اخبار لحظه ای

سلام بر همکاران گرامی

چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱


زمان بروز رسانی محصول کارخانه نوسان وضعیت قیمت(تومان)
۱۶:۳۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 476,000
۱۶:۳۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 300,000
۱۶:۳۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 436,000
۱۶:۳۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 386,000
۱۶:۳۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 260,000
۱۶:۳۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 265,000
۱۶:۳۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 314,000
۱۶:۳۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 346,000
۱۶:۳۵ تیر حصار ساده - ثابت 396,000
۱۶:۳۵ تیر حصار ساده - ثابت 220,000
۱۶:۳۵ تیر حصار دو سر خم - ثابت 230,000
۱۶:۳۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 225,000
۱۶:۳۵ تیر حصار ساده - ثابت 306,000
۱۶:۳۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 274,000
۱۶:۳۵ تیر حصار یک سر خم - ثابت 190,000
۱۶:۳۵ تیر حصار ساده - ثابت 185,000
۱۶:۳۵ تیر حصار ساده - ثابت 234,000
۱۶:۳۵ تیر حصار ساده - ثابت 150,000
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 9 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 9 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 8 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 8 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 7.5 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 7.5 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 7 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 7 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 6.5 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 6.5 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 6 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 6 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 5.5 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 5.5 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 5 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 5 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 4.5 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 4.5 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 20,500
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 4 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 20,500
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 4 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 21,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 3.5 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 19,600
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 3.5 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 19,800
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 3 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 21,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 3 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 19,600
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 2.5 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول سیاه - ثابت 19,800
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 2.5 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 2 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول گالوانیزه 3 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول مسوار 2 - ثابت 22,900
۱۶:۳۵ سیم مفتول گالوانیزه 2.5 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول گالوانیزه 2.20 - ثابت 23,200
۱۶:۳۵ سیم مفتول گالوانیزه 2 - ثابت 24,100
۱۶:۳۵ سیم خاردار حلقوی سوزنی - ثابت 390,000
۱۶:۳۵ سیم خاردار حلقوی سوزنی - ثابت 295,000
۱۶:۳۵ سیم خاردار حلقوی تبری - ثابت 490,000
۱۶:۳۵ سیم خاردار حلقوی سوزنی - ثابت 320,000
۱۶:۳۵ سیم خاردار حلقوی سوزنی - ثابت 250,000
۱۶:۳۵ سیم خاردار حلقوی تبری - ثابت 315,000
۱۶:۳۵ سیم خاردار حلقوی تبری - ثابت 388,000
۱۶:۳۵ سیم خاردار حلقوی تبری - ثابت 230,000
۱۶:۳۵ سیم خاردار خطی تبری - ثابت 38,500
۱۶:۳۵ سیم خاردار خطی سوزنی - ثابت 24,200
۱۶:۳۵ توری حصاری فنس - ثابت 24,200
۱۶:۳۵ توری حصاری فنس - ثابت 24,200
۱۶:۳۵ توری حصاری فنس - ثابت 24,700
۱۶:۳۵ توری حصاری فنس - ثابت 24,200
۱۶:۳۵ توری پرسی 5*5 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری پرسی 5*5 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری حصاری فنس - ثابت 24,200
۱۶:۳۵ توری حصاری فنس - ثابت 24,700
۱۶:۳۵ توری پرسی 5*5 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری حصاری فنس - ثابت 24,200
۱۶:۳۵ توری پرسی 5*5 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری حصاری فنس - ثابت 24,200
۱۶:۳۵ توری پرسی 4*4 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری حصاری فنس - ثابت 24,700
۱۶:۳۵ توری پرسی 4*4 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری فرنگی - ثابت 450,000
۱۶:۳۵ توری مرغی - ثابت 310,000
۱۶:۳۵ توری پرسی 4*4 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری فرنگی - ثابت 310,000
۱۶:۳۵ توری مرغی - ثابت 290,000
۱۶:۳۵ توری پرسی 3*3 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری فرنگی - ثابت 260,000
۱۶:۳۵ توری مرغی - ثابت 270,000
۱۶:۳۵ توری پرسی 3*3 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری مرغی - ثابت 230,000
۱۶:۳۵ توری پرسی 3*3 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری پرسی 2*2 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری گابیون 8*10 - ثابت 24,500
۱۶:۳۵ توری پرسی 2*2 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری گابیون 8*10 - ثابت 27,500
۱۶:۳۵ توری پرسی 2*2 - ثابت 20,900
۱۶:۳۵ توری گابیون 8*10 - ثابت 19,000
۱۶:۳۵ توری گابیون 8*10 - ثابت 15,000
۱۶:۳۵ توری گابیون 6*8 - ثابت 24,700
۱۶:۳۰ رابیتس 1100 گرمی سه چشمه - ثابت 39,000
۱۶:۳۰ رابیتس 920 گرمی سه چشمه - ثابت 35,000
۱۶:۳۰ رابیتس 880 گرمی سه چشمه - ثابت 32,800
۱۶:۳۰ رابیتس 750 گرمی سه چشمه - ثابت 29,500
۱۶:۳۰ رابیتس 600 گرمی سه چشمه - ثابت 27,500
۱۶:۳۰ رابیتس 390 گرمی سه چشمه - ثابت 23,000
۱۶:۳۰ رابیتس 370 گرمی سه چشمه - ثابت 23,000
۱۶:۲۹ کشش 5.5 فولاد احرامیان یزد ثابت 18,900
۱۶:۲۹ کشش 6.5 فولاد احرامیان یزد ثابت 18,900
۱۶:۲۹ کشش 5.5 فولاد احرامیان یزد ثابت 18,800
۱۶:۲۹ کشش 6.5 فولاد احرامیان یزد ثابت 18,800
۱۶:۲۹ کشش 8 و 10 فولاد احرامیان یزد ثابت 18,800
۱۶:۲۹ کشش 12.5 فولاد احرامیان یزد ثابت 18,800
۱۶:۲۴ مش آجدار - ثابت 16,900
۱۶:۲۴ مش آجدار - ثابت 16,900
۱۶:۲۴ مش آجدار - ثابت 16,900
۱۶:۲۳ بست تخت - ثابت 3,000
۱۶:۲۳ بست رادیکالی - ثابت 5,600
۱۶:۲۳ قلاب - ثابت 4,350
۱۶:۲۲ میلگرد کلاف 5.5 افق ابهر ثابت 18,950
۱۶:۲۲ میلگرد کلاف 6.5 افق ابهر ثابت 18,950
۱۶:۲۲ میلگرد کلاف 8 افق ابهر ثابت 18,950
۱۶:۲۲ میلگرد کلاف 10 افق ابهر ثابت 18,950
۱۶:۲۲ میلگرد کلاف 5.5 افق ابهر ثابت 19,150
۱۶:۲۲ میلگرد کلاف 6.5 افق ابهر ثابت 19,150
۱۵:۲۸ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 23,900
۱۵:۲۷ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 24,000
۱۵:۲۷ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 23,600
۱۵:۲۶ ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 23,900
۱۵:۲۶ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 24,000
۱۵:۲۵ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 23,900
۱۵:۲۴ ورق 2 آجدار پرسی - ثابت 23,900
۱۴:۴۵ ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 30,200
۱۴:۴۵ ورق روغنی 2 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 30,100
۱۴:۴۵ ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 29,500
۱۴:۴۵ ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 29,400
۱۴:۴۵ ورق روغنی 1 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 29,300
۱۴:۴۵ ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 32,400
۱۴:۴۵ ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 32,400
۱۴:۴۵ ورق آبی هفت الماس هفت الماس ثابت 40,300
۱۴:۴۵ ورق نارنجی هفت الماس هفت الماس ثابت 40,300
۱۴:۴۵ ورق سفید هفت الماس هفت الماس ثابت 40,300
۱۴:۴۵ ورق قهوه ای هفت الماس هفت الماس ثابت 40,300
۱۴:۴۵ ورق قرمز هفت الماس هفت الماس ثابت 40,300
۱۴:۴۵ ورق 1 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 27,600
۱۴:۴۵ ورق 0.8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 27,900
۱۴:۴۵ ورق 0.6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 28,600
۱۴:۴۵ ورق 1.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 29,400
۱۴:۴۵ ورق 1.25 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 27,300
۱۴:۴۵ ورق 1.25 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 29,800
۱۴:۴۵ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 27,300
۱۴:۴۵ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 29,800
۱۴:۴۵ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 30,100
۱۴:۴۵ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 29,500
۱۴:۴۵ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 27,900
۱۴:۴۵ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 30,100
۱۴:۴۵ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 28,900
۱۴:۴۵ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 27,900
۱۴:۴۵ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 28,900
۱۴:۴۵ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 29,600
۱۴:۴۵ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 27,700
۱۴:۴۵ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 31,400
۱۴:۴۵ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 27,700
۱۴:۴۵ ورق 0.6 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 31,900
۱۴:۴۵ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 27,800
۱۴:۴۵ ورق 0.6 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 32,400
۱۴:۴۵ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 27,700
۱۴:۴۵ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 27,700
۱۴:۴۵ ورق 0.55 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 32,600
۱۴:۴۵ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 27,700
۱۴:۴۵ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 27,700
۱۴:۴۵ ورق 0.55 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 32,900
۱۴:۴۵ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 27,800
۱۴:۴۵ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 27,800
۱۴:۴۵ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 28,900
۱۴:۴۵ ورق 0.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 33,100
۱۴:۴۵ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 27,800
۱۴:۴۵ ورق 0.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 33,800
۱۴:۴۵ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 28,600
۱۴:۴۵ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 27,800
۱۴:۴۵ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 27,800
۱۴:۴۵ ورق 0.45 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 33,800
۱۴:۴۵ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 28,600
۱۴:۴۵ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 27,800
۱۴:۴۵ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 27,800
۱۴:۴۵ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 28,100
۱۴:۴۵ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 28,700
۱۴:۴۵ ورق 0.45 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 33,600
۱۴:۴۵ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 27,700
۱۴:۴۵ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 28,100
۱۴:۴۵ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 29,900
۱۴:۴۵ ورق 0.4 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 35,500
