اخبار لحظه ای

سلام بر همکاران گرامی

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


زمان بروز رسانی محصول کارخانه نوسان وضعیت
۱۵:۲۸ تیر حصار دو سر خم قطر 5 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار دو سر خم قطر 5 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار دو سر خم قطر 4 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار دو سر خم قطر 4 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار یک سر خم قطر 5 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار یک سر خم قطر 5 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار یک سر خم قطر 4 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار یک سر خم قطر 4 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار ساده قطر 6 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار ساده قطر 6 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار ساده قطر 5 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار ساده قطر 5 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار ساده قطر 4 - ثابت
۱۵:۲۸ تیر حصار ساده قطر 4 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم مفتول سیاه 4 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم مفتول سیاه 3 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم مفتول سیاه 2.5 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم مفتول سیاه 1.5 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم مفتول مسوار 5.70 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم مفتول مسوار 4 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم مفتول مسوار 3.90 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم مفتول مسوار 3 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم مفتول مسوار 2.90 - ثابت
۱۵:۲۷ مفتول گالوانیزه 3 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم مفتول مسوار 2.5 - ثابت
۱۵:۲۷ مفتول گالوانیزه 2.5 - ثابت
۱۵:۲۷ مفتول گالوانیزه 2.2 - ثابت
۱۵:۲۷ مفتول گالوانیزه 2 - ثابت
۱۵:۲۷ مفتول گالوانیزه 1.5 (اسکوپ) - ثابت
۱۵:۲۷ مفتول گالوانیزه 1.2 (رابیتس‌بندی) - ثابت
۱۵:۲۷ مفتول گالوانیزه 1 - ثابت
۱۵:۲۷ مفتول گالوانیزه 0.9 - ثابت
۱۵:۲۷ سیم خاردار حلقوی 90 سوزنی - ثابت
۱۵:۲۷ سیم خاردار حلقوی 60 سوزنی - ثابت
۱۵:۲۷ سیم خاردار حلقوی 90 تبری - ثابت
۱۵:۲۷ سیم خاردار حلقوی 60 تبری - ثابت
۱۵:۲۷ سیم خاردار خطی - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.4 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 5 مفتول 2 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 3 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 4 مفتول 4 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.8 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.5 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.2 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 4 مفتول 3 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.7 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.5 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.4 - ثابت
۱۵:۲۶ توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.2 - ثابت
۱۵:۲۶ توری فرنگی با ابعاد 40 - ثابت
۱۵:۲۶ توری فرنگی با ابعاد 20 - ثابت
۱۵:۲۶ توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg - ثابت
۱۵:۲۶ توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg - ثابت
۱۵:۲۶ توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg - ثابت
۱۵:۲۶ توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg - ثابت
۱۵:۲۶ توری مرغی عرض 120 وزن 6kg - ثابت
۱۵:۲۶ توری پرسی مفتول 3.8 - ثابت
۱۵:۲۶ توری پرسی مفتول 3.4 - ثابت
۱۵:۲۶ توری پرسی مفتول 3 - ثابت
۱۵:۲۶ توری پرسی مفتول 4 - ثابت
۱۵:۲۶ توری پرسی مفتول 3.4 - ثابت
۱۵:۲۶ توری پرسی مفتول 4 - ثابت
۱۵:۲۶ توری پرسی مفتول 3.8 - ثابت
۱۵:۲۶ توری پرسی مفتول 3.4 - ثابت
۱۵:۲۶ توری پرسی مفتول 3 - ثابت
۱۵:۲۶ توری پرسی مفتول 4.5 - ثابت
۱۵:۲۶ توری گابیون چشمه 8.10 - ثابت
۱۵:۲۶ توری گابیون چشمه 8.10 - ثابت
۱۵:۲۶ توری گابیون چشمه 8.10 - ثابت
۱۵:۲۶ توری گابیون چشمه 8.10 - ثابت
۱۵:۲۶ توری گابیون چشمه 6.8 - ثابت
۱۵:۲۶ توری گابیون چشمه 6.8 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 15 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 12 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 10 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 8 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 7 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 6 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 6 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 5 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 5 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 5 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 4 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 4 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 4 - ثابت
۱۵:۲۵ نبشی سایز 3 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 30 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 28 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 26 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 24 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 22 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 20 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 18 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 16 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 14 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 12 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 10 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 8 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 22 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 20 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 18 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 16 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 14 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 12 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 10 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 8 - ثابت
۱۵:۲۵ ناودانی 6 - ثابت
۱۵:۲۵ سپری 6 کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۵:۲۵ سپری 5 کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۵:۲۵ سپری 4 کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۵:۲۵ سپری 3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۵:۱۹ ورق 70 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت
۱۵:۱۹ ورق 60 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت
۱۵:۱۹ ورق 50 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت
۱۵:۱۹ ورق 30 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 45 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 15 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 35 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 12 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 25 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 20 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 40 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 10 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 25 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 40 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 50 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 60 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 35 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 45 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 30 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 70 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 20 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 15 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 12 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۹ ورق 10 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 200 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 5sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 5sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 5sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 3sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 3sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 5sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 5sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 5sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 5sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 5sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۶ شمش 5sp فولادی - 150 تومان کاهش
۱۵:۱۵ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا 300 تومان افزایش
۱۵:۱۵ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا 300 تومان افزایش
۱۵:۱۴ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان افزایش
۱۵:۱۴ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان افزایش
۱۵:۱۴ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان افزایش
۱۵:۱۴ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان افزایش
۱۵:۰۰ میلگرد 32 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۵:۰۰ میلگرد 28 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۵:۰۰ میلگرد 25 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۵:۰۰ میلگرد 22 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۵:۰۰ میلگرد 20 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۵:۰۰ میلگرد 18 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۵:۰۰ میلگرد 16 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۵:۰۰ میلگرد 14 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۵:۰۰ میلگرد 12 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۵:۰۰ میلگرد 10 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۵:۰۰ میلگرد 8 صائب تبریز فولاد صائب ثابت
