اخبار لحظه ای

سلام بر همکاران گرامی

پنج‌شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲


زمان بروز رسانی محصول کارخانه نوسان وضعیت قیمت(تومان)
۱۲:۵۲ میلگرد 12 اردبیل فولاد اردبیل ثابت 26,400
۱۲:۵۲ میلگرد 10 اردبیل فولاد اردبیل ثابت 26,400
۱۲:۵۱ چهارچوب فلزی مکزیکی - ثابت 38,000
۱۲:۵۱ چهارچوب فلزی فرانسوی - ثابت 40,000
۱۲:۵۱ چهارچوب فلزی فرانسوی - ثابت 38,000
۱۲:۵۱ چهارچوب فلزی ساده - ثابت 38,000
۱۲:۵۱ پروفیل چهارچوبی - ثابت 40,000
۱۲:۵۱ پروفیل چهارچوبی - ثابت 38,000
۱۲:۵۱ پروفیل سپری - ثابت 40,000
۱۲:۵۱ پروفیل سپری - ثابت 38,000
۱۲:۵۱ پروفیل لنگه دری - ثابت 40,000
۱۲:۵۱ پروفیل لنگه دری - ثابت 38,000
۱۲:۴۴ تیرآهن 30 لانه زنبوری - ثابت 15,320,000
۱۲:۴۴ تیرآهن 27 لانه زنبوری - ثابت 12,120,000
۱۲:۴۴ تیرآهن 24 لانه زنبوری - ثابت 13,120,000
۱۲:۴۴ تیرآهن 22 لانه زنبوری - ثابت 9,670,000
۱۲:۴۴ تیرآهن 20 لانه زنبوری - ثابت 7,970,000
۱۲:۴۴ تیرآهن 16 لانه زنبوری - ثابت 6,570,000
۱۲:۴۴ تیرآهن 14 لانه زنبوری - ثابت 5,420,000
۱۲:۴۴ تیرآهن 12 لانه زنبوری - ثابت 4,520,000
۱۲:۴۰ تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 15,200,000
۱۲:۴۰ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 12,000,000
۱۲:۴۰ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 13,000,000
۱۲:۴۰ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 9,550,000
۱۲:۴۰ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 7,850,000
۱۲:۴۰ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 6,450,000
۱۲:۳۹ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 5,300,000
۱۲:۳۹ تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت 4,400,000
۱۲:۳۹ ناودانی 16 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,300
۱۲:۳۹ ناودانی 14 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,300
۱۲:۳۹ ناودانی 12 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,300
۱۲:۳۹ ناودانی 12 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,300
۱۲:۳۹ ناودانی 10 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,000
۱۲:۳۹ ناودانی 10 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,300
۱۲:۳۹ ناودانی 8 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,500
۱۲:۳۹ ناودانی 8 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,300
۱۲:۳۹ ناودانی 6 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,500
۱۲:۳۹ نبشی 25*25 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,000
۱۲:۳۹ نبشی 30*30 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,500
۱۲:۳۹ نبشی 30*30 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,000
۱۲:۳۹ نبشی 30*30 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,000
۱۲:۳۹ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,500
۱۲:۳۹ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,800
۱۲:۳۹ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,000
۱۲:۳۹ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,500
۱۲:۳۹ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,300
۱۲:۳۹ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,500
۱۲:۳۹ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,500
۱۲:۳۹ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,500
۱۲:۳۹ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,500
۱۲:۳۹ نبشی 80*80 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,200
۱۲:۳۹ نبشی 100*100 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,500
۱۲:۳۸ میلگرد 12 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 10 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 8 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,000
۱۲:۳۸ میلگرد 25 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,500
۱۲:۳۸ میلگرد 22 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,500
۱۲:۳۸ میلگرد 20 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,500
۱۲:۳۸ میلگرد 18 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,500
۱۲:۳۸ میلگرد 16 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,500
۱۲:۳۸ میلگرد 14 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,500
۱۲:۳۸ میلگرد 12 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,900
۱۲:۳۸ میلگرد 10 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 28,900
۱۲:۳۸ میلگرد 8 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب ثابت 29,100
۱۲:۳۸ میلگرد 32 نیشابور فولاد خراسان ثابت 27,300
۱۲:۳۸ میلگرد 28 نیشابور فولاد خراسان ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 25 نیشابور فولاد خراسان ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 22 نیشابور فولاد خراسان ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 20 نیشابور فولاد خراسان ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 18 نیشابور فولاد خراسان ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 16 نیشابور فولاد خراسان ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 14 نیشابور فولاد خراسان ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 12 نیشابور فولاد خراسان ثابت 28,000
۱۲:۳۸ میلگرد 25 شاهرود شاهرود ثابت 27,200