۱۴:۴۵ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 27,700
۱۴:۴۵ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 29,900
۱۴:۴۵ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 30,000
۱۴:۴۵ ورق 0.4 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 35,800
۱۴:۴۵ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 28,100
۱۴:۴۵ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 28,900
۱۴:۴۵ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 30,000
۱۴:۴۵ ورق 0.3 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 38,100
۱۴:۴۵ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 30,000
۱۴:۴۵ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 28,600
۱۴:۴۵ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 32,100
۱۴:۴۵ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 28,100
۱۴:۴۵ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 32,100
۱۴:۴۵ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 28,600
۱۴:۴۵ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 30,000
۱۴:۴۵ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 28,600
۱۴:۴۵ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 33,400
۱۴:۴۵ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 32,100
۱۴:۴۵ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 28,700
۱۴:۴۵ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 32,100
۱۴:۴۵ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 29,100
۱۴:۴۵ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 33,400
۱۴:۴۵ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 28,600
۱۴:۴۵ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 29,300
۱۴:۴۵ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 30,500
۱۴:۴۵ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 30,500
۱۴:۴۵ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 32,800
۱۴:۴۵ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 32,800
۱۴:۴۴ میلگرد 10 ساده - ثابت 17,500
۱۴:۴۴ میلگرد 8 ساده - ثابت 18,500
۱۴:۴۴ میلگرد 10 مهندسی - ثابت 17,500
۱۴:۴۴ میلگرد 8 مهندسی - ثابت 18,500
۱۴:۳۱ میلگرد 25 کرمان نورد کرمان ثابت 15,800
۱۴:۳۱ میلگرد 22 کرمان نورد کرمان ثابت 15,800
۱۴:۳۱ میلگرد 20 کرمان نورد کرمان ثابت 15,800
۱۴:۳۱ میلگرد 18 کرمان نورد کرمان ثابت 15,800
۱۴:۳۱ میلگرد 16 کرمان نورد کرمان ثابت 15,900
۱۴:۳۱ میلگرد 14 کرمان نورد کرمان ثابت 15,900
۱۴:۳۱ میلگرد 12 کرمان نورد کرمان ثابت 16,100
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 24 - ثابت 51,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 20 - ثابت 51,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 18 - ثابت 51,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 16 - ثابت 51,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 14 - ثابت 51,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 3/4 - ثابت 440,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 1/2 - ثابت 410,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 5 - ثابت 9,000,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 8 - ثابت 51,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 4 - ثابت 6,240,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 6 - ثابت 8,000,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 3/4 - ثابت 700,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 5 - ثابت 5,940,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 3 - ثابت 4,320,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 4 - ثابت 4,260,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 2 - ثابت 2,400,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 3 - ثابت 3,250,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 1/2-2 - ثابت 3,120,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 2 - ثابت 1,720,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 1/2 - ثابت 680,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 1/2-2 - ثابت 2,500,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 1 - ثابت 1,000,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 12 - ثابت 51,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 1/4-1 - ثابت 1,505,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 10 - ثابت 51,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 1/2-1 - ثابت 1,680,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 1 - ثابت 8,500,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 1/4-1 - ثابت 1,290,000
۱۴:۲۶ لوله مانیسمان 1/2-1 - ثابت 1,385,000
۱۴:۲۲ ورق 65 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 60 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 55 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 50 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 45 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 40 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 40 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 19,600
۱۴:۲۲ ورق 35 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 35 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 19,600
۱۴:۲۲ ورق 30 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 30 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 19,600
۱۴:۲۲ ورق 25 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 25 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 19,600
۱۴:۲۲ ورق 20 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 20 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 19,600
۱۴:۲۲ ورق 15 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 15 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 19,600
۱۴:۲۲ ورق 12 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 12 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 19,600
۱۴:۲۲ ورق 10 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 21,300
۱۴:۲۲ ورق 10 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 19,600
۱۴:۲۲ ورق 8 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 19,600
۱۴:۱۹ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 24,500
۱۴:۱۹ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 24,500
۱۴:۱۹ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 24,500
۱۴:۱۸ ورق 12 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 20,300
۱۴:۱۸ ورق 10 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 20,300
۱۴:۱۸ ورق 8 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 20,300
۱۴:۱۸ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 20,600
۱۴:۱۳ ورق 100 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 31,000
۱۴:۱۳ ورق 80 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 26,500
۱۴:۱۳ ورق 70 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 26,500
۱۴:۱۳ ورق 60 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 26,500
۱۴:۱۳ ورق 50 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 27,500
۱۴:۱۳ ورق 45 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 29,300
۱۴:۱۳ ورق 40 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 29,000
۱۴:۱۳ ورق 35 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 29,700
۱۴:۱۳ ورق 30 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 27,500
۱۴:۱۳ ورق 25 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 27,500
۱۴:۱۳ ورق 20 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 27,500
۱۴:۱۳ ورق 15 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 26,500
۱۴:۱۳ ورق 12 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 26,900
۱۴:۱۳ ورق 10 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 26,600
۱۴:۱۳ ورق 40 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 24,800
۱۴:۱۲ ورق 30 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 25,700
۱۴:۱۲ ورق 15 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 25,700
۱۴:۱۲ ورق 12 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 24,800
۱۴:۱۲ ورق 10 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 24,800
۱۴:۱۱ میلگرد 22 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,100
۱۴:۱۱ میلگرد 32 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,100
۱۴:۱۱ میلگرد 28 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,100
۱۴:۱۱ میلگرد 25 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,100
۱۴:۱۱ میلگرد 20 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,100
۱۴:۱۱ میلگرد 18 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,100
۱۴:۱۱ میلگرد 16 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,100
۱۴:۱۱ میلگرد 14 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,100
۱۴:۱۱ میلگرد 12 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,350
۱۴:۱۱ میلگرد 10 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,500
۱۴:۱۱ میلگرد 10 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,350
۱۴:۱۱ میلگرد 8 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر ثابت 16,600
۱۴:۰۸ میلگرد ساده 10 تیکمه داش کاوه تیکمه داش ثابت 16,850
۱۴:۰۸ میلگرد ساده 8 تیکمه داش کاوه تیکمه داش ثابت 16,900
۱۴:۰۸ میلگرد 25 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,650
۱۴:۰۸ میلگرد 32 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,650
۱۴:۰۸ میلگرد 28 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,650
۱۴:۰۸ میلگرد 22 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,650
۱۴:۰۸ میلگرد 20 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,650
۱۴:۰۸ میلگرد 18 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,650
۱۴:۰۸ میلگرد 16 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,650
۱۴:۰۸ میلگرد 14 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,650
۱۴:۰۸ میلگرد 12 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,650
۱۴:۰۸ میلگرد 10 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 17,050
۱۴:۰۷ میلگرد 8 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 17,100
۱۴:۰۷ میلگرد 10 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,650
۱۴:۰۷ میلگرد 8 کاوه تیکمه داش فولاد تیکمه داش ثابت 16,700
۱۴:۰۷ میلگرد 32 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 15,950
۱۴:۰۷ میلگرد 28 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 15,950
۱۴:۰۷ میلگرد 25 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 15,950
۱۴:۰۷ میلگرد 22 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 15,950
۱۴:۰۷ میلگرد 20 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 15,950
۱۴:۰۷ میلگرد 18 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 15,950
۱۴:۰۷ میلگرد 16 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 16,050
۱۴:۰۷ میلگرد 14 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 16,050
۱۴:۰۷ میلگرد 12 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 16,450
۱۴:۰۷ میلگرد 10 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 16,650
۱۴:۰۶ میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 15,800
۱۴:۰۶ میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 15,800
۱۴:۰۶ میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 15,800
۱۴:۰۶ میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 15,800
۱۴:۰۶ میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 15,800
۱۴:۰۶ میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 15,800
۱۴:۰۶ میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 16,000
