اخبار لحظه ای

سلام بر همکاران گرامی

پنج‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲


زمان بروز رسانی محصول کارخانه نوسان وضعیت قیمت(تومان)
۱۲:۵۷ میلگرد 10 اردبیل فولاد اردبیل ثابت 23,700
۱۲:۵۶ میلگرد 12 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 24,290
۱۲:۵۶ میلگرد 10 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 24,290
۱۲:۵۶ میلگرد 8 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 25,190
۱۲:۵۶ میلگرد 14 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 23,800
۱۲:۵۶ میلگرد 16 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 23,800
۱۲:۵۶ میلگرد 18 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 23,800
۱۲:۵۶ میلگرد 20 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 23,800
۱۲:۵۶ میلگرد 22 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 23,800
۱۲:۵۶ میلگرد 25 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 23,800
۱۲:۵۶ میلگرد 28 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 23,800
۱۲:۲۳ میلگرد 12 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت 25,800
۱۲:۲۳ میلگرد 14 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت 25,800
۱۲:۲۳ میلگرد 16 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت 25,800
۱۲:۲۳ میلگرد 12 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 24,400
۱۲:۲۳ میلگرد 10 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 25,000
۱۲:۲۳ میلگرد 8 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 26,000
۱۲:۲۳ میلگرد 14 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 23,850
۱۲:۲۳ میلگرد 16 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 23,850
۱۲:۲۳ میلگرد 18 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 23,850
۱۲:۲۳ میلگرد 20 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 23,850
۱۲:۲۳ میلگرد 22 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 23,850
۱۲:۲۲ میلگرد 25 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 23,850
۱۲:۲۲ میلگرد 12 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 27,000
۱۲:۲۲ میلگرد 12 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 26,300
۱۲:۲۲ میلگرد 10 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 26,300
۱۲:۲۱ میلگرد 14 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 26,100
۱۲:۲۱ میلگرد 16 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 26,100
۱۲:۲۱ میلگرد 18 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 26,100
۱۲:۲۱ میلگرد 20 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 26,100
۱۲:۲۱ میلگرد 22 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 26,100
۱۲:۲۱ میلگرد 25 خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان ثابت 26,100
۱۲:۲۱ میلگرد 10 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 26,550
۱۲:۲۱ میلگرد 8 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 26,550
۱۲:۲۱ میلگرد 14 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 24,950
۱۲:۲۱ میلگرد 16 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 24,950
۱۲:۲۱ میلگرد 18 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 24,950
۱۲:۲۱ میلگرد 20 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 24,950
۱۲:۲۱ میلگرد 22 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 24,950
۱۲:۲۱ میلگرد 25 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 24,950
۱۲:۲۱ میلگرد 28 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 24,950
۱۲:۲۱ میلگرد 32 گروه ملی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 24,950
۱۲:۲۰ میلگرد 12 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 27,700
۱۲:۲۰ میلگرد 10 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 27,900
۱۲:۲۰ میلگرد 14 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 27,300
۱۲:۲۰ میلگرد 16 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 27,300
۱۲:۲۰ میلگرد 18 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 27,200
۱۲:۲۰ میلگرد 20 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 27,200
۱۲:۲۰ میلگرد 22 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 27,200
۱۲:۲۰ میلگرد 25 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 27,200
۱۲:۲۰ میلگرد 28 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 27,200
۱۲:۲۰ میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 27,200
۱۲:۲۰ میلگرد 18 فولاد پارس سیستان فولاد پارس سیستان ثابت 25,000
۱۲:۲۰ میلگرد 16 فولاد پارس سیستان فولاد پارس سیستان ثابت 25,000
۱۲:۲۰ میلگرد 14 فولاد پارس سیستان فولاد پارس سیستان ثابت 25,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 8 - ثابت 12,448,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 6 - ثابت 6,868,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 5 - ثابت 6,379,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 4 - ثابت 3,873,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 3 - ثابت 3,288,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 1/2-2 - ثابت 2,180,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 2 - ثابت 1,879,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 1/2-1 - ثابت 1,439,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 1/4-1 - ثابت 1,338,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 1 - ثابت 780,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 3/4 - ثابت 510,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 1/2 - ثابت 434,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 14 - ثابت 74,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 16 - ثابت 74,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 18 - ثابت 74,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 20 - ثابت 74,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 24 - ثابت 74,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 22 - ثابت 74,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 12 - ثابت 74,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 10 - ثابت 74,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 5 - ثابت 11,400,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 8 - ثابت 74,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 6 - ثابت 14,600,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 4 - ثابت 9,450,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 3 - ثابت 6,700,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 1/2-2 - ثابت 4,500,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 2 - ثابت 3,000,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 1/2-1 - ثابت 2,400,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 1/4-1 - ثابت 1,970,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 1 - ثابت 1,380,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 1/2 - ثابت 590,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 3/4 - ثابت 690,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 5 - ثابت 7,400,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 10 - ثابت 72,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 12 - ثابت 72,000
۱۲:۱۹ لوله مانیسمان 14 - ثابت 72,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 16 - ثابت 72,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 18 - ثابت 72,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 20 - ثابت 72,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 24 - ثابت 72,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 8 - ثابت 72,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 6 - ثابت 10,400,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 4 - ثابت 5,500,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 3 - ثابت 3,800,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 2 - ثابت 1,850,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 1/2-2 - ثابت 2,900,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 1/2-1 - ثابت 1,500,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 1/4-1 - ثابت 1,400,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 1 - ثابت 900,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 3/4 - ثابت 550,000
۱۲:۱۸ لوله مانیسمان 1/2 - ثابت 450,000
۱۲:۱۸ لوله 1/2 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 38,000
۱۲:۱۸ لوله 3/4 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 38,000
۱۲:۱۸ لوله 1 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 38,000
۱۲:۱۸ لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 38,000
۱۲:۱۸ لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 38,000
۱۲:۱۸ لوله 2 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 38,000
۱۲:۱۸ لوله 3 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 38,000
۱۲:۱۸ لوله 4 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 38,000
۱۲:۱۸ لوله 1/2 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ لوله 3/4 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ لوله 1 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ لوله 2 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ لوله 3 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ لوله 5 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ لوله 4 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ لوله 6 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ لوله 8 صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 35,700
۱۲:۱۸ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,300
۱۲:۱۸ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,400
۱۲:۱۸ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,800
۱۲:۱۸ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,000
۱۲:۱۸ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,500
۱۲:۱۸ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,300
۱۲:۱۸ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,000
۱۲:۱۸ لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,500
۱۲:۱۸ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,300
۱۲:۱۸ لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,500
۱۲:۱۸ لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,500
۱۲:۱۸ لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,500
۱۲:۱۸ لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,500
۱۲:۱۸ لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,500
۱۲:۱۸ لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,500
۱۲:۱۸ لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,500
۱۲:۱۸ لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,500
۱۲:۱۸ لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,900
۱۲:۱۸ لوله 1/2 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,900
۱۲:۱۸ لوله 3/4 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,900
۱۲:۱۸ لوله 1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,900
۱۲:۱۸ لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,900
۱۲:۱۸ لوله 2 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,360
۱۲:۱۷ لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,360
۱۲:۱۷ لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,360
۱۲:۱۷ لوله 1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,360
۱۲:۱۷ لوله 3/4 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,360
۱۲:۱۷ ورق 12 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 32,600
۱۲:۱۷ لوله 1/2 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 39,360
۱۲:۱۷ ورق 10 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 32,700
۱۲:۱۷ ورق 8 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 32,600
۱۲:۱۷ ورق 6 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 32,700
۱۲:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 39,500
۱۲:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 39,500
۱۲:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 39,500
۱۲:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 39,500
۱۲:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 39,500
۱۲:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 39,500
۱۲:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 39,500
۱۲:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 39,500
۱۲:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 39,500
۱۲:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 39,500
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,000
۱۲:۱۷ ورق 5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 32,500
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,000
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,000
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,000
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,000
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,000
۱۲:۱۷ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 33,700
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,000
۱۲:۱۷ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 32,900
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,000
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,500
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,500
۱۲:۱۷ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 33,700
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,500
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,500
۱۲:۱۷ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 32,900
۱۲:۱۷ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 33,100
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,500
۱۲:۱۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 38,500
۱۲:۱۷ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 34,300
۱۲:۱۷ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,500
۱۲:۱۷ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 32,700
۱۲:۱۷ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۷ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 32,700
۱۲:۱۷ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,400
۱۲:۱۷ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 32,800
۱۲:۱۷ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۷ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,400
۱۲:۱۷ قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۷ قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۷ قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۶ قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 32,700
۱۲:۱۶ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,500
۱۲:۱۶ قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۶ قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 32,800
۱۲:۱۶ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,200
۱۲:۱۶ قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۶ قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 32,600
۱۲:۱۶ قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,700
۱۲:۱۶ قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,000
