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 54,000
۱۳:۵۲:۴۶ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 53,500
۱۳:۵۲:۴۴ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 53,500
۱۳:۵۲:۴۳ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 52,500
۱۳:۵۲:۴۲ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 58,200
۱۳:۵۲:۳۹ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 58,200
۱۳:۵۲:۳۷ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 54,000
۱۳:۵۲:۳۶ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 52,500
۱۳:۵۲:۳۵ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 52,000
۱۳:۵۲:۳۴ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 52,000
۱۳:۵۲:۳۴ ورق 2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 57,000
۱۳:۵۲:۳۳ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 52,000
۱۳:۵۲:۳۳ ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 56,000
۱۳:۵۲:۳۲ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 52,500
۱۳:۵۲:۳۲ ورق 2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 57,000
۱۳:۵۲:۳۱ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 52,000
۱۳:۵۲:۳۱ ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 55,500
۱۳:۵۲:۳۰ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 52,500
۱۳:۵۲:۳۰ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 56,000
۱۳:۵۲:۲۹ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 52,800
۱۳:۵۲:۲۸ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 56,000
۱۳:۵۲:۲۸ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 52,800
۱۳:۵۲:۲۷ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 51,500
۱۳:۵۲:۲۶ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 50,300
۱۳:۵۲:۲۶ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 51,500
۱۳:۵۲:۲۵ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 50,300
۱۳:۵۲:۲۵ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 51,500
۱۳:۵۲:۲۴ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 51,500
۱۳:۵۲:۲۳ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 56,000
۱۳:۵۲:۲۲ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 56,800
۱۳:۵۲:۲۲ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 56,000
۱۳:۵۲:۲۱ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 56,800
۱۳:۵۲:۲۰ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 51,500
۱۳:۵۲:۲۰ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 52,600
۱۳:۵۲:۱۹ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 52,400
۱۳:۵۲:۱۹ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 52,600
۱۳:۵۲:۱۸ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 51,500
۱۳:۵۲:۱۸ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 52,300
۱۳:۵۲:۱۷ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 52,400
۱۳:۵۲:۱۷ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 52,300
۱۳:۵۲:۱۶ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 53,000
۱۳:۵۲:۱۶ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 51,300
۱۳:۵۲:۱۵ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 53,500
۱۳:۵۲:۱۵ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 52,300
۱۳:۵۲:۱۴ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 55,900
۱۳:۵۲:۱۴ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 52,300
۱۳:۵۲:۱۳ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 55,900
۱۳:۵۲:۱۲ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 51,300
۱۳:۵۲:۱۲ ورق 1.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,700
۱۳:۵۲:۱۱ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 51,300
۱۳:۵۲:۱۱ ورق 1.25 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,700
۱۳:۵۲:۱۰ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 51,300
۱۳:۵۲:۱۰ ورق 1.25 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,700
۱۳:۵۲:۰۹ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 51,300
۱۳:۵۲:۰۸ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,700
۱۳:۵۲:۰۸ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 51,300
۱۳:۵۲:۰۷ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,700
۱۳:۵۲:۰۷ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 52,200
۱۳:۵۲:۰۶ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,300
۱۳:۵۲:۰۶ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 52,200
۱۳:۵۲:۰۵ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,300
۱۳:۵۲:۰۵ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 52,800
۱۳:۵۲:۰۴ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,300
۱۳:۵۲:۰۴ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 53,300
۱۳:۵۲:۰۳ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,300
۱۳:۵۲:۰۳ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 55,700
۱۳:۵۲:۰۲ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,000
۱۳:۵۲:۰۲ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 55,700
۱۳:۵۲:۰۱ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,000
۱۳:۵۲:۰۰ ورق 0.6 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,600
۱۳:۵۱:۵۸ ورق 0.6 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,600
۱۳:۵۱:۵۷ ورق 0.55 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,600
۱۳:۵۱:۵۶ ورق 0.55 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 52,600
۱۳:۵۱:۵۵ ورق 0.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 55,100
۱۳:۵۱:۵۴ ورق 0.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 54,100
۱۳:۵۱:۵۳ ورق 0.45 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 53,200
۱۳:۵۱:۵۲ ورق 0.45 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 53,200
۱۳:۵۱:۵۱ ورق 0.4 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 55,800
۱۳:۵۱:۵۰ ورق 0.4 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 56,600
۱۳:۵۱:۴۸ ورق 0.3 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 60,800
۱۳:۵۱:۳۹ ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,100
۱۳:۵۱:۳۸ ورق روغنی 3 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 58,700
۱۳:۵۱:۳۷ ورق روغنی 2 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,600
۱۳:۵۱:۳۶ ورق روغنی 2 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,800
۱۳:۵۱:۳۵ ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,600
۱۳:۵۱:۳۴ ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,600
۱۳:۵۱:۳۳ ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,600
۱۳:۵۱:۳۱ ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,600
۱۳:۵۱:۳۰ ورق روغنی 1 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,600
۱۳:۵۱:۲۹ ورق روغنی 1 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,600
۱۳:۵۱:۲۸ ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,500
۱۳:۵۱:۲۷ ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,500
۱۳:۵۱:۲۶ ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,500
۱۳:۵۱:۲۵ ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,500
۱۳:۵۱:۲۴ ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,500
۱۳:۵۱:۲۳ ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,500
۱۳:۵۱:۲۲ ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 54,400
۱۳:۵۱:۲۱ ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 54,400
۱۳:۵۱:۰۲ ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,400
۱۳:۵۱:۰۲ ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,400
۱۳:۵۱:۰۱ ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,600
۱۳:۵۱:۰۰ ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 50,300
۱۳:۵۱:۰۰ ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,400
۱۳:۵۰:۵۰ ورق آبی هفت الماس هفت الماس ثابت 49,200
۱۳:۵۰:۵۰ ورق نارنجی هفت الماس هفت الماس ثابت 49,200
۱۳:۵۰:۴۹ ورق سفید هفت الماس هفت الماس ثابت 49,200
۱۳:۵۰:۴۸ ورق قهوه ای هفت الماس هفت الماس ثابت 49,900
۱۳:۵۰:۴۷ ورق قرمز هفت الماس هفت الماس ثابت 49,200
۱۳:۵۰:۴۳ ورق 8 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 52,000
۱۳:۵۰:۴۲ ورق 100 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,800
۱۳:۵۰:۴۱ ورق 80 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,200
۱۳:۵۰:۴۰ ورق 70 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,200
۱۳:۵۰:۳۹ ورق 60 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,200
۱۳:۵۰:۳۸ ورق 50 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,200
۱۳:۵۰:۳۶ ورق 45 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 39,800
۱۳:۵۰:۳۵ ورق 40 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,900
۱۳:۵۰:۳۴ ورق 35 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,700
۱۳:۵۰:۳۳ ورق 30 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,500
۱۳:۵۰:۳۲ ورق 25 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 38,600
۱۳:۵۰:۳۲ ورق 8 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 44,500
۱۳:۵۰:۳۱ ورق 20 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 38,600
۱۳:۵۰:۳۱ ورق 100 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,200
۱۳:۵۰:۳۰ ورق 15 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 44,000
۱۳:۵۰:۳۰ ورق 90 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,200
۱۳:۵۰:۲۹ ورق 12 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 45,300
۱۳:۵۰:۲۹ ورق 80 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 35,500
۱۳:۵۰:۲۸ ورق 10 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 45,300
۱۳:۵۰:۲۷ ورق 60 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 35,500
۱۳:۵۰:۲۶ ورق 50 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,700
۱۳:۵۰:۲۵ ورق 70 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 35,500
۱۳:۵۰:۲۴ ورق 45 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,000
۱۳:۵۰:۲۳ ورق 40 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 34,200
۱۳:۵۰:۲۲ ورق 35 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 34,000
۱۳:۵۰:۲۱ ورق 30 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 34,000
۱۳:۵۰:۲۰ ورق 25 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,200
۱۳:۵۰:۱۹ ورق 20 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 34,000
۱۳:۵۰:۱۸ ورق 15 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 37,500
۱۳:۵۰:۱۷ ورق 12 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 37,500
۱۳:۵۰:۱۶ ورق 10 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 41,200
۱۳:۴۶:۴۳ میلگرد 18 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,700
۱۳:۴۶:۴۱ میلگرد 20 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,700
۱۳:۴۶:۴۰ میلگرد 22 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,700
۱۳:۴۶:۴۰ میلگرد 25 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,700
۱۳:۴۶:۴۰ میلگرد 28 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,700
۱۳:۴۶:۴۰ میلگرد 30 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,700
۱۳:۴۶:۳۹ میلگرد 40 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 30,400
۱۳:۴۶:۳۷ میلگرد 32 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 28,200
۱۳:۴۶:۳۳ میلگرد 16 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,700
۱۳:۴۶:۳۲ میلگرد 14 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,700