۱۴:۰۶ میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 16,000
۱۴:۰۶ میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 16,200
۱۴:۰۶ میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان ثابت 16,400
۱۴:۰۴ میلگرد 18 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 16,100
۱۴:۰۴ میلگرد 22 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 16,100
۱۴:۰۴ میلگرد 25 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 16,100
۱۴:۰۴ میلگرد 28 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 16,100
۱۴:۰۴ میلگرد 32 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 16,200
۱۴:۰۴ میلگرد 12 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 16,400
۱۴:۰۴ میلگرد 14 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 16,200
۱۴:۰۳ میلگرد 10 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 16,700
۱۴:۰۰ میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 17,900
۱۴:۰۰ میلگرد 16 روهینا جنوب دزفول فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 17,900
۱۳:۵۷ میلگرد 25 میانه فولاد میانه ثابت 16,200
۱۳:۵۷ میلگرد 22 میانه فولاد میانه ثابت 16,200
۱۳:۵۷ میلگرد 20 میانه فولاد میانه ثابت 16,200
۱۳:۵۷ میلگرد 18 میانه فولاد میانه ثابت 16,200
۱۳:۵۷ میلگرد 16 میانه فولاد میانه ثابت 16,200
۱۳:۵۷ میلگرد 14 میانه فولاد میانه ثابت 16,200
۱۳:۵۷ میلگرد 25 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 16,050
۱۳:۵۷ میلگرد 22 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 16,050
۱۳:۵۷ میلگرد 20 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 16,050
۱۳:۵۷ میلگرد 18 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 16,050
۱۳:۵۷ میلگرد 16 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 16,050
۱۳:۵۷ میلگرد 14 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 16,050
۱۳:۵۷ میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 16,100
۱۳:۵۷ میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 16,200
۱۳:۵۷ نبشی 120*120 آریان فولاد ثابت 16,300
۱۳:۵۷ میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد ثابت 16,100
۱۳:۵۷ نبشی 80*80 آریان فولاد ثابت 16,300
۱۳:۵۷ نبشی 70*70 آریان فولاد ثابت 16,300
۱۳:۵۷ نبشی 60*60 آریان فولاد ثابت 16,700
۱۳:۵۷ نبشی 50*50 آریان فولاد ثابت 16,700
۱۳:۵۶ میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 16,650
۱۳:۵۶ میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 16,800
۱۳:۵۵ میلگرد 32 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 16,500
۱۳:۵۵ میلگرد 28 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 16,500
۱۳:۵۵ میلگرد 25 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 16,500
۱۳:۵۵ میلگرد 22 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 16,500
۱۳:۵۵ میلگرد 20 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 16,500
۱۳:۵۵ میلگرد 18 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 16,500
۱۳:۵۵ میلگرد 16 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 16,630
۱۳:۵۵ میلگرد 14 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 16,630
۱۳:۵۵ میلگرد 12 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 17,100
۱۳:۵۵ میلگرد 10 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 17,200
۱۳:۵۵ میلگرد 8 بافق یزد فولاد بافق یزد ثابت 17,600
۱۳:۵۱ تیرآهن 27 لانه زنبوری - ثابت 8,920,000
۱۳:۵۱ تیرآهن 24 لانه زنبوری - ثابت 7,570,000
۱۳:۵۱ تیرآهن 18 لانه زنبوری - ثابت 4,520,000
۱۳:۵۰ تیرآهن 14 فایکو سبک فولاد فایکو ثابت 18,500
۱۳:۵۰ تیرآهن 16 فایکو فولاد فایکو ثابت 18,500
۱۳:۳۱ شمش 5sp فولادی - ثابت 14,500
۱۳:۳۱ شمش 5sp فولادی - ثابت 14,300
۱۳:۳۱ شمش 5sp فولادی - ثابت 14,650
۱۳:۳۱ شمش 5sp فولادی - ثابت 14,500
۱۳:۳۱ شمش 5sp فولادی - ثابت 14,600
۱۳:۳۱ شمش 3sp فولادی - ثابت 14,300
۱۳:۳۱ شمش 5sp فولادی - ثابت 14,250
۱۳:۳۱ شمش 5sp فولادی - ثابت 14,300
۱۳:۳۱ شمش 3sp فولادی - ثابت 14,350
۱۳:۳۱ شمش 5sp فولادی - ثابت 14,300
۱۳:۳۱ شمش 5sp فولادی - ثابت 14,350
۱۳:۲۲ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 8,800,000
۱۳:۲۱ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 7,450,000
۱۳:۲۱ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 4,400,000
۱۳:۲۱ تیرآهن سبک 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 3,300,000
۱۳:۱۵ نبشی 60*60 فولاد منظومه ثابت 16,700
۱۳:۱۵ نبشی 50*50 فولاد منظومه ثابت 16,700
۱۳:۱۵ نبشی 50*50 فولاد منظومه ثابت 16,700
۱۳:۱۴ قوطی 60*60 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 50*50 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 80*40 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 60*40 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 40*40 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 60*30 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 50*30 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 40*30 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 30*30 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 60*20 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 50*20 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 40*20 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 40*20 مبلی - ثابت 32,200
۱۳:۱۴ قوطی 25*25 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 25*25 مبلی - ثابت 32,200
۱۳:۱۴ قوطی 30*20 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 30*10 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 25*10 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 25*10 مبلی - ثابت 32,200
۱۳:۱۴ قوطی 20*10 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 20*10 مبلی - ثابت 32,200
۱۳:۱۴ قوطی 20*10 مبلی - ثابت 32,200
۱۳:۱۴ قوطی 16*16 مبلی - ثابت 32,200
۱۳:۱۴ قوطی 16*16 مبلی - ثابت 32,200
۱۳:۱۴ قوطی 10*10 مبلی - ثابت 31,000
۱۳:۱۴ قوطی 10*10 مبلی - ثابت 32,200
۱۳:۱۴ قوطی 10*10 مبلی - ثابت 32,200
۱۳:۱۰ نبشی سایز 12 - ثابت 16,900
۱۳:۱۰ نبشی سایز 10 - ثابت 16,900
۱۳:۱۰ نبشی سایز 8 - ثابت 16,800
۱۳:۱۰ نبشی سایز 6 - ثابت 17,100
۱۳:۱۰ نبشی سایز 6 - ثابت 17,100
۱۳:۱۰ نبشی سایز 5 - ثابت 17,000
۱۳:۱۰ نبشی سایز 5 - ثابت 18,100
۱۳:۱۰ نبشی سایز 5 - ثابت 18,300
۱۳:۱۰ نبشی سایز 4 - ثابت 17,200
۱۳:۱۰ نبشی سایز 4 - ثابت 18,300
۱۳:۱۰ نبشی سایز 4 - ثابت 18,300
۱۳:۱۰ نبشی سایز 3 - ثابت 18,300
۱۳:۱۰ ناودانی 8 - ثابت 18,300
۱۳:۱۰ ناودانی 10 - ثابت 18,300
۱۳:۱۰ ناودانی 28 - ثابت 37,000
۱۳:۱۰ ناودانی 26 - ثابت 37,000
۱۳:۱۰ ناودانی 24 - ثابت 24,000
۱۳:۱۰ ناودانی 22 - ثابت 24,000
۱۳:۱۰ ناودانی 20 - ثابت 23,000
۱۳:۱۰ ناودانی 18 - ثابت 19,500
۱۳:۱۰ ناودانی 16 - ثابت 20,500
۱۳:۱۰ ناودانی 14 - ثابت 20,500
۱۳:۱۰ ناودانی 12 - ثابت 19,000
۱۳:۱۰ ناودانی 10 - ثابت 19,000
۱۳:۱۰ ناودانی 8 - ثابت 19,000
۱۳:۱۰ ناودانی 16 - ثابت 18,800
۱۳:۱۰ ناودانی 14 - ثابت 18,800
۱۳:۱۰ ناودانی 12 - ثابت 18,800
۱۳:۱۰ ناودانی 10 - ثابت 19,300
۱۳:۱۰ ناودانی 8 - ثابت 19,300
۱۳:۱۰ ناودانی 6 - ثابت 19,300
۱۳:۱۰ سپری 6 کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 19,300
۱۳:۱۰ سپری 5 کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 19,100
۱۳:۱۰ سپری 4 کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 19,400
۱۳:۰۷ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 16,400
۱۳:۰۷ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 16,400
۱۳:۰۷ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 16,700
۱۳:۰۷ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 16,700
۱۲:۵۵ آهن اسفنجی - ثابت 10,464
۱۲:۵۵ آهن اسفنجی - ثابت 10,246
۱۲:۵۵ آهن اسفنجی - ثابت 10,246
۱۲:۵۰ میلگرد 22 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 16,400
۱۲:۵۰ میلگرد 20 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 16,400
۱۲:۵۰ میلگرد 18 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 16,400
۱۲:۵۰ میلگرد 16 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 16,400
۱۲:۵۰ میلگرد 14 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 16,400
۱۲:۵۰ میلگرد 12 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 16,650
۱۲:۵۰ میلگرد 10 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 16,650
۱۲:۵۰ میلگرد 8 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 16,900
۱۲:۴۷ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 24,530
۱۲:۴۷ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 24,530
۱۲:۴۷ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 24,530
۱۲:۴۷ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 24,530
۱۲:۴۷ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 24,530
۱۲:۴۷ قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 24,530
۱۲:۴۷ قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 24,530
۱۲:۴۷ قیمت 2 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 28,990
۱۲:۴۷ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه فولاد سپاهان ثابت 24,530
۱۲:۴۷ قیمت 1/2-1 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 28,990
۱۲:۴۷ قیمت 1/4-1 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 28,990
۱۲:۴۷ لوله 2 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 27,900
۱۲:۴۷ قیمت 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 28,990
۱۲:۴۷ لوله 1/2-1 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 27,900
۱۲:۴۷ قیمت 3/4 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 28,990
۱۲:۴۷ لوله 1/4-1 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 27,900
۱۲:۴۷ قیمت 1/2 لوله گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 28,990
۱۲:۴۷ لوله 1 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 27,900
۱۲:۴۷ لوله 3/4 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 27,900
۱۲:۴۷ لوله 1/2 گازی روکار (سبک) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 27,900
۱۲:۴۷ لوله 2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله 1/2-1گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله1/4-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله 1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله 3/4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله 1/2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله 2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 33,400
۱۲:۴۷ لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 33,400
۱۲:۴۷ لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 33,400
۱۲:۴۷ لوله 1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 33,400
۱۲:۴۷ لوله 3/4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 33,400
۱۲:۴۷ لوله 1/2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 33,400
۱۲:۴۷ لوله 20 مبلی - ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله 18 مبلی - ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله 16 مبلی - ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله 13 مبلی - ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله 10 مبلی - ثابت 32,800
۱۲:۴۷ لوله جدار چاه - ثابت 25,300
۱۲:۴۷ لوله جدار چاه - ثابت 25,300
۱۲:۴۷ لوله جدار چاه - ثابت 25,300
۱۲:۴۷ لوله جدار چاه - ثابت 25,300
۱۲:۴۷ لوله جدار چاه - ثابت 25,300
۱۲:۴۷ لوله جدار چاه - ثابت 25,300
۱۲:۴۷ لوله جدار چاه - ثابت 25,300
۱۲:۴۶ قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 3/5 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه - ثابت 22,600
۱۲:۴۶ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 26,500
۱۲:۴۶ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 26,500
۱۲:۴۶ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 26,500