۱۲:۱۶ قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۶ قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۶ قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 36,500
۱۲:۱۶ قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 37,500
۱۲:۱۶ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,800
۱۲:۱۶ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,000
۱۲:۱۶ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,000
۱۲:۱۶ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,000
۱۲:۱۶ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,800
۱۲:۱۶ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,000
۱۲:۱۶ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,000
۱۲:۱۶ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,200
۱۲:۱۶ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,000
۱۲:۱۶ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,400
۱۲:۱۶ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,400
۱۲:۱۶ لوله تست آب 2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 1/2-2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 1/2-2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 1/2-2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 1/2-2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 1/2-2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 3 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 3 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 3 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 3 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 3 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 1/2-3 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 1/2-3 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 1/2-3 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 1/2-3 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 1/2-3 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 4 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 4 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 4 - ثابت 37,100
۱۲:۱۶ لوله تست آب 4 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 4 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 4 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 6 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 6 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 6 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 6 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 6 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 6 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 1/4-1 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 1/4-1 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 1/4-1 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 1/4-1 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 1 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 1 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 1 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 3.4 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 3.4 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 3.4 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 1.2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 1.2 - ثابت 37,100
۱۲:۱۵ لوله تست آب 1.2 - ثابت 37,100
۱۲:۰۲ نبشی 60*50 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 25,500
۱۲:۰۲ نبشی 60*40 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 26,000
۱۲:۰۲ نبشی 60*30 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 26,600
۱۲:۰۲ نبشی 50*50 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 25,300
۱۲:۰۲ نبشی 50*50 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 25,350
۱۲:۰۲ نبشی 50*40 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 25,400
۱۲:۰۲ نبشی 50*40 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 25,450
۱۲:۰۲ نبشی 50*30 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 25,900
۱۲:۰۲ نبشی 50*30 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 27,000
۱۲:۰۲ نبشی 40*40 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 25,400
۱۲:۰۲ نبشی 40*40 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 25,450
۱۲:۰۲ نبشی 40*30 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 25,900
۱۲:۰۲ نبشی 40*30 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 27,000
۱۱:۴۷ نبشی 80*80 فولاد منظومه ثابت 25,300
۱۱:۴۷ نبشی 60*60 فولاد منظومه ثابت 25,300
۱۱:۴۷ نبشی 50*50 فولاد منظومه ثابت 25,300
۱۱:۴۷ نبشی 50*50 فولاد منظومه ثابت 25,300
۱۱:۴۷ نبشی 40*40 فولاد ظهوریان ثابت 25,200
۱۱:۴۷ نبشی 50*50 فولاد ظهوریان ثابت 25,200
۱۱:۴۷ نبشی 50*50 فولاد ظهوریان ثابت 25,200
۱۱:۴۷ نبشی 30*30 فولاد ظهوریان ثابت 25,200
۱۱:۴۷ نبشی 60*60 فولاد ظهوریان ثابت 25,200
۱۱:۴۷ نبشی 80*80 فولاد ظهوریان ثابت 25,200
۱۱:۴۷ نبشی 40*40 فولاد ظهوریان ثابت 25,200
۱۱:۴۷ نبشی 30*30 فولاد ظهوریان ثابت 25,200
۱۱:۴۷ نبشی 30*30 فولاد ظهوریان ثابت 25,200
۱۱:۴۷ نبشی 50*50 ذوب آهن ماهان ثابت 25,500
۱۱:۴۶ سپری 6 ذوب آهن اصفهان ثابت 27,700
۱۱:۴۶ سپری 5 ذوب آهن اصفهان ثابت 27,500
۱۱:۴۶ سپری 4 ذوب آهن اصفهان ثابت 27,500
۱۱:۴۶ سپری 3 ذوب آهن اصفهان ثابت 27,700
۱۱:۴۶ ناودانی 16 - ثابت 27,300
۱۱:۴۶ ناودانی 18 - ثابت 27,500
۱۱:۴۶ ناودانی 20 - ثابت 34,400
۱۱:۴۶ ناودانی 8 - ثابت 28,200
۱۱:۴۶ ناودانی 10 - ثابت 28,500
۱۱:۴۶ ناودانی 12 - ثابت 28,200
۱۱:۴۶ ناودانی 14 - ثابت 28,200
۱۱:۴۶ ناودانی 16 - ثابت 28,200
۱۱:۴۶ ناودانی 18 - ثابت 32,900
۱۱:۴۶ ناودانی 20 - ثابت 33,900
۱۱:۴۶ ناودانی 22 - ثابت 34,400
۱۱:۴۶ ناودانی 24 - ثابت 35,500
۱۱:۴۶ ناودانی 26 - ثابت 45,000
۱۱:۴۶ ناودانی 28 - ثابت 46,300
۱۱:۴۶ ناودانی 30 - ثابت 69,800
۱۱:۴۶ ناودانی 14 - ثابت 27,300
۱۱:۴۶ ناودانی 12 - ثابت 27,300
۱۱:۴۶ ناودانی 10 - ثابت 26,800
۱۱:۴۶ ناودانی 10 - ثابت 26,800
۱۱:۴۶ ناودانی 8 - ثابت 26,800
۱۱:۴۶ ناودانی 8 - ثابت 27,500
۱۱:۴۶ ناودانی 6 - ثابت 27,500
۱۱:۴۶ ناودانی 6 - ثابت 27,500
۱۱:۴۶ هاش HEA سایز 60 - ثابت 60,000
۱۱:۴۵ هاش HEB سایز 50 - ثابت 64,000
۱۱:۴۵ نبشی سایز 5 - ثابت 25,800
۱۱:۴۵ هاش HEA سایز 50 - ثابت 64,000
۱۱:۴۵ نبشی سایز 6 - ثابت 25,800
۱۱:۴۵ نبشی سایز 6 - ثابت 25,900
۱۱:۴۵ نبشی سایز 7 - ثابت 26,400
۱۱:۴۵ نبشی سایز 8 - ثابت 25,800
۱۱:۴۵ نبشی سایز 10 - ثابت 26,300
۱۱:۴۵ نبشی سایز 12 - ثابت 26,300
۱۱:۴۵ نبشی سایز 15 - ثابت 40,900
۱۱:۴۵ نبشی سایز 5 - ثابت 25,800
۱۱:۴۵ نبشی سایز 5 - ثابت 25,800
۱۱:۴۵ نبشی سایز 4 - ثابت 25,800
۱۱:۴۵ نبشی سایز 4 - ثابت 25,800
۱۱:۴۵ نبشی سایز 4 - ثابت 26,400
۱۱:۴۵ نبشی سایز 3 - ثابت 26,200
۱۱:۴۵ هاش HEB سایز 40 - ثابت 63,000
۱۱:۴۵ هاش HEA سایز 40 - ثابت 63,000
۱۱:۴۵ هاش HEB سایز 36 - ثابت 63,000
۱۱:۴۵ هاش HEA سایز 36 - ثابت 63,000
۱۱:۴۵ نبشی 40*40 فولاد شکفته ثابت 25,450
۱۱:۴۵ نبشی 40*40 فولاد شکفته ثابت 25,350
۱۱:۴۵ نبشی 40*40 فولاد شکفته ثابت 25,350
۱۱:۴۵ نبشی 45*45 فولاد شکفته ثابت 24,800
۱۱:۴۵ نبشی 45*45 فولاد شکفته ثابت 24,800
۱۱:۴۵ هاش HEB سایز 34 - ثابت 63,000
۱۱:۴۵ نبشی50*50 فولاد شکفته ثابت 25,200
۱۱:۴۵ نبشی50*50 فولاد شکفته ثابت 25,100
۱۱:۴۵ هاش HEA سایز 34 - ثابت 65,000
۱۱:۴۵ نبشی 60*60 فولاد شکفته ثابت 25,200
۱۱:۴۵ نبشی 70*70 فولاد شکفته ثابت 25,200
۱۱:۴۵ نبشی 80*80 فولاد شکفته ثابت 25,200
۱۱:۴۵ نبشی 80*80 فولاد شکفته ثابت 25,100
۱۱:۴۵ هاش HEB سایز 32 - ثابت 63,000
۱۱:۴۵ نبشی 100*100 فولاد شکفته ثابت 25,200
۱۱:۴۵ هاش HEA سایز 32 - ثابت 65,000
۱۱:۴۵ هاش HEB سایز 30 - ثابت 65,000
۱۱:۴۵ نبشی 30*30 فولاد شکفته ثابت 25,200
۱۱:۴۵ نبشی 25*25 فولاد شکفته ثابت 24,750
۱۱:۴۵ هاش HEA سایز 30 - ثابت 62,000
۱۱:۴۴ هاش HEB سایز 28 - ثابت 65,000
۱۱:۴۴ هاش HEA سایز 28 - ثابت 60,000
۱۱:۴۴ شمش آلیاژی MO40 - ثابت 23,900
۱۱:۴۴ شمش آلیاژی ck45 - ثابت 22,350
۱۱:۴۴ هاش HEB سایز 26 - ثابت 61,000
۱۱:۴۴ هاش HEA سایز 26 - ثابت 60,000
۱۱:۴۴ هاش HEB سایز 24 - ثابت 58,000
۱۱:۴۴ هاش HEA سایز 24 - ثابت 63,000
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,189
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,734
۱۱:۴۴ هاش HEB سایز 22 - ثابت 59,000
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,516
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,516
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,516
۱۱:۴۴ هاش HEA سایز 22 - ثابت 63,000
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 14,170
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,407
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,952
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,843
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,625
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,625
۱۱:۴۴ آهن اسفنجی - ثابت 13,352
۱۱:۴۴ هاش HEB سایز 20 - ثابت 41,000
۱۱:۴۴ هاش HEA سایز 20 - ثابت 42,000
۱۱:۴۴ فرومنگنز پرکربن - ثابت 52,000
۱۱:۴۴ گرافیت کم سولفور چین - ثابت 56,000
۱۱:۴۴ گرافیت پر سولفور چین - ثابت 46,000
۱۱:۴۴ فروسیلیکو منگنز هند - ثابت 51,000
۱۱:۴۴ هاش HEB سایز 18 - ثابت 33,000
۱۱:۴۴ فروسیلیکو منگنز ایران - ثابت 50,000
۱۱:۴۴ فروسیلیس 60 - 10 - ثابت 51,500
۱۱:۴۴ فروسیلیس 10 - 3 - ثابت 50,500
۱۱:۴۴ هاش HEA سایز 18 - ثابت 42,000
۱۱:۴۴ هاش HEB سایز 16 - ثابت 32,000
۱۱:۴۳ هاش HEA سایز 16 - ثابت 33,000
۱۱:۴۳ هاش HEB سایز 14 - ثابت 32,000
۱۱:۴۳ هاش HEA سایز 14 - ثابت 30,000
۱۱:۴۳ شمش 5sp فولادی - ثابت 22,050
۱۱:۴۳ شمش 5sp فولادی - ثابت 22,200
۱۱:۴۳ شمش 5sp فولادی - ثابت 22,100
۱۱:۴۳ هاش HEB سایز 12 - ثابت 58,000
۱۱:۴۳ شمش 5sp فولادی - ثابت 22,000
۱۱:۴۳ شمش 5sp فولادی - ثابت 22,100
۱۱:۴۳ شمش 3sp فولادی - ثابت 21,650
۱۱:۴۳ هاش HEA سایز 12 - ثابت 58,000
۱۱:۴۳ شمش 5sp فولادی - ثابت 21,600
۱۱:۴۳ شمش 5sp فولادی - ثابت 21,550
۱۱:۴۳ شمش 3sp فولادی - ثابت 21,650
۱۱:۴۳ هاش HEB سایز 10 - ثابت 58,000
۱۱:۴۳ شمش 5sp فولادی - ثابت 21,600
۱۱:۴۳ شمش 5sp فولادی - ثابت 21,550
۱۱:۴۳ هاش HEA سایز 10 - ثابت 58,000
۱۱:۴۳ تیرآهن 30 لانه زنبوری - ثابت 14,250,000
۱۱:۴۳ تیرآهن 27 لانه زنبوری - ثابت 11,500,000
۱۱:۴۳ تیرآهن 24 لانه زنبوری - ثابت 9,750,000
۱۱:۴۳ تیرآهن 22 لانه زنبوری - ثابت 8,650,000
۱۱:۴۳ تیرآهن 20 لانه زنبوری - ثابت 7,350,000
۱۱:۴۳ تیرآهن 18 لانه زنبوری - ثابت 6,250,000
۱۱:۴۳ تیرآهن 16 لانه زنبوری - ثابت 5,100,000
۱۱:۴۳ تیرآهن 14 لانه زنبوری - ثابت 4,350,000
۱۱:۴۳ تیرآهن 12 لانه زنبوری - ثابت 3,850,000
۱۱:۴۳ میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 26,500
۱۱:۴۳ میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 27,500
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 13,750,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 11,000,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 9,350,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 8,200,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سبک 20 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 6,800,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 6,950,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سبک 18 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 5,800,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 5,800,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سبک 16 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 4,700,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 4,750,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سبک 14 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 4,050,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 4,100,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 3,600,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 27,100
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 25,400
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 25,600
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 25,500
۱۱:۴۲ تیرآهن سبک 20 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 27,300
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 25,500
۱۱:۴۲ تیرآهن سبک 18 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 27,200
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 25,800
۱۱:۴۲ تیرآهن سبک 16 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 27,200
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 25,200
۱۱:۴۲ تیرآهن سبک 14 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 29,600
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 27,000
۱۱:۴۲ تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 27,500
۱۱:۴۱ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 24,700
۱۱:۴۱ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 24,700
۱۱:۴۱ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 24,850
۱۱:۴۱ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 24,850
۱۱:۴۱ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 24,600
۱۱:۴۱ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 24,600
۱۱:۴۱ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 24,600
۱۱:۴۱ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 24,600
۱۱:۴۱ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 25,150
۱۱:۴۱ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 25,150
۱۱:۴۱ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 25,100
۱۱:۴۱ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 25,100
۱۱:۴۱ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 25,250
۱۱:۴۱ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 25,250
۱۱:۴۱ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 25,150
۱۱:۴۱ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 25,150
۱۱:۴۱ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,700
۱۱:۴۱ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,700
۱۱:۴۱ ناودانی 12 فولاد شکفته ثابت 26,100
۱۱:۴۱ ناودانی 14 فولاد شکفته ثابت 26,000
۱۱:۴۱ ناودانی 14 فولاد شکفته ثابت 26,100
۱۱:۴۱ ناودانی 16 فولاد شکفته ثابت 26,000
۱۱:۴۱ ناودانی 16 فولاد شکفته ثابت 26,100
۱۱:۴۱ ناودانی 6 فولاد شکفته ثابت 26,000
۱۱:۴۱ ناودانی 6 فولاد شکفته ثابت 26,150
۱۱:۴۱ ناودانی 6.5 فولاد شکفته ثابت 26,800
۱۱:۴۱ ناودانی 8 فولاد شکفته ثابت 25,700
۱۱:۴۱ ناودانی 8 فولاد شکفته ثابت 25,800
۱۱:۴۱ ناودانی 10 فولاد شکفته ثابت 25,700
۱۱:۴۱ ناودانی 10 فولاد شکفته ثابت 25,800
۱۱:۴۱ ناودانی 12 فولاد شکفته ثابت 26,000
۱۱:۴۱ ناودانی 10 فولاد شکفته ثابت 25,800
۱۱:۴۱ ناودانی 10 فولاد شکفته ثابت 25,700
۱۱:۴۱ ناودانی 8 فولاد شکفته ثابت 25,800
۱۱:۴۱ ناودانی 8 فولاد شکفته ثابت 25,700
۱۱:۴۱ ناودانی 6 فولاد شکفته ثابت 25,900
۱۱:۴۰ نبشی 50*50 آریان فولاد ثابت 25,150
۱۱:۴۰ نبشی 50*50 آریان فولاد ثابت 25,150
۱۱:۴۰ نبشی 60*60 آریان فولاد ثابت 25,150
۱۱:۴۰ نبشی 60*60 آریان فولاد ثابت 25,150
۱۱:۴۰ نبشی 70*70 آریان فولاد ثابت 25,150
۱۱:۴۰ نبشی 70*70 آریان فولاد ثابت 25,150
۱۱:۴۰ نبشی 80*80 آریان فولاد ثابت 25,150
۱۱:۴۰ نبشی 100*100 آریان فولاد ثابت 25,950
۱۱:۴۰ نبشی 120*120 آریان فولاد ثابت 25,950
۱۱:۴۰ نبشی 40*40 آریان فولاد ثابت 25,150
۱۱:۴۰ نبشی 40*40 آریان فولاد ثابت 26,250
۱۱:۴۰ تیرآهن 24 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 25,800
۱۱:۴۰ تیرآهن 22 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 25,300
۱۱:۴۰ تیرآهن 20 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 25,700
۱۱:۴۰ تیرآهن 18 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 25,600