۱۳:۴۶:۳۲ میلگرد 12 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 28,800
۱۳:۴۶:۳۰ میلگرد 8 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,200
۱۳:۴۶:۲۹ میلگرد 12 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,500
۱۳:۴۰:۵۰ تیرآهن 18 فایکو فولاد فایکو ثابت 29,000
۱۳:۴۰:۴۷ تیرآهن 16 فایکو فولاد فایکو ثابت 29,000
۱۳:۳۹:۱۴ میلگرد 10 - ثابت 29,400
۱۳:۳۹:۱۳ میلگرد 8 - ثابت 32,900
۱۳:۳۹:۱۲ میلگرد 10 - ثابت 29,400
۱۳:۳۹:۱۱ میلگرد 8 - ثابت 32,900
۱۳:۳۹:۰۸ میلگرد 32 میانه فولاد میانه ثابت 26,500
۱۳:۳۹:۰۷ میلگرد 28 میانه فولاد میانه ثابت 26,500
۱۳:۳۹:۰۶ میلگرد 25 میانه فولاد میانه ثابت 26,500
۱۳:۳۹:۰۵ میلگرد 22 میانه فولاد میانه ثابت 26,500
۱۳:۳۹:۰۴ میلگرد 20 میانه فولاد میانه ثابت 26,500
۱۳:۳۹:۰۳ میلگرد 18 میانه فولاد میانه ثابت 26,500
۱۳:۳۹:۰۲ میلگرد 16 میانه فولاد میانه ثابت 26,500
۱۳:۳۹:۰۱ میلگرد 14 میانه فولاد میانه ثابت 26,500
۱۳:۳۹:۰۰ میلگرد 12 میانه فولاد میانه ثابت 27,000
۱۳:۳۸:۵۹ میلگرد 10 میانه فولاد میانه ثابت 27,900
۱۳:۳۸:۴۳ میلگرد 32 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 26,500
۱۳:۳۸:۴۲ میلگرد 28 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 26,500
۱۳:۳۸:۴۱ میلگرد 25 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 26,500
۱۳:۳۸:۴۰ میلگرد 22 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 26,500
۱۳:۳۸:۳۸ میلگرد 20 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 26,500
۱۳:۳۸:۳۷ میلگرد 18 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 26,500
۱۳:۳۸:۳۶ میلگرد 16 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 26,500
۱۳:۳۸:۳۵ میلگرد 14 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 26,500
۱۳:۳۸:۳۴ میلگرد 12 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 27,000
۱۳:۳۷:۱۰ کلاف 8 نورد کرمان نورد کرمان ثابت 26,400
۱۳:۳۷:۰۷ کلاف 5.5 نورد کرمان نورد کرمان ثابت 27,900
۱۳:۳۷:۰۲ کلاف 6.5 نورد کرمان نورد کرمان ثابت 27,800
۱۳:۳۶:۵۴ کلاف 6.5 نورد کرمان نورد کرمان ثابت 28,100
۱۳:۳۶:۵۰ کلاف 5.5 نورد کرمان نورد کرمان ثابت 28,200
۱۳:۳۵:۴۶ سیم مفتول گالوانیزه 2 - ثابت 41,000
۱۳:۳۵:۴۶ سیم مفتول گالوانیزه 2.2 - ثابت 41,000
۱۳:۳۵:۴۶ سیم مفتول گالوانیزه 2.5 - ثابت 41,000
۱۳:۳۵:۴۶ سیم مفتول گالوانیزه 3 - ثابت 41,000
۱۳:۳۵:۲۳ سیم مفتول مسوار 8 - ثابت 38,000
۱۳:۳۵:۲۳ سیم مفتول مسوار 8 - ثابت 38,500
۱۳:۳۵:۲۱ سیم مفتول مسوار 7.5 - ثابت 38,500
۱۳:۳۵:۲۱ سیم مفتول مسوار 7.5 - ثابت 38,000
۱۳:۳۵:۱۹ سیم مفتول مسوار 7 - ثابت 38,500
۱۳:۳۵:۱۸ سیم مفتول مسوار 7 - ثابت 38,000
۱۳:۳۵:۱۸ سیم مفتول مسوار 6.5 - ثابت 38,500
۱۳:۳۵:۱۷ سیم مفتول مسوار 6.5 - ثابت 38,000
۱۳:۳۵:۱۵ میلگرد 28 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 26,600
۱۳:۳۵:۱۴ میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 26,600
۱۳:۳۵:۱۲ سیم مفتول مسوار 6 - ثابت 38,500
۱۳:۳۵:۱۱ سیم مفتول مسوار 6 - ثابت 38,000
۱۳:۳۵:۱۰ سیم مفتول مسوار 5.5 - ثابت 37,000
۱۳:۳۵:۱۰ سیم مفتول مسوار 5.5 - ثابت 36,500
۱۳:۳۵:۰۶ سیم مفتول مسوار 5 - ثابت 37,000
۱۳:۳۵:۰۱ میلگرد 12 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت 29,500
۱۳:۳۴:۵۸ سیم مفتول مسوار 5 - ثابت 36,500
۱۳:۳۴:۵۷ سیم مفتول مسوار 4.5 - ثابت 37,000
۱۳:۳۴:۵۵ میلگرد 16 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت 26,000
۱۳:۳۴:۵۴ میلگرد 14 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت 26,000
۱۳:۳۴:۵۴ سیم مفتول مسوار 4.5 - ثابت 36,500
۱۳:۳۴:۵۳ سیم مفتول مسوار 4 - ثابت 37,500
۱۳:۳۴:۵۳ سیم مفتول مسوار 4 - ثابت 37,000
۱۳:۳۴:۵۰ سیم مفتول مسوار 3.5 - ثابت 38,000
۱۳:۳۴:۴۸ سیم مفتول مسوار 3.5 - ثابت 37,500
۱۳:۳۴:۴۵ سیم مفتول مسوار 3 - ثابت 38,500
۱۳:۳۴:۴۴ سیم مفتول مسوار 3 - ثابت 38,000
۱۳:۳۴:۴۲ سیم مفتول مسوار 2.5 - ثابت 39,500
۱۳:۳۴:۴۲ سیم مفتول مسوار 2.5 - ثابت 39,000
۱۳:۳۴:۳۸ سیم مفتول مسوار 2 - ثابت 40,500
۱۳:۳۴:۳۸ سیم مفتول مسوار 2 - ثابت 40,000
۱۳:۳۴:۲۷ سیم خاردار حلقوی سوزنی - ثابت 540,000
۱۳:۳۴:۲۳ سیم خاردار حلقوی سوزنی - ثابت 390,000
۱۳:۳۴:۰۷ سیم خاردار خطی تبری - ثابت 74,000
۱۳:۳۴:۰۷ سیم خاردار خطی سوزنی - ثابت 44,500
۱۳:۳۳:۵۴ سیم خاردار حلقوی تبری - ثابت 650,000
۱۳:۳۳:۵۱ سیم خاردار حلقوی تبری - ثابت 470,000
۱۳:۳۳:۰۷ توری مرغی - ثابت 510,000
۱۳:۳۳:۰۶ توری مرغی - ثابت 410,000
۱۳:۳۳:۰۵ توری مرغی - ثابت 360,000
۱۳:۳۳:۰۵ توری مرغی - ثابت 320,000
۱۳:۳۲:۴۸ توری گابیون 8*10 - ثابت 44,000
۱۳:۳۲:۴۸ توری گابیون 8*10 - ثابت 44,000
۱۳:۳۲:۴۷ توری گابیون 8*10 - ثابت 34,500
۱۳:۳۲:۴۶ توری گابیون 8*10 - ثابت 25,000
۱۳:۳۲:۴۵ توری گابیون 6*8 - ثابت 40,000
۱۳:۳۲:۳۵ میلگرد 16 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 28,710
۱۳:۳۲:۳۵ میلگرد 14 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 28,710
۱۳:۳۲:۳۴ میلگرد 12 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 27,060
۱۳:۳۲:۳۴ میلگرد 10 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 27,500
۱۳:۳۲:۳۴ میلگرد 8 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 28,600
۱۳:۳۲:۳۴ توری حصاری فنس - ثابت 44,500
۱۳:۳۲:۳۳ توری حصاری فنس - ثابت 44,500
۱۳:۳۲:۳۳ توری حصاری فنس - ثابت 44,500
۱۳:۳۲:۳۳ توری حصاری فنس - ثابت 44,500
۱۳:۳۲:۳۲ توری حصاری فنس - ثابت 44,500
۱۳:۳۲:۳۲ توری حصاری فنس - ثابت 44,500
۱۳:۳۲:۳۲ توری حصاری فنس - ثابت 44,500
۱۳:۳۲:۳۱ توری حصاری فنس - ثابت 44,500
۱۳:۳۲:۳۱ توری حصاری فنس - ثابت 44,500
۱۳:۳۲:۲۴ میلگرد 18 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 26,400
۱۳:۳۲:۲۴ میلگرد 20 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 26,400
۱۳:۳۲:۲۴ میلگرد 22 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 26,400
۱۳:۳۲:۲۳ میلگرد 25 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 26,400
۱۳:۳۲:۲۳ میلگرد 28 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 26,400
۱۳:۳۲:۱۳ توری فرنگی - ثابت 480,000
۱۳:۳۲:۱۲ توری فرنگی - ثابت 380,000
۱۳:۳۲:۱۱ توری فرنگی - ثابت 340,000
۱۳:۳۱:۵۹ توری پرسی 2*2 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۹ توری پرسی 2*2 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۹ توری پرسی 2*2 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۸ توری پرسی 3*3 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۸ توری پرسی 3*3 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۸ توری پرسی 4*4 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۷ توری پرسی 4*4 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۶ توری پرسی 4*4 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۶ توری پرسی 5*5 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۵ توری پرسی 5*5 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۵ توری پرسی 5*5 - ثابت 35,000
۱۳:۳۱:۵۵ توری پرسی 5*5 - ثابت 35,000
۱۳:۲۲:۲۵ میلگرد 20 آتیه خلیج فارس فولاد خلیج فارس ثابت 26,000
۱۳:۲۱:۱۰ بست تخت - ثابت 3,300
۱۳:۲۱:۱۰ بست رادیکالی - ثابت 8,700
۱۳:۲۱:۰۹ قلاب - ثابت 5,500
۱۳:۲۱:۰۸ گیره - ثابت 6,400
۱۳:۲۱:۰۷ میلگرد بستر عرض 15 - ثابت 45,100
۱۳:۲۱:۰۷ میلگرد بستر عرض 11 - ثابت 43,000
۱۳:۲۱:۰۵ میلگرد بستر عرض 5.5 - ثابت 42,000
۱۳:۱۸:۱۰ کلاف 10 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 29,500
۱۳:۱۸:۰۸ کلاف 6.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 29,100
۱۳:۱۸:۰۳ کلاف 6.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 29,500
۱۳:۱۷:۵۸ کلاف 5.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 29,700
۱۳:۱۷:۵۴ کلاف 6.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 29,700
۱۳:۱۷:۴۹ کلاف 5.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 29,900
۱۳:۱۵:۲۶ میلگرد 32 نیشابور فولاد خراسان ثابت 27,500
۱۳:۱۵:۲۵ میلگرد 28 نیشابور فولاد خراسان ثابت 26,500
۱۳:۱۵:۲۴ میلگرد 25 نیشابور فولاد خراسان ثابت 26,500
۱۳:۱۵:۲۳ میلگرد 22 نیشابور فولاد خراسان ثابت 26,500
۱۳:۱۵:۲۲ میلگرد 18 نیشابور فولاد خراسان ثابت 26,500
۱۳:۱۵:۲۱ میلگرد 20 نیشابور فولاد خراسان ثابت 26,500
۱۳:۱۵:۲۰ میلگرد 16 نیشابور فولاد خراسان ثابت 26,500
۱۳:۱۵:۱۹ میلگرد 14 نیشابور فولاد خراسان ثابت 26,500
۱۳:۱۵:۱۸ میلگرد 12 نیشابور فولاد خراسان ثابت 29,200
۱۳:۱۵:۱۶ میلگرد 10 نیشابور فولاد خراسان ثابت 29,700
۱۳:۱۴:۲۵ ناودانی 10 فولاد شکفته ثابت 28,150
۱۳:۱۴:۲۴ ناودانی 10 فولاد شکفته ثابت 27,850
۱۳:۱۴:۲۳ ناودانی 8 فولاد شکفته ثابت 28,150
۱۳:۱۴:۲۳ ناودانی 8 فولاد شکفته ثابت 27,850
۱۳:۱۴:۲۰ ناودانی 16 فولاد شکفته ثابت 29,050
۱۳:۱۴:۱۹ ناودانی 6 فولاد شکفته ثابت 27,950
۱۳:۱۴:۱۳ ناودانی 16 فولاد شکفته ثابت 28,750
۱۳:۱۴:۱۱ ناودانی 14 فولاد شکفته ثابت 28,750
۱۳:۱۴:۰۹ ناودانی 14 فولاد شکفته ثابت 28,450
۱۳:۱۴:۰۸ ناودانی 12 فولاد شکفته ثابت 28,750
۱۳:۱۴:۰۷ ناودانی 12 فولاد شکفته ثابت 28,450
۱۳:۱۴:۰۶ ناودانی 10 فولاد شکفته ثابت 28,150
۱۳:۱۴:۰۴ ناودانی 10 فولاد شکفته ثابت 27,850
۱۳:۱۴:۰۳ ناودانی 8 فولاد شکفته ثابت 28,150
۱۳:۱۴:۰۳ ناودانی 8 فولاد شکفته ثابت 27,850
۱۳:۱۴:۰۲ ناودانی 6 فولاد شکفته ثابت 27,950
۱۳:۱۳:۵۱ نبشی 100*100 فولاد شکفته ثابت 27,300
۱۳:۱۳:۵۱ نبشی 80*80 فولاد شکفته ثابت 27,200
۱۳:۱۳:۴۵ نبشی50*50 فولاد شکفته ثابت 27,300
۱۳:۱۳:۴۴ نبشی50*50 فولاد شکفته ثابت 27,400
۱۳:۱۳:۴۲ نبشی 40*40 فولاد شکفته ثابت 27,300
۱۳:۱۳:۴۱ نبشی 40*40 فولاد شکفته ثابت 27,500
۱۳:۱۳:۴۰ نبشی 40*40 فولاد شکفته ثابت 27,600
۱۳:۱۳:۳۸ نبشی 30*30 فولاد شکفته ثابت 27,600
۱۲:۴۷:۵۰ کلاف 12.5 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 30,300
۱۲:۴۷:۴۹ کلاف 16.5 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,100
۱۲:۴۷:۳۹ کلاف 14 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 30,300
۱۲:۴۷:۰۱ کلاف 10 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 30,300
۱۲:۴۷:۰۱ کلاف 11 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 30,300
۱۲:۴۶:۴۹ کلاف 9 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 30,300
۱۲:۴۶:۴۵ کلاف 8 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 30,300
۱۲:۴۶:۴۰ کلاف 6.5 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 30,300
۱۲:۴۶:۳۵ کلاف 5.5 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 30,300
۱۲:۴۶:۲۷ کلاف 14 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,900
۱۲:۴۶:۲۴ کلاف 12 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,900
۱۲:۴۶:۱۸ کلاف 10 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,200
۱۲:۴۶:۱۳ کلاف 10 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 28,800
۱۲:۴۶:۰۹ کلاف 8 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 28,800
۱۲:۳۶:۲۹ میلگرد ساده 14 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۸ میلگرد ساده 12 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۷ میلگرد ساده 16 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۷ میلگرد ساده 18 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۷ میلگرد ساده 20 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۶ میلگرد ساده 22 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۵ میلگرد ساده 25 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۵ میلگرد ساده 28 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۴ میلگرد ساده 30 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۴ میلگرد ساده 32 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۲ میلگرد ساده 38 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۳۶:۲۱ میلگرد ساده 40 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 31,300
۱۲:۲۵:۳۹ میلگرد 25 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 26,800