۱۴:۵۳ ورق 1 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 1 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.9 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.9 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.7 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.7 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.45 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.45 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۳ ورق 0.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق سیاه 15 گیلان - ثابت
۱۴:۵۲ ورق سیاه 12 گیلان - ثابت
۱۴:۵۲ ورق سیاه 10 گیلان - ثابت
۱۴:۵۲ ورق سیاه 8 گیلان - ثابت
۱۴:۵۲ ورق سیاه 6 گیلان - ثابت
۱۴:۵۲ ورق 65 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 60 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 55 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 50 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 45 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 40 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 40 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 35 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 35 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 30 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 30 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 25 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 25 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 20 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 20 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 15 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 15 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 12 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 12 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 10 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 10 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 8 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.5 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.25 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.25 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.9 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.9 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.8 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.8 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.7 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.7 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.6 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.6 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.55 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.55 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.5 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.5 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.45 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.45 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.4 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.4 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.3 میل کاشان گالوانیزه کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۲ ورق 2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق آبی هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق نارنجی هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق سفید هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق قهوه ای هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق قرمز هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 3 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 2 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 2 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 1 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 1 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.25 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1.25 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.6 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.6 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.55 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.55 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.45 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.45 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.4 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.4 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۲ ورق 0.3 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت
۱۴:۵۱ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 1 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.9 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.9 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.7 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.7 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.45 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.45 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۱ ورق 0.4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۰ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۰ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۰ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۰ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۰ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۰ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۰ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۵۰ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۴۹ ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش
۱۴:۴۹ ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش
۱۴:۴۹ ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش
۱۴:۴۹ ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش
۱۴:۴۹ ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش
۱۴:۴۸ ورق 15 میل فولاد سبا فولاد سبا 100 تومان افزایش
۱۴:۴۸ ورق 12 میل فولاد سبا فولاد سبا 100 تومان افزایش
۱۴:۴۸ ورق 10 میل فولاد سبا فولاد سبا 200 تومان کاهش
۱۴:۴۸ ورق 8 میل فولاد سبا فولاد سبا 300 تومان کاهش
۱۴:۴۸ ورق 6 میل فولاد سبا فولاد سبا 350 تومان کاهش
۱۴:۴۷ ورق 5 میل فولاد سبا فولاد سبا 200 تومان کاهش
۱۴:۴۷ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا 400 تومان کاهش
۱۴:۴۷ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا 100 تومان کاهش
۱۴:۴۷ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا 300 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 400 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش
۱۴:۴۵ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 350 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان کاهش
۱۴:۴۵ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش
۱۴:۴۵ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش
۱۴:۴۵ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش
۱۴:۴۵ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش
۱۴:۱۴ میلگرد 8 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 300 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 10 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 100 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 8 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت
۱۴:۱۴ میلگرد 10 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 300 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 12 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 200 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 14 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 200 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 16 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 200 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 18 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 200 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 20 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 200 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 22 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 200 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 25 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 200 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 28 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 200 تومان کاهش
۱۴:۱۴ میلگرد 32 آذر فولاد امین فولاد آذر امین 200 تومان کاهش
۱۴:۱۳ لوله 1/2-1 داربستی - ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/2-1 داربستی - ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/2-1 داربستی - ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/2-1 داربستی - ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/2-1 داربستی - ثابت
۱۴:۱۳ لوله 20 مبلی - ثابت
۱۴:۱۳ لوله 18 مبلی - ثابت
۱۴:۱۳ لوله 16 مبلی - ثابت
۱۴:۱۳ لوله 13 مبلی - ثابت
۱۴:۱۳ لوله 10 مبلی - ثابت
۱۴:۱۳ لوله 2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/2-1گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله1/4-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 3/4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 3/4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت
۱۴:۱۳ لوله 2 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/2-1 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/4-1 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ لوله 3/4 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ لوله 1/2 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 2 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/2-1 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/4-1 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 3/4 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/2 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 3/5 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 3/5 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله جدار چاه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله جدار چاه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله جدار چاه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله جدار چاه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله جدار چاه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله جدار چاه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله جدار چاه - ثابت
۱۴:۱۳ لوله اسپیرال - ثابت
۱۴:۱۳ لوله اسپیرال - ثابت
۱۴:۱۳ لوله اسپیرال - ثابت
۱۴:۱۳ لوله اسپیرال - ثابت
۱۴:۱۳ لوله اسپیرال - ثابت
۱۴:۱۳ لوله اسپیرال - ثابت
۱۴:۱۳ لوله اسپیرال - ثابت
۱۴:۱۳ لوله اسپیرال - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 90 * 90 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 80 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 70 * 70 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 40 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 60 * 60 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 50 * 50 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 20 * 20 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 30 * 30 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 30 * 30 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 20 * 30 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 20 * 10 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 100 * 100 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 80 * 40 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 90 * 90 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 100 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 100 * 50 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 40 * 20 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 80 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 30 * 20 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 100 * 50 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 90 * 90 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 100 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 20 * 10 فولاد مبارکه اصفهان ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 80 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 100 * 50 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 80 * 80 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 90 * 90 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 60 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 70 * 70 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 100 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 40 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 80 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 30 * 30 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 80 * 80 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 40 * 20 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 70 * 70 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 30 * 20 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 60 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 20 * 20 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 40 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 30 * 30 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 40 * 20 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 30 * 20 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 20 * 20 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 90 * 90 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 80 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی صدرا با ورق مبارکه کارخانه صدرا پروفیل کاوه ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 70 * 70 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی صدرا با ورق گیلان کارخانه صدرا پروفیل کاوه ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 40 * 40 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 60 * 60 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 50 * 50 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 20 * 20 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 40 * 20 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 30 * 30 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 20 * 30 - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 20 * 10 - ثابت
۱۴:۱۳ چهارچوب فلزی نگینی - ثابت
۱۴:۱۳ چهارچوب فلزی فرانسوی - ثابت
۱۴:۱۳ چهارچوب فلزی فرانسوی - ثابت
۱۴:۱۳ چهارچوب فلزی ساده - ثابت
۱۴:۱۳ پروفیل چهارچوبی - ثابت
۱۴:۱۳ پروفیل چهارچوبی - ثابت
۱۴:۱۳ پروفیل سپری - ثابت
۱۴:۱۳ پروفیل سپری - ثابت
۱۴:۱۳ پروفیل لنگه دری - ثابت
۱۴:۱۳ پروفیل لنگه دری - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 60*60 مبلی - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 50*50 مبلی - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 80*40 مبلی - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 60*40 مبلی - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 40*40 مبلی - ثابت
۱۴:۱۳ قوطی 60*30 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 50*30 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 40*30 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 30*30 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل زد (z) 22 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 60*20 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل زد (z) 20 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 50*20 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل زد (z) 18 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 40*20 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل زد (z) 22 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 40*20 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل زد (z) 20 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 25*25 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل زد (z) 18 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 25*25 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل زد (z) 18 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 30*20 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 30*10 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 25*10 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 25*10 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 20*10 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 20*10 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو دو طرفه z کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 20*10 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو دو طرفه z کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 16*16 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه z کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 16*16 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه z کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 10*10 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه 8*4 کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 10*10 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه 8*4 کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 10*10 مبلی - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه 8*4 کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه 8*4 کف 8 - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه 8*4 کف 8 - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه 8*4 کف 8 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 24 - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو دو طرفه z کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 24 - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو دو طرفه z کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 24 - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو دو طرفه z کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 24 - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه z کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 22 - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه z کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 22 - ثابت