۱۲:۴۶ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 26,500
۱۲:۴۶ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 26,500
۱۲:۴۶ لوله گاز روکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 26,500
۱۲:۴۶ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 27,000
۱۲:۴۶ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 27,000
۱۲:۴۶ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 27,000
۱۲:۴۶ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 27,000
۱۲:۴۶ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 27,000
۱۲:۴۶ لوله گاز توکار فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 27,000
۱۲:۴۶ لوله اسپیرال - ثابت 25,300
۱۲:۴۶ لوله اسپیرال - ثابت 25,300
۱۲:۴۶ لوله اسپیرال - ثابت 25,300
۱۲:۴۶ لوله اسپیرال - ثابت 25,300
۱۲:۴۶ لوله اسپیرال - ثابت 25,300
۱۲:۴۶ لوله اسپیرال - ثابت 25,300
۱۲:۴۶ لوله اسپیرال - ثابت 25,300
۱۲:۴۶ لوله اسپیرال - ثابت 25,300
۱۲:۴۵ پروفیل c 24 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ پروفیل c 24 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ پروفیل c 24 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ پروفیل c 24 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ آبرو یک طرفه 8*4 کف 12 - ثابت 29,200
۱۲:۴۵ پروفیل c 22 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ آبرو یک طرفه 8*4 کف 12 - ثابت 29,200
۱۲:۴۵ پروفیل c 22 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ پروفیل c 22 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ آبرو یک طرفه 8*4 کف 8 - ثابت 29,200
۱۲:۴۵ پروفیل c 22 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ آبرو یک طرفه 8*4 کف 8 - ثابت 29,200
۱۲:۴۵ پروفیل c 20 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ آبرو یک طرفه 8*4 کف 8 - ثابت 29,200
۱۲:۴۵ پروفیل c 20 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ آبرو دو طرفه z کف 12 - ثابت 23,500
۱۲:۴۵ پروفیل c 20 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ آبرو دو طرفه z کف 12 - ثابت 23,300
۱۲:۴۵ پروفیل c 20 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ پروفیل c 18 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ آبرو یک طرفه z کف 12 - ثابت 23,500
۱۲:۴۵ پروفیل c 18 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ آبرو یک طرفه z کف 12 - ثابت 23,300
۱۲:۴۵ پروفیل c 18 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ پروفیل c 18 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ پروفیل c 16 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ پروفیل c 16 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ پروفیل c 16 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ پروفیل c 16 - ثابت 22,100
۱۲:۴۵ قوطی 100 * 50 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 90 * 90 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 100 * 40 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 80 * 40 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 80 * 80 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 70 * 70 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 60 * 40 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 40 * 40 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 30 * 30 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 40 * 20 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 30 * 20 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 20 * 20 - ثابت 33,100
۱۲:۴۵ قوطی 90 * 90 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ قوطی 80 * 40 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ قوطی 70 * 70 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ قوطی 40 * 40 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ قوطی 60 * 60 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ قوطی 50 * 50 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ قوطی 20 * 20 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ قوطی 40 * 20 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ قوطی 30 * 30 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ قوطی 20 * 30 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ قوطی 20 * 10 - ثابت 34,100
۱۲:۴۵ پروفیل زد (z) 22 - ثابت 22,500
۱۲:۴۵ پروفیل زد (z) 20 - ثابت 22,500
۱۲:۴۵ پروفیل زد (z) 18 - ثابت 22,400
۱۲:۴۵ پروفیل زد (z) 22 - ثابت 22,500
۱۲:۴۵ پروفیل زد (z) 20 - ثابت 22,500
۱۲:۴۵ پروفیل زد (z) 18 - ثابت 22,200
۱۲:۴۵ چهارچوب فلزی نگینی - ثابت 21,500
۱۲:۴۵ چهارچوب فلزی فرانسوی - ثابت 22,500
۱۲:۴۵ چهارچوب فلزی فرانسوی - ثابت 21,500
۱۲:۴۵ چهارچوب فلزی ساده - ثابت 21,500
۱۲:۴۵ پروفیل چهارچوبی - ثابت 22,500
۱۲:۴۵ پروفیل چهارچوبی - ثابت 21,500
۱۲:۴۵ پروفیل سپری - ثابت 22,500
۱۲:۴۵ پروفیل سپری - ثابت 21,500
۱۲:۴۵ پروفیل لنگه دری - ثابت 22,500
۱۲:۴۵ پروفیل لنگه دری - ثابت 21,500
۱۲:۴۳ قوطی 140 * 140 (ستونی) - ثابت 21,300
۱۲:۴۳ قوطی 130 * 130 (ستونی) - ثابت 21,300
۱۲:۴۳ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 21,300
۱۲:۴۲ میلگرد 32 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 16,350
۱۲:۴۲ میلگرد 28 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 16,350
۱۲:۴۲ میلگرد 25 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 16,300
۱۲:۴۲ میلگرد 22 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 16,300
۱۲:۴۲ میلگرد 20 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 16,300
۱۲:۴۲ میلگرد 18 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 16,300
۱۲:۴۲ میلگرد 16 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 16,300
۱۲:۴۲ میلگرد 14 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 16,350
۱۲:۴۲ میلگرد 12 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 16,500
۱۲:۴۲ میلگرد 10 پرشین فولاد پرشین فولاد ثابت 16,700
۱۲:۴۲ نبشی 60*5 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 17,690
۱۲:۴۲ نبشی 60*4 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 17,890
۱۲:۴۲ نبشی 60*3 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 18,090
۱۲:۴۲ نبشی 50*5 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 17,790
۱۲:۴۲ نبشی 50*5 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 17,880
۱۲:۴۲ نبشی 50*4 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 17,890
۱۲:۴۲ نبشی 50*4 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 17,980
۱۲:۴۲ نبشی 50*3 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 17,990
۱۲:۴۲ نبشی 50*3 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 19,700
۱۲:۴۲ نبشی 40*4 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 17,890
۱۲:۴۲ نبشی 40*4 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 18,070
۱۲:۴۲ نبشی 40*3 جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 18,090
۱۲:۴۲ نبشی 40*3 سبک جاوید بناب فولاد جاوید بناب ثابت 19,700
۱۲:۴۱ میلگرد 25 شاهرود شاهرود ثابت 16,250
۱۲:۴۱ میلگرد 22 شاهرود شاهرود ثابت 16,250
۱۲:۴۱ میلگرد 20 شاهرود شاهرود ثابت 16,250
۱۲:۴۱ میلگرد 18 شاهرود شاهرود ثابت 16,250
۱۲:۴۱ میلگرد 16 شاهرود شاهرود ثابت 16,250
۱۲:۴۱ میلگرد 14 شاهرود شاهرود ثابت 16,250
۱۲:۴۱ میلگرد 12 شاهرود شاهرود ثابت 16,850
۱۲:۴۱ میلگرد 10 شاهرود شاهرود ثابت 16,950
۱۲:۴۰ میلگرد 8 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 16,600
۱۲:۴۰ میلگرد 10 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 16,100
۱۲:۴۰ میلگرد 12 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 16,100
۱۲:۴۰ میلگرد 14 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 15,900
۱۲:۴۰ میلگرد 16 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 15,900
۱۲:۴۰ میلگرد 18 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 15,900
۱۲:۴۰ میلگرد 20 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 15,900
۱۲:۴۰ میلگرد 22 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 15,900
۱۲:۴۰ میلگرد 25 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 15,900
۱۲:۴۰ میلگرد 28 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 16,000
۱۲:۳۹ میلگرد 25 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 15,950
۱۲:۳۹ میلگرد 20 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 15,950
۱۲:۳۹ میلگرد 18 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 15,950
۱۲:۳۹ میلگرد 16 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 16,000
۱۲:۳۹ میلگرد 14 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 16,000
۱۲:۳۹ میلگرد 12 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 16,250
۱۲:۳۹ میلگرد 8 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 16,550
۱۲:۳۹ میلگرد 18 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 16,050
۱۲:۳۹ میلگرد 16 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 16,050
۱۲:۳۹ میلگرد 14 ارگ تبریز فولاد ارگ تبریز ثابت 16,050
۱۲:۳۸ میلگرد 20 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 16,200
۱۲:۳۸ میلگرد 18 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 16,200
۱۲:۳۸ میلگرد 16 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 16,200
۱۲:۳۸ میلگرد 14 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 16,200
۱۲:۳۸ میلگرد 12 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 16,500
۱۲:۳۸ میلگرد 10 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 16,800
۱۲:۳۸ میلگرد 8 حسن رود فولاد حسن رود ثابت 17,000
۱۲:۳۸ میلگرد 10 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 17,300
۱۲:۳۸ میلگرد 32 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 16,800
۱۲:۳۸ میلگرد 28 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 16,800
۱۲:۳۸ میلگرد 25 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 16,800
۱۲:۳۸ میلگرد 22 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 16,800
۱۲:۳۸ میلگرد 20 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 16,800
۱۲:۳۸ میلگرد 18 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 16,800
۱۲:۳۸ میلگرد 16 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 16,800
۱۲:۳۸ میلگرد 14 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 16,800
۱۲:۳۸ میلگرد 12 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 17,100
۱۲:۳۸ میلگرد 10 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 17,100
۱۲:۳۸ میلگرد 8 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 17,400
۱۲:۳۷ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان ثابت 18,550
۱۲:۳۷ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان ثابت 18,200
۱۲:۳۷ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان ثابت 18,550
۱۲:۳۷ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان ثابت 18,200
۱۲:۳۶ میلگرد 10 سمنان نورد سمنان ثابت 16,300
۱۲:۳۶ میلگرد 8 سمنان نورد سمنان ثابت 17,400
۱۲:۳۶ میلگرد 10 سمنان نورد سمنان ثابت 16,200
۱۲:۳۶ میلگرد 8 سمنان نورد سمنان ثابت 17,000
۱۲:۳۶ میلگرد 12 شمس سپهر فولاد شمس سپهر تهران ثابت 16,200
۱۲:۳۵ میلگرد 22 هشترود فولاد هشترود ثابت 16,500
۱۲:۳۵ میلگرد 20 هشترود فولاد هشترود ثابت 16,500
۱۲:۳۵ میلگرد 18 هشترود فولاد هشترود ثابت 16,500
۱۲:۳۵ میلگرد 16 هشترود فولاد هشترود ثابت 16,500
۱۲:۳۵ میلگرد 14 هشترود فولاد هشترود ثابت 16,500
۱۲:۳۵ میلگرد 12 هشترود فولاد هشترود ثابت 16,950
۱۲:۳۵ میلگرد 8 هشترود فولاد هشترود ثابت 17,300
۱۲:۳۵ میلگرد 10 هشترود فولاد هشترود ثابت 16,950
۱۲:۲۶ میلگرد 32 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,500
۱۲:۲۶ میلگرد 28 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,500
۱۲:۲۶ میلگرد 25 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,500