۱۲:۳۸ میلگرد 22 شاهرود شاهرود ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 20 شاهرود شاهرود ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 18 شاهرود شاهرود ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 16 شاهرود شاهرود ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 14 شاهرود شاهرود ثابت 27,000
۱۲:۳۸ میلگرد 12 شاهرود شاهرود ثابت 27,900
۱۲:۳۸ میلگرد 32 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,000
۱۲:۳۸ میلگرد 28 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,000
۱۲:۳۸ میلگرد 25 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,000
۱۲:۳۸ میلگرد 22 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,000
۱۲:۳۸ میلگرد 20 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,000
۱۲:۳۸ میلگرد 18 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,000
۱۲:۳۸ میلگرد 16 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,100
۱۲:۳۸ میلگرد 14 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,100
۱۲:۳۸ میلگرد 12 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,500
۱۲:۳۸ میلگرد 10 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,700
۱۰:۱۰ میلگرد 25 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 26,000
۱۰:۱۰ میلگرد 22 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 26,000
۱۰:۱۰ میلگرد 20 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 26,000
۱۰:۱۰ میلگرد 18 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 26,000
۱۰:۱۰ میلگرد 16 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 26,000
۱۰:۱۰ میلگرد 14 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 26,000
۱۰:۱۰ میلگرد 12 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 26,500
۱۰:۱۰ میلگرد 10 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 26,500
۱۰:۱۰ میلگرد 8 تاکستان عتیق آذر تاکستان ثابت 27,000
۱۲:۵۳ لوله 1/2-1 داربستی - 200 تومان افزایش 38,200
۱۲:۵۳ لوله 1/2-1 داربستی - 200 تومان افزایش 38,200
۱۲:۵۳ لوله 1/2-1 داربستی - 200 تومان افزایش 38,700
۱۲:۵۳ لوله 1/2-1 داربستی - 200 تومان افزایش 39,200
۱۲:۵۱ قوطی 100 * 100 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 100 * 100 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 100 * 100 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 120 * 120 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 120 * 120 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 120 * 120 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 120 * 120 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 135 * 135 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 135 * 135 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 135 * 135 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 135 * 135 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 135 * 135 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۵۱ قوطی 135 * 135 (ستونی) - 300 تومان افزایش 36,900
۱۲:۴۹ قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 100* 100 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,500
۱۲:۴۹ قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,600
۱۲:۴۹ قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 39,600
۱۲:۴۸ قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,800
۱۲:۴۸ قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,900
۱۲:۴۸ قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان - 200 تومان افزایش 38,900
۱۲:۴۶ قوطی 50 * 50 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 60 * 60 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 70 * 70 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 80 * 80 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 90 * 90 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 10 * 20 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 10 * 25 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 10 * 30 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 20 * 30 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 20 * 40 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 30 * 40 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 30 * 50 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 20 * 60 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 30 * 60 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 40 * 60 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 40 * 80 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۶ قوطی 40 * 40 - 300 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۶ قوطی 50 * 50 - 300 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۶ قوطی 60 * 60 - 300 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۶ قوطی 70 * 70 - 300 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۶ قوطی 80 * 80 - 300 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۶ قوطی 90 * 90 - 300 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۶ قوطی 30 * 40 - 300 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۶ قوطی 30 * 60 - 300 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۶ قوطی 40 * 60 - 300 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۶ قوطی 40 * 80 - 300 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۵ قوطی 40 * 40 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۵ قوطی 30 * 30 - 200 تومان افزایش 38,300