۱۲:۲۵:۳۹ میلگرد 22 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 26,800
۱۲:۲۵:۳۸ میلگرد 20 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 26,800
۱۲:۲۵:۳۷ میلگرد 16 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 26,800
۱۲:۲۵:۳۶ میلگرد 14 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 26,800
۱۲:۲۵:۰۸ قوطی 300 * 300 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۵:۰۶ قوطی 200 * 400 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۵:۰۵ قوطی 200 * 400 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۵:۰۴ قوطی 200 * 400 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۵:۰۳ قوطی 200 * 400 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۵:۰۲ قوطی 200 * 300 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۵:۰۱ قوطی 200 * 300 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۵:۰۰ قوطی 200 * 300 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۵۹ قوطی 200 * 300 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۵۸ قوطی 160 * 300 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۵۷ قوطی 160 * 300 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۵۶ قوطی 160 * 300 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۵۵ قوطی 160 * 300 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۵۴ قوطی 200 * 250 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۵۳ قوطی 200 * 250 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۵۲ قوطی 200 * 250 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۵۱ قوطی 200 * 250 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۴۹ قوطی 180 * 250 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۴۸ قوطی 180 * 250 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۴۷ قوطی 180 * 250 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۴۶ قوطی 180 * 250 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۴۵ قوطی 160 * 250 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۴۴ قوطی 160 * 250 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۴۳ قوطی 160 * 250 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۴۲ قوطی 160 * 250 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۴۱ قوطی 160 * 200 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۳۹ قوطی 160 * 200 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۳۸ قوطی 160 * 200 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۳۷ قوطی 160 * 200 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۳۶ قوطی 300 * 300 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۳۵ قوطی 300 * 300 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۳۴ قوطی 300 * 300 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۳۳ قوطی 250 * 250 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۳۲ قوطی 250 * 250 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۳۱ قوطی 250 * 250 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۳۰ قوطی 250 * 250 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۲۸ قوطی 200 * 200 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۲۷ قوطی 200 * 200 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۲۶ قوطی 200 * 200 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۲۵ قوطی 200 * 200 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۲۴ قوطی 180 * 180 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۲۳ قوطی 40 * 80 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۲۳ قوطی 180 * 180 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۲۲ قوطی 40 * 60 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۲۲ قوطی 180 * 180 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۲۱ قوطی 30 * 60 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۲۱ قوطی 180 * 180 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۲۰ قوطی 20 * 60 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۲۰ قوطی 160 * 160 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۱۹ قوطی 30 * 50 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۱۹ قوطی 160 * 160 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۱۸ قوطی 30 * 40 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۱۷ قوطی 160 * 160 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۱۷ قوطی 20 * 40 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۱۶ قوطی 160 * 160 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۱۶ قوطی 20 * 30 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۱۵ قوطی 140 * 140 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۱۵ قوطی 10 * 30 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۱۴ قوطی 140 * 140 (ستونی) - ثابت 47,800
۱۲:۲۴:۱۴ قوطی 10 * 25 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۱۳ قوطی 140 * 140 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۱۳ قوطی 10 * 20 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۱۲ قوطی 140 * 140 (ستونی) - ثابت 44,800
۱۲:۲۴:۱۲ قوطی 90 * 90 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۱۱ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۴:۱۱ قوطی 80 * 80 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۱۰ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۴:۱۰ قوطی 70 * 70 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۰۹ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۴:۰۹ قوطی 60 * 60 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۰۸ قوطی 50 * 50 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۰۸ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۴:۰۷ قوطی 40 * 40 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۰۷ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۴:۰۶ قوطی 30 * 30 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۰۵ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۴:۰۵ قوطی 25 * 25 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۰۴ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۴:۰۳ قوطی 20 * 20 گالوانیزه - ثابت 64,100
۱۲:۲۴:۰۳ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۴:۰۲ قوطی 40 * 100 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۰۲ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۴:۰۱ قوطی 40 * 80 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۰۱ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۴:۰۰ قوطی 40 * 60 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۴:۰۰ قوطی 100 * 100 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۳:۵۹ قوطی 30 * 60 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۵۹ قوطی 100 * 100 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۳:۵۸ قوطی 20 * 60 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۵۸ قوطی 100 * 100 (ستونی) - ثابت 39,300
۱۲:۲۳:۵۷ قوطی 30 * 50 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۵۶ قوطی 30 * 40 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۵۵ قوطی 20 * 40 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۵۴ قوطی 20 * 30 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۵۳ قوطی 10 * 30 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۵۲ قوطی 10 * 25 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۵۱ قوطی 10 * 20 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۵۰ قوطی 100 * 100 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۴۹ قوطی 90 * 90 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۴۸ قوطی 80 * 80 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۴۶ قوطی 70 * 70 گالوانیز - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۴۵ قوطی 60 * 60 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۴۴ قوطی 50 * 50 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۴۳ قوطی 40 * 40 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۴۲ قوطی 30 * 30 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۴۱ قوطی 25 * 25 گالوانیزه - ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۴۰ قوطی 20 * 20 گالوانیزه - ثابت 64,100
۱۲:۲۳:۳۸ لوله گالوانیزه قزوین 6 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۳۷ لوله گالوانیزه قزوین 6 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۳۵ لوله گالوانیزه قزوین 5 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۳۴ لوله گالوانیزه قزوین 5 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۳۳ لوله گالوانیزه قزوین 4 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۳۲ لوله گالوانیزه قزوین 4 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۳۲ لوله 20 مبلی ضخامت 1.5 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۳۱ لوله گالوانیزه قزوین 3 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۳۱ لوله 20 مبلی ضخامت 1.25 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۳۰ لوله گالوانیزه قزوین 3 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۲۹ لوله 20 مبلی ضخامت 1 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۲۹ لوله گالوانیزه قزوین 1/2-2 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۲۸ لوله 20 مبلی ضخامت 90 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۲۸ لوله گالوانیزه قزوین 1/2-2 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۲۷ لوله 20 مبلی ضخامت 70 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۲۷ لوله گالوانیزه قزوین 2 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۲۶ لوله 18 مبلی ضخامت 1.5 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۲۵ لوله گالوانیزه قزوین 2 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۲۵ لوله 18 مبلی ضخامت 1.25 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۲۴ لوله گالوانیزه قزوین 1/2-1 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۲۴ لوله 18 مبلی ضخامت 1 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۲۳ لوله گالوانیزه قزوین 1/2-1 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۲۳ لوله 18 مبلی ضخامت 90 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۲۲ لوله گالوانیزه قزوین 1/4-1 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۲۲ لوله 18 مبلی ضخامت 70 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۲۱ لوله گالوانیزه قزوین 1/4-1 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۲۱ لوله 16 مبلی ضخامت 1.5 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۲۰ لوله گالوانیزه قزوین 1 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۲۰ لوله 16 مبلی ضخامت 1.25 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۱۹ لوله گالوانیزه قزوین 1 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۱۹ لوله 16 مبلی ضخامت 1 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۱۸ لوله گالوانیزه قزوین 3/4 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۱۸ لوله 16 مبلی ضخامت 90 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۱۶ لوله 16 مبلی ضخامت 70 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۱۶ لوله گالوانیزه قزوین 3/4 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۱۵ لوله گالوانیزه قزوین 1/2 ضخامت 2.5 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۱۵ لوله 13 مبلی ضخامت 1.5 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۱۴ لوله گالوانیزه قزوین 1/2 ضخامت 2 فولاد قزوین ثابت 64,000