۱۱:۴۰ تیرآهن 16 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 25,600
۱۱:۴۰ تیرآهن 14 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 25,600
۱۱:۴۰ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان ثابت 26,800
۱۱:۴۰ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان ثابت 26,100
۱۱:۴۰ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان ثابت 26,800
۱۱:۳۹ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان ثابت 26,100
۱۱:۳۹ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان ثابت 26,100
۱۱:۳۹ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان ثابت 26,800
۱۱:۳۹ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان ثابت 26,100
۱۱:۳۹ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان ثابت 26,800
۱۱:۳۹ تیرآهن 16 کوثر اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 25,000
۱۱:۳۹ تیرآهن 14 کوثر اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثابت 25,000
۱۱:۳۹ ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان ثابت 27,400
۱۱:۳۹ ناودانی12 پروفیل صنعت ماهان ثابت 27,300
۱۱:۳۲ میلگرد 16 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 24,200
۱۱:۳۲ میلگرد 18 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 24,200
۱۱:۳۲ میلگرد 20 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 24,200
۱۱:۳۲ میلگرد 22 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 24,200
۱۱:۳۲ میلگرد 25 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 24,200
۱۱:۳۲ میلگرد 14 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه ثابت 24,200
۱۱:۲۵ میلگرد 22 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 26,000
۱۱:۲۵ میلگرد 20 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 26,000
۱۱:۲۵ میلگرد 18 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 26,000
۱۱:۲۵ میلگرد 16 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 26,000
۱۱:۲۵ میلگرد 14 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 26,000
۱۱:۲۵ میلگرد 12 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 26,300
۱۱:۲۱ میلگرد کلاف 6.5 افق ابهر ثابت 25,100
۱۱:۲۱ میلگرد کلاف 5.5 افق ابهر ثابت 25,100
۱۱:۲۱ میلگرد کلاف 10 افق ابهر ثابت 27,000
۱۱:۲۱ میلگرد کلاف 8 افق ابهر ثابت 27,000
۱۱:۲۱ میلگرد کلاف 6.5 افق ابهر ثابت 27,000
۱۱:۲۱ کلاف 10 یزد فولاد احرامیان یزد ثابت 25,800
۱۱:۲۱ کلاف 5.5 یزد فولاد احرامیان یزد ثابت 26,000
۱۱:۲۱ کلاف 5.5 یزد فولاد احرامیان یزد ثابت 26,000
۱۱:۲۱ کلاف 5.5 یزد فولاد احرامیان یزد ثابت 26,000
۱۱:۲۱ کلاف 12.5 فولاد شیراز فولاد شیراز ثابت 25,400
۱۱:۲۱ کلاف 12 فولاد شیراز فولاد شیراز ثابت 25,400
۱۱:۲۱ کلاف 11 فولاد شیراز فولاد شیراز ثابت 25,200
۱۱:۲۱ کلاف 10 فولاد شیراز فولاد شیراز ثابت 25,200
۱۱:۲۱ کلاف 9.2 فولاد شیراز فولاد شیراز ثابت 25,200
۱۱:۲۰ کلاف 6.5 کویر ذوب آهن اصفهان ثابت 26,500
۱۱:۲۰ کلاف 5.5 بستان آباد ذوب آهن اصفهان ثابت 26,500
۱۱:۲۰ کلاف 8 ذوب آهن اصفهان ثابت 27,000
۱۱:۲۰ کلاف 6.5 ذوبی ذوب آهن اصفهان ثابت 26,600
۱۱:۱۶ میلگرد 16 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 24,100
۱۱:۱۶ میلگرد 18 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 23,900
۱۱:۱۶ میلگرد 20 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 23,900
۱۱:۱۶ میلگرد 22 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 23,900
۱۱:۱۶ میلگرد 25 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 23,900
۱۱:۱۶ میلگرد 28 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 23,900
۱۱:۱۶ میلگرد 32 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 23,900
۱۱:۱۶ میلگرد 14 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 24,100
۱۱:۱۶ میلگرد 12 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 25,200
۱۱:۱۶ میلگرد 10 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 25,400
۱۱:۱۶ میلگرد 8 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 27,400
۱۱:۱۵ میلگرد 18 میانه فولاد میانه ثابت 23,800
۱۱:۱۵ میلگرد 20 میانه فولاد میانه ثابت 23,800
۱۱:۱۵ میلگرد 22 میانه فولاد میانه ثابت 23,800
۱۱:۱۵ میلگرد 25 میانه فولاد میانه ثابت 23,800
۱۱:۱۵ میلگرد 28 میانه فولاد میانه ثابت 23,800
۱۱:۱۵ میلگرد 32 میانه فولاد میانه ثابت 23,800
۱۱:۱۵ میلگرد 16 میانه فولاد میانه ثابت 23,800
۱۱:۱۵ میلگرد 14 میانه فولاد میانه ثابت 23,800
۱۱:۱۵ میلگرد 12 میانه فولاد میانه ثابت 24,250
۱۱:۱۵ میلگرد 10 میانه فولاد میانه ثابت 24,500
۱۱:۱۵ میلگرد 18 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 24,200
۱۱:۱۵ میلگرد 22 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 24,200
۱۱:۱۵ میلگرد 20 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 24,200
۱۱:۱۵ میلگرد 25 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 24,200
۱۱:۱۵ میلگرد 28 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 24,200
۱۱:۱۵ میلگرد 32 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 24,200
۱۱:۱۵ میلگرد 16 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 24,200
۱۱:۱۵ میلگرد 14 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 24,200
۱۱:۱۵ میلگرد 12 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 24,700
۱۱:۱۵ میلگرد 10 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 25,200
۱۱:۱۵ میلگرد 10 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 24,700
۱۱:۱۵ میلگرد 8 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 25,700
۱۱:۱۴ میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 23,700
۱۱:۱۴ میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 23,700
۱۱:۱۴ میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 23,700
۱۱:۱۴ میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 23,700
۱۱:۱۴ میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 23,700
۱۱:۱۴ میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 23,700
۱۱:۱۴ میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 23,900
۱۱:۱۴ میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 23,900
۱۱:۱۴ میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 25,300
۱۱:۱۴ میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 26,000
۱۱:۱۴ میلگرد 32 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 23,600
۱۱:۱۴ میلگرد 28 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 23,600
۱۱:۱۴ میلگرد 25 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 23,600
۱۱:۱۴ میلگرد 22 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 23,600
۱۱:۱۴ میلگرد 20 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 23,600
۱۱:۱۴ میلگرد 18 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 23,600
۱۱:۱۴ میلگرد 16 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 23,700
۱۱:۱۴ میلگرد 14 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 23,700
۱۱:۱۴ میلگرد 12 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,000
۱۱:۱۳ میلگرد 14 نیشابور فولاد خراسان ثابت 23,900
۱۱:۱۳ میلگرد 16 نیشابور فولاد خراسان ثابت 23,900
۱۱:۱۳ میلگرد 18 نیشابور فولاد خراسان ثابت 23,900
۱۱:۱۳ میلگرد 20 نیشابور فولاد خراسان ثابت 23,900
۱۱:۱۳ میلگرد 22 نیشابور فولاد خراسان ثابت 23,900
۱۱:۱۳ میلگرد 25 نیشابور فولاد خراسان ثابت 23,900
۱۱:۱۳ میلگرد 28 نیشابور فولاد خراسان ثابت 23,900
۱۱:۱۳ میلگرد 32 نیشابور فولاد خراسان ثابت 24,400
۱۱:۱۳ میلگرد 12 نیشابور فولاد خراسان ثابت 25,300
۱۱:۱۳ میلگرد 10 نیشابور فولاد خراسان ثابت 25,800
۱۱:۱۳ میلگرد 16 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 18 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 20 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 22 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 25 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 28 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 32 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 14 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 12 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت 24,600
۱۱:۱۳ میلگرد 14 فایکو فولاد فایکو ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 16 فایکو فولاد فایکو ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 18 فایکو فولاد فایکو ثابت 24,200
۱۱:۱۳ میلگرد 20 فایکو فولاد فایکو ثابت 24,200
۱۱:۱۲ میلگرد 12 فایکو فولاد فایکو ثابت 25,200
۱۱:۱۲ میلگرد 16 آریا فولاد تاکستان - ثابت 24,400
۱۱:۱۲ میلگرد 16 آریا فولاد تاکستان - ثابت 24,400
۱۱:۱۲ میلگرد 14 آریا فولاد تاکستان - ثابت 24,400
۱۱:۱۲ میلگرد 14 آریا فولاد تاکستان - ثابت 24,400
۱۱:۱۲ میلگرد 12 آریا فولاد تاکستان - ثابت 25,000
۱۱:۱۲ میلگرد 10 آریا فولاد تاکستان - ثابت 25,000
۱۱:۱۲ میلگرد 22 کرمان نورد کرمان ثابت 23,600
۱۱:۱۲ میلگرد 25 کرمان نورد کرمان ثابت 23,600
۱۱:۱۲ میلگرد 20 کرمان نورد کرمان ثابت 23,600
۱۱:۱۲ میلگرد 18 کرمان نورد کرمان ثابت 23,600
۱۱:۱۲ میلگرد 16 کرمان نورد کرمان ثابت 23,700
۱۱:۱۲ میلگرد 14 کرمان نورد کرمان ثابت 23,700
۱۱:۱۲ میلگرد 12 کرمان نورد کرمان ثابت 25,100
۱۱:۱۲ میلگرد 16 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 23,950
۱۱:۱۲ میلگرد 18 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 23,900
۱۱:۱۲ میلگرد 20 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 23,900
۱۱:۱۲ میلگرد 22 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 23,900
۱۱:۱۲ میلگرد 25 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 23,900
۱۱:۱۱ میلگرد 28 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 23,950
۱۱:۱۱ میلگرد 32 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 23,950
۱۱:۱۱ میلگرد 14 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 23,950
۱۱:۱۱ میلگرد 12 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 24,200
۱۱:۱۱ میلگرد 10 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 24,300
۱۱:۱۱ میلگرد 8 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 24,500
۱۱:۱۱ میلگرد 14 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 23,900
۱۱:۱۱ میلگرد 16 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 23,900
۱۱:۱۱ میلگرد 18 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 23,900
۱۱:۱۱ میلگرد 20 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 23,900
۱۱:۱۱ میلگرد 22 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 23,900
۱۱:۱۱ میلگرد 25 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 23,900
۱۱:۱۱ میلگرد 28 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 23,900
۱۱:۱۱ میلگرد 32 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 23,900
۱۱:۱۱ میلگرد 12 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 24,200
۱۱:۱۱ میلگرد 8 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 25,500
۱۱:۱۱ میلگرد 14 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,000
۱۱:۱۱ میلگرد 16 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,000
۱۱:۱۱ میلگرد 18 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,000
۱۱:۱۱ میلگرد 20 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,000
۱۱:۱۱ میلگرد 22 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,000
۱۱:۱۱ میلگرد 25 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,000
۱۱:۱۱ میلگرد 28 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,000
۱۱:۱۱ میلگرد 32 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,000
۱۱:۱۱ میلگرد 12 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,300
۱۱:۱۱ میلگرد 10 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,500
۱۱:۱۱ میلگرد 10 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,300
۱۱:۱۰ میلگرد 8 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 24,600
۱۱:۱۰ میلگرد 16 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 24,600
۱۱:۱۰ میلگرد 18 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 24,600
۱۱:۱۰ میلگرد 20 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 24,600
۱۱:۱۰ میلگرد 22 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 24,600
۱۱:۱۰ میلگرد 25 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 24,600
۱۱:۱۰ میلگرد 28 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 24,600
۱۱:۱۰ میلگرد 32 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 24,600
۱۱:۱۰ میلگرد 14 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 24,600
۱۱:۱۰ میلگرد 12 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 24,950
۱۱:۱۰ میلگرد 10 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 25,450
۱۱:۱۰ میلگرد 10 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 24,950
۱۱:۱۰ میلگرد 8 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 25,450
۱۱:۱۰ میلگرد 12 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,400
۱۱:۱۰ میلگرد 14 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,200
۱۱:۱۰ میلگرد 16 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,200
۱۱:۱۰ میلگرد 18 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,200
۱۱:۱۰ میلگرد 20 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,200
۱۱:۱۰ میلگرد 22 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,200
۱۱:۱۰ میلگرد 25 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,200
۱۱:۱۰ میلگرد 28 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,200
۱۱:۱۰ میلگرد 32 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,200
۱۱:۱۰ میلگرد 10 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 25,450
۱۱:۱۰ میلگرد 8 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 25,500
۱۱:۱۰ میلگرد 10 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,400
۱۱:۱۰ میلگرد 8 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 24,500
۱۱:۰۹ میلگرد 18 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 23,900
۱۱:۰۹ میلگرد 20 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 23,900
۱۱:۰۹ میلگرد 22 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 23,900
۱۱:۰۹ میلگرد 25 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 23,900
۱۱:۰۹ میلگرد 28 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 23,900
۱۱:۰۹ میلگرد 32 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 23,900
۱۱:۰۹ میلگرد 16 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 23,900
۱۱:۰۹ میلگرد 14 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 23,950
۱۱:۰۹ میلگرد 12 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 24,300
۱۱:۰۹ میلگرد 10 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 24,700
۱۱:۰۶ ورق 5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 33,500
۱۱:۰۶ تیرآهن16 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 25,950
۱۱:۰۶ ورق 6 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 33,500
۱۱:۰۶ تیرآهن 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 25,950
۱۱:۰۶ ورق 8 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 33,500
۱۱:۰۶ ورق 10 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 33,500
۱۱:۰۶ ورق 12 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 33,500
۱۱:۰۶ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 34,400
۱۱:۰۶ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 34,400
۱۱:۰۶ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 34,100
۱۱:۰۶ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 33,800