۱۲:۲۶ میلگرد 22 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,500
۱۲:۲۶ میلگرد 20 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,500
۱۲:۲۶ میلگرد 18 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,500
۱۲:۲۶ میلگرد 16 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,500
۱۲:۲۶ میلگرد 14 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,500
۱۲:۲۶ میلگرد 12 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,700
۱۲:۲۶ میلگرد 10 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,900
۱۲:۲۶ میلگرد 10 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,700
۱۲:۲۶ میلگرد 8 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 16,900
۱۱:۴۹ ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان ثابت 17,600
۱۱:۴۸ تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 3,650,000
۱۱:۴۸ تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 3,070,000
۱۱:۴۸ تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 2,190,000
۱۱:۲۵ نبشی 100*100 فولاد ناب تبریز ثابت 17,100
۱۱:۲۵ نبشی 100*100 فولاد ناب تبریز ثابت 17,400
۱۱:۲۵ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 17,200
۱۱:۲۵ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 17,600
۱۱:۲۵ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 17,200
۱۱:۲۵ نبشی 80*80 فولاد ناب تبریز ثابت 17,300
۱۱:۲۵ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز ثابت 17,600
۱۱:۲۵ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز ثابت 17,200
۱۱:۲۵ نبشی 70*70 فولاد ناب تبریز ثابت 17,200
۱۱:۲۵ نبشی 60*60 فولاد ناب تبریز ثابت 17,600
۱۱:۲۵ نبشی 60*60 فولاد ناب تبریز ثابت 17,200
۱۱:۲۴ نبشی 60*60 فولاد ناب تبریز ثابت 17,200
۱۱:۲۴ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز ثابت 17,300
۱۱:۲۴ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز ثابت 17,400
۱۱:۲۴ نبشی 50*50 فولاد ناب تبریز ثابت 17,500
۱۱:۲۴ نبشی 45*45 فولاد ناب تبریز ثابت 18,500
۱۱:۲۴ نبشی 45*45 فولاد ناب تبریز ثابت 18,100
۱۱:۲۴ نبشی 45*45 فولاد ناب تبریز ثابت 18,100
۱۱:۲۴ نبشی 45*45 فولاد ناب تبریز ثابت 18,100
۱۱:۲۴ نبشی 40*40 فولاد ناب تبریز ثابت 17,400
۱۱:۲۴ نبشی 40*40 فولاد ناب تبریز ثابت 17,600
۱۱:۲۴ نبشی 30*30 فولاد ناب تبریز ثابت 17,800
۱۱:۲۴ تیرآهن 14 ناب تبریز فولاد ناب تبریز ثابت 17,400
۱۱:۰۱ میلگرد 25 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 16,300
۱۱:۰۱ میلگرد 22 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 16,300
۱۱:۰۱ میلگرد 20 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 16,300
۱۱:۰۱ میلگرد 18 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 16,300
۱۱:۰۱ میلگرد 16 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 16,300
۱۱:۰۱ میلگرد 14 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 16,300
۱۱:۰۱ میلگرد 12 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 16,300
۱۱:۰۱ میلگرد 10 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 16,300
۱۱:۰۱ میلگرد 8 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 16,700
۱۰:۴۶ ورق 1.20 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 31,800
۱۰:۴۶ ورق 1.20 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 31,800
۱۰:۴۶ ورق 1.20 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 31,700
۱۰:۴۶ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 31,800
۱۰:۴۵ ورق 1.20 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 31,700
۱۰:۴۵ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 31,700
۱۰:۴۵ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 31,700
۱۰:۴۵ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 31,700
۱۰:۴۵ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 31,800
۱۰:۴۱ زیگزاک شاخه (75سانتی) - ثابت 17,400
۱۰:۴۱ زیگزاک شاخه (65سانتی) - ثابت 17,400
۱۰:۴۱ زیگزاک شاخه (55سانتی) - ثابت 17,400
۱۰:۴۱ زیگزاک کلاف - ثابت 17,400
۱۰:۴۱ زیگزاک کلاف - ثابت 17,400
۱۰:۴۱ میلگرد 16 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت 16,900
۱۰:۴۱ میلگرد 14 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت 16,900
۱۰:۴۱ میلگرد 12 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت 17,000
۱۰:۴۱ میلگرد 10 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت 17,000
۱۰:۴۱ میلگرد 8 کیان کاشان فولاد کیان کاشان ثابت 17,100
۱۰:۳۴ ناودانی 6 فولاد کوهپایه ثابت 18,100
۱۰:۳۴ ناودانی 5 فولاد کوهپایه ثابت 19,500
۱۰:۲۷ ناودانی 20 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 23,000
۱۰:۲۷ ناودانی 18 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 20,700
۱۰:۲۷ ناودانی 16 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 18,500
۱۰:۲۷ ناودانی 12 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 19,100
۱۰:۲۷ ناودانی 10 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 19,300
۱۰:۲۷ ناودانی 8 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 19,300
۱۰:۲۷ ناودانی 6 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 19,300
۱۰:۲۶ نبشی 120*120 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 17,100
۱۰:۲۶ نبشی 100*100 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 16,700
۱۰:۲۶ نبشی 80*80 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 16,700
۱۰:۲۶ نبشی 60*60 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 17,450
۱۰:۲۶ نبشی 60*60 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 17,450
۱۰:۲۶ نبشی 50*50 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 17,450
۱۰:۲۶ نبشی 50*50 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 17,450
۱۰:۲۶ نبشی 50*50 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 18,300
۱۰:۲۶ نبشی 40*40 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 17,600
۱۰:۲۶ نبشی 40*40 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 18,150
۱۰:۲۶ نبشی 40*40 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 18,300
۱۰:۲۶ نبشی 40*40 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 18,800
۱۰:۲۶ نبشی 30*30 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 17,500
۱۰:۲۶ نبشی 30*30 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 17,700
۱۰:۲۶ نبشی 30*30 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 17,900
۱۰:۲۶ نبشی 25*25 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 18,500
۱۰:۲۶ میلگرد 12 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 16,600
۱۰:۲۶ میلگرد 10 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 16,600
۱۰:۲۶ میلگرد 8 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 16,900
۱۰:۱۱ میلگرد 25 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 17,050
۱۰:۱۱ میلگرد 22 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 17,050
۱۰:۱۱ میلگرد 20 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 17,050
۱۰:۱۱ میلگرد 18 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 17,050
۱۰:۱۱ میلگرد 16 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 17,050
۱۰:۱۱ میلگرد 14 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 17,050
۱۰:۱۱ میلگرد 12 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 17,450
۱۰:۱۱ میلگرد 10 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 17,450
۱۰:۱۱ میلگرد 8 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 17,650
۱۰:۰۱ میلگرد 32 راد همدان راد همدان ثابت 17,555
۱۰:۰۱ میلگرد 28 راد همدان راد همدان ثابت 17,405
۱۰:۰۱ میلگرد 25 راد همدان راد همدان ثابت 17,405
۱۰:۰۱ میلگرد 22 راد همدان راد همدان ثابت 17,355
۱۰:۰۱ میلگرد 20 راد همدان راد همدان ثابت 17,355
۱۰:۰۱ میلگرد 18 راد همدان راد همدان ثابت 17,355
۱۰:۰۱ میلگرد 16 راد همدان راد همدان ثابت 17,355
۱۰:۰۱ میلگرد 14 راد همدان راد همدان ثابت 17,355
۱۰:۰۱ میلگرد 12 راد همدان راد همدان ثابت 17,455
۱۰:۰۱ میلگرد 10 راد همدان راد همدان ثابت 17,805
۱۰:۰۱ میلگرد 8 راد همدان راد همدان ثابت 18,055
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,700
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,700
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,700
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,700
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,700
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 17 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۴۲ میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید آذر گستر سدید ثابت 18,500
۰۹:۱۸ قوطی صدرا با ورق مبارکه کارخانه صدرا پروفیل کاوه ثابت 22,100
۰۹:۱۸ قوطی صدرا با ورق گیلان کارخانه صدرا پروفیل کاوه ثابت 21,100
۱۶:۳۴ میلگرد کلاف 5.5 الیگودرز الیگودرز 200 تومان افزایش 17,000
۱۶:۳۴ میلگرد کلاف 6.5 الیگودرز الیگودرز 100 تومان افزایش 16,800
۱۶:۳۴ میلگرد کلاف 6 الیگودرز الیگودرز 300 تومان افزایش 17,400
۱۶:۳۴ میلگرد کلاف 8 الیگودرز الیگودرز 300 تومان افزایش 17,400
۱۶:۳۴ میلگرد کلاف 10 الیگودرز الیگودرز 300 تومان افزایش 17,400
۱۶:۲۴ مش آجدار - 150 تومان افزایش 17,400
۱۶:۲۴ مش آجدار - 150 تومان افزایش 17,400
۱۶:۲۴ مش آجدار - 150 تومان افزایش 17,400
۱۶:۲۴ مش ساده - 450 تومان افزایش 18,800
۱۶:۲۴ مش ساده - 450 تومان افزایش 18,800
۱۶:۲۴ مش ساده - 450 تومان افزایش 18,800
۱۶:۲۳ گیره - 550 تومان کاهش 4,350
۱۶:۲۳ میلگرد بستر عرض 15 - 600 تومان کاهش 31,000
۱۶:۲۳ میلگرد بستر عرض 11 - 500 تومان کاهش 30,500
۱۶:۲۳ میلگرد بستر عرض 5.5 - 600 تومان کاهش 29,900
۱۶:۲۲ میلگرد کلاف 10 امیرآباد امیرآباد 350 تومان افزایش 16,900
۱۶:۲۲ میلگرد کلاف 8 امیرآباد امیرآباد 350 تومان افزایش 16,900
۱۶:۲۲ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد 350 تومان افزایش 16,900
۱۶:۲۲ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد 350 تومان افزایش 17,000
۱۵:۲۶ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان 380 تومان افزایش 23,580
۱۵:۲۶ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان 500 تومان افزایش 23,700
۱۵:۲۵ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 23,500
۱۵:۲۵ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان 50 تومان افزایش 23,850
۱۵:۲۵ ورق 3 آجدار پرسی - 400 تومان کاهش 23,500
۱۵:۲۵ ورق 3 آجدار پرسی - 200 تومان کاهش 23,600
۱۵:۲۵ ورق 2.5 آجدار پرسی - 400 تومان کاهش 23,700
۱۵:۲۵ ورق 2.5 آجدار پرسی - 100 تومان افزایش 24,100
۱۵:۲۴ ورق 2 آجدار پرسی - 100 تومان کاهش 23,900
۱۵:۲۴ ورق سیاه 15 گیلان فولاد گیلان 150 تومان افزایش 18,800
۱۵:۲۴ ورق سیاه 12 گیلان فولاد گیلان 150 تومان افزایش 18,800
۱۵:۲۴ ورق سیاه 10 گیلان فولاد گیلان 100 تومان کاهش 18,700
۱۵:۲۴ ورق سیاه 8 گیلان فولاد گیلان 200 تومان افزایش 19,100
۱۵:۲۴ ورق سیاه 6 گیلان فولاد گیلان 100 تومان افزایش 19,100
۱۴:۲۱ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان افزایش 23,000
۱۴:۱۹ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان افزایش 24,500
۱۴:۱۹ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان افزایش 24,500
۱۴:۱۹ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش 23,000
۱۴:۱۹ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 700 تومان کاهش 23,000
۱۴:۱۸ ورق 6 میل فولاد سبا فولاد سبا 100 تومان افزایش 20,600
۱۴:۱۸ ورق 5 میل فولاد سبا فولاد سبا 100 تومان افزایش 20,600
۱۴:۱۸ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا 400 تومان افزایش 22,000
۱۴:۱۸ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا 200 تومان افزایش 21,800
۱۴:۱۸ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا 500 تومان افزایش 22,000
۱۴:۱۷ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش 20,800
۱۴:۱۷ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش 20,400
۱۴:۱۷ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش 20,800