۱۴:۱۲ آبرو یک طرفه z کف 12 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 22 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 22 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 20 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 20 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 20 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 20 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 18 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 18 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 18 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 18 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 16 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 16 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 16 - ثابت
۱۴:۱۲ پروفیل c 16 - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 140 * 140 (ستونی) - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 130 * 130 (ستونی) - ثابت
۱۴:۱۲ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت
۱۴:۱۱ میلگرد 32 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت
۱۴:۱۱ میلگرد 28 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت
۱۴:۱۱ میلگرد 25 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت
۱۴:۱۱ میلگرد 22 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت
۱۴:۱۱ میلگرد 20 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت
۱۴:۱۱ میلگرد 18 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت
۱۴:۱۱ میلگرد 16 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت
۱۴:۱۱ میلگرد 14 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت
۱۴:۱۱ میلگرد 12 قائم رازی فولاد قائم رازی ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 28 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 25 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 22 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 20 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 18 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 16 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 14 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 12 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 10 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۹ میلگرد 8 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت
۱۴:۰۷ میلگرد 14 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت
۱۴:۰۷ میلگرد 32 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۷ میلگرد 25 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۷ میلگرد 28 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۷ میلگرد 22 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۷ میلگرد 20 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۷ میلگرد 18 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۷ میلگرد 14 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۷ میلگرد 16 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۷ میلگرد 12 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۷ میلگرد 10 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۷ میلگرد 8 بافق یزد فولاد بافق یزد 50 تومان افزایش
۱۴:۰۶ میلگرد 32 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه 100 تومان کاهش
۱۴:۰۶ میلگرد 28 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه 100 تومان کاهش
۱۴:۰۶ میلگرد 25 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه 100 تومان کاهش
۱۴:۰۶ میلگرد 22 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه 100 تومان کاهش
۱۴:۰۶ میلگرد 20 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه 100 تومان کاهش
۱۴:۰۶ میلگرد 18 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه 100 تومان کاهش
۱۴:۰۶ میلگرد 16 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه 100 تومان کاهش
۱۴:۰۶ میلگرد 14 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه 100 تومان کاهش
۱۴:۰۶ میلگرد 12 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه 100 تومان کاهش
۱۴:۰۶ میلگرد 10 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه 100 تومان کاهش
۱۴:۰۵ میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 150 تومان کاهش
۱۴:۰۵ میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 150 تومان کاهش
۱۴:۰۴ میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 150 تومان کاهش
۱۴:۰۴ میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 150 تومان کاهش
۱۴:۰۴ میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 150 تومان کاهش
۱۴:۰۴ میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 150 تومان کاهش
۱۴:۰۴ میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 150 تومان کاهش
۱۴:۰۴ میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس 150 تومان کاهش
۱۴:۰۳ میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت
۱۴:۰۳ میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت
۱۴:۰۳ میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت
۱۴:۰۳ میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت
۱۴:۰۳ میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت
۱۴:۰۳ میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت
۱۴:۰۳ میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت
۱۴:۰۳ میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت
۱۴:۰۳ میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت
۱۴:۰۳ میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت
۱۳:۵۹ تیرآهن 12 لانه زنبوری - ثابت
۱۳:۵۶ تیرآهن 27 لانه زنبوری - 100000 تومان کاهش
۱۳:۵۴ تیرآهن 30 لانه زنبوری - ثابت
۱۳:۵۴ تیرآهن 24 لانه زنبوری - ثابت
۱۳:۵۴ تیرآهن 22 لانه زنبوری - 50000 تومان کاهش
۱۳:۵۴ تیرآهن 20 لانه زنبوری - 50000 تومان کاهش
۱۳:۵۴ تیرآهن 18 لانه زنبوری - 60000 تومان کاهش
۱۳:۵۴ تیرآهن 16 لانه زنبوری - 30000 تومان کاهش
۱۳:۵۴ تیرآهن 14 لانه زنبوری - 50000 تومان کاهش
۱۳:۴۲ میلگرد 32 فایکو فولاد فایکو ثابت
۱۳:۴۲ میلگرد 28 فایکو فولاد فایکو ثابت
۱۳:۴۲ میلگرد 25 فایکو فولاد فایکو ثابت
۱۳:۴۲ میلگرد 22 فایکو فولاد فایکو ثابت
۱۳:۴۲ میلگرد 20 فایکو فولاد فایکو ثابت
۱۳:۴۲ میلگرد 18 فایکو فولاد فایکو ثابت
۱۳:۴۲ میلگرد 16 فایکو فولاد فایکو ثابت
۱۳:۴۲ میلگرد 14 فایکو فولاد فایکو ثابت
۱۳:۴۲ میلگرد 12 فایکو فولاد فایکو ثابت
۱۳:۴۲ میلگرد 10 فایکو فولاد فایکو ثابت
۱۳:۴۰ تیرآهن 16 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۴۰ تیرآهن 14 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۴۰ تیرآهن 14 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۴۰ میلگرد 25 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۴۰ میلگرد 22 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۴۰ میلگرد 20 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۴۰ میلگرد 18 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۴۰ میلگرد 16 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۴۰ میلگرد 14 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۴۰ میلگرد 12 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۴۰ میلگرد 10 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب ثابت
۱۳:۳۵ تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۵ تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۵ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 100000 تومان کاهش
۱۳:۳۵ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۵ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 50000 تومان کاهش
۱۳:۳۵ تیرآهن سبک 20 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۵ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 50000 تومان کاهش
۱۳:۳۵ تیرآهن سبک 18 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۵ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 60000 تومان کاهش
۱۳:۳۵ تیرآهن سبک 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 50000 تومان کاهش
۱۳:۳۵ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 30000 تومان کاهش
۱۳:۳۵ تیرآهن سبک 14 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 10000 تومان کاهش
۱۳:۳۵ تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۵ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 50000 تومان کاهش
۱۳:۳۳ تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۳ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 250 تومان کاهش
۱۳:۳۳ تیرآهن سبک 14 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۳ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۳ تیرآهن سبک 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۳ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان کاهش
۱۳:۳۳ تیرآهن سبک 18 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان کاهش
۱۳:۳۳ تیرآهن سبک 20 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 50 تومان کاهش
۱۳:۳۳ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 50 تومان کاهش
۱۳:۳۳ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان کاهش
۱۳:۳۳ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 250 تومان کاهش
۱۳:۳۳ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۲ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۲ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۲ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۲ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۲ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۲ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۲ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان کاهش
۱۳:۳۱ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان کاهش
۱۳:۳۱ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۳۱ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۱ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۱ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۱ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۱ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۱ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۳۱ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان کاهش