۱۱:۰۶ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 34,500
۱۱:۰۶ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 35,500
۱۱:۰۶ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 35,500
۱۱:۰۵ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 52,000
۱۱:۰۵ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,200
۱۱:۰۵ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,000
۱۱:۰۵ ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,800
۱۱:۰۵ ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,500
۱۱:۰۵ ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,000
۱۱:۰۵ ورق 10 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,000
۱۱:۰۵ ورق 10 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,500
۱۱:۰۵ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,600
۱۱:۰۵ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,600
۱۱:۰۵ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,500
۱۱:۰۵ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 58,000
۱۱:۰۵ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,500
۱۱:۰۵ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,600
۱۱:۰۵ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,000
۱۱:۰۵ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 57,000
۱۱:۰۵ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,200
۱۱:۰۵ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 57,000
۱۱:۰۵ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 58,000
۱۱:۰۵ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,000
۱۱:۰۵ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,600
۱۱:۰۵ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 56,000
۱۱:۰۵ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 57,000
۱۱:۰۵ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,000
۱۱:۰۵ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,300
۱۱:۰۵ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,900
۱۱:۰۵ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 52,000
۱۱:۰۵ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,600
۱۱:۰۵ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 33,700
۱۱:۰۵ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,500
۱۱:۰۵ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,200
۱۱:۰۵ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,500
۱۱:۰۵ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,200
۱۱:۰۵ ورق سیاه 12 گیلان فولاد گیلان ثابت 31,100
۱۱:۰۵ ورق سیاه 10 گیلان فولاد گیلان ثابت 31,100
۱۱:۰۵ ورق سیاه 8 گیلان فولاد گیلان ثابت 31,100
۱۱:۰۵ ورق سیاه 6 گیلان فولاد گیلان ثابت 31,100
۱۱:۰۵ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 34,000
۱۱:۰۵ ورق سیاه 2 گیلان فولاد گیلان ثابت 32,000
۱۱:۰۵ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 35,500
۱۱:۰۵ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,500
۱۱:۰۵ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,600
۱۱:۰۴ ورق 3 آجدار پرسی - ثابت 38,400
۱۱:۰۴ ورق 3 آجدار پرسی - ثابت 38,400
۱۱:۰۴ ورق 2.5 آجدار پرسی - ثابت 38,400
۱۱:۰۴ ورق 2.5 آجدار پرسی - ثابت 38,800
۱۱:۰۴ ورق 2 آجدار پرسی - ثابت 39,200
۱۱:۰۴ ورق 2 آجدار پرسی - ثابت 39,300
۱۱:۰۴ ورق 70 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 28,000
۱۱:۰۴ ورق 60 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 28,000
۱۱:۰۴ ورق 50 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 28,500
۱۱:۰۴ ورق 45 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 28,700
۱۱:۰۴ ورق 40 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 28,700
۱۱:۰۴ ورق 40 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 26,700
۱۱:۰۴ ورق 35 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 28,700
۱۱:۰۴ ورق 35 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 26,500
۱۱:۰۴ ورق 30 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 28,700
۱۱:۰۴ ورق 30 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 26,500
۱۱:۰۴ ورق 25 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 28,500
۱۱:۰۴ ورق 25 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 26,700
۱۱:۰۴ ورق 20 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 28,900
۱۱:۰۴ ورق 20 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 26,700
۱۱:۰۴ ورق 15 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 32,000
۱۱:۰۴ ورق 15 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 29,800
۱۱:۰۴ ورق 35 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 35,300
۱۱:۰۴ ورق 40 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 35,500
۱۱:۰۴ ورق 45 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,000
۱۱:۰۴ ورق 50 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,200
۱۱:۰۴ ورق 60 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,200
۱۱:۰۴ ورق 70 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,200
۱۱:۰۴ ورق 80 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 37,000
۱۱:۰۴ ورق 100 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 37,400
۱۱:۰۴ ورق 30 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 34,500
۱۱:۰۴ ورق 25 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,200
۱۱:۰۴ ورق 20 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,000
۱۱:۰۴ ورق 15 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,000
۱۱:۰۴ ورق 12 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,000
۱۱:۰۴ ورق 10 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,400
۱۱:۰۴ ورق 8 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 41,200
۱۱:۰۴ ورق 40 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,000
۱۱:۰۴ ورق 45 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,000
۱۱:۰۴ ورق 50 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 34,000
۱۱:۰۴ ورق 60 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,500
۱۱:۰۳ ورق 70 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 35,000
۱۱:۰۳ ورق 80 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 35,000
۱۱:۰۳ ورق 90 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,000
۱۱:۰۳ ورق 100 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,000
۱۱:۰۳ ورق 35 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,000
۱۱:۰۳ ورق 30 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 31,000
۱۱:۰۳ ورق 25 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 30,200
۱۱:۰۳ ورق 20 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 31,200
۱۱:۰۳ ورق 15 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 35,600
۱۱:۰۳ ورق 12 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,000
۱۱:۰۳ ورق 10 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,000
۱۱:۰۲ میلگرد 20 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 24,700
۱۱:۰۲ میلگرد 18 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 24,700
۱۱:۰۲ میلگرد 16 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 24,700
۱۱:۰۲ میلگرد 14 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 24,700
۱۱:۰۲ میلگرد 12 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 25,300
۱۱:۰۲ میلگرد 10 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 25,600
۱۱:۰۲ میلگرد 8 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 26,000
۱۰:۵۵ ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,600
۱۰:۵۵ ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,600
۱۰:۵۵ ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,700
۱۰:۵۵ ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,500
۱۰:۵۵ ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,500
۱۰:۵۵ ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,000
۱۰:۵۵ ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,000
۱۰:۵۵ ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,000
۱۰:۵۵ ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,000
۱۰:۵۵ ورق روغنی 1 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,300
۱۰:۵۵ ورق روغنی 1 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,300
۱۰:۵۵ ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,300
۱۰:۵۵ ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,300
۱۰:۵۵ ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,900
۱۰:۵۵ ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,900
۱۰:۵۵ ورق روغنی 2 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,500
۱۰:۵۵ ورق روغنی 2 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,600
۱۰:۵۵ ورق آبی هفت الماس هفت الماس ثابت 49,500
۱۰:۵۵ ورق نارنجی هفت الماس هفت الماس ثابت 49,500
۱۰:۵۵ ورق سفید هفت الماس هفت الماس ثابت 49,500
۱۰:۵۵ ورق قهوه ای هفت الماس هفت الماس ثابت 53,000
۱۰:۵۵ ورق قرمز هفت الماس هفت الماس ثابت 49,500
۱۰:۵۵ ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 54,500
۱۰:۵۵ ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 57,600
۱۰:۵۵ ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 54,500
۱۰:۵۵ ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 54,500
۱۰:۵۵ ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 54,500
۱۰:۵۴ ورق 1.25 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 39,500
۱۰:۵۴ ورق 1.25 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 39,500
۱۰:۵۴ ورق 1.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 41,500
۱۰:۵۴ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 39,500
۱۰:۵۴ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 39,500
۱۰:۵۴ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 39,500
۱۰:۵۴ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 39,500
۱۰:۵۴ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 39,500
۱۰:۵۴ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 39,500
۱۰:۵۴ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 40,300
۱۰:۵۴ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 41,300
۱۰:۵۴ ورق 0.6 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 44,200
۱۰:۵۴ ورق 0.6 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 47,300
۱۰:۵۴ ورق 0.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 44,800
۱۰:۵۴ ورق 0.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 48,800
۱۰:۵۴ ورق 0.4 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 49,300
۱۰:۵۴ ورق 0.4 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 51,300
۱۰:۵۴ ورق 0.3 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 57,400
۱۰:۵۳ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 44,500
۱۰:۵۳ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 48,600
۱۰:۵۳ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 48,600
۱۰:۵۳ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 43,600
۱۰:۵۳ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 44,000
۱۰:۵۳ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 43,100
۱۰:۵۳ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 40,500
۱۰:۵۳ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 39,600
۱۰:۵۳ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 39,600
۱۰:۵۳ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 39,600
۱۰:۵۳ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 39,600
۱۰:۵۳ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 39,600
۱۰:۵۳ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 39,600
۱۰:۵۳ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 39,600
۱۰:۵۳ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 40,100
۱۰:۵۳ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 40,100
۱۰:۵۳ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 40,500
۱۰:۵۳ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 40,500
۱۰:۵۳ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 40,300
۱۰:۵۳ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 40,300
۱۰:۵۳ ورق 2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 40,300
۱۰:۵۳ ورق 2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 40,300
۱۰:۵۳ ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,700
۱۰:۵۳ ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,700
۱۰:۵۳ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,500
۱۰:۵۳ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,500
۱۰:۵۳ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,500
۱۰:۵۳ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,500
۱۰:۵۳ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,500
۱۰:۵۳ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,500
۱۰:۵۳ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,500
۱۰:۵۳ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,500
۱۰:۵۳ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 39,600
۱۰:۵۳ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 40,400
۱۰:۵۳ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 43,100
۱۰:۵۳ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 43,700
۱۰:۵۳ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 43,600
۱۰:۵۳ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 44,100
۱۰:۵۳ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 48,000
۱۰:۵۳ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 48,700
۱۰:۵۲ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 40,000
۱۰:۵۲ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 41,000
۱۰:۵۲ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 41,000
۱۰:۵۲ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 41,300
۱۰:۵۲ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 41,300
۱۰:۵۲ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 45,000
۱۰:۵۲ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 43,000
۱۰:۵۲ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 40,000
۱۰:۵۲ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 40,000
۱۰:۵۲ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 40,000
۱۰:۵۲ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 40,000
۱۰:۵۲ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 40,000
۱۰:۵۲ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 40,000
۱۰:۵۲ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 40,000
۱۰:۵۲ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 45,000
۱۰:۵۲ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 45,000
۱۰:۵۲ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 50,000
۱۰:۵۲ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 50,000
۱۰:۴۹ قوطی 20*10 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۹ قوطی 16*16 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 14*25 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 10*25 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 10*10 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 20*20 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 20*30 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 25*25 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 30*30 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 40*20 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 40*40 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 48*20 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 60*20 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 60*30 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ قوطی 80*40 مبلی - ثابت 46,000