۱۴:۱۷ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش 20,400
۱۴:۱۷ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 20,900
۱۴:۱۷ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 20,500
۱۴:۱۷ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 20,900
۱۴:۱۷ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 20,500
۱۴:۱۷ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 21,000
۱۴:۱۷ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 20,600
۱۴:۱۷ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش 21,000
۱۴:۱۷ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش 20,600
۱۴:۱۶ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش 21,000
۱۴:۱۶ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش 20,600
۱۴:۱۶ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 22,000
۱۴:۱۶ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان افزایش 22,400
۱۴:۱۶ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 300 تومان افزایش 22,000
۱۴:۱۶ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 21,800
۱۴:۱۶ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 22,200
۱۴:۱۶ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 200 تومان افزایش 21,800
۱۴:۱۴ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان افزایش 24,400
۱۴:۱۴ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان 100 تومان کاهش 24,100
۱۴:۱۳ ورق 80 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 100 تومان کاهش 25,900
۱۴:۱۳ ورق 70 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 100 تومان کاهش 25,800
۱۴:۱۳ ورق 60 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 100 تومان کاهش 24,900
۱۴:۱۳ ورق 50 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 100 تومان کاهش 24,900
۱۴:۱۳ ورق 45 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 50 تومان افزایش 24,700
۱۴:۱۳ ورق 35 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 100 تومان افزایش 24,700
۱۴:۱۲ ورق 25 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 100 تومان افزایش 24,800
۱۴:۱۲ ورق 20 میل فولاد اکسین اکسین اهواز 100 تومان افزایش 24,900
۱۳:۵۸ میلگرد 16 آتیه خلیج فارس فولاد خلیج فارس 100 تومان افزایش 15,900
۱۳:۵۶ میلگرد 32 قائم رازی فولاد قائم رازی 100 تومان افزایش 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 28 قائم رازی فولاد قائم رازی 100 تومان افزایش 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 25 قائم رازی فولاد قائم رازی 100 تومان افزایش 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 22 قائم رازی فولاد قائم رازی 100 تومان افزایش 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 20 قائم رازی فولاد قائم رازی 100 تومان افزایش 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 18 قائم رازی فولاد قائم رازی 100 تومان افزایش 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 16 قائم رازی فولاد قائم رازی 100 تومان افزایش 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 14 قائم رازی فولاد قائم رازی 100 تومان افزایش 16,200
۱۳:۵۶ میلگرد 12 قائم رازی فولاد قائم رازی 100 تومان افزایش 16,400
۱۳:۵۱ تیرآهن 30 لانه زنبوری - 100000 تومان افزایش 11,800,000
۱۳:۵۱ تیرآهن 22 لانه زنبوری - 50000 تومان افزایش 6,820,000
۱۳:۵۱ تیرآهن 20 لانه زنبوری - 100000 تومان افزایش 5,820,000
۱۳:۵۱ تیرآهن 16 لانه زنبوری - 50000 تومان افزایش 3,670,000
۱۳:۵۱ تیرآهن 14 لانه زنبوری - 100000 تومان افزایش 3,270,000
۱۳:۵۱ تیرآهن 12 لانه زنبوری - 200000 تومان افزایش 3,020,000
۱۳:۴۶ میلگرد 20 فایکو فولاد فایکو 280 تومان افزایش 16,280
۱۳:۴۶ میلگرد 18 فایکو فولاد فایکو 280 تومان افزایش 16,280
۱۳:۴۶ میلگرد 16 فایکو فولاد فایکو 280 تومان افزایش 16,280
۱۳:۴۶ میلگرد 14 فایکو فولاد فایکو 280 تومان افزایش 16,280
۱۳:۴۶ میلگرد 12 فایکو فولاد فایکو 280 تومان افزایش 16,780
۱۳:۴۶ میلگرد 10 فایکو فولاد فایکو 280 تومان افزایش 16,780
۱۳:۳۹ میلگرد 12 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب 100 تومان افزایش 16,700
۱۳:۳۹ میلگرد 14 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب 100 تومان افزایش 16,500
۱۳:۳۹ میلگرد 16 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب 100 تومان افزایش 16,500
۱۳:۳۹ میلگرد 22 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب 100 تومان افزایش 16,500
۱۳:۳۹ تیرآهن 16 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب 60000 تومان افزایش 3,060,000
۱۳:۳۹ تیرآهن 14 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب 50000 تومان افزایش 2,420,000
۱۳:۳۱ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان افزایش 20,300
۱۳:۳۱ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان افزایش 20,300
۱۳:۳۱ تیرآهن سبک 20 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 19,900
۱۳:۳۰ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان کاهش 18,700
۱۳:۲۲ تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 100000 تومان افزایش 10,600,000
۱۳:۲۱ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 50000 تومان افزایش 6,700,000
۱۳:۲۱ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 100000 تومان افزایش 5,700,000
۱۳:۲۱ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 50000 تومان افزایش 3,550,000
۱۳:۲۱ تیرآهن سبک 14 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 100000 تومان افزایش 2,800,000
۱۳:۲۱ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 100000 تومان افزایش 3,150,000
۱۳:۲۱ تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 200000 تومان افزایش 2,900,000
۱۳:۱۹ نبشی 4 فولاد نستا 100 تومان افزایش 18,200
۱۳:۱۹ نبشی 10 فولاد نستا 100 تومان افزایش 17,300
۱۳:۱۹ نبشی 8 فولاد نستا 100 تومان افزایش 17,300
۱۳:۱۹ نبشی 6 فولاد نستا 100 تومان افزایش 17,900
۱۳:۱۸ نبشی 5 فولاد نستا 100 تومان افزایش 17,700
۱۳:۱۸ نبشی 4 فولاد نستا 100 تومان افزایش 17,700
۱۳:۱۸ نبشی 4 فولاد نستا 100 تومان افزایش 17,700
۱۳:۱۸ نبشی 4 فولاد نستا 100 تومان افزایش 17,900
۱۳:۱۸ نبشی 3 فولاد نستا 100 تومان افزایش 18,000
۱۳:۱۸ ناودانی 8 فولاد نستا 100 تومان افزایش 18,800
۱۳:۱۲ میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 200 تومان افزایش 18,900
۱۳:۰۸ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 16,500
۱۳:۰۸ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 16,500
۱۳:۰۷ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 16,500
۱۳:۰۷ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 16,500
۱۳:۰۷ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 16,800
۱۳:۰۷ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 16,800
۱۳:۰۷ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 16,500
۱۳:۰۷ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 16,500
۱۳:۰۷ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 17,000
۱۳:۰۷ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 17,000
۱۳:۰۶ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش 16,400
۱۳:۰۶ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان کاهش 16,400
۱۳:۰۶ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 18,000
۱۳:۰۶ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 100 تومان افزایش 18,000
۱۲:۵۷ میلگرد 14 نیشابور فولاد خراسان 50 تومان کاهش 16,250
۱۲:۵۷ میلگرد 16 نیشابور فولاد خراسان 50 تومان کاهش 16,250
۱۲:۵۷ میلگرد 18 نیشابور فولاد خراسان 50 تومان کاهش 16,250
۱۲:۵۷ میلگرد 20 نیشابور فولاد خراسان 50 تومان کاهش 16,250
۱۲:۵۷ میلگرد 22 نیشابور فولاد خراسان 50 تومان کاهش 16,250
۱۲:۵۷ میلگرد 25 نیشابور فولاد خراسان 50 تومان کاهش 16,250
۱۲:۵۷ میلگرد 28 نیشابور فولاد خراسان 50 تومان کاهش 16,250
۱۲:۵۷ میلگرد 32 نیشابور فولاد خراسان 50 تومان کاهش 16,450
۱۲:۵۵ آهن اسفنجی - 164 تومان افزایش 10,519
۱۲:۵۵ آهن اسفنجی - 981 تومان افزایش 10,192
۱۲:۴۷ لوله 1/2-1 داربستی - 100 تومان کاهش 22,300
۱۲:۴۷ لوله 1/2-1 داربستی - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۷ لوله 1/2-1 داربستی - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۷ لوله 1/2-1 داربستی - 100 تومان کاهش 21,800
۱۲:۴۵ پروفیل زد (z) 18 - 100 تومان کاهش 22,300
۱۲:۴۵ قوطی 20 * 20 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 30 * 20 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 40 * 20 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 30 * 30 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 40 * 40 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 70 * 70 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 60 * 40 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 80 * 80 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 80 * 40 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 100 * 40 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 90 * 90 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 100 * 50 - 100 تومان کاهش 21,500
۱۲:۴۵ قوطی 80 * 40 - 100 تومان کاهش 21,800
۱۲:۴۵ قوطی 100 * 50 - 100 تومان کاهش 21,800
۱۲:۴۵ قوطی 100 * 40 - 100 تومان کاهش 21,800
۱۲:۴۵ قوطی 90 * 90 - 100 تومان کاهش 21,800
۱۲:۴۴ قوطی 100 * 100 - 100 تومان کاهش 21,800
۱۲:۴۴ قوطی 20 * 20 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 20 * 10 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 30 * 20 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 40 * 20 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 30 * 30 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 40 * 40 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 80 * 40 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 50 * 50 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 60 * 60 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 70 * 70 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 90 * 90 - 200 تومان کاهش 21,400
۱۲:۴۴ قوطی 20 * 10 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۲:۴۴ قوطی 20 * 30 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۲:۴۴ قوطی 30 * 30 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۲:۴۴ قوطی 30 * 30 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۲:۴۴ قوطی 20 * 20 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۲:۴۴ قوطی 50 * 50 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۲:۴۴ قوطی 60 * 60 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۲:۴۴ قوطی 40 * 40 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۲:۴۴ قوطی 70 * 70 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۲:۴۴ قوطی 80 * 40 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۲:۴۴ قوطی 90 * 90 - 100 تومان کاهش 22,200
۱۱:۲۶ تیرآهن 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 17,250
۱۱:۲۶ میلگرد 8 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,900
۱۱:۲۶ میلگرد 10 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,700
۱۱:۲۶ میلگرد 12 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,700
۱۱:۲۶ میلگرد 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,400
۱۱:۲۶ میلگرد 16 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,400
۱۱:۲۶ میلگرد 18 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,400
۱۱:۲۶ میلگرد 20 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,400
۱۱:۲۶ میلگرد 22 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,400
۱۱:۲۶ میلگرد 25 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,400
۱۱:۲۶ میلگرد 28 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,400
۱۱:۲۶ میلگرد 32 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 50 تومان افزایش 16,400
۱۰:۲۷ ناودانی 14 فولاد سپهر ایرانیان 100 تومان افزایش 19,100