۱۳:۳۱ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان کاهش
۱۳:۳۱ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۱۶ میلگرد کلاف 12 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۱۶ میلگرد کلاف 10 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۱۶ میلگرد کلاف 8 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت
۱۳:۱۶ میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۱۶ میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش
۱۳:۱۴ ناودانی 16 فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ ناودانی 16 فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ ناودانی 14 فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ ناودانی 12 فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ ناودانی 12 فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ ناودانی 10 فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ ناودانی 10 فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ ناودانی 8 فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ ناودانی 8 فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ ناودانی 6 فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 10*100*100 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 8*80*80 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 8*80*80 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 6*60*60 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 6*60*60 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 5*50*50 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 5*50*50 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 4*40*40 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 3.5*30*30 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 3*30*30 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۴ نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهد فولاد شکفته ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 10 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 8 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف10 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 8 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد امیرآباد ثابت
۱۳:۱۱ میلگرد کلاف 5.5 الیگودرز الیگودرز 100 تومان کاهش
۱۳:۱۱ میلگرد کلاف 6.5 الیگودرز الیگودرز 100 تومان کاهش
۱۳:۱۱ میلگرد کلاف 6 الیگودرز الیگودرز 100 تومان کاهش
۱۳:۱۱ میلگرد کلاف 8 الیگودرز الیگودرز 100 تومان کاهش
۱۳:۱۱ میلگرد کلاف 10 الیگودرز الیگودرز 100 تومان کاهش
۱۳:۰۶ میلگرد کلاف 5.5 افق ابهر ثابت
۱۳:۰۶ میلگرد کلاف 6.5 افق ابهر ثابت
۱۳:۰۶ میلگرد کلاف 5.5 افق ابهر ثابت
۱۳:۰۶ میلگرد کلاف 6.5 افق ابهر 700 تومان افزایش
۱۳:۰۵ میلگرد ساده 200 تا 240 نوین متین نوین متین ثابت
۱۳:۰۵ میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متین نوین متین ثابت
۱۳:۰۵ میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متین نوین متین ثابت
۱۳:۰۵ میلگرد ساده 45 تا 85 نوین متین نوین متین ثابت
۱۳:۰۵ میلگرد ساده 12 تا 42 نوین متین نوین متین ثابت
۱۳:۰۵ میلگرد ساده 10 نوین متین نوین متین ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 32 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 28 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 25 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 22 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 20 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 18 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 16 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 14 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 12 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 10 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 8 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 10 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۵۰ میلگرد 8 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت
۱۲:۴۹ میلگرد ساده 8 تیکمه داش کاوه تیکمه داش ثابت
۱۲:۴۹ میلگرد ساده 10 تیکمه داش کاوه تیکمه داش ثابت
۱۲:۴۷ میلگرد 32 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت
۱۲:۴۷ میلگرد 28 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت
۱۲:۴۷ میلگرد 25 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت
۱۲:۴۷ میلگرد 22 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت
۱۲:۴۷ میلگرد 20 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت
۱۲:۴۷ میلگرد 18 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت
۱۲:۴۷ میلگرد 16 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت
۱۲:۴۷ میلگرد 14 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت
۱۲:۴۷ میلگرد 12 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت
۱۲:۴۷ میلگرد 10 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 28 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 25 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 22 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 20 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 18 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 16 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 14 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 12 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 10 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 12 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 10 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۵ میلگرد 8 سیادن ابهر سیادن ابهر ثابت
۱۲:۴۱ میلگرد 25 آریان فولاد آریان فولاد ثابت
۱۲:۲۵ میلگرد 18 آریان فولاد آریان فولاد 100 تومان کاهش
۱۲:۲۵ میلگرد 16 آریان فولاد آریان فولاد 100 تومان کاهش
۱۲:۲۵ میلگرد 14 آریان فولاد آریان فولاد 100 تومان کاهش
۱۲:۲۵ میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد 100 تومان کاهش
۱۲:۲۵ میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد 100 تومان کاهش
۱۲:۲۵ میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد 200 تومان کاهش
۱۲:۲۵ میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد 200 تومان کاهش
۱۲:۲۴ میلگرد 22 آریان فولاد آریان فولاد ثابت
۱۲:۲۴ میلگرد 20 آریان فولاد آریان فولاد ثابت
۱۲:۱۸ میلگرد 8 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 100 تومان کاهش
۱۲:۱۸ میلگرد 10 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 100 تومان کاهش
۱۲:۱۸ میلگرد 12 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 100 تومان کاهش
۱۲:۱۸ میلگرد 10 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت
۱۲:۱۸ میلگرد 12 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت
۱۲:۱۸ میلگرد 14 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 100 تومان کاهش
۱۲:۱۸ میلگرد 16 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 100 تومان کاهش
۱۲:۱۸ میلگرد 20 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 100 تومان کاهش
۱۲:۱۸ میلگرد 18 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 100 تومان کاهش
۱۲:۱۸ میلگرد 22 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 100 تومان کاهش
۱۲:۱۸ میلگرد 25 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 100 تومان کاهش
۱۲:۱۸ میلگرد 28 کیان ابهر کیان فولاد ابهر 100 تومان کاهش
۱۲:۱۷ میلگرد 12 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت
۱۲:۱۷ میلگرد 25 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت
۱۲:۱۷ میلگرد 22 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت
۱۲:۱۷ میلگرد 20 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت
۱۲:۱۷ میلگرد 18 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت
۱۲:۱۷ میلگرد 16 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت
۱۲:۱۷ میلگرد 14 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت
۱۲:۱۷ میلگرد 10 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت
۱۲:۱۷ میلگرد 10 بردسیر کرمان فولاد بردسیر کرمان ثابت
۱۲:۱۶ میلگرد 8 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۱۶ میلگرد 10 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۱۶ میلگرد 12 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۱۶ میلگرد 14 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۱۶ میلگرد 16 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۱۶ میلگرد 18 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۱۶ میلگرد 20 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۱۶ میلگرد 22 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۱۵ میلگرد 8 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت
۱۲:۱۵ میلگرد 10 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت
۱۲:۱۵ میلگرد 32 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت
۱۲:۱۵ میلگرد 28 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت
۱۲:۱۵ میلگرد 25 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت
۱۲:۱۵ میلگرد 22 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت
۱۲:۱۵ میلگرد 20 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 150 تومان کاهش
۱۲:۱۵ میلگرد 18 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 150 تومان کاهش
۱۲:۱۵ میلگرد 16 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت
۱۲:۱۵ میلگرد 14 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 150 تومان کاهش
۱۲:۱۵ میلگرد 12 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه 100 تومان کاهش
۱۲:۰۶ میلگرد 14 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۰۶ میلگرد 10 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت
۱۲:۰۶ میلگرد 8 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت
۱۲:۰۶ میلگرد 12 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت
۱۲:۰۶ میلگرد 32 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت
۱۲:۰۶ میلگرد 28 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت
۱۲:۰۶ میلگرد 25 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت
۱۲:۰۶ میلگرد 22 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۰۶ میلگرد 20 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز 100 تومان کاهش
۱۲:۰۶ میلگرد 18 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت
۱۲:۰۶ میلگرد 16 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز 100 تومان کاهش
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 17 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۹ میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت
۱۱:۵۸ میلگرد 25 کرمان نورد کرمان ثابت
۱۱:۵۸ میلگرد 32 کرمان نورد کرمان ثابت
۱۱:۵۸ میلگرد 28 کرمان نورد کرمان ثابت
۱۱:۵۸ میلگرد 10 کرمان نورد کرمان ثابت
۱۱:۵۸ میلگرد 8 کرمان نورد کرمان ثابت
۱۱:۵۸ میلگرد 22 کرمان نورد کرمان ثابت
۱۱:۵۸ میلگرد 20 کرمان نورد کرمان 400 تومان کاهش
۱۱:۵۸ میلگرد 18 کرمان نورد کرمان 400 تومان کاهش
۱۱:۵۸ میلگرد 16 کرمان نورد کرمان 400 تومان کاهش
۱۱:۵۸ میلگرد 14 کرمان نورد کرمان 400 تومان کاهش
۱۱:۵۸ میلگرد 12 کرمان نورد کرمان 400 تومان کاهش
۱۱:۵۷ میلگرد 8 حسن رود فولاد حسن رود 350 تومان کاهش
۱۱:۵۷ میلگرد 10 حسن رود فولاد حسن رود 450 تومان کاهش
۱۱:۵۷ میلگرد 12 حسن رود فولاد حسن رود 450 تومان کاهش
۱۱:۵۷ میلگرد 14 حسن رود فولاد حسن رود 450 تومان کاهش
۱۱:۵۷ میلگرد 16 حسن رود فولاد حسن رود 450 تومان کاهش
۱۱:۵۷ میلگرد 18 حسن رود فولاد حسن رود 450 تومان کاهش
۱۱:۵۷ میلگرد 20 حسن رود فولاد حسن رود 450 تومان کاهش
۱۱:۴۷ نبشی 60*4 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 60*4 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 60*3 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 50*5 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 50*5 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 50*4 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 50*4 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 50*3 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 50*3 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 40*4 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 40*4 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 40*3 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۷ نبشی 40*3 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 32 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 12 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 28 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 25 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 22 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 20 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 18 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 16 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 14 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 10 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۴۰ میلگرد 8 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان ثابت
۱۱:۲۸ نبشی 4 فولاد نستا ثابت
۱۱:۲۸ نبشی 4 فولاد نستا ثابت
۱۱:۲۸ نبشی 10 فولاد نستا ثابت
۱۱:۲۸ نبشی 8 فولاد نستا ثابت
۱۱:۲۸ نبشی 6 فولاد نستا ثابت
۱۱:۲۸ نبشی 5 فولاد نستا ثابت
۱۱:۲۸ نبشی 4 فولاد نستا ثابت
۱۱:۲۸ نبشی 4 فولاد نستا ثابت
۱۱:۲۸ نبشی 4 فولاد نستا ثابت
۱۱:۲۸ نبشی 3 فولاد نستا ثابت
۱۱:۲۷ ناودانی 8 فولاد نستا ثابت
۱۱:۰۹ تیرآهن 20 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ تیرآهن 18 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ تیرآهن 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 32 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 28 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 25 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 22 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 20 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 18 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 16 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 12 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 10 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۱:۰۹ میلگرد 8 ظفر بناب فولاد ظفر بناب ثابت
۱۰:۵۰ میلگرد 32 نیشابور فولاد خراسان ثابت
۱۰:۵۰ میلگرد 28 نیشابور فولاد خراسان ثابت
۱۰:۵۰ میلگرد 25 نیشابور فولاد خراسان ثابت
۱۰:۵۰ میلگرد 22 نیشابور فولاد خراسان ثابت
۱۰:۵۰ میلگرد 18 نیشابور فولاد خراسان ثابت
۱۰:۵۰ میلگرد 20 نیشابور فولاد خراسان ثابت
۱۰:۵۰ میلگرد 16 نیشابور فولاد خراسان ثابت
۱۰:۵۰ میلگرد 14 نیشابور فولاد خراسان ثابت
۱۰:۵۰ میلگرد 12 نیشابور فولاد خراسان ثابت
۱۰:۵۰ میلگرد 10 نیشابور فولاد خراسان ثابت
۱۰:۴۹ میلگرد 22 هشترود فولاد هشترود ثابت
۱۰:۴۹ میلگرد 20 هشترود فولاد هشترود ثابت
۱۰:۴۹ میلگرد 18 هشترود فولاد هشترود ثابت
۱۰:۴۹ میلگرد 16 هشترود فولاد هشترود ثابت
۱۰:۴۹ میلگرد 14 هشترود فولاد هشترود ثابت
۱۰:۴۹ میلگرد 12 هشترود فولاد هشترود ثابت
۱۰:۴۹ میلگرد 8 هشترود فولاد هشترود ثابت
۱۰:۴۹ میلگرد 10 هشترود فولاد هشترود ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 10*100*100 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 8*100*100 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 7*100*100 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 7*100*100 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 8*80*80 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 6*80*80 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 8*80*80 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 8*100*100 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 7*80*80 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 7*80*80 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 6*80*80 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 5*75*75 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 5*75*75 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 7*70*70 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 7*70*70 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 6*70*70 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 5*70*70 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 6*60*60 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 6*60*60 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 5*60*60 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 4*60*60 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 4*60*60 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 6*50*50 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 3*60*60 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 6*50*50 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 5*50*50 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 4*50*50 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 5*50*50 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 4*50*50 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 3*50*50 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 3*50*50 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 5*45*45 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 5*45*45 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 4*45*45 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 3*45*45 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 4*40*40 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 3*40*40 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 2.5*40*40 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۴۵ نبشی 3*30*30 ناب فولاد ناب تبریز ثابت
۱۰:۳۱ زیگزاک شاخه (75سانتی) - ثابت
۱۰:۳۱ زیگزاک شاخه (65سانتی) - ثابت
۱۰:۳۱ زیگزاک شاخه (55سانتی) - ثابت
۱۰:۳۱ زیگزاک کلاف - ثابت
۱۰:۳۱ زیگزاک کلاف - ثابت
۱۰:۳۱ میلگرد 16 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت
۱۰:۳۱ میلگرد 14 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت
۱۰:۳۱ میلگرد 12 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت
۱۰:۳۱ میلگرد 10 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت
۱۰:۳۱ میلگرد 8 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت
۱۰:۳۰ میلگرد 25 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت
۱۰:۳۰ میلگرد 22 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت
۱۰:۳۰ میلگرد 20 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت
۱۰:۳۰ میلگرد 18 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت
۱۰:۳۰ میلگرد 16 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت
۱۰:۳۰ میلگرد 14 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت
۱۰:۳۰ میلگرد 12 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت
۱۰:۳۰ میلگرد 10 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت
۱۰:۳۰ میلگرد 8 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت
۱۰:۰۰ میلگرد 8 راد همدان راد همدان ثابت
۱۰:۰۰ میلگرد 10 راد همدان راد همدان ثابت
۱۰:۰۰ میلگرد 12 راد همدان راد همدان ثابت
۱۰:۰۰ میلگرد 14 راد همدان راد همدان ثابت
۱۰:۰۰ میلگرد 16 راد همدان راد همدان ثابت
۱۰:۰۰ میلگرد 18 راد همدان راد همدان ثابت
۰۹:۵۹ میلگرد 20 راد همدان راد همدان ثابت
۰۹:۵۹ میلگرد 22 راد همدان راد همدان ثابت
۰۹:۵۹ میلگرد 25 راد همدان راد همدان ثابت
۰۹:۵۹ میلگرد 28 راد همدان راد همدان ثابت
۰۹:۵۹ میلگرد 32 راد همدان راد همدان ثابت