۱۰:۴۸ پروفیل 50*50 - ثابت 41,500
۱۰:۴۸ پروفیل 80*40 - ثابت 41,500
۱۰:۴۸ پروفیل 40*40 - ثابت 41,500
۱۰:۴۸ پروفیل 30*30 - ثابت 41,500
۱۰:۴۸ پروفیل 30*20 - ثابت 41,500
۱۰:۴۸ پروفیل 20*20 - ثابت 41,500
۱۰:۴۸ میلگرد کلاف 8 امیرآباد امیرآباد ثابت 25,500
۱۰:۴۸ میلگرد کلاف 8 امیرآباد امیرآباد ثابت 25,300
۱۰:۴۸ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت 25,000
۱۰:۴۸ میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد امیرآباد ثابت 25,100
۱۰:۴۸ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت 24,900
۱۰:۴۸ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت 26,600
۱۰:۴۷ کلاف8 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 25,500
۱۰:۴۷ کلاف8 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 26,400
۱۰:۴۷ کلاف 6.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 26,200
۱۰:۴۷ کلاف 5.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 26,350
۱۰:۴۷ کلاف 6.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 26,350
۱۰:۴۷ کلاف 5.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 26,600
۱۰:۴۷ کلاف 10 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 26,300
۱۰:۴۷ کلاف 8 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 26,300
۱۰:۴۷ کلاف 6.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 26,300
۱۰:۴۷ کلاف 5.5 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 26,500
۱۰:۴۷ کلاف 10 الیگودرز الیگودرز ثابت 26,200
۱۰:۴۷ کلاف 8 الیگودرز الیگودرز ثابت 26,200
۱۰:۴۷ کلاف 6 الیگودرز الیگودرز ثابت 26,200
۱۰:۴۷ کلاف 6.5 الیگودرز الیگودرز ثابت 25,200
۱۰:۴۷ کلاف 5.5 الیگودرز الیگودرز ثابت 25,700
۱۰:۳۹ میلگرد 10 سمنان نورد سمنان ثابت 25,300
۱۰:۳۹ میلگرد 8 سمنان نورد سمنان ثابت 26,000
۱۰:۳۹ میلگرد 20 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 25,500
۱۰:۳۹ میلگرد 25 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 25,500
۱۰:۳۸ میلگرد 22 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 25,500
۱۰:۳۸ میلگرد 14 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 25,500
۱۰:۳۸ میلگرد 16 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 25,500
۱۰:۳۸ میلگرد 18 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 25,500
۱۰:۳۸ میلگرد 12 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 25,900
۱۰:۳۸ میلگرد 10سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 25,900
۱۰:۳۸ میلگرد 10 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 25,900
۱۰:۳۸ میلگرد 8 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 26,100
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 48 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 50 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد ساده 52 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 27,500
۱۰:۳۸ میلگرد 22 هشترود فولاد هشترود ثابت 25,400
۱۰:۳۸ میلگرد 20 هشترود فولاد هشترود ثابت 25,400
۱۰:۳۸ میلگرد 18 هشترود فولاد هشترود ثابت 25,400
۱۰:۳۸ میلگرد 16 هشترود فولاد هشترود ثابت 25,400
۱۰:۳۸ میلگرد 14 هشترود فولاد هشترود ثابت 25,400
۱۰:۳۷ میلگرد 8 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,900
۱۰:۳۷ میلگرد 12 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,400
۱۰:۳۷ میلگرد 10 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,400
۱۰:۳۶ کلاف 15 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,650
۱۰:۳۶ کلاف 14 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,650
۱۰:۳۶ کلاف 12 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,500
۱۰:۳۶ کلاف 8 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 27,500
۱۰:۳۶ کلاف 14 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 26,500
۱۰:۳۶ کلاف 8 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 26,500
۱۰:۳۶ کلاف 14 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 26,200
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۵ لوله جدار چاه - ثابت 38,600
۱۰:۳۴ لوله 16 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 18 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 18 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 18 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 18 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 18 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 20 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 20 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 20 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 20 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 20 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 16 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 16 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 16 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 16 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 13 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 13 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 13 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 13 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 13 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 10 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 10 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 10 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 10 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 10 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 10 مبلی - ثابت 44,500
۱۰:۳۴ لوله 6 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 6 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۴ لوله 5 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 5 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۴ لوله 4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۴ لوله 3 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 3 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۴ لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۴ لوله 2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۴ لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۴ لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۴ لوله 1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۴ لوله 3/4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 3/4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۴ لوله 1/2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 52,000
۱۰:۳۴ لوله 1/2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 53,300
۱۰:۳۳ لوله 1/2-1 داربستی - ثابت 34,800
۱۰:۳۳ لوله 1/2-1 داربستی - ثابت 34,800
۱۰:۳۳ لوله 1/2-1 داربستی - ثابت 35,600
۱۰:۳۳ لوله 1/2-1 داربستی - ثابت 36,400
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 400 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 400 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 400 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 400 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 300 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 300 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 300 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 300 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 300 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 300 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 300 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 300 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 250 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 250 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 250 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 200 * 250 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 180 * 250 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 180 * 250 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 180 * 250 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 180 * 250 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 250 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 250 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 250 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 250 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 200 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 200 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 200 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 160 * 200 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 300 * 300 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 300 * 300 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۳ قوطی 300 * 300 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۳ قوطی 300 * 300 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 250 * 250 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۲ قوطی 250 * 250 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۲ قوطی 250 * 250 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 250 * 250 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 200 * 200 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۲ قوطی 200 * 200 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۲ قوطی 200 * 200 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 200 * 200 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 180 * 180 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۲ قوطی 180 * 180 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۲ قوطی 180 * 180 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 180 * 180 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 160 * 160 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۲ قوطی 160 * 160 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۲ قوطی 160 * 160 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 160 * 160 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 140 * 140 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۲ قوطی 140 * 140 (ستونی) - ثابت 40,600
۱۰:۳۲ قوطی 140 * 140 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 140 * 140 (ستونی) - ثابت 37,600
۱۰:۳۲ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 100 * 100 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 100 * 100 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ قوطی 100 * 100 (ستونی) - ثابت 34,900
۱۰:۳۲ آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 - ثابت 50,000
۱۰:۳۲ آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 - ثابت 50,000
۱۰:۳۲ آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 - ثابت 43,800
۱۰:۳۲ آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 - ثابت 43,800
۱۰:۳۲ آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 - ثابت 35,300
۱۰:۳۲ آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 - ثابت 35,300
۱۰:۳۲ آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 - ثابت 36,500
۱۰:۳۲ آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 - ثابت 35,300
۱۰:۳۲ آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 - ثابت 35,300
۱۰:۳۲ آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 - ثابت 36,500
۱۰:۳۱ میلگرد 10 - ثابت 27,000
۱۰:۳۱ میلگرد 8 - ثابت 29,000
۱۰:۳۱ میلگرد 10 - ثابت 27,000
۱۰:۳۱ میلگرد 8 - ثابت 29,000
۱۰:۳۱ پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه - ثابت 35,300
۱۰:۳۱ پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه - ثابت 35,300
۱۰:۳۱ پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه - ثابت 36,500
۱۰:۳۱ پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه - ثابت 35,300
۱۰:۳۱ پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه - ثابت 35,300
۱۰:۳۱ پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه - ثابت 36,500
۱۰:۳۱ پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه - ثابت 34,800
۱۰:۳۱ میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 25,200
۱۰:۳۱ پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه - ثابت 34,800
۱۰:۳۱ پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه - ثابت 36,000
۱۰:۳۱ میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 25,200
۱۰:۳۱ میلگرد 14 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 24,300
۱۰:۳۱ میلگرد 16 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 24,300
۱۰:۳۱ میلگرد 18 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 24,300
۱۰:۳۱ میلگرد 20 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 24,300
۱۰:۳۱ میلگرد 22 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 24,300
۱۰:۳۱ میلگرد 25 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 24,300
۱۰:۳۱ میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 24,700
۱۰:۳۱ میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 24,700
۱۰:۳۱ پروفیل c 20 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 20 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 20 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 22 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 22 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 22 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 22 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 24 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 24 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 24 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 24 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 24,200
۱۰:۳۱ میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 24,200
۱۰:۳۱ میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 24,200
۱۰:۳۱ پروفیل c 20 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 18 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 24,200
۱۰:۳۱ پروفیل c 18 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 18 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 24,200
۱۰:۳۱ پروفیل c 18 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 16 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 16 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 24,200
۱۰:۳۱ پروفیل c 16 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ پروفیل c 16 - ثابت 36,100
۱۰:۳۱ میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 25,200
۱۰:۳۱ میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 26,200
۱۰:۳۱ چهارچوب فلزی فرانسوی - ثابت 37,600
۱۰:۳۱ پروفیل چهارچوبی - ثابت 37,600
۱۰:۳۱ پروفیل لنگه دری - ثابت 37,600
۱۰:۳۱ پروفیل سپری - ثابت 37,600
۱۰:۳۰ چهارچوب فلزی مکزیکی - ثابت 36,500
۱۰:۳۰ چهارچوب فلزی فرانسوی - ثابت 36,500
۱۰:۳۰ چهارچوب فلزی ساده - ثابت 36,500
۱۰:۳۰ پروفیل چهارچوبی - ثابت 36,500
۱۰:۳۰ پروفیل لنگه دری - ثابت 36,500
۱۰:۳۰ پروفیل سپری - ثابت 36,500
۱۰:۳۰ میلگرد 12 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 26,550
۱۰:۳۰ میلگرد 14 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 24,850