۱۲:۲۳:۱۴ لوله 13 مبلی ضخامت 1.25 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۱۳ لوله 13 مبلی ضخامت 1 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۱۲ لوله 13 مبلی ضخامت 90 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۱۱ لوله 13 مبلی ضخامت 70 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۱۰ لوله 10 مبلی ضخامت 1.5 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۰۹ لوله 10 مبلی ضخامت 1.25 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۰۸ لوله 10 مبلی ضخامت 1 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۰۷ لوله 10 مبلی ضخامت 90 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۰۶ لوله 10 مبلی ضخامت 70 - ثابت 55,100
۱۲:۲۳:۰۵ لوله 10 مبلی ضخامت 50 - ثابت 55,100
۱۲:۲۲:۵۰ لوله اسپیرال ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۵۰ لوله اسپیرال ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۵۰ لوله اسپیرال ضخامت 10 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۷ لوله اسپیرال ضخامت 10 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۷ لوله اسپیرال ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۷ لوله اسپیرال ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۷ لوله اسپیرال ضخامت 10 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۶ لوله اسپیرال ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۶ لوله اسپیرال ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۵ لوله اسپیرال ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۵ لوله اسپیرال ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۴ لوله اسپیرال ضخامت 10 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۴ لوله اسپیرال ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۳ لوله اسپیرال ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۲ لوله اسپیرال ضخامت 10 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۲ لوله اسپیرال ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۲ لوله اسپیرال ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۱ لوله اسپیرال ضخامت 10 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۱ لوله اسپیرال ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۱ لوله اسپیرال ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۰ لوله اسپیرال ضخامت 10 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۰ لوله اسپیرال ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۰ لوله اسپیرال ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۴۰ لوله اسپیرال ضخامت 10 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۳۹ لوله اسپیرال ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۳۹ لوله اسپیرال ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۳۸ لوله اسپیرال ضخامت 10 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۲۱ لوله جدار چاه ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۲۱ لوله جدار چاه ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۲۰ لوله جدار چاه ضخامت 10 - ثابت 44,300
۱۲:۲۲:۲۰ لوله جدار چاه ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۲۰ لوله جدار چاه ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۱۹ لوله جدار چاه ضخامت 10 - ثابت 44,300
۱۲:۲۲:۱۸ لوله جدار چاه ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۱۶ لوله جدار چاه ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۱۵ لوله جدار چاه ضخامت 10 - ثابت 44,300
۱۲:۲۲:۱۵ لوله جدار چاه ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۱۵ لوله جدار چاه ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۱۴ لوله جدار چاه ضخامت 10 - ثابت 44,300
۱۲:۲۲:۱۴ لوله جدار چاه ضخامت 6 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۱۳ لوله جدار چاه ضخامت 8 - ثابت 44,200
۱۲:۲۲:۱۳ لوله جدار چاه ضخامت 10 - ثابت 44,300
۱۲:۱۳:۵۸ میلگرد 32 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 27,400
۱۲:۱۳:۵۷ میلگرد 28 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 27,400
۱۲:۱۳:۵۶ میلگرد 25 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 27,400
۱۲:۱۳:۵۵ میلگرد 22 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 27,400
۱۲:۱۳:۵۴ میلگرد 20 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 27,400
۱۲:۱۳:۵۳ میلگرد 18 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 27,400
۱۲:۱۳:۵۲ میلگرد 16 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 27,400
۱۲:۱۳:۵۱ میلگرد 14 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 27,400
۱۲:۱۳:۵۰ میلگرد 12 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 28,000
۱۲:۱۳:۴۸ میلگرد 10 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 28,500
۱۲:۱۳:۴۷ میلگرد 8 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 28,800
۱۲:۱۳:۴۶ میلگرد 10 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 28,000
۱۲:۱۳:۴۵ میلگرد 8 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 28,500
۱۲:۰۵:۴۲ نبشی 50 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 28,200
۱۲:۰۵:۴۱ نبشی 50 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 28,200
۱۲:۰۵:۴۰ نبشی 60 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 29,200
۱۲:۰۵:۳۹ نبشی 60 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 28,200
۱۲:۰۵:۳۹ نبشی 60 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 28,200
۱۲:۰۵:۳۸ نبشی 50 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 28,200
۱۲:۰۵:۳۷ نبشی 50 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 28,200
۱۲:۰۵:۳۶ نبشی 50 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 28,200
۱۲:۰۵:۳۵ نبشی 50 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 29,200
۱۲:۰۵:۳۴ نبشی 40 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 28,200
۱۲:۰۵:۳۴ نبشی 40 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 28,200
۱۲:۰۵:۳۳ نبشی 40 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 28,200
۱۲:۰۵:۳۲ نبشی 40 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 29,200
۱۲:۰۳:۴۴ میلگرد آلیاژی 40 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 32,340
۱۲:۰۳:۴۴ میلگرد آلیاژی 38 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 32,340
۱۲:۰۳:۴۳ میلگرد آلیاژی 30 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 32,340
۱۲:۰۳:۴۳ میلگرد آلیاژی 25 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 32,340
۱۲:۰۳:۴۳ میلگرد آلیاژی 20 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 32,340
۱۲:۰۳:۴۱ میلگرد آلیاژی 20 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,970
۱۲:۰۳:۴۱ میلگرد آلیاژی 22 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,970
۱۲:۰۳:۴۱ میلگرد آلیاژی 25 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,970
۱۲:۰۳:۴۰ میلگرد آلیاژی 28 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,970
۱۲:۰۳:۴۰ میلگرد آلیاژی 30 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,970
۱۲:۰۳:۴۰ میلگرد آلیاژی 32 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,970
۱۲:۰۳:۳۹ میلگرد آلیاژی 40 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,970
۱۲:۰۳:۳۹ میلگرد آلیاژی 45 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,970
۱۲:۰۳:۳۸ میلگرد آلیاژی 50 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,970
۱۲:۰۳:۳۸ میلگرد آلیاژی 60 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,970
۱۲:۰۲:۲۹ میلگرد آلیاژی 40 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 34,000
۱۲:۰۲:۲۹ میلگرد آلیاژی 38 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 34,000
۱۲:۰۲:۲۸ میلگرد آلیاژی 30 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 34,000
۱۲:۰۲:۲۸ میلگرد آلیاژی 25 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 34,000
۱۲:۰۲:۲۷ میلگرد آلیاژی 20 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 34,000
۱۲:۰۱:۴۹ کلاف 6.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 29,800
۱۲:۰۱:۴۵ کلاف 5.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 29,900
۱۲:۰۱:۴۰ کلاف 6.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 29,800
۱۲:۰۱:۳۰ کلاف 5.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 29,900
۱۲:۰۱:۲۳ کلاف 6.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 29,800
۱۲:۰۱:۱۸ کلاف 5.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 29,900
۱۲:۰۱:۱۱ کلاف 9 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 28,800
۱۲:۰۱:۰۰ کلاف 8 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 28,800
۱۲:۰۰:۵۵ کلاف 6.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 28,800
۱۲:۰۰:۵۲ کلاف 5.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 28,900
۱۱:۵۸:۰۳ میلگرد 8 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 28,900
۱۱:۵۸:۰۲ میلگرد 18 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 26,600
۱۱:۵۸:۰۱ میلگرد 20 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 26,600
۱۱:۵۸:۰۱ میلگرد 22 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 26,600
۱۱:۵۸:۰۱ میلگرد 25 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 26,600
۱۱:۵۸:۰۰ میلگرد 28 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 26,600
۱۱:۵۷:۵۸ میلگرد 16 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 26,600
۱۱:۵۷:۵۷ میلگرد 14 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 26,600
۱۱:۵۷:۵۵ میلگرد 12 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 27,400
۱۱:۵۷:۵۵ میلگرد 10 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 27,400
۱۱:۵۷:۴۶ میلگرد 12 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 26,900
۱۱:۵۷:۴۵ میلگرد 10 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 26,900
۱۱:۵۷:۴۵ میلگرد 8 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 28,500
۱۱:۵۷:۲۰ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 27,300
۱۱:۵۷:۲۰ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 27,300
۱۱:۵۷:۱۹ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 27,300
۱۱:۵۷:۱۹ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 27,300
۱۱:۵۷:۱۶ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 27,200
۱۱:۵۷:۱۶ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 27,200
۱۱:۵۷:۱۳ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,900
۱۱:۵۷:۱۳ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,900
۱۱:۵۷:۱۱ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,800
۱۱:۵۷:۱۰ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,800
۱۱:۵۷:۱۰ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,600
۱۱:۵۷:۱۰ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,600
۱۱:۵۷:۰۷ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,800
۱۱:۵۷:۰۷ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,800
۱۱:۵۷:۰۷ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,800
۱۱:۵۷:۰۵ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,800
۱۱:۵۷:۰۵ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 29,000
۱۱:۵۷:۰۴ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 29,000
۱۱:۵۶:۴۰ میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 28,200
۱۱:۵۶:۴۰ میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 28,200