بازار دیروز در یک نگاه👈بازار روز قبل، شنبه 22 مرداد در یک نگاه : 


 ✍🏻 در مبادلات روز جاری، روند قیمت کلیه محصولات فولادی در بازار آهن به شرح زیر می‌باشد:


➖🔻 میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور : قیمت میلگرد اکثر کارخانه ها ثابت و برخی در بازه 100 تا 200 تومان کاهشی اعلام شد.


🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه :  100 تا 400 تومان کاهش 

🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 100 تا 400 تومان کاهش 

🔻 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : 50 تا 300 تومان کاهش در برخی سایزها

➖ تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب انبار : بدون تغییر🔻 قوطی در کارخانه اصفهان :  100 تومان کاهش در برخی سایزها 

➖ قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان : بدون تغییر

🔻 قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه : 100 تومان کاهش

🔺 پروفیل درب و پنجره : 100 تومان افزایش 

➖ پروفیل زد : بدون تغییر

➖ پروفیل گالوانیزه : بدون تغییر


🔻 لوله داربستی : 100 تومان کاهش در برخی سایزها 

➖ لوله گالوانیزه قزوین : بدون تغییر

➖ لوله مبلی : بدون تغییر

🔺 لوله صنعتی در کارخانه : 200 تومان افزایش   

➖ لوله گازی روکار و توکار : بدون تغییر

➖ لوله گاز کچو اصفهان : بدون تغییر

➖ لوله جدار چاه : بدون تغییر    

➖ لوله صنعتی سپاهان : بدون تغییر🔻🔺 ورق سیاه فولاد مبارکه : 100 تا 400 تومان کاهش و برخی 100 تا 300 تومان افزایش

🔻🔺 ورق سیاه فولاد سبا : 100 تا 400 تومان کاهش و برخی 100 تا 300 تومان افزایش

🔻 ورق سیاه فولاد کاویان اهواز : 100 تومان کاهش

🔻🔺 ورق سیاه فولاد اکسین اهواز : 100 تا 400 تومان کاهش و برخی 100 تومان افزایش

🔻 ورق رنگی فولاد مبارکه : 50 تومان کاهش

➖ ورق رنگی هفت الماس :  بدون تغییر

🔺 ورق روغنی فولاد مبارکه : 100 تا 250 تومان افزایش در برخی سایزها➖ شمش فولادی : بدون تغییر🌐 آهن ملل 🌐

نماینده شما در بازار آهن

📞 031-35020

🌐 www.ahanmelal.com

🆔 @ahanmelal

درباره اخبار لحظه ای


دنبال کردن اخبار لحظه ای قیمت آهن

امروزه صنعت آهن آلات به یکی از مهم ترین فاکتورهای مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از زمانی که فلز آهن کشف شد تا به امروز همواره از این فلز استفاده های گوناگونی می شود که نشان دهنده نقش موثر آهن در طول تاریخ می باشد. محصولات فولادی در صنایع بسیاری کاربرد دارند، از صنعت خودروسازی گرفته تا در ساخت و ساز همواره از آهن آلات استفاده می شود. صنعت فولاد زیربنای اقتصاد جهانی است و به مراتب بیشتر از دیگر صنایع بر اقتصاد یک کشور اثر گذار است. درهم تنیدگی عمیق فولاد با اقتصاد، این صنعت را در بسیاری از جهات تحت تاثیر قرار می دهد.

قیمت و نوسانات لحظه ای بازار آهن از مواردی است که همواره با توجه به عوامل مختلف با تغییراتی همراه می باشد و دنبال کردن اخبار لحظه ای این نوسانات میتواند دید خوبی از قیمت ها بدهد. در ادامه به برخی از مهم ترین عواملی که بر قیمت لحظه ای آهن تاثیر گذار است، اشاره می کنیم.

پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت لحظه ای آهن آلات

مانند هر کالایی قیمت گذاری محصولات فولادی وابسته به عرضه و تقاضا می باشد. به معنای اینکه هرچه تولید افزایش یابد، تقاضا کاهش یافته و بالعکس. منظور از عرضه در بازار آهن آلات، کلیه محصولات فولادی تولید شده در کشور و وارداتی می باشد و میزان عرضه مواد اولیه مانند سنگ آهن را نیز شامل می شود. همچنین تقاضا شامل نیاز صنایع، مردم و حتی صادرات نیز تعریف می شود. برای مثال اگر قیمت یک محصول فولادی در بازار جهانی افزایش یابد، تولیدکنندگان برای بهره بردن از سود فروش بیشتر، تمایل به صادرات دارند؛ در نتیجه میزان عرضه و خرید و فروش در کشور کاهش یافته و قیمت آن محصول فولادی بالا می رود. با کاهش قیمت مقاطع فولادی در بازار جهانی، تمایل بر واردات آن بیشتر می شود؛ بنابراین عرضه زیاد، تقاضا کم و در نتیجه قیمت کاهش می یابد.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم، این تغییرات روند کندی داشته و با تاخیر بر قیمت های داخلی اثرگذارند. نرخ ارز یکی دیگر از عواملی است که رابطه مستقیمی بر قیمت محصولات فولادی دارد. با تغییرات نرخ ارز تاثیرات روانی زیادی در خرید و فروش به وجود می آید که همین امر تا حد زیادی بر عرضه و تقاضای هیجانی و در نهایت بر قیمت ها موثر است. عامل مهم دیگری که وجود دارد بررسی اقتصاد کلان کشورهای مهم در صنعت فولاد همچون چین، آمریکا و هند است. در واقع رشد اقتصادی چین، تاثیر بسزایی در تقاضای فولاد و قیمت آن دارد.