۱۰:۳۰ میلگرد 16 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 24,850
۱۰:۳۰ میلگرد 18 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 24,850
۱۰:۳۰ میلگرد 20 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 24,850
۱۰:۳۰ میلگرد 22 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 24,850
۱۰:۳۰ میلگرد 25 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 24,850
۱۰:۳۰ میلگرد 32 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 24,850
۱۰:۳۰ میلگرد 28 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 24,850
۱۰:۳۰ میلگرد 30 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 24,850
۱۰:۳۰ میلگرد 36 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 25,700
۱۰:۳۰ میلگرد 40 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 25,700
۱۰:۳۰ میلگرد 10 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 26,550
۱۰:۳۰ قوطی 30 * 50 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ میلگرد 8 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 26,350
۱۰:۳۰ قوطی 20 * 60 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 30 * 60 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 40 * 60 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ میلگرد 12 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 25,750
۱۰:۳۰ قوطی 40 * 80 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 30 * 40 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 20 * 40 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 20 * 30 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ میلگرد 10 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 25,750
۱۰:۳۰ قوطی 10 * 30 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 10 * 25 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ میلگرد 8 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 26,050
۱۰:۳۰ قوطی 10 * 20 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 90 * 90 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 80 * 80 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 70 * 70 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 60 * 60 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 50 * 50 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 40 * 40 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 30 * 30 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 25 * 25 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 20 * 20 گالوانیزه - ثابت 52,100
۱۰:۳۰ قوطی 40 * 100 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 40 * 80 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 40 * 60 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 30 * 60 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 20 * 60 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 30 * 50 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 30 * 40 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 20 * 40 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 20 * 30 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 10 * 30 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 10 * 25 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 10 * 20 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 100 * 100 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 90 * 90 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 60 * 60 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 80 * 80 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 70 * 70 گالوانیز - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 50 * 50 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 40 * 40 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ قوطی 30 * 30 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ میلگرد 16 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند ثابت 23,900
۱۰:۳۰ قوطی 25 * 25 گالوانیزه - ثابت 52,000
۱۰:۳۰ میلگرد 18 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند ثابت 23,900
۱۰:۳۰ قوطی 20 * 20 گالوانیزه - ثابت 52,100
۱۰:۳۰ میلگرد 20 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند ثابت 23,900
۱۰:۳۰ میلگرد 22 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند ثابت 23,900
۱۰:۳۰ میلگرد 25 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند ثابت 23,900
۱۰:۳۰ میلگرد 14 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند ثابت 23,900
۱۰:۳۰ میلگرد 12 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند ثابت 24,300
۱۰:۳۰ میلگرد 10 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند ثابت 24,300
۱۰:۳۰ میلگرد 8 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند ثابت 25,200
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 100* 100 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه - ثابت 36,400
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه - ثابت 36,500
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان - ثابت 35,600
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان - ثابت 35,700
۱۰:۲۹ میلگرد 25 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 23,900
۱۰:۲۹ میلگرد 16 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 23,900
۱۰:۲۹ میلگرد 18 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 23,900
۱۰:۲۹ میلگرد 20 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 23,900
۱۰:۲۹ میلگرد 22 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 23,900
۱۰:۲۹ میلگرد 28 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 24,100
۱۰:۲۹ میلگرد 10 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 25,200
۱۰:۲۹ میلگرد 12 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 25,200
۱۰:۲۹ میلگرد 14 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 23,900
۱۰:۲۹ میلگرد 8 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 25,900
۱۰:۲۹ میلگرد 12 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 24,000
۱۰:۲۹ میلگرد 10 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 24,000
۱۰:۲۹ میلگرد 8 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت 25,200
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 80 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 60 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 60 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 40 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 90 * 90 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 80 * 80 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 70 * 70 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 60 * 60 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 50 * 50 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 40 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 80 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 60 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 60 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 60 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 50 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 40 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 30 * 40 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 20 * 30 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 10 * 30 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 10 * 25 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ میلگرد 16 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت 25,300
۱۰:۲۹ قوطی 10 * 20 - ثابت 34,900
۱۰:۲۹ قوطی 90 * 90 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 80 * 80 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 70 * 70 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 60 * 60 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 50 * 50 - ثابت 34,800
۱۰:۲۹ قوطی 40 * 40 - ثابت 34,800
۱۰:۲۸ قوطی 30 * 30 - ثابت 34,800
۱۰:۲۸ قوطی 25 * 25 - ثابت 34,800
۱۰:۲۸ میلگرد 14 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت 25,300
۱۰:۲۸ قوطی 20 * 20 - ثابت 34,900
۱۰:۲۸ میلگرد 12 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت 25,500
۱۰:۲۸ میلگرد 10 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت 25,500
۱۰:۲۸ میلگرد 8 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت 25,800
۱۰:۲۸ میلگرد 18 راد همدان راد همدان ثابت 25,620
۱۰:۲۸ میلگرد 20 راد همدان راد همدان ثابت 25,620
۱۰:۲۸ میلگرد 22 راد همدان راد همدان ثابت 25,620
۱۰:۲۸ میلگرد 25 راد همدان راد همدان ثابت 25,670
۱۰:۲۸ میلگرد 28 راد همدان راد همدان ثابت 25,670
۱۰:۲۸ میلگرد 32 راد همدان راد همدان ثابت 25,670
۱۰:۲۸ میلگرد 16 راد همدان راد همدان ثابت 25,620
۱۰:۲۸ میلگرد 14 راد همدان راد همدان ثابت 25,620
۱۰:۲۸ میلگرد 12 راد همدان راد همدان ثابت 25,920
۱۰:۲۸ میلگرد 10 راد همدان راد همدان ثابت 26,520
۱۰:۲۸ میلگرد 8 راد همدان راد همدان ثابت 26,820
۱۰:۲۸ کلاف 6.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 26,700
۱۰:۲۸ کلاف 5.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 26,800
۱۰:۲۸ کلاف 6.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 26,700
۱۰:۲۸ کلاف 5.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 26,800
۱۰:۲۸ کلاف 5.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 26,800
۱۰:۲۸ کلاف 9 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 25,300
۱۰:۲۸ کلاف 8 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 25,300
۱۰:۲۸ کلاف 6.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 25,200
۱۰:۲۸ کلاف 5.5 بستان آباد فولاد سهند آذر آسیا ثابت 25,300
۱۰:۲۸ زیگزاک شاخه (75سانتی) - ثابت 28,000
۱۰:۲۸ زیگزاک شاخه (65سانتی) - ثابت 28,000
۱۰:۲۸ زیگزاک شاخه (55سانتی) - ثابت 28,000
۱۰:۲۸ زیگزاک کلاف - ثابت 28,000
۱۰:۲۸ توری حصاری فنس - ثابت 87,150
۱۰:۲۸ توری حصاری فنس - ثابت 51,200
۱۰:۲۸ توری حصاری فنس - ثابت 43,100
۱۰:۲۸ توری حصاری فنس - ثابت 87,150
۱۰:۲۸ توری حصاری فنس - ثابت 60,800
۱۰:۲۸ توری حصاری فنس - ثابت 42,350
۱۰:۲۸ توری حصاری فنس - ثابت 103,500
۱۰:۲۸ توری حصاری فنس - ثابت 66,900
۱۰:۲۸ توری حصاری فنس - ثابت 46,800
۱۰:۲۷ توری مرغی - ثابت 457,800
۱۰:۲۷ توری مرغی - ثابت 370,600
۱۰:۲۷ توری مرغی - ثابت 327,000
۱۰:۲۷ توری مرغی - ثابت 283,400
۱۰:۲۷ میلگرد 28 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 24,450
۱۰:۲۷ میلگرد 18 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 24,450
۱۰:۲۷ میلگرد 20 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 24,450
۱۰:۲۷ میلگرد 22 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 24,450
۱۰:۲۷ میلگرد 25 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 24,450
۱۰:۲۷ میلگرد 32 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 24,450
۱۰:۲۷ مش ساده - ثابت 28,100
۱۰:۲۷ میلگرد 16 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 24,450
۱۰:۲۷ مش ساده - ثابت 27,600
۱۰:۲۷ مش ساده - ثابت 27,600
۱۰:۲۷ میلگرد 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 24,450
۱۰:۲۷ میلگرد 12 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 24,850
۱۰:۲۷ میلگرد 10 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 24,850
۱۰:۲۷ میلگرد 8 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت 25,150
۱۰:۲۷ مش آجدار - ثابت 26,300
۱۰:۲۷ مش آجدار - ثابت 26,300
۱۰:۲۷ مش آجدار - ثابت 27,100
۱۰:۲۷ مش آجدار - ثابت 26,600
۱۰:۲۷ مش آجدار - ثابت 26,600
۱۰:۲۷ مش آجدار - ثابت 26,600
۱۰:۲۷ رابیتس 1100 گرمی سه چشمه - ثابت 64,300
۱۰:۲۷ رابیتس 990 گرمی سه چشمه - ثابت 66,400
۱۰:۲۷ رابیتس 850 گرمی سه چشمه - ثابت 51,700
۱۰:۲۷ رابیتس 700 گرمی سه چشمه - ثابت 43,000
۱۰:۲۷ رابیتس 630 گرمی سه چشمه - ثابت 40,800
۱۰:۲۷ رابیتس 450 گرمی سه چشمه - ثابت 32,700
۱۰:۲۶ ناودانی 16 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,000
۱۰:۲۶ ناودانی 14 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,000
۱۰:۲۶ ناودانی 12 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,400
۱۰:۲۶ ناودانی 12 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,000
۱۰:۲۶ بست تخت - ثابت 4,000
۱۰:۲۶ ناودانی 10 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,400
۱۰:۲۶ بست رادیکالی - ثابت 8,500
۱۰:۲۶ قلاب - ثابت 4,700
۱۰:۲۶ گیره - ثابت 6,500
۱۰:۲۶ میلگرد بستر عرض 15 - ثابت 41,000
۱۰:۲۶ میلگرد بستر عرض 11 - ثابت 39,000
۱۰:۲۶ ناودانی 10 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,300
۱۰:۲۶ میلگرد بستر عرض 5.5 - ثابت 38,000
۱۰:۲۶ ناودانی 8 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,400
۱۰:۲۶ ناودانی 8 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,300
۱۰:۲۶ ناودانی 6 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,900
۱۰:۲۶ ناودانی 6 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,300
۱۰:۲۵ نبشی 120*120 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,500
۱۰:۲۵ نبشی 100*100 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 25,500
۱۰:۲۵ میلگرد ساده 10 نوین متین نوین متین ثابت 29,200
۱۰:۲۵ میلگرد ساده 12 تا 32 نوین متین نوین متین ثابت 29,500
۱۰:۲۵ میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متین نوین متین ثابت 29,500
۱۰:۲۵ میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متین نوین متین ثابت 30,600
۱۰:۲۵ میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متین نوین متین ثابت 30,600
۱۰:۲۴ نبشی 80*80 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 25,600
۱۰:۲۴ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,250
۱۰:۲۴ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,250
۱۰:۲۴ میلگرد 18 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 24,000
۱۰:۲۴ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,800
۱۰:۲۴ میلگرد 16 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 24,000
۱۰:۲۴ میلگرد 14 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 24,000
۱۰:۲۴ میلگرد 12 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 24,300
۱۰:۲۴ میلگرد 10 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 24,600
۱۰:۲۴ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,000
۱۰:۲۴ میلگرد 8 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 25,500
۱۰:۲۴ میلگرد 20 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 24,000
۱۰:۲۴ میلگرد 22 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 24,000
۱۰:۲۴ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,000
۱۰:۲۴ میلگرد 25 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 24,000
۱۰:۲۴ میلگرد 28 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 24,000
۱۰:۲۴ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,000
۱۰:۲۴ میلگرد 20 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۴ میلگرد 18 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۴ میلگرد 16 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 14 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 12 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 10 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 22 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 25 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 28 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 30 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 32 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 36 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 34 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 38 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 40 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ میلگرد 42 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 27,500