۱۱:۵۴:۲۷ میلگرد 32 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 28,200
۱۱:۵۴:۲۶ میلگرد 12 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 28,400
۱۱:۵۴:۲۵ میلگرد 28 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 28,200
۱۱:۵۴:۲۴ میلگرد 25 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 28,200
۱۱:۵۴:۲۳ میلگرد 22 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 27,800
۱۱:۵۴:۲۲ میلگرد 20 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 27,800
۱۱:۵۴:۲۱ میلگرد 18 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 27,800
۱۱:۵۴:۲۰ میلگرد 16 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 27,800
۱۱:۵۴:۱۹ میلگرد 14 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 27,800
۱۱:۵۴:۱۸ میلگرد 10 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 28,400
۱۱:۵۴:۱۷ میلگرد 8 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت 28,600
۱۱:۴۶:۴۵ لوله تست آب 6 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۴۴ لوله تست آب 6 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۴۳ لوله تست آب 6 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۴۲ لوله تست آب 6 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۴۱ لوله تست آب 6 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۴۰ لوله تست آب 6 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۳۹ لوله تست آب 4 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۳۸ لوله تست آب 4 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۳۷ لوله تست آب 4 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۳۶ لوله تست آب 4 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۳۵ لوله تست آب 4 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۳۴ لوله تست آب 4 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۳۳ لوله تست آب 1/2-3 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۳۲ لوله تست آب 1/2-3 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۳۱ لوله تست آب 1/2-3 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۳۰ لوله تست آب 1/2-3 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۲۹ لوله تست آب 1/2-3 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۲۷ لوله تست آب 3 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۲۷ لوله 6 صنعتی ضخامت 4.5 - ثابت 42,000
۱۱:۴۶:۲۶ لوله 6 صنعتی ضخامت 4 - ثابت 42,000
۱۱:۴۶:۲۶ لوله تست آب 3 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۲۵ لوله 6 صنعتی ضخامت 3.5 - ثابت 41,800
۱۱:۴۶:۲۵ لوله تست آب 3 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۲۴ لوله 6 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۶:۲۴ لوله تست آب 3 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۲۳ لوله 6 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۶:۲۳ لوله تست آب 3 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۲۲ لوله 6 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۶:۲۲ لوله تست آب 1/2-2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۲۱ لوله 4 صنعتی ضخامت 4.5 - ثابت 42,000
۱۱:۴۶:۲۱ لوله تست آب 1/2-2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۲۰ لوله 4 صنعتی ضخامت 4 - ثابت 42,000
۱۱:۴۶:۲۰ لوله تست آب 1/2-2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۱۹ لوله 4 صنعتی ضخامت 3.5 - ثابت 41,800
۱۱:۴۶:۱۹ لوله تست آب 1/2-2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۱۸ لوله 4 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۶:۱۸ لوله تست آب 1/2-2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۱۷ لوله 4 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۶:۱۷ لوله تست آب 2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۱۶ لوله 4 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۶:۱۵ لوله تست آب 2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۱۵ لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 4 - ثابت 42,000
۱۱:۴۶:۱۴ لوله تست آب 2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۱۴ لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 3.5 - ثابت 41,800
۱۱:۴۶:۱۳ لوله تست آب 2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۱۳ لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۶:۱۲ لوله تست آب 2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۱۲ لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۶:۱۱ لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۶:۱۱ لوله تست آب 1/4-1 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۱۰ لوله 3 صنعتی ضخامت 4 - ثابت 42,000
۱۱:۴۶:۱۰ لوله تست آب 1/4-1 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۰۹ لوله 3 صنعتی ضخامت 3.5 - ثابت 41,800
۱۱:۴۶:۰۹ لوله تست آب 1/4-1 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۰۸ لوله 3 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۶:۰۸ لوله تست آب 1/4-1 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۰۷ لوله 3 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۶:۰۷ لوله تست آب 1 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۰۶ لوله 3 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۶:۰۶ لوله تست آب 1 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۰۵ لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 4 - ثابت 42,000
۱۱:۴۶:۰۴ لوله تست آب 1 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۰۴ لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 3.5 - ثابت 41,800
۱۱:۴۶:۰۳ لوله تست آب 3/4 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۰۳ لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۶:۰۲ لوله تست آب 3/4 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۰۲ لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۶:۰۱ لوله تست آب 3/4 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۰۱ لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۶:۰۰ لوله تست آب 1/2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۶:۰۰ لوله 2 صنعتی ضخامت 4 - ثابت 42,000
۱۱:۴۵:۵۹ لوله تست آب 1/2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۵:۵۹ لوله 2 صنعتی ضخامت 3.5 - ثابت 41,800
۱۱:۴۵:۵۸ لوله تست آب 1/2 - ثابت 49,500
۱۱:۴۵:۵۸ لوله 2 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۵:۵۷ لوله 2 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۵:۵۵ لوله 2 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۵:۵۴ لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 4 - ثابت 42,000
۱۱:۴۵:۵۳ لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 3.5 - ثابت 41,800
۱۱:۴۵:۵۲ لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۵:۵۱ لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۵:۵۱ لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۵:۴۹ لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 4 - ثابت 42,000
۱۱:۴۵:۴۸ لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 3.5 - ثابت 41,800
۱۱:۴۵:۴۷ لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۵:۴۶ لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۵:۴۵ لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۵:۴۴ لوله 1 صنعتی ضخامت 3.5 - ثابت 41,800
۱۱:۴۵:۴۳ لوله 1 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۵:۴۲ لوله 1 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۵:۴۱ لوله 1 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۵:۴۰ لوله 3/4 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۵:۳۹ لوله 3/4 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۵:۳۸ لوله 3/4 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۵:۳۷ لوله 1/2 صنعتی ضخامت 3 - ثابت 41,800
۱۱:۴۵:۳۶ لوله 1/2 صنعتی ضخامت 2.5 - ثابت 41,000
۱۱:۴۵:۳۵ لوله 1/2 صنعتی ضخامت 2 - ثابت 41,500
۱۱:۴۵:۱۵ قوطی 10*10 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۱۴ قوطی 10*25 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۱۴ قوطی 14*25 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۱۴ قوطی 20*10 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۱۳ قوطی 16*16 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۱۲ قوطی 20*30 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۱۲ قوطی 20*20 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۱۱ قوطی 25*25 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۱۱ قوطی 30*30 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۱۰ قوطی 40*20 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۰۸ قوطی 48*20 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۰۸ قوطی 40*40 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۰۷ قوطی 60*20 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۰۷ قوطی 60*30 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۵:۰۶ قوطی 80*40 مبلی - ثابت 55,100
۱۱:۴۴:۵۶ میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۵ میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۵ میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۴ میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۴ میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۴ میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۳ میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۲ میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۲ میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۱ میلگرد ساده 48 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۱ میلگرد ساده 50 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۵۰ میلگرد ساده 52 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۴۹ میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۴۸ میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۴۸ میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۴۷ میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۴۷ میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۴۵ میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 29,000
۱۱:۴۴:۴۴ پروفیل 20*20 - ثابت 45,600
۱۱:۴۴:۴۴ پروفیل 30*20 - ثابت 45,600
۱۱:۴۴:۴۴ پروفیل 30*30 - ثابت 45,600
۱۱:۴۴:۴۳ پروفیل 40*40 - ثابت 45,600
۱۱:۴۴:۴۳ پروفیل 80*40 - ثابت 45,600
۱۱:۴۴:۴۳ پروفیل 50*50 - ثابت 45,600
۱۱:۴۴:۲۹ لوله گازی روکار - 1.2-2 فولاد سپاهان ثابت 52,600
۱۱:۴۴:۲۹ لوله گازی روکار - 1.2-2 فولاد سپاهان ثابت 52,600
۱۱:۴۴:۲۹ لوله گازی روکار - 1.2-2 فولاد سپاهان ثابت 52,600
۱۱:۴۴:۲۸ لوله گازی روکار - 1.2-2 فولاد سپاهان ثابت 52,600
۱۱:۴۴:۲۸ لوله گازی روکار - 1.2-2 فولاد سپاهان ثابت 52,600
۱۱:۴۴:۲۸ لوله گازی روکار - 1.2-2 فولاد سپاهان ثابت 52,600
۱۱:۴۴:۲۶ لوله گازی روکار - 1.2 - 1-1.2 فولاد سپاهان ثابت 53,100
۱۱:۴۴:۲۶ لوله گازی روکار - 1.2 - 1-1.2 فولاد سپاهان ثابت 53,100
۱۱:۴۴:۲۵ لوله گازی روکار - 1.2 - 1-1.2 فولاد سپاهان ثابت 53,100
۱۱:۴۴:۲۵ لوله گازی روکار - 1.2 - 1-1.2 فولاد سپاهان ثابت 53,100
۱۱:۴۴:۲۴ لوله گازی روکار - 1.2 - 1-1.2 فولاد سپاهان ثابت 53,100
۱۱:۴۳:۱۷ لوله گازی توکار - 1.2 - 4 فولاد سپاهان ثابت 55,400
۱۱:۴۳:۱۷ لوله گازی توکار - 1.2 - 4 فولاد سپاهان ثابت 55,400
۱۱:۴۳:۱۷ لوله گازی توکار - 1.2 - 4 فولاد سپاهان ثابت 55,400
۱۱:۴۳:۱۶ لوله گازی توکار - 1.2 - 4 فولاد سپاهان ثابت 55,400
۱۱:۴۳:۱۶ لوله گازی توکار - 1.2 - 4 فولاد سپاهان ثابت 55,400
۱۱:۴۳:۱۶ لوله گازی توکار - 1.2 - 4 فولاد سپاهان ثابت 55,400
۱۱:۴۳:۱۵ لوله گازی توکار - 1.2 - 4 فولاد سپاهان ثابت 55,400