بازار دیروز در یک نگاه


📆 بازار روز قبل، سه شنبه 15 آذر ماه 1401 در یک نگاه :

 

 

 

➖🔺 میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور : قیمت میلگرد اکثر کارخانه ها ثابت و برخی در بازه 50 تا 300 تومان افزایشی اعلام شد.

 

 

🔺 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه :  100 تا 200 تومان افزایش
🔺 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه :  100 تا 200 تومان افزایش 
تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : بدون تغییر
🔺 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب انبار :  50 تا 500 هزار تومان افزایش 

 

 

🔻 قوطی در کارخانه اصفهان : 100 تومان کاهش
🔻 قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان : 100 تومان کاهش
قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه : بدون تغییر
پروفیل درب و پنجره : بدون تغییر
🔺🔻 پروفیل زد : 100 تومان نوسان در برخی سایزها
پروفیل گالوانیزه : بدون تغییر

 


🔻 لوله داربستی : 100 تومان کاهش
➖ لوله گالوانیزه قزوین : بدون تغییر
لوله مبلی : بدون تغییر
لوله صنعتی در کارخانه : بدون تغییر
➖ لوله گازی روکار و توکار : بدون تغییر
➖ لوله گاز کچو اصفهان : بدون تغییر
لوله جدار چاه : بدون تغییر    
لوله صنعتی سپاهان : بدون تغییر

 


🔺 ورق سیاه فولاد مبارکه : 100 تا 700 تومان کاهش در برخی سایزها
ورق سیاه فولاد سبا :  بدون تغییر
ورق سیاه فولاد کاویان اهواز : بدون تغییر
🔺🔻 ورق سیاه فولاد اکسین اهواز : 50 تا 300 تومان نوسان در برخی سایزها

 


🔻 شمش فولادی : 50 تا 100 تومان کاهش در برخی سایزها

 

 

🌐 آهن ملل 🌐
نماینده شما در بازار آهن
📞 031-35020
🌐 www.ahanmelal.com
🆔 @ahanmelal

 

درباره اخبار لحظه ای


دنبال کردن اخبار لحظه ای قیمت آهن

امروزه صنعت آهن آلات به یکی از مهم ترین فاکتورهای مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از زمانی که فلز آهن کشف شد تا به امروز همواره از این فلز استفاده های گوناگونی می شود که نشان دهنده نقش موثر آهن در طول تاریخ می باشد. محصولات فولادی در صنایع بسیاری کاربرد دارند، از صنعت خودروسازی گرفته تا در ساخت و ساز همواره از آهن آلات استفاده می شود. صنعت فولاد زیربنای اقتصاد جهانی است و به مراتب بیشتر از دیگر صنایع بر اقتصاد یک کشور اثر گذار است. درهم تنیدگی عمیق فولاد با اقتصاد، این صنعت را در بسیاری از جهات تحت تاثیر قرار می دهد.