۱۰:۲۳ نبشی 30*30 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,300
۱۰:۲۳ نبشی 30*30 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 26,500
۱۰:۰۸ میلگرد 25 شاهرود شاهرود ثابت 25,100
۱۰:۰۸ میلگرد 22 شاهرود شاهرود ثابت 25,100
۱۰:۰۸ میلگرد 14 شاهرود شاهرود ثابت 24,850
۱۰:۰۸ میلگرد 16 شاهرود شاهرود ثابت 24,850
۱۰:۰۸ میلگرد 18 شاهرود شاهرود ثابت 24,850
۱۰:۰۸ میلگرد 20 شاهرود شاهرود ثابت 24,850
۱۰:۰۸ میلگرد 12 شاهرود شاهرود ثابت 25,950
۱۰:۰۷ نبشی 100*100 فولاد ناب تبریز ثابت 26,000
۱۰:۰۷ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 25,700
۱۰:۰۷ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 25,200
۱۰:۰۷ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 25,700
۱۰:۰۷ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 25,200
۱۰:۰۷ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 25,300
۱۰:۰۷ نبشی 75*75 فولاد ناب تبریز ثابت 26,600
۱۰:۰۷ نبشی 75*75 فولاد ناب تبریز ثابت 26,300
۱۰:۰۶ نبشی 75*75 فولاد ناب تبریز ثابت 26,800
۱۰:۰۶ نبشی 75*75 فولاد ناب تبریز ثابت 26,500
۱۰:۰۶ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز ثابت 25,600
۱۰:۰۶ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز ثابت 25,200
۱۰:۰۵ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز ثابت 25,700
۱۰:۰۵ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز ثابت 25,300
۱۰:۰۴ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز ثابت 25,600
۱۰:۰۴ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز ثابت 26,100
۱۰:۰۴ نبشی 63*63 فولاد ناب تبریز ثابت 26,300
۱۰:۰۴ نبشی 63*63 فولاد ناب تبریز ثابت 26,500
۱۰:۰۴ نبشی 60*60 فولاد ناب تبریز ثابت 25,600
۱۰:۰۴ نبشی 60*60 فولاد ناب تبریز ثابت 25,200
۱۰:۰۴ نبشی 60*60 فولاد ناب تبریز ثابت 25,300
۱۰:۰۴ نبشی 60*60 فولاد ناب تبریز ثابت 25,600
۱۰:۰۴ نبشی 60*60 فولاد ناب تبریز ثابت 26,500
۱۰:۰۴ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز ثابت 25,700
۱۰:۰۴ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز ثابت 25,200
۱۰:۰۴ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز ثابت 25,800
۱۰:۰۳ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز ثابت 25,300
۱۰:۰۳ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز ثابت 26,200
۱۰:۰۳ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز ثابت 25,500
۱۰:۰۳ نبشی 45*45 فولاد ناب تبریز ثابت 26,800
۱۰:۰۳ نبشی 45*45 فولاد ناب تبریز ثابت 26,500
۱۰:۰۳ نبشی 45*45 فولاد ناب تبریز ثابت 269,000
۱۰:۰۳ نبشی 45*45 فولاد ناب تبریز ثابت 26,600
۱۰:۰۳ نبشی 45*45 فولاد ناب تبریز ثابت 27,000
۱۰:۰۳ نبشی 45*45 فولاد ناب تبریز ثابت 26,700
۱۰:۰۳ نبشی 40*40 فولاد ناب تبریز ثابت 25,700
۰۹:۵۷ توری فرنگی - ثابت 534,000
۰۹:۵۷ توری فرنگی - ثابت 490,400
۰۹:۵۷ توری فرنگی - ثابت 435,900
۰۹:۵۶ توری پرسی 2*2 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 2*2 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 2*2 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 3*3 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 3*3 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 4*4 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 4*4 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 4*4 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 5*5 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 5*5 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 5*5 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری پرسی 5*5 - ثابت 31,500
۰۹:۵۶ توری گابیون 8*10 - ثابت 40,800
۰۹:۵۶ توری گابیون 8*10 - ثابت 42,500
۰۹:۵۶ توری گابیون 8*10 - ثابت 42,500
۰۹:۵۶ توری گابیون 8*10 - ثابت 30,700
۰۹:۵۶ توری گابیون 8*10 - ثابت 28,500
۰۹:۵۶ توری گابیون 6*8 - ثابت 43,000
۰۹:۵۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 752,000
۰۹:۵۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 468,300
۰۹:۵۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 620,000
۰۹:۵۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 415,500
۰۹:۵۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 544,600
۰۹:۵۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 368,200
۰۹:۵۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 655,000
۰۹:۵۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 431,000
۰۹:۵۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 540,000
۰۹:۵۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 360,000
۰۹:۵۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 473,100
۰۹:۵۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 317,700
۰۹:۵۵ تیر حصار ساده - ثابت 490,000
۰۹:۵۵ تیر حصار ساده - ثابت 325,000
۰۹:۵۵ تیر حصار ساده - ثابت 553,000
۰۹:۵۵ تیر حصار ساده - ثابت 253,000
۰۹:۵۵ تیر حصار ساده - ثابت 245,000
۰۹:۵۵ تیر حصار ساده - ثابت 225,000
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 7.5 - ثابت 35,600
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 8 - ثابت 35,200
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 8 - ثابت 35,600
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 7.5 - ثابت 35,200
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 7 - ثابت 35,200
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 7 - ثابت 34,800
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 6.5 - ثابت 35,200
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 6.5 - ثابت 34,800
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 6 - ثابت 35,200
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 6 - ثابت 34,800
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 5.5 - ثابت 35,000
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 5.5 - ثابت 34,600
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 5 - ثابت 35,000
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 5 - ثابت 34,600
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 4.5 - ثابت 35,000
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 4.5 - ثابت 34,600
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 4 - ثابت 35,000
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 4 - ثابت 34,600
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 3.5 - ثابت 35,200
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 3.5 - ثابت 34,800
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 3 - ثابت 35,200
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 3 - ثابت 34,800
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 2.5 - ثابت 35,400
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 2.5 - ثابت 35,000
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 2 - ثابت 35,900
۰۹:۵۴ سیم مفتول مسوار 2 - ثابت 35,400
۰۹:۵۳ سیم مفتول گالوانیزه 3 - ثابت 36,500
۰۹:۵۳ سیم مفتول گالوانیزه 2.5 - ثابت 36,500
۰۹:۵۳ سیم مفتول گالوانیزه 2.2 - ثابت 36,500
۰۹:۵۳ سیم مفتول گالوانیزه 2 - ثابت 36,500
۰۹:۵۳ سیم مفتول سیاه - ثابت 31,000
۰۹:۵۳ سیم مفتول سیاه - ثابت 32,500
۰۹:۵۳ سیم مفتول سیاه - ثابت 30,500
۰۹:۵۳ سیم مفتول سیاه - ثابت 32,000
۰۹:۵۳ سیم مفتول سیاه - ثابت 32,500
۰۹:۵۳ سیم مفتول سیاه - ثابت 30,500
۰۹:۵۳ سیم مفتول سیاه - ثابت 32,000
۰۹:۵۳ سیم خاردار حلقوی سوزنی - ثابت 654,000
۰۹:۵۳ سیم خاردار حلقوی سوزنی - ثابت 490,400
۰۹:۵۳ سیم خاردار حلقوی سوزنی - ثابت 545,000
۰۹:۵۳ سیم خاردار حلقوی سوزنی - ثابت 359,600
۰۹:۵۳ سیم خاردار حلقوی تبری - ثابت 795,600
۰۹:۵۳ سیم خاردار حلقوی تبری - ثابت 545,000
۰۹:۵۳ سیم خاردار حلقوی تبری - ثابت 675,700
۰۹:۵۳ سیم خاردار حلقوی تبری - ثابت 446,800
۰۹:۵۲ سیم خاردار خطی سوزنی - ثابت 41,400
۰۹:۴۶ قوطی صدرا با ورق مبارکه صدرا پروفیل کاوه ثابت 37,100
۰۹:۲۲ تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 4,220,000
۰۹:۲۲ تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 4,250,000
۰۹:۲۲ تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 3,400,000
۰۹:۲۲ تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 3,070,000
۰۹:۲۲ تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 3,100,000
۰۹:۲۱ نبشی 4 فولاد نستا ثابت 26,500
۰۹:۲۱ ناودانی 8 فولاد نستا ثابت 25,400
۰۹:۲۱ ناودانی 8 فولاد نستا ثابت 25,800
۰۹:۲۱ میلگرد ساده 32 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۰۹:۲۱ میلگرد ساده 30 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۰۹:۲۱ میلگرد ساده 28 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۰۹:۲۱ میلگرد ساده 25 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۰۹:۲۱ میلگرد ساده 22 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۰۹:۲۱ میلگرد ساده 20 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۰۹:۲۱ میلگرد ساده 18 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۰۹:۲۱ میلگرد ساده 16 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۰۹:۲۱ میلگرد ساده 14 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۰۹:۲۰ میلگرد 16 آتیه خلیج فارس فولاد خلیج فارس ثابت 24,200
۰۹:۲۰ میلگرد 10 البرز غرب البرز غرب ثابت 24,350
۰۹:۲۰ میلگرد 12 البرز غرب البرز غرب ثابت 24,350
۰۹:۲۰ میلگرد 14 البرز غرب البرز غرب ثابت 23,950
۰۹:۲۰ میلگرد 16 البرز غرب البرز غرب ثابت 23,950
۰۹:۲۰ میلگرد 18 البرز غرب البرز غرب ثابت 23,950
۰۹:۲۰ میلگرد 20 البرز غرب البرز غرب ثابت 23,950
۰۹:۲۰ میلگرد 22 البرز غرب البرز غرب ثابت 23,950
۰۹:۲۰ میلگرد 25 البرز غرب البرز غرب ثابت 23,950
۰۹:۱۹ میلگرد 25 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت 24,500
۰۹:۱۹ میلگرد 22 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت 24,500
۰۹:۱۹ میلگرد 16 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت 24,500
۰۹:۱۹ میلگرد 14 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت 24,500
۰۹:۱۹ میلگرد 12 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت 24,700
۰۹:۱۹ تیرآهن 16 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت 4,200,000
۰۹:۱۹ تیرآهن 14 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت 3,250,000
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 50 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 60 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 45 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 40 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 32 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 30 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 28 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 25 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 22 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 20 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 40 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 30,090
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 38 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 30,090
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 30 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 30,090
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 25 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 30,090
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 20 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 30,090
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 40 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 32,050
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 38 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 32,050
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 30 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 32,050
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 25 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 32,050
۰۹:۱۶ میلگرد آلیاژی 20 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 32,050
۱۰:۲۹ میلگرد 14 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 24,700
۱۰:۲۹ میلگرد 16 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 24,700
۱۰:۲۹ میلگرد 18 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 24,700
۱۰:۲۹ میلگرد 20 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 24,700
۱۰:۲۹ میلگرد 22 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 24,700
۱۰:۲۹ میلگرد 25 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 24,700
۱۰:۲۹ میلگرد 28 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 24,700
۱۰:۲۹ میلگرد 32 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 24,700
۱۰:۲۹ میلگرد 10 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 25,300
۱۰:۲۹ میلگرد 12 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 25,300
۱۰:۲۹ میلگرد 8 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 100 تومان کاهش 25,500
۱۰:۲۴ نبشی 80*80 فولاد سپهر ایرانیان 250 تومان کاهش 26,400
۱۰:۲۴ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 250 تومان کاهش 26,400
۱۰:۲۴ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 200 تومان کاهش 25,700
۱۰:۲۳ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 200 تومان کاهش 25,800
۱۰:۲۳ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 100 تومان کاهش 26,200
۰۹:۵۰ تیرآهن 18 فایکو فولاد فایکو 50 تومان کاهش 25,500
۰۹:۵۰ تیرآهن 16 فایکو فولاد فایکو 50 تومان کاهش 25,500
۰۹:۵۰ تیرآهن 14 فایکو سبک فولاد فایکو 50 تومان کاهش 25,500
۰۹:۱۳ ورق عرشه 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان 110 تومان افزایش 44,575
۰۹:۱۳ ورق عرشه 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۳ ورق عرشه 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۳ ورق عرشه 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۳ ورق عرشه 1.20 میل کاشان امیرکبیر کاشان 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۲ ورق عرشه 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۲ ورق عرشه 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۲ ورق عرشه 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۲ ورق عرشه 1.20 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۲ ورق عرشه 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 110 تومان افزایش 44,575
۰۹:۱۱ ورق عرشه 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 110 تومان افزایش 44,575
۰۹:۱۱ ورق عرشه 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۱ ورق عرشه 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۱ ورق عرشه 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۱ ورق عرشه 1.20 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۱ ورق عرشه 0.9 میل هفت الماس هفت الماس 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۰ ورق عرشه 1 میل هفت الماس هفت الماس 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۰ ورق عرشه 1.2 میل هفت الماس هفت الماس 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۰ ورق عرشه 0.8 میل هفت الماس هفت الماس 110 تومان افزایش 43,485
۰۹:۱۰ ورق عرشه 0.7 میل هفت الماس هفت الماس 110 تومان افزایش 44,575