۱۱:۴۳:۱۵ لوله گازی توکار - 1.2 - 4 فولاد سپاهان ثابت 55,400
۱۱:۴۳:۱۴ لوله گازی توکار - 1.2 - 4 فولاد سپاهان ثابت 55,400
۱۱:۴۲:۵۷ تیر حصار ساده - ثابت 670,000
۱۱:۴۲:۵۶ تیر حصار ساده - ثابت 505,000
۱۱:۴۲:۵۵ تیر حصار ساده - ثابت 725,000
۱۱:۴۲:۵۴ تیر حصار ساده - ثابت 435,000
۱۱:۴۲:۵۳ تیر حصار ساده - ثابت 445,000
۱۱:۴۲:۵۲ تیر حصار ساده - ثابت 435,000
۱۱:۴۲:۴۴ تیر حصار یک سر خم - ثابت 835,000
۱۱:۴۲:۴۲ تیر حصار یک سر خم - ثابت 620,000
۱۱:۴۲:۴۱ تیر حصار یک سر خم - ثابت 720,000
۱۱:۴۲:۴۰ تیر حصار یک سر خم - ثابت 530,000
۱۱:۴۲:۳۹ تیر حصار یک سر خم - ثابت 630,000
۱۱:۴۲:۳۸ تیر حصار یک سر خم - ثابت 490,000
۱۱:۴۲:۲۹ تیر حصار دو سر خم - ثابت 935,000
۱۱:۴۲:۲۸ تیر حصار دو سر خم - ثابت 640,000
۱۱:۴۲:۲۷ تیر حصار دو سر خم - ثابت 790,000
۱۱:۴۲:۲۶ تیر حصار دو سر خم - ثابت 635,000
۱۱:۴۲:۲۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 615,000
۱۱:۴۲:۲۳ تیر حصار دو سر خم - ثابت 545,000
۱۱:۴۱:۵۵ لوله گاز کچو 1/2- 3/4 ضخامت 2.35 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,600
۱۱:۴۱:۵۴ لوله گاز کچو 1/2- 3/4 ضخامت 2.35 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,600
۱۱:۴۱:۵۲ لوله گاز کچو 1/1-1/4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,600
۱۱:۴۱:۵۱ لوله گاز کچو 1/1-1/4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,600
۱۱:۴۱:۴۸ لوله گاز کچو 1/2- 3/4 ضخامت 2.5 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,100
۱۱:۴۱:۴۸ لوله گاز کچو 1/2- 3/4 ضخامت 2.5 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,100
۱۱:۴۱:۴۴ لوله گاز کچو 1-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,100
۱۱:۴۱:۴۴ لوله گاز کچو 1-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,100
۱۱:۴۱:۴۴ لوله گاز کچو 1-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,100
۱۱:۴۱:۴۳ لوله گاز کچو 1-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,100
۱۱:۴۱:۴۳ لوله گاز کچو 1-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,100
۱۱:۴۱:۴۳ لوله گاز کچو 1-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,100
۱۱:۴۱:۴۲ لوله گاز کچو 1-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,100
۱۱:۴۱:۴۱ لوله گاز کچو 1-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 50,100
۱۱:۴۱:۳۵ لوله گاز کچو 1/2-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 51,600
۱۱:۴۱:۳۵ لوله گاز کچو 1/2-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 51,600
۱۱:۴۱:۳۵ لوله گاز کچو 1/2-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 51,600
۱۱:۴۱:۳۴ لوله گاز کچو 1/2-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 51,600
۱۱:۴۱:۳۴ لوله گاز کچو 1/2-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 51,600
۱۱:۴۱:۳۴ لوله گاز کچو 1/2-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 51,600
۱۱:۴۱:۳۳ لوله گاز کچو 1/2-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 51,600
۱۱:۴۱:۳۳ لوله گاز کچو 1/2-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 51,600
۱۱:۴۱:۳۲ لوله گاز کچو 1/2-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 51,600
۱۱:۴۱:۳۲ لوله گاز کچو 1/2-4 فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 51,600
۱۱:۴۱:۰۰ لوله مانیسمان چین رده 20 - 8 - ثابت 17,600,000
۱۱:۴۰:۵۸ لوله مانیسمان چین رده 20 - 6 - ثابت 7,418,000
۱۱:۴۰:۵۶ لوله مانیسمان چین رده 20 - 5 - ثابت 6,500,000
۱۱:۴۰:۵۵ لوله مانیسمان چین رده 20 - 4 - ثابت 4,400,000
۱۱:۴۰:۵۴ لوله مانیسمان چین رده 20 - 3 - ثابت 2,900,000
۱۱:۴۰:۵۳ لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/2 - 2 - ثابت 2,730,000
۱۱:۴۰:۵۲ لوله مانیسمان چین رده 20 - 2 - ثابت 1,650,000
۱۱:۴۰:۵۰ لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/2/-1 - ثابت 1,220,000
۱۱:۴۰:۴۸ لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/4 - 1 - ثابت 1,100,000
۱۱:۴۰:۴۸ لوله مانیسمان چین رده 20 - 1 - ثابت 800,000
۱۱:۴۰:۴۷ لوله مانیسمان چین رده 20 - 3/4 - ثابت 500,000
۱۱:۴۰:۴۶ لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/2 - ثابت 400,000
۱۱:۴۰:۳۷ لوله مانیسمان چین رده 80 - 18 - ثابت 624,000
۱۱:۴۰:۳۷ لوله مانیسمان چین رده 80 - 14 - ثابت 624,000
۱۱:۴۰:۳۷ لوله مانیسمان چین رده 80 - 16 - ثابت 624,000
۱۱:۴۰:۳۶ لوله مانیسمان چین رده 80 - 20 - ثابت 624,000
۱۱:۴۰:۳۶ لوله مانیسمان چین رده 80 - 22 - ثابت 624,000
۱۱:۴۰:۳۵ لوله مانیسمان چین رده 80 - 24 - ثابت 624,000
۱۱:۴۰:۲۹ لوله مانیسمان چین رده 80 - 12 - ثابت 17,500,000
۱۱:۴۰:۲۸ لوله مانیسمان چین رده 80 - 10 - ثابت 17,000,000
۱۱:۴۰:۲۷ لوله مانیسمان چین رده 80 - 8 - ثابت 33,250,000
۱۱:۴۰:۲۴ لوله مانیسمان چین رده 80 - 6 - ثابت 17,200,000
۱۱:۴۰:۲۴ لوله مانیسمان چین رده 80 - 5 - ثابت 12,650,000
۱۱:۴۰:۲۲ لوله مانیسمان چین رده 80 - 4 - ثابت 9,240,000
۱۱:۴۰:۲۱ لوله مانیسمان چین رده 80 - 1.2 - 3 - ثابت 7,250,000
۱۱:۴۰:۲۰ لوله مانیسمان چین رده 80 - 3 - ثابت 6,980,000
۱۱:۴۰:۲۰ لوله مانیسمان چین رده 80 - 1.2 - 2 - ثابت 5,100,000
۱۱:۴۰:۱۷ لوله مانیسمان چین رده 80 - 2 - ثابت 3,170,000
۱۱:۴۰:۱۶ لوله مانیسمان چین رده 80 - 1.2 - 1 - ثابت 2,200,000
۱۱:۴۰:۱۵ لوله مانیسمان چین رده 80 - 1.4 - 1 - ثابت 1,800,000
۱۱:۴۰:۱۵ لوله مانیسمان چین رده 80 - 1 - ثابت 1,400,000
۱۱:۴۰:۱۴ لوله مانیسمان چین رده 80 - 3.4 - ثابت 780,000
۱۱:۴۰:۱۳ لوله مانیسمان چین رده 80 - 1.2 - ثابت 650,000
۱۱:۳۹:۵۱ لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 48,000
۱۱:۳۹:۵۱ لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 48,000
۱۱:۳۹:۵۱ لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 48,000
۱۱:۳۹:۵۰ لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 48,000
۱۱:۳۹:۵۰ لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 48,000
۱۱:۳۹:۵۰ لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 48,000
۱۱:۳۹:۴۹ لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 48,000
۱۱:۳۹:۴۹ لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 48,000
۱۱:۳۹:۴۶ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۴۵ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۴۵ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۴۵ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۴۵ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۴۴ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۴۴ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۴۴ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۴۳ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۴۳ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۴۲ لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 فولاد سپاهان ثابت 45,400
۱۱:۳۹:۰۴ لوله مانیسمان چین رده 40 - 24 - ثابت 24,500,000
۱۱:۳۹:۰۳ لوله مانیسمان چین رده 40 - 20 - ثابت 24,500,000
۱۱:۳۹:۰۲ لوله مانیسمان چین رده 40 - 18 - ثابت 22,500,000
۱۱:۳۹:۰۰ لوله مانیسمان چین رده 40 - 16 - ثابت 22,500,000
۱۱:۳۸:۵۹ لوله مانیسمان چین رده 40 - 14 - ثابت 21,500,000
۱۱:۳۸:۵۸ لوله مانیسمان چین رده 40 - 12 - ثابت 21,500,000
۱۱:۳۸:۵۷ لوله مانیسمان چین رده 40 - 10 - ثابت 20,500,000
۱۱:۳۸:۵۵ لوله مانیسمان چین رده 40 - 8 - ثابت 21,000,000
۱۱:۳۸:۵۵ لوله مانیسمان چین رده 40 - 6 - ثابت 9,700,000
۱۱:۳۸:۵۲ لوله مانیسمان چین رده 40 - 5 - ثابت 6,650,000
۱۱:۳۸:۴۹ لوله مانیسمان چین رده 40 - 4 - ثابت 4,950,000
۱۱:۳۸:۴۸ لوله مانیسمان چین رده 40 - 1.2 - 3 - ثابت 5,700,000
۱۱:۳۸:۴۵ لوله مانیسمان چین رده 40 - 3 - ثابت 3,850,000
۱۱:۳۸:۴۵ لوله مانیسمان چین رده 40 - 1.2 - 2 - ثابت 3,300,000
۱۱:۳۸:۴۱ لوله مانیسمان چین رده 40 - 2 - ثابت 1,970,000
۱۱:۳۸:۴۰ لوله مانیسمان چین رده 40 - 1.2 - 1 - ثابت 1,300,000
۱۱:۳۸:۳۸ لوله مانیسمان چین رده 40 - 1.4 - 1 - ثابت 1,230,000
۱۱:۳۸:۳۷ لوله مانیسمان چین رده 40 - 1 - ثابت 895,000
۱۱:۳۸:۳۴ لوله مانیسمان چین رده 40 - 3.4 - ثابت 585,000
۱۱:۳۸:۳۲ لوله مانیسمان چین رده 40 - 1.2 - ثابت 445,000
۱۱:۳۸:۰۸ میلگرد 32 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,250
۱۱:۳۸:۰۷ میلگرد 28 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,250
۱۱:۳۸:۰۶ میلگرد 25 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,250
۱۱:۳۸:۰۵ میلگرد 22 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,250
۱۱:۳۸:۰۴ میلگرد 20 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,250
۱۱:۳۸:۰۳ میلگرد 18 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,250
۱۱:۳۸:۰۲ میلگرد 16 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,250
۱۱:۳۸:۰۱ میلگرد 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,250
۱۱:۳۸:۰۰ میلگرد 12 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,650
۱۱:۳۷:۵۹ میلگرد 10 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,650
۱۱:۳۷:۵۸ میلگرد 8 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 27,850
۱۱:۳۷:۲۵ تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 30,600
۱۱:۳۷:۲۱ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 28,500
۱۱:۳۶:۵۱ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 30,600
۱۱:۳۶:۳۳ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 29,200
۱۱:۳۳:۱۴ ورق سیاه 15 گیلان فولاد گیلان ثابت 32,100
۱۱:۳۳:۱۱ ورق سیاه 12 گیلان فولاد گیلان ثابت 33,100
۱۱:۳۳:۰۹ ورق سیاه 10 گیلان فولاد گیلان ثابت 35,100
۱۱:۳۳:۰۷ ورق سیاه 8 گیلان فولاد گیلان ثابت 35,100
۱۱:۳۳:۰۵ ورق سیاه 6 گیلان فولاد گیلان ثابت 35,100
۱۱:۳۳:۰۰ ورق سیاه 4 گیلان فولاد گیلان ثابت 36,200
۱۱:۲۹:۴۴ هاش HEB سایز 80 - ثابت 77,000
۱۱:۲۹:۳۸ هاش HEB سایز 50 - ثابت 70,000
۱۱:۲۹:۳۱ هاش HEB سایز 32 - ثابت 70,000
۱۱:۲۹:۲۹ هاش HEB سایز 28 - ثابت 70,000
۱۱:۲۹:۲۴ هاش HEB سایز 26 - ثابت 57,000
۱۱:۲۹:۱۷ هاش HEB سایز 18 - ثابت 28,500
۱۱:۲۹:۱۶ هاش HEB سایز 16 - ثابت 29,000
۱۱:۲۹:۱۳ هاش HEB سایز 14 - ثابت 28,500
۱۱:۲۹:۰۰ هاش HEB سایز 10 - ثابت 66,000
۱۱:۲۸:۵۲ هاش HEA سایز 80 - ثابت 77,000
۱۱:۲۸:۴۷ هاش HEA سایز 50 - ثابت 70,000
۱۱:۲۸:۴۲ هاش HEA سایز 40 - ثابت 70,000
۱۱:۲۸:۳۸ هاش HEA سایز 34 - ثابت 70,000
۱۱:۲۸:۳۶ هاش HEA سایز 32 - ثابت 70,000
۱۱:۲۸:۳۰ هاش HEA سایز 22 - ثابت 75,000
۱۱:۲۸:۲۲ هاش HEA سایز 12 - ثابت 66,000
۱۱:۲۸:۱۸ هاش HEA سایز 10 - ثابت 66,000
۱۱:۲۳:۴۰ میلگرد 8 سمنان نورد سمنان ثابت 28,700
۱۱:۱۵:۴۱ تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 3,800,000
۱۱:۱۵:۰۶ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 12,500,000
۱۱:۱۴:۳۵ میلگرد 10 اردبیل فولاد اردبیل ثابت 27,000
۱۱:۱۳:۳۱ تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 5,650,000
۱۱:۱۳:۳۰ تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 4,650,000
۱۱:۱۳:۲۱ تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 3,500,000
۱۱:۱۲:۲۳ تیرآهن 22 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 29,900
۱۱:۱۲:۲۲ تیرآهن 24 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 28,800
۱۱:۱۲:۲۱ تیرآهن 20 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 31,000
۱۱:۱۲:۲۰ تیرآهن 18 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 28,900
۱۱:۱۲:۱۹ تیرآهن 16 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 28,900
۱۱:۱۲:۱۸ تیرآهن 14 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 28,900
۱۱:۱۲:۰۹ تیرآهن 16 کوثر اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 28,600
۱۱:۱۲:۰۸ تیرآهن 14 کوثر اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 28,600
۱۱:۱۲:۰۰ نبشی 120*120 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,000