هزینه حمل و نقل نیز از دیگر مواردی است که با تغییرات قیمت سوخت بر قیمت محصولات فولادی تاثیر گذار است. مواد اولیه بسیاری از آهن آلات از آلیاژهایی مانند نیکل و کروم تشکیل می شوند که قیمت آن ها نیز اهمیت دارد.

اخبار لحظه ای تمامی محصولات فولادی

همانطور که گفته شد قیمت فولاد بر اساس دلار آمریکا روزانه تغییراتی دارد که لازم است موارد تاثیر گذار بر آن شامل ارزش ریال نسبت به دلار آمریکا یعنی قیمت‌ آهن‌ آلات داخلی از تولید داخلی و حجم عرضه و تقاضا بررسی شود. قیمت محصولات فولادی روزانه ممکن است دستخوش نوسان و تغییراتی باشد، اما در برخی از روزها نیز ممکن است هیچ تغییری نکرده و ثابت بمانند.

با توجه به دسترسی آسان و سریع فعالان در بازار آهن آلات، آهن ملل قیمت های لحظه ای (اخبار لحظه ای آهن) کلیه محصولات فولادی اعمم از شمش، میلگرد، تیرآهن، قوطی پروفیل، ورق، لوله و محصولات مفتولی بیشتر کارخانه های کشور را گردآوری کرده است. به این صورت که روزانه تغییرات قیمت را نسبت به روز قبل اطلاع رسانی می شود و میزان افزایش، کاهش یا ثابت بودن محصول مورد نظر از کارخانه مشخص قابل رویت است. این روند به شما کمک می کند تا قبل از ثبت سفارش قیمت آهن را بررسی نمایید. همچنین آهن ملل بستری فراهم کرده است که خریداران محترم می توانند از یک منبع معتبر، قیمت محصولات مورد نیاز خود را دنبال کنند.

این بستر باعث صرفه جویی در وقت و خرید مطمئن با قیمت مناسب را برای خریداران فراهم می آورد. پس با دنبال کردن صفحه اخبار لحظه ای می توانید از محصولات مهم ترین کارخانه ها با خبر شوید.

قیمت محصولات فولادی به صورت روزانه از طریق تماس مستقیم با کارخانه های فولادساز داخلی جمع آوری و به صورت آرشیوهایی همراه با نمایش تغییرات قیمت محصول مورد نظر به صورت نمودار، در دسترس کاربران قرار می گیرد و بدین صورت می توان تحلیل بهتری از وضعیت فعلی قیمت محصولات در بازار کسب نمود. قیمت انواع محصولات فولادی از شروع ساعت اداری تا پایان روز کاری نوسان دارد و این نوسانات لحظه به لحظه در سایت بروزرسانی می شود.

اعلام قیمت لحظه ای و خرید از کارخانه یا بنگاه

معمولا قیمت اولیه میلگرد و تیرآهن از ساعت 10 صبح اعلام می شود و قیمت نهایی آن تا ساعت 14 بعد از ظهر در دسترس است. همچنین میلگرد جزو محصولاتی است که قیمت آن به صورت لحظه ای طبق مواردی که در بالا به آن اشاره شد، ممکن است تغییراتی داشته باشد. قیمت نهایی ورق فولادی و مواد اولیه را می توان تا ساعت 14 استعلام گرفت. همچنین از شروع روزکاری قیمت های مفتول و پروفیل قابل مشاهده می باشند. در نهایت شمش آخرین محصولی است که تا پایان روز کاری قیمت آن نهایی شده است.

جالب است بدانید که علاوه بر تغییرات قیمت به صورت روزانه، سایز محصولات و ابعاد موجود به همراه جزئیات دقیق تر در صفحه اخبار لحظه ای آهن برای هر محصول قابل بررسی است. از این طریق می توان از محصولات تولیدی کارخانه ها و سایزهای تولیدی هر کدام اطلاعات دقیقی به دست آورد. از طرفی امکان بررسی تولیدات هر کارخانه به صورت جداگانه نیز وجود دارد.

معرفی کارخانجات فولاد داخلی به همراه ارائه جزئیات دقیقی از محصولات هر کدام، امکانی را فراهم ساخته تا بیننده به صورت کاملا شفاف، امکان تفکیک محصولات و انتخاب گرید مناسب را داشته باشد. این ویژگی برای اشخاصی که به دنبال برندهای خاصی از یک محصول هستند بسیار کارایی دارد. از تفاوت قیمت های کارخانه و بنگاه می توان به خرید بدون واسطه از کارخانه ها اشاره کرد، اما با این تفاوت که خرید در تناژ کم از کارخانه ها امکان پذیر نیست. برای مثال تناژ قابل فروش میلگرد کارخانه ذوب آهن تقریبا بالا 20 تن می باشد.

به همین دلیل اگر نیاز به خرید عمده ندارید، می توان از بنگاه های فروش که به صورت تخصصی در بازار آهن فعال هستند، خرید کنید، بنگاه ها امکان نگهداری از محصولات را در انبار دارند. همچنین به هر میزانی که احتیاج است می توان از آنها خرید کرد. شایان ذکر است که آهن ملل با هدف سهولت امور و ارائه امکاناتی از قبیل اطلاع از آخرین اخبار بازار آهن آلات، پایگاه دانش جهت مطالعه مقالات علمی محصولات و خدمات فولادی، امکان خرید آنلاین آهن آلات، ثبت و پیگیری سفارشات، دسترسی به آرشیو اخبار و قیمت ها، امکان درج نظرات ارزنده برای بهبود وضعیت فروش، مشاهده اطلاعیه های بورس فلزات، انجام محاسبات فنی مهندسی و تخمین وزن انواع مقاطع فولادی و غیره را به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان در دسترس قرار داده است.

کاربران محترم آهن ملل میتوانند اخبار لحظه ای حوزه آهن آلات را از طریق بخش اخبار آهن ملل دنبال کنند.