بازار دیروز در یک نگاه


📆 بازار دیروز چهارشنبه 29 شهریور ماه 1402 در یک نگاه : 


 

➖🔻 میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور : قیمت میلگرد اکثر کارخانه ها ثابت و برخی در بازه 50 تا 350 تومان کاهشی  اعلام شد.

 

🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه :  50 تا 100 تومان کاهش در برخی سایزها
🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه :  50 تا 100 تومان کاهش در برخی سایزها
🔻 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب کارخانه :  100 تا 200 تومان کاهش در برخی سایزها
🔻 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 50 تا 100 هزار تومان کاهش در برخی سایزها


➖ تیرآهن ظفر بناب: بدون تغییر
➖ تیرآهن فایکو: بدون تغییر
➖ تیرآهن احرامیان یزد: بدون تغییر
➖ تیرآهن کوثراهواز: بدون تغییر
➖ تیرآهن پروفیل صنعت ماهان: بدون تغییر


➖ نبشی در بازار اصفهان :  بدون تغییر 
➖ نبشی ناب تبریز :  بدون تغییر 
➖ نبشی آریان فولاد :  بدون تغییر 
➖ نبشی شکفته :  بدون تغییر 
➖ ناودانی شکفته :  بدون تغییر 
➖ ناودانی در بازار اصفهان :  بدون تغییر 
➖ ناودانی نصر آذربایجان :  بدون تغییر 
➖ ناودانی کوهپایه :  بدون تغییر 


➖ قوطی در کارخانه اصفهان  :  بدون تغییر 
➖ قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان :  بدون تغییر 
➖ قوطی با ورق فولاد مبارکه :  بدون تغییر 
➖ قوطی مبلی : بدون تغییر 
➖ پروفیل درب و پنجره :   بدون تغییر 
➖ پروفیل زد:  بدون تغییر 
➖ پروفیل گالوانیزه :  بدون تغییر 
➖ پروفیل طرح دار :  بدون تغییر 


➖ لوله داربستی :  بدون تغییر 
➖ لوله گالوانیزه قزوین :  بدون تغییر 
➖ لوله مبلی :  بدون تغییر 
➖ لوله صنعتی درب کارخانه :  بدون تغییر 
➖ لوله گازی روکار :  بدون تغییر 
🔻 لوله گازی توکار : 1465 تومان کاهش
🔻 لوله گاز کچو : 400 تا 1900 تومان کاهش
➖ لوله جدار چاه :  بدون تغییر
🔻 لوله صنعتی سپاهان : 100 تومان کاهش در برخی سایزها
➖ لوله تست آب :  بدون تغییر  


🔻 ورق سیاه فولاد مبارکه :  100 تا 200 تومان کاهش در برخی سایزها
🔻 ورق سیاه فولاد سبا : 100 تا 400 تومان کاهش در برخی سایزها
➖ ورق سیاه فولاد کاویان : بدون تغییر
➖ ورق سیاه فولاد اکسین : بدون تغییر
➖ ورق رنگی فولاد مبارکه :  بدون تغییر
➖ ورق رنگی هفت الماس :  بدون تغییر
➖ ورق روغنی :  بدون تغییر


➖ آهن اسفنجی :  بدون تغییر
➖ فروآلیاژ :  بدون تغییر
🔻 شمش فولادی :  50 تومان کاهش

 

🌐 آهن ملل 🌐
نماینده شما در بازار آهن
📞 031-35020
🌐 www.ahanmelal.com
🆔 @ahanmelal

درباره اخبار لحظه ای


دنبال کردن اخبار لحظه ای قیمت آهن

امروزه صنعت آهن آلات به یکی از مهم ترین فاکتورهای مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از زمانی که فلز آهن کشف شد تا به امروز همواره از این فلز استفاده های گوناگونی می شود که نشان دهنده نقش موثر آهن در طول تاریخ می باشد. محصولات فولادی در صنایع بسیاری کاربرد دارند، از صنعت خودروسازی گرفته تا در ساخت و ساز همواره از آهن آلات استفاده می شود. صنعت فولاد زیربنای اقتصاد جهانی است و به مراتب بیشتر از دیگر صنایع بر اقتصاد یک کشور اثر گذار است. درهم تنیدگی عمیق فولاد با اقتصاد، این صنعت را در بسیاری از جهات تحت تاثیر قرار می دهد.

قیمت و نوسانات لحظه ای بازار آهن از مواردی است که همواره با توجه به عوامل مختلف با تغییراتی همراه می باشد و دنبال کردن اخبار لحظه ای این نوسانات میتواند دید خوبی از قیمت ها بدهد. در ادامه به برخی از مهم ترین عواملی که بر قیمت لحظه ای آهن تاثیر گذار است، اشاره می کنیم.

پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت لحظه ای آهن آلات

مانند هر کالایی قیمت گذاری محصولات فولادی وابسته به عرضه و تقاضا می باشد. به معنای اینکه هرچه تولید افزایش یابد، تقاضا کاهش یافته و بالعکس. منظور از عرضه در بازار آهن آلات، کلیه محصولات فولادی تولید شده در کشور و وارداتی می باشد و میزان عرضه مواد اولیه مانند سنگ آهن را نیز شامل می شود. همچنین تقاضا شامل نیاز صنایع، مردم و حتی صادرات نیز تعریف می شود. برای مثال اگر قیمت یک محصول فولادی در بازار جهانی افزایش یابد، تولیدکنندگان برای بهره بردن از سود فروش بیشتر، تمایل به صادرات دارند؛ در نتیجه میزان عرضه و خرید و فروش در کشور کاهش یافته و قیمت آن محصول فولادی بالا می رود. با کاهش قیمت مقاطع فولادی در بازار جهانی، تمایل بر واردات آن بیشتر می شود؛ بنابراین عرضه زیاد، تقاضا کم و در نتیجه قیمت کاهش می یابد.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم، این تغییرات روند کندی داشته و با تاخیر بر قیمت های داخلی اثرگذارند. نرخ ارز یکی دیگر از عواملی است که رابطه مستقیمی بر قیمت محصولات فولادی دارد. با تغییرات نرخ ارز تاثیرات روانی زیادی در خرید و فروش به وجود می آید که همین امر تا حد زیادی بر عرضه و تقاضای هیجانی و در نهایت بر قیمت ها موثر است. عامل مهم دیگری که وجود دارد بررسی اقتصاد کلان کشورهای مهم در صنعت فولاد همچون چین، آمریکا و هند است. در واقع رشد اقتصادی چین، تاثیر بسزایی در تقاضای فولاد و قیمت آن دارد.

هزینه حمل و نقل نیز از دیگر مواردی است که با تغییرات قیمت سوخت بر قیمت محصولات فولادی تاثیر گذار است. مواد اولیه بسیاری از آهن آلات از آلیاژهایی مانند نیکل و کروم تشکیل می شوند که قیمت آن ها نیز اهمیت دارد.

اخبار لحظه ای تمامی محصولات فولادی

همانطور که گفته شد قیمت فولاد بر اساس دلار آمریکا روزانه تغییراتی دارد که لازم است موارد تاثیر گذار بر آن شامل ارزش ریال نسبت به دلار آمریکا یعنی قیمت‌ آهن‌ آلات داخلی از تولید داخلی و حجم عرضه و تقاضا بررسی شود. قیمت محصولات فولادی روزانه ممکن است دستخوش نوسان و تغییراتی باشد، اما در برخی از روزها نیز ممکن است هیچ تغییری نکرده و ثابت بمانند.

با توجه به دسترسی آسان و سریع فعالان در بازار آهن آلات، آهن ملل قیمت های لحظه ای (اخبار لحظه ای آهن) کلیه محصولات فولادی اعم از شمش، میلگرد، تیرآهن، قوطی پروفیل، ورق، لوله و محصولات مفتولی بیشتر کارخانه های کشور را گردآوری کرده است. به این صورت که روزانه تغییرات قیمت را نسبت به روز قبل اطلاع رسانی می شود و میزان افزایش، کاهش یا ثابت بودن محصول مورد نظر از کارخانه مشخص قابل رویت است. این روند به شما کمک می کند تا قبل از ثبت سفارش قیمت آهن را بررسی نمایید. همچنین آهن ملل بستری فراهم کرده است که خریداران محترم می توانند از یک منبع معتبر، قیمت محصولات مورد نیاز خود را دنبال کنند.

این بستر باعث صرفه جویی در وقت و خرید مطمئن با قیمت مناسب را برای خریداران فراهم می آورد. پس با دنبال کردن صفحه اخبار لحظه ای می توانید از محصولات مهم ترین کارخانه ها با خبر شوید.

قیمت محصولات فولادی به صورت روزانه از طریق تماس مستقیم با کارخانه های فولادساز داخلی جمع آوری و به صورت آرشیوهایی همراه با نمایش تغییرات قیمت محصول مورد نظر به صورت نمودار، در دسترس کاربران قرار می گیرد و بدین صورت می توان تحلیل بهتری از وضعیت فعلی قیمت محصولات در بازار کسب نمود. قیمت انواع محصولات فولادی از شروع ساعت اداری تا پایان روز کاری نوسان دارد و این نوسانات لحظه به لحظه در سایت بروزرسانی می شود.

اعلام قیمت لحظه ای و خرید از کارخانه یا بنگاه

معمولا قیمت اولیه میلگرد و تیرآهن از ساعت 10 صبح اعلام می شود و قیمت نهایی آن تا ساعت 14 بعد از ظهر در دسترس است. همچنین میلگرد جزو محصولاتی است که قیمت آن به صورت لحظه ای طبق مواردی که در بالا به آن اشاره شد، ممکن است تغییراتی داشته باشد. قیمت نهایی ورق فولادی و مواد اولیه را می توان تا ساعت 14 استعلام گرفت. همچنین از شروع روزکاری قیمت های مفتول و پروفیل قابل مشاهده می باشند. در نهایت شمش آخرین محصولی است که تا پایان روز کاری قیمت آن نهایی شده است.

جالب است بدانید که علاوه بر تغییرات قیمت به صورت روزانه، سایز محصولات و ابعاد موجود به همراه جزئیات دقیق تر در صفحه اخبار لحظه ای آهن برای هر محصول قابل بررسی است. از این طریق می توان از محصولات تولیدی کارخانه ها و سایزهای تولیدی هر کدام اطلاعات دقیقی به دست آورد. از طرفی امکان بررسی تولیدات هر کارخانه به صورت جداگانه نیز وجود دارد.

معرفی کارخانجات فولاد داخلی به همراه ارائه جزئیات دقیقی از محصولات هر کدام، امکانی را فراهم ساخته تا بیننده به صورت کاملا شفاف، امکان تفکیک محصولات و انتخاب گرید مناسب را داشته باشد. این ویژگی برای اشخاصی که به دنبال برندهای خاصی از یک محصول هستند بسیار کارایی دارد. از تفاوت قیمت های کارخانه و بنگاه می توان به خرید بدون واسطه از کارخانه ها اشاره کرد، اما با این تفاوت که خرید در تناژ کم از کارخانه ها امکان پذیر نیست. برای مثال تناژ قابل فروش میلگرد کارخانه ذوب آهن تقریبا بالا 20 تن می باشد.

به همین دلیل اگر نیاز به خرید عمده ندارید، می توان از بنگاه های فروش که به صورت تخصصی در بازار آهن فعال هستند، خرید کنید، بنگاه ها امکان نگهداری از محصولات را در انبار دارند. همچنین به هر میزانی که احتیاج است می توان از آنها خرید کرد. شایان ذکر است که آهن ملل با هدف سهولت امور و ارائه امکاناتی از قبیل اطلاع از آخرین اخبار بازار آهن آلات، پایگاه دانش جهت مطالعه مقالات علمی محصولات و خدمات فولادی، امکان خرید آنلاین آهن آلات، ثبت و پیگیری سفارشات، دسترسی به آرشیو اخبار و قیمت ها، امکان درج نظرات ارزنده برای بهبود وضعیت فروش، مشاهده اطلاعیه های بورس فلزات، انجام محاسبات فنی مهندسی و تخمین وزن انواع مقاطع فولادی و غیره را به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان در دسترس قرار داده است.

کاربران محترم آهن ملل میتوانند اخبار لحظه ای حوزه آهن آلات را از طریق بخش اخبار آهن ملل دنبال کنند.