۱۱:۱۱:۵۵ سپری 6 - ثابت 30,600
۱۱:۱۱:۵۴ سپری 5 - ثابت 30,400
۱۱:۱۱:۵۳ سپری 4 - ثابت 31,500
۱۱:۱۱:۵۲ نبشی 120*120 آریان فولاد ثابت 28,200
۱۱:۱۱:۵۲ سپری 3 - ثابت 30,600
۱۱:۱۱:۵۱ نبشی 100*100 آریان فولاد ثابت 28,200
۱۱:۱۱:۵۱ نبشی 80*80 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,600
۱۱:۱۱:۵۰ نبشی 80*80 آریان فولاد ثابت 27,500
۱۱:۱۱:۴۹ نبشی 70*70 آریان فولاد ثابت 28,300
۱۱:۱۱:۴۹ نبشی 80*80 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,100
۱۱:۱۱:۴۸ نبشی 70*70 آریان فولاد ثابت 28,300
۱۱:۱۱:۴۸ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,800
۱۱:۱۱:۴۷ نبشی 60*60 آریان فولاد ثابت 27,500
۱۱:۱۱:۴۶ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,800
۱۱:۱۱:۴۶ نبشی 60*60 آریان فولاد ثابت 27,500
۱۱:۱۱:۴۵ نبشی 50*50 آریان فولاد ثابت 27,500
۱۱:۱۱:۴۵ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,400
۱۱:۱۱:۴۴ نبشی 50*50 آریان فولاد ثابت 27,500
۱۱:۱۱:۴۳ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,800
۱۱:۱۱:۴۳ نبشی 40*40 آریان فولاد ثابت 27,600
۱۱:۱۱:۴۲ نبشی 40*40 آریان فولاد ثابت 28,600
۱۱:۱۱:۴۱ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,800
۱۱:۱۱:۳۷ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,100
۱۱:۱۱:۳۶ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,700
۱۱:۱۱:۳۴ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,300
۱۱:۱۱:۳۲ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,500
۱۱:۱۱:۳۰ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,600
۱۱:۱۱:۲۵ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,500
۱۱:۱۱:۲۱ نبشی 30*30 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,600
۱۱:۱۱:۱۹ نبشی سایز 15 - ثابت 46,100
۱۱:۱۱:۱۸ نبشی سایز 12 - ثابت 29,400
۱۱:۱۱:۱۷ نبشی 30*30 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,600
۱۱:۱۱:۱۷ نبشی سایز 10 - ثابت 28,800
۱۱:۱۱:۱۶ نبشی سایز 8 - ثابت 28,300
۱۱:۱۱:۱۳ نبشی سایز 7 - ثابت 29,100
۱۱:۱۱:۱۳ نبشی سایز 6 - ثابت 28,400
۱۱:۱۱:۱۲ نبشی سایز 6 - ثابت 28,400
۱۱:۱۱:۰۹ نبشی سایز 5 - ثابت 27,900
۱۱:۱۱:۰۹ نبشی سایز 5 - ثابت 28,400
۱۱:۱۱:۰۸ نبشی سایز 5 - ثابت 28,900
۱۱:۱۱:۰۵ نبشی سایز 4 - ثابت 28,400
۱۱:۱۱:۰۵ نبشی سایز 4 - ثابت 28,600
۱۱:۱۱:۰۴ نبشی سایز 4 - ثابت 28,900
۱۱:۱۱:۰۴ نبشی سایز 3 - ثابت 29,800
۱۱:۱۰:۵۴ ناودانی 16 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 32,700
۱۱:۱۰:۵۱ ناودانی 16 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 32,000
۱۱:۱۰:۴۶ ناودانی 14 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 31,500
۱۱:۱۰:۴۱ ناودانی 14 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 31,100
۱۱:۱۰:۳۶ ناودانی 12 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 31,100
۱۱:۱۰:۳۴ ناودانی 12 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 31,500
۱۱:۱۰:۳۲ ناودانی 10 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,000
۱۱:۱۰:۲۸ ناودانی 10 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,900
۱۱:۱۰:۲۶ ناودانی 10 فوق سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 32,000
۱۱:۱۰:۲۶ ناودانی 18 - ثابت 30,900
۱۱:۱۰:۲۵ ناودانی 6 - ثابت 30,500
۱۱:۱۰:۲۴ ناودانی 8 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,200
۱۱:۱۰:۲۴ ناودانی 8 - ثابت 29,800
۱۱:۱۰:۲۳ ناودانی 8 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,900
۱۱:۱۰:۲۳ ناودانی 10 - ثابت 29,800
۱۱:۱۰:۲۲ ناودانی 30 - ثابت 71,100
۱۱:۱۰:۲۱ ناودانی 28 - ثابت 45,800
۱۱:۱۰:۲۰ نبشی 80*80 فولاد منظومه ثابت 28,000
۱۱:۱۰:۲۰ ناودانی 26 - ثابت 55,800
۱۱:۱۰:۱۹ نبشی 60*60 فولاد منظومه ثابت 27,200
۱۱:۱۰:۱۸ ناودانی 24 - ثابت 37,500
۱۱:۱۰:۱۸ نبشی 50*50 فولاد منظومه ثابت 27,700
۱۱:۱۰:۱۷ ناودانی 22 - ثابت 52,500
۱۱:۱۰:۱۷ نبشی 50*50 فولاد منظومه ثابت 27,700
۱۱:۱۰:۱۶ ناودانی 20 - ثابت 31,500
۱۱:۱۰:۱۵ ناودانی 8 فوق سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 32,400
۱۱:۱۰:۱۵ ناودانی 18 - ثابت 41,500
۱۱:۱۰:۱۴ ناودانی 16 - ثابت 33,300
۱۱:۱۰:۱۳ ناودانی 14 - ثابت 31,600
۱۱:۱۰:۱۲ ناودانی 6 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,700
۱۱:۱۰:۱۲ ناودانی 12 - ثابت 32,200
۱۱:۱۰:۱۱ ناودانی 10 - ثابت 32,600
۱۱:۱۰:۱۰ ناودانی 6 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 31,000
۱۱:۱۰:۰۹ ناودانی 8 - ثابت 32,600
۱۱:۱۰:۰۸ ناودانی 16 - ثابت 30,500
۱۱:۱۰:۰۷ ناودانی 14 - ثابت 30,500
۱۱:۱۰:۰۷ ناودانی 6 فوق سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 32,400
۱۱:۱۰:۰۶ ناودانی 12 - ثابت 30,500
۱۱:۱۰:۰۵ ناودانی 10 - ثابت 30,500
۱۱:۱۰:۰۴ ناودانی 8 - ثابت 30,500
۱۱:۱۰:۰۳ ناودانی 6 - ثابت 30,500
۱۱:۰۹:۴۳ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان ثابت 28,200
۱۱:۰۹:۴۲ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان ثابت 28,700
۱۱:۰۹:۴۱ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان ثابت 27,300
۱۱:۰۹:۴۰ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان ثابت 28,700
۱۱:۰۹:۳۹ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان ثابت 28,200
۱۱:۰۹:۳۸ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان ثابت 28,700
۱۱:۰۹:۳۷ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان ثابت 27,300
۱۱:۰۹:۳۶ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان ثابت 28,700
۱۱:۰۷:۵۰ نبشی 70*70 فولاد نصر آذربایجان ثابت 30,300
۱۱:۰۷:۴۹ نبشی 70*70 فولاد نصر آذربایجان ثابت 30,100
۱۱:۰۷:۴۹ نبشی 70*70 فولاد نصر آذربایجان ثابت 29,900
۱۱:۰۷:۴۶ نبشی 70*70 فولاد نصر آذربایجان ثابت 29,400
۱۱:۰۷:۴۵ نبشی 60*60 فولاد نصر آذربایجان ثابت 29,200
۱۱:۰۷:۳۸ نبشی 70*70 فولاد نصر آذربایجان ثابت 28,400
۱۱:۰۷:۳۸ نبشی 70*70 فولاد نصر آذربایجان ثابت 28,300
۱۱:۰۷:۳۷ نبشی 70*70 فولاد نصر آذربایجان ثابت 28,100
۱۱:۰۷:۳۶ نبشی 70*70 فولاد نصر آذربایجان ثابت 27,700
۱۱:۰۷:۳۴ نبشی 60*60 فولاد نصر آذربایجان ثابت 28,500
۱۱:۰۷:۱۰ تیرآهن 30 لانه زنبوری - ثابت 16,700,000
۱۱:۰۷:۰۹ تیرآهن 27 لانه زنبوری - ثابت 13,200,000
۱۱:۰۷:۰۸ تیرآهن 24 لانه زنبوری - ثابت 11,300,000
۱۱:۰۷:۰۷ تیرآهن 22 لانه زنبوری - ثابت 10,300,000
۱۱:۰۷:۰۶ تیرآهن 20 لانه زنبوری - ثابت 8,600,000
۱۱:۰۷:۰۵ تیرآهن 18 لانه زنبوری - ثابت 6,900,000
۱۱:۰۷:۰۴ تیرآهن 16 لانه زنبوری - ثابت 5,850,000
۱۱:۰۷:۰۳ تیرآهن 14 لانه زنبوری - ثابت 4,950,000
۱۱:۰۷:۰۲ تیرآهن 12 لانه زنبوری - ثابت 4,250,000
۱۰:۴۳:۰۰ میلگرد ساده 10 نوین متین نوین متین ثابت 30,500
۱۰:۴۲:۵۸ میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متین نوین متین ثابت 32,500
۱۰:۴۲:۵۷ میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متین نوین متین ثابت 31,020
۱۰:۴۲:۵۶ میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متین نوین متین ثابت 29,500
۱۰:۴۲:۵۵ میلگرد ساده 12 تا 32 نوین متین نوین متین ثابت 29,500
۱۰:۴۲:۴۰ میلگرد 38 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 30,060
۱۰:۴۲:۴۰ میلگرد 36 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 30,060
۱۰:۴۲:۳۹ میلگرد 34 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 30,060
۱۰:۴۲:۳۸ میلگرد 32 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 30,060
۱۰:۴۲:۳۸ میلگرد 30 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 30,060
۱۰:۴۲:۳۷ میلگرد 28 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 30,060
۱۰:۴۲:۳۷ میلگرد 25 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 30,060
۱۰:۴۲:۳۶ میلگرد 22 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 30,060
۱۰:۴۲:۳۶ میلگرد 20 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 30,060
۱۰:۴۲:۳۶ میلگرد 18 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 30,060
۱۰:۲۹:۳۶ قوطی ستونی 140*140 کالوپ کالوپ ثابت 43,670
۱۰:۲۹:۳۵ قوطی ستونی 140*140 کالوپ کالوپ ثابت 43,670
۱۰:۲۹:۳۵ قوطی ستونی 140*140 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۳۵ قوطی ستونی 140*140 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۳۴ قوطی ستونی 180*180 کالوپ کالوپ ثابت 43,670
۱۰:۲۹:۳۴ قوطی ستونی 180*180 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۳۴ قوطی ستونی 180*180 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۳۴ قوطی ستونی200*200 کالوپ کالوپ ثابت 43,670
۱۰:۲۹:۳۲ قوطی ستونی200*200 کالوپ کالوپ ثابت 43,670
۱۰:۲۹:۳۲ قوطی ستونی200*200 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۳۲ قوطی ستونی200*200 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۳۱ قوطی ستونی 100*180 کالوپ کالوپ ثابت 43,670
۱۰:۲۹:۳۱ قوطی ستونی 100*180 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۳۰ قوطی ستونی 150*250 کالوپ کالوپ ثابت 43,670
۱۰:۲۹:۲۹ قوطی ستونی 150*250 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۲۹ قوطی ستونی 150*250 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۲۹ قوطی ستونی 220*220 کالوپ کالوپ ثابت 44,770
۱۰:۲۹:۲۸ قوطی ستونی 220*220 کالوپ کالوپ ثابت 45,210
۱۰:۲۹:۲۸ قوطی ستونی 180*260 کالوپ کالوپ ثابت 43,670
۱۰:۲۹:۲۸ قوطی ستونی 180*260 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۲۷ قوطی ستونی 300*300 کالوپ کالوپ ثابت 44,770
۱۰:۲۹:۲۷ قوطی ستونی 300*300 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۹:۲۷ قوطی ستونی 300*300 کالوپ کالوپ ثابت 44,110
۱۰:۲۸:۰۷ میلگرد 22 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,500
۱۰:۲۸:۰۶ میلگرد 20 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,500
۱۰:۲۸:۰۵ میلگرد 18 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,500
۱۰:۲۸:۰۴ میلگرد 16 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,500
۱۰:۲۸:۰۳ میلگرد 14 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,500
۱۰:۲۸:۰۲ میلگرد 12 هشترود فولاد هشترود ثابت 29,000
۱۰:۲۸:۰۱ میلگرد 8 هشترود فولاد هشترود ثابت 29,500
۱۰:۲۸:۰۰ میلگرد 10 هشترود فولاد هشترود ثابت 29,000
۱۰:۱۴:۲۲ میلگرد 10سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,400
۱۰:۱۴:۲۱ میلگرد 25 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 27,800
۱۰:۱۴:۲۰ میلگرد 22 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 27,800
۱۰:۱۴:۱۹ میلگرد 20 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 27,800
۱۰:۱۴:۱۸ میلگرد 18 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 27,800
۱۰:۱۴:۱۷ میلگرد 16 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 27,800
۱۰:۱۴:۱۶ میلگرد 14 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 27,800
۱۰:۱۴:۱۵ میلگرد 12 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,400
۱۰:۱۴:۱۴ میلگرد 10 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,400
۱۰:۱۴:۱۳ میلگرد 8 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,600
۱۰:۰۸:۳۸ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 30,100
۱۰:۰۸:۳۷ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 28,100
۱۰:۰۸:۳۱ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 30,400
۱۰:۰۸:۲۶ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 28,200
۱۰:۰۸:۱۹ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 30,500
۱۰:۰۸:۱۴ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 28,500
۹:۳۸:۰۱ فرومنگنز پرکربن هندی - ثابت 85,800
۹:۳۷:۴۱ فروسیلیکو منگنز هند - ثابت 88,000
۹:۳۷:۱۳ آهن اسفنجی - ثابت 13,640
۹:۳۷:۱۰ آهن اسفنجی - ثابت 13,585
۹:۳۷:۰۸ آهن اسفنجی - ثابت 13,695
۹:۳۶:۳۳ شمش آلیاژی ck45 - ثابت 21,820
۹:۱۷:۲۷ قوطی صدرا با ورق گیلان صدرا پروفیل کاوه ثابت 39,650
۹:۱۷:۲۴ قوطی صدرا با ورق مبارکه صدرا پروفیل کاوه ثابت 39,800