قیمت و نوسانات لحظه ای بازار آهن از مواردی است که همواره با توجه به عوامل مختلف با تغییراتی همراه می باشد و دنبال کردن اخبار لحظه ای این نوسانات میتواند دید خوبی از قیمت ها بدهد. در ادامه به برخی از مهم ترین عواملی که بر قیمت لحظه ای آهن تاثیر گذار است، اشاره می کنیم.

پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت لحظه ای آهن آلات

مانند هر کالایی قیمت گذاری محصولات فولادی وابسته به عرضه و تقاضا می باشد. به معنای اینکه هرچه تولید افزایش یابد، تقاضا کاهش یافته و بالعکس. منظور از عرضه در بازار آهن آلات، کلیه محصولات فولادی تولید شده در کشور و وارداتی می باشد و میزان عرضه مواد اولیه مانند سنگ آهن را نیز شامل می شود. همچنین تقاضا شامل نیاز صنایع، مردم و حتی صادرات نیز تعریف می شود. برای مثال اگر قیمت یک محصول فولادی در بازار جهانی افزایش یابد، تولیدکنندگان برای بهره بردن از سود فروش بیشتر، تمایل به صادرات دارند؛ در نتیجه میزان عرضه و خرید و فروش در کشور کاهش یافته و قیمت آن محصول فولادی بالا می رود. با کاهش قیمت مقاطع فولادی در بازار جهانی، تمایل بر واردات آن بیشتر می شود؛ بنابراین عرضه زیاد، تقاضا کم و در نتیجه قیمت کاهش می یابد.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم، این تغییرات روند کندی داشته و با تاخیر بر قیمت های داخلی اثرگذارند. نرخ ارز یکی دیگر از عواملی است که رابطه مستقیمی بر قیمت محصولات فولادی دارد. با تغییرات نرخ ارز تاثیرات روانی زیادی در خرید و فروش به وجود می آید که همین امر تا حد زیادی بر عرضه و تقاضای هیجانی و در نهایت بر قیمت ها موثر است. عامل مهم دیگری که وجود دارد بررسی اقتصاد کلان کشورهای مهم در صنعت فولاد همچون چین، آمریکا و هند است. در واقع رشد اقتصادی چین، تاثیر بسزایی در تقاضای فولاد و قیمت آن دارد.

هزینه حمل و نقل نیز از دیگر مواردی است که با تغییرات قیمت سوخت بر قیمت محصولات فولادی تاثیر گذار است. مواد اولیه بسیاری از آهن آلات از آلیاژهایی مانند نیکل و کروم تشکیل می شوند که قیمت آن ها نیز اهمیت دارد.

اخبار لحظه ای تمامی محصولات فولادی

همانطور که گفته شد قیمت فولاد بر اساس دلار آمریکا روزانه تغییراتی دارد که لازم است موارد تاثیر گذار بر آن شامل ارزش ریال نسبت به دلار آمریکا یعنی قیمت‌ آهن‌ آلات داخلی از تولید داخلی و حجم عرضه و تقاضا بررسی شود. قیمت محصولات فولادی روزانه ممکن است دستخوش نوسان و تغییراتی باشد، اما در برخی از روزها نیز ممکن است هیچ تغییری نکرده و ثابت بمانند.

با توجه به دسترسی آسان و سریع فعالان در بازار آهن آلات، آهن ملل قیمت های لحظه ای (اخبار لحظه ای آهن) کلیه محصولات فولادی اعم از شمش، میلگرد، تیرآهن، قوطی پروفیل، ورق، لوله و محصولات مفتولی بیشتر کارخانه های کشور را گردآوری کرده است. به این صورت که روزانه تغییرات قیمت را نسبت به روز قبل اطلاع رسانی می شود و میزان افزایش، کاهش یا ثابت بودن محصول مورد نظر از کارخانه مشخص قابل رویت است. این روند به شما کمک می کند تا قبل از ثبت سفارش قیمت آهن را بررسی نمایید. همچنین آهن ملل بستری فراهم کرده است که خریداران محترم می توانند از یک منبع معتبر، قیمت محصولات مورد نیاز خود را دنبال کنند.

این بستر باعث صرفه جویی در وقت و خرید مطمئن با قیمت مناسب را برای خریداران فراهم می آورد. پس با دنبال کردن صفحه اخبار لحظه ای می توانید از محصولات مهم ترین کارخانه ها با خبر شوید.

قیمت محصولات فولادی به صورت روزانه از طریق تماس مستقیم با کارخانه های فولادساز داخلی جمع آوری و به صورت آرشیوهایی همراه با نمایش تغییرات قیمت محصول مورد نظر به صورت نمودار، در دسترس کاربران قرار می گیرد و بدین صورت می توان تحلیل بهتری از وضعیت فعلی قیمت محصولات در بازار کسب نمود. قیمت انواع محصولات فولادی از شروع ساعت اداری تا پایان روز کاری نوسان دارد و این نوسانات لحظه به لحظه در سایت بروزرسانی می شود.

اعلام قیمت لحظه ای و خرید از کارخانه یا بنگاه

معمولا قیمت اولیه میلگرد و تیرآهن از ساعت 10 صبح اعلام می شود و قیمت نهایی آن تا ساعت 14 بعد از ظهر در دسترس است. همچنین میلگرد جزو محصولاتی است که قیمت آن به صورت لحظه ای طبق مواردی که در بالا به آن اشاره شد، ممکن است تغییراتی داشته باشد. قیمت نهایی ورق فولادی و مواد اولیه را می توان تا ساعت 14 استعلام گرفت. همچنین از شروع روزکاری قیمت های مفتول و پروفیل قابل مشاهده می باشند. در نهایت شمش آخرین محصولی است که تا پایان روز کاری قیمت آن نهایی شده است.

جالب است بدانید که علاوه بر تغییرات قیمت به صورت روزانه، سایز محصولات و ابعاد موجود به همراه جزئیات دقیق تر در صفحه اخبار لحظه ای آهن برای هر محصول قابل بررسی است. از این طریق می توان از محصولات تولیدی کارخانه ها و سایزهای تولیدی هر کدام اطلاعات دقیقی به دست آورد. از طرفی امکان بررسی تولیدات هر کارخانه به صورت جداگانه نیز وجود دارد.

معرفی کارخانجات فولاد داخلی به همراه ارائه جزئیات دقیقی از محصولات هر کدام، امکانی را فراهم ساخته تا بیننده به صورت کاملا شفاف، امکان تفکیک محصولات و انتخاب گرید مناسب را داشته باشد. این ویژگی برای اشخاصی که به دنبال برندهای خاصی از یک محصول هستند بسیار کارایی دارد. از تفاوت قیمت های کارخانه و بنگاه می توان به خرید بدون واسطه از کارخانه ها اشاره کرد، اما با این تفاوت که خرید در تناژ کم از کارخانه ها امکان پذیر نیست. برای مثال تناژ قابل فروش میلگرد کارخانه ذوب آهن تقریبا بالا 20 تن می باشد.

به همین دلیل اگر نیاز به خرید عمده ندارید، می توان از بنگاه های فروش که به صورت تخصصی در بازار آهن فعال هستند، خرید کنید، بنگاه ها امکان نگهداری از محصولات را در انبار دارند. همچنین به هر میزانی که احتیاج است می توان از آنها خرید کرد. شایان ذکر است که آهن ملل با هدف سهولت امور و ارائه امکاناتی از قبیل اطلاع از آخرین اخبار بازار آهن آلات، پایگاه دانش جهت مطالعه مقالات علمی محصولات و خدمات فولادی، امکان خرید آنلاین آهن آلات، ثبت و پیگیری سفارشات، دسترسی به آرشیو اخبار و قیمت ها، امکان درج نظرات ارزنده برای بهبود وضعیت فروش، مشاهده اطلاعیه های بورس فلزات، انجام محاسبات فنی مهندسی و تخمین وزن انواع مقاطع فولادی و غیره را به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان در دسترس قرار داده است.

کاربران محترم آهن ملل میتوانند اخبار لحظه ای حوزه آهن آلات را از طریق بخش اخبار آهن ملل دنبال کنند.