بازار دیروز در یک نگاه


📆بازار شنبه 26 خرداد ماه 1403 در یک نگاه:

 

 

 

➖🔻 میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور :  قیمت میلگرد اکثر کارخانه ها  ثابت و برخی در بازه 100 تا 800 تومان کاهشی اعلام شد.

 

 

🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : 200 تا 300 تومان کاهش در برخی سایزها
🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 200 تا 300 تومان کاهش در برخی سایزها
🔻 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : 100 تا 300 تومان کاهش در برخی سایزها
➖ تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : بدون تغییر

 


➖ تیرآهن ظفر بناب : بدون تغییر
➖ تیرآهن فایکو : بدون تغییر
➖ تیرآهن احرامیان یزد : بدون تغییر
➖ تیرآهن کوثراهواز : بدون تغییر
➖ تیرآهن هاش سبک : بدون تغییر
➖ تیرآهن هاش سنگین : بدون تغییر

 


➖ نبشی در بازار اصفهان : بدون تغییر
➖ نبشی آریان فولاد : بدون تغییر
➖ نبشی شکفته : بدون تغییر
➖ ناودانی شکفته : بدون تغییر
➖ ناودانی در بازار اصفهان : بدون تغییر
➖ ناودانی نصر آذربایجان : بدون تغییر
➖ ناودانی کوهپایه : بدون تغییر

 


➖ قوطی در کارخانه اصفهان  : بدون تغییر
➖ قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان : بدون تغییر
➖ قوطی با ورق فولاد مبارکه : بدون تغییر
➖ قوطی مبلی : بدون تغییر
➖ پروفیل درب و پنجره :  بدون تغییر
➖ پروفیل زد : بدون تغییر
➖ پروفیل گالوانیزه : بدون تغییر
➖ پروفیل طرح دار : بدون تغییر

 


➖ لوله داربستی : بدون تغییر
➖ لوله گالوانیزه قزوین : بدون تغییر
➖ لوله مبلی : بدون تغییر
➖ لوله صنعتی درب کارخانه : بدون تغییر
➖ لوله گازی روکار : بدون تغییر
➖ لوله گازی توکار : بدون تغییر
➖ لوله گاز کچو : بدون تغییر
➖ لوله جدار چاه : بدون تغییر
➖ لوله صنعتی سپاهان : بدون تغییر
➖ لوله تست آب : بدون تغییر

 


🔻 ورق سیاه فولاد مبارکه :  100 تومان کاهش در برخی سایزها
🔻 ورق سیاه فولاد سبا : 100 تومان کاهش در برخی سایزها
➖ ورق سیاه فولاد کاویان : بدون تغییر
➖ ورق سیاه فولاد اکسین : بدون تغییر
➖ ورق رنگی فولاد مبارکه :  بدون تغییر
➖ ورق رنگی هفت الماس :  بدون تغییر
➖ ورق روغنی : بدون تغییر 

 


➖آهن اسفنجی :  بدون تغییر
➖ فروآلیاژ :  بدون تغییر
➖ شمش فولادی :  بدون تغییر

 


⬅️روند بازار آهن

 

بازار آهن پرنوسان 
امروز روند بازار آهن هم شاهد ثبات، هم کاهش و هم افزایش بود. 
در صفحه نخستِ سایت آهن‌ملل می‌توانید نوسانات افزایشی و کاهشی مقاطع فولادی را به صورت روزانه ملاحظه نمایید.

 

میلگرد : میلگرد بافق یزد تا کیلویی 🔻800 تومان کاهش
تیرآهن :  تیرآهن لانه زنبوری تا کیلویی🔻100 هزار تومان کاهش
ورق :  ورق گالوانیزه کاشان تا کیلویی 🔻200 تومان کاهش 
و بیشترین مقدار افزایش را نبشی و ناودانی نستا  تا کیلویی 🔺800 تومان افزایش به خود اختصاص داد.

 

 

🌐 آهن ملل 🌐
نماینده شما در بازار آهن
📞 031-35020
🌐 www.ahanmelal.com
🆔 @ahanmelal

درباره اخبار لحظه ای


دنبال کردن اخبار لحظه ای قیمت آهن

امروزه صنعت آهن آلات به یکی از مهم ترین فاکتورهای مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از زمانی که فلز آهن کشف شد تا به امروز همواره از این فلز استفاده های گوناگونی می شود که نشان دهنده نقش موثر آهن در طول تاریخ می باشد. محصولات فولادی در صنایع بسیاری کاربرد دارند، از صنعت خودروسازی گرفته تا در ساخت و ساز همواره از آهن آلات استفاده می شود. صنعت فولاد زیربنای اقتصاد جهانی است و به مراتب بیشتر از دیگر صنایع بر اقتصاد یک کشور اثر گذار است. درهم تنیدگی عمیق فولاد با اقتصاد، این صنعت را در بسیاری از جهات تحت تاثیر قرار می دهد.

قیمت و نوسانات لحظه ای بازار آهن از مواردی است که همواره با توجه به عوامل مختلف با تغییراتی همراه می باشد و دنبال کردن اخبار لحظه ای این نوسانات میتواند دید خوبی از قیمت ها بدهد. در ادامه به برخی از مهم ترین عواملی که بر قیمت لحظه ای آهن تاثیر گذار است، اشاره می کنیم.

پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت لحظه ای آهن آلات

مانند هر کالایی قیمت گذاری محصولات فولادی وابسته به عرضه و تقاضا می باشد. به معنای اینکه هرچه تولید افزایش یابد، تقاضا کاهش یافته و بالعکس. منظور از عرضه در بازار آهن آلات، کلیه محصولات فولادی تولید شده در کشور و وارداتی می باشد و میزان عرضه مواد اولیه مانند سنگ آهن را نیز شامل می شود. همچنین تقاضا شامل نیاز صنایع، مردم و حتی صادرات نیز تعریف می شود. برای مثال اگر قیمت یک محصول فولادی در بازار جهانی افزایش یابد، تولیدکنندگان برای بهره بردن از سود فروش بیشتر، تمایل به صادرات دارند؛ در نتیجه میزان عرضه و خرید و فروش در کشور کاهش یافته و قیمت آن محصول فولادی بالا می رود. با کاهش قیمت مقاطع فولادی در بازار جهانی، تمایل بر واردات آن بیشتر می شود؛ بنابراین عرضه زیاد، تقاضا کم و در نتیجه قیمت کاهش می یابد.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم، این تغییرات روند کندی داشته و با تاخیر بر قیمت های داخلی اثرگذارند. نرخ ارز یکی دیگر از عواملی است که رابطه مستقیمی بر قیمت محصولات فولادی دارد. با تغییرات نرخ ارز تاثیرات روانی زیادی در خرید و فروش به وجود می آید که همین امر تا حد زیادی بر عرضه و تقاضای هیجانی و در نهایت بر قیمت ها موثر است. عامل مهم دیگری که وجود دارد بررسی اقتصاد کلان کشورهای مهم در صنعت فولاد همچون چین، آمریکا و هند است. در واقع رشد اقتصادی چین، تاثیر بسزایی در تقاضای فولاد و قیمت آن دارد.

هزینه حمل و نقل نیز از دیگر مواردی است که با تغییرات قیمت سوخت بر قیمت محصولات فولادی تاثیر گذار است. مواد اولیه بسیاری از آهن آلات از آلیاژهایی مانند نیکل و کروم تشکیل می شوند که قیمت آن ها نیز اهمیت دارد.

اخبار لحظه ای تمامی محصولات فولادی

همانطور که گفته شد قیمت فولاد بر اساس دلار آمریکا روزانه تغییراتی دارد که لازم است موارد تاثیر گذار بر آن شامل ارزش ریال نسبت به دلار آمریکا یعنی قیمت‌ آهن‌ آلات داخلی از تولید داخلی و حجم عرضه و تقاضا بررسی شود. قیمت محصولات فولادی روزانه ممکن است دستخوش نوسان و تغییراتی باشد، اما در برخی از روزها نیز ممکن است هیچ تغییری نکرده و ثابت بمانند.

با توجه به دسترسی آسان و سریع فعالان در بازار آهن آلات، آهن ملل قیمت های لحظه ای (اخبار لحظه ای آهن) کلیه محصولات فولادی اعم از شمش، میلگرد، تیرآهن، قوطی پروفیل، ورق، لوله و محصولات مفتولی بیشتر کارخانه های کشور را گردآوری کرده است. به این صورت که روزانه تغییرات قیمت را نسبت به روز قبل اطلاع رسانی می شود و میزان افزایش، کاهش یا ثابت بودن محصول مورد نظر از کارخانه مشخص قابل رویت است. این روند به شما کمک می کند تا قبل از ثبت سفارش قیمت آهن را بررسی نمایید. همچنین آهن ملل بستری فراهم کرده است که خریداران محترم می توانند از یک منبع معتبر، قیمت محصولات مورد نیاز خود را دنبال کنند.

این بستر باعث صرفه جویی در وقت و خرید مطمئن با قیمت مناسب را برای خریداران فراهم می آورد. پس با دنبال کردن صفحه اخبار لحظه ای می توانید از محصولات مهم ترین کارخانه ها با خبر شوید.

قیمت محصولات فولادی به صورت روزانه از طریق تماس مستقیم با کارخانه های فولادساز داخلی جمع آوری و به صورت آرشیوهایی همراه با نمایش تغییرات قیمت محصول مورد نظر به صورت نمودار، در دسترس کاربران قرار می گیرد و بدین صورت می توان تحلیل بهتری از وضعیت فعلی قیمت محصولات در بازار کسب نمود. قیمت انواع محصولات فولادی از شروع ساعت اداری تا پایان روز کاری نوسان دارد و این نوسانات لحظه به لحظه در سایت بروزرسانی می شود.

اعلام قیمت لحظه ای و خرید از کارخانه یا بنگاه

معمولا قیمت اولیه میلگرد و تیرآهن از ساعت 10 صبح اعلام می شود و قیمت نهایی آن تا ساعت 14 بعد از ظهر در دسترس است. همچنین میلگرد جزو محصولاتی است که قیمت آن به صورت لحظه ای طبق مواردی که در بالا به آن اشاره شد، ممکن است تغییراتی داشته باشد. قیمت نهایی ورق فولادی و مواد اولیه را می توان تا ساعت 14 استعلام گرفت. همچنین از شروع روزکاری قیمت های مفتول و پروفیل قابل مشاهده می باشند. در نهایت شمش آخرین محصولی است که تا پایان روز کاری قیمت آن نهایی شده است.

جالب است بدانید که علاوه بر تغییرات قیمت به صورت روزانه، سایز محصولات و ابعاد موجود به همراه جزئیات دقیق تر در صفحه اخبار لحظه ای آهن برای هر محصول قابل بررسی است. از این طریق می توان از محصولات تولیدی کارخانه ها و سایزهای تولیدی هر کدام اطلاعات دقیقی به دست آورد. از طرفی امکان بررسی تولیدات هر کارخانه به صورت جداگانه نیز وجود دارد.

معرفی کارخانجات فولاد داخلی به همراه ارائه جزئیات دقیقی از محصولات هر کدام، امکانی را فراهم ساخته تا بیننده به صورت کاملا شفاف، امکان تفکیک محصولات و انتخاب گرید مناسب را داشته باشد. این ویژگی برای اشخاصی که به دنبال برندهای خاصی از یک محصول هستند بسیار کارایی دارد. از تفاوت قیمت های کارخانه و بنگاه می توان به خرید بدون واسطه از کارخانه ها اشاره کرد، اما با این تفاوت که خرید در تناژ کم از کارخانه ها امکان پذیر نیست. برای مثال تناژ قابل فروش میلگرد کارخانه ذوب آهن تقریبا بالا 20 تن می باشد.

به همین دلیل اگر نیاز به خرید عمده ندارید، می توان از بنگاه های فروش که به صورت تخصصی در بازار آهن فعال هستند، خرید کنید، بنگاه ها امکان نگهداری از محصولات را در انبار دارند. همچنین به هر میزانی که احتیاج است می توان از آنها خرید کرد. شایان ذکر است که آهن ملل با هدف سهولت امور و ارائه امکاناتی از قبیل اطلاع از آخرین اخبار بازار آهن آلات، پایگاه دانش جهت مطالعه مقالات علمی محصولات و خدمات فولادی، امکان خرید آنلاین آهن آلات، ثبت و پیگیری سفارشات، دسترسی به آرشیو اخبار و قیمت ها، امکان درج نظرات ارزنده برای بهبود وضعیت فروش، مشاهده اطلاعیه های بورس فلزات، انجام محاسبات فنی مهندسی و تخمین وزن انواع مقاطع فولادی و غیره را به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان در دسترس قرار داده است.

کاربران محترم آهن ملل میتوانند اخبار لحظه ای حوزه آهن آلات را از طریق بخش اخبار آهن ملل دنبال کنند.