۱۲:۴۵ قوطی 25 * 25 - 200 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۵ قوطی 20 * 20 - 200 تومان افزایش 38,400
۱۲:۴۴ تیرآهن 18 لانه زنبوری - 50000 تومان افزایش 7,120,000
۱۲:۴۳ تیرآهن 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۳ میلگرد 16 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 26,700
۱۲:۴۳ میلگرد 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 26,700
۱۲:۴۳ میلگرد 18 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 26,700
۱۲:۴۳ میلگرد 20 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 26,700
۱۲:۴۳ میلگرد 22 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 26,700
۱۲:۴۳ میلگرد 25 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 26,700
۱۲:۴۳ میلگرد 28 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 26,700
۱۲:۴۳ میلگرد 32 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 26,700
۱۲:۴۳ میلگرد 12 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 27,000
۱۲:۴۳ میلگرد 10 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 27,000
۱۲:۴۳ میلگرد 8 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 27,200
۱۲:۴۲ میلگرد 14 هشترود فولاد هشترود 150 تومان افزایش 27,150
۱۲:۴۲ میلگرد 16 هشترود فولاد هشترود 150 تومان افزایش 27,150
۱۲:۴۲ میلگرد 18 هشترود فولاد هشترود 150 تومان افزایش 27,150
۱۲:۴۲ میلگرد 20 هشترود فولاد هشترود 150 تومان افزایش 27,150
۱۲:۴۲ میلگرد 22 هشترود فولاد هشترود 150 تومان افزایش 27,150
۱۲:۴۲ میلگرد 10 هشترود فولاد هشترود 150 تومان افزایش 28,650
۱۲:۴۲ میلگرد 12 هشترود فولاد هشترود 150 تومان افزایش 28,650
۱۲:۴۱ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 28,000
۱۲:۴۱ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 28,000
۱۲:۴۱ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 26,500
۱۲:۴۱ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 26,500
۱۲:۴۱ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 28,000
۱۲:۴۱ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 28,000
۱۲:۴۱ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 31,500
۱۲:۴۱ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 31,500
۱۲:۴۰ تیرآهن سبک 20 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 70000 تومان افزایش 7,250,000
۱۲:۴۰ تیرآهن سبک 18 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 100000 تومان افزایش 6,250,000
۱۲:۴۰ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 50000 تومان افزایش 7,000,000
۱۲:۴۰ تیرآهن سبک 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 70000 تومان افزایش 5,250,000
۱۲:۴۰ تیرآهن سبک 14 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 70000 تومان افزایش 4,250,000
۱۲:۳۹ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 28,500
۱۲:۳۹ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 35,500
۱۲:۳۹ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 30,500
۱۲:۳۹ تیرآهن سبک 20 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 31,500
۱۲:۳۹ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 32,000
۱۲:۳۹ تیرآهن سبک 18 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 29,500
۱۲:۳۹ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 31,500
۱۲:۳۹ تیرآهن سبک 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 30,500
۱۲:۳۹ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 33,500
۱۲:۳۹ تیرآهن سبک 14 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 31,500
۱۲:۳۹ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 34,500
۱۰:۱۲ میلگرد 25 راد همدان راد همدان 110 تومان افزایش 27,545
۱۰:۱۲ میلگرد 28 راد همدان راد همدان 110 تومان افزایش 27,545
۱۰:۱۱ میلگرد 16 راد همدان راد همدان 110 تومان افزایش 27,495
۱۰:۱۱ میلگرد 18 راد همدان راد همدان 110 تومان افزایش 27,495
۱۰:۱۱ میلگرد 20 راد همدان راد همدان 110 تومان افزایش 27,495
۱۰:۱۱ میلگرد 22 راد همدان راد همدان 110 تومان افزایش 27,495
۱۰:۱۱ میلگرد 14 راد همدان راد همدان 110 تومان افزایش 27,495
۱۰:۱۱ میلگرد 12 راد همدان راد همدان 110 تومان افزایش 27,695
۱۰:۱۱ میلگرد 10 راد همدان راد همدان 110 تومان افزایش 28,095
۱۰:۱۱ میلگرد 8 راد همدان راد همدان 110 تومان افزایش 28,395

بازار دیروز در یک نگاه


📆 بازار دیروز چهارشنبه 9 فروردین ماه در یک نگاه: 

➖🔺🔻 میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور :  قیمت میلگرد اکثر کارخانه ها ثابت و برخی در بازه 50 تا 150 تومان افزایش و 800 تومان کاهشی اعلام شد.


 

➖  میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه :  بدون تغییر
➖ میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه :  بدون تغییر
➖ تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب کارخانه :  بدون تغییر
🔺 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب بنگاه :  50 تا 100 هزار تومان افزایش در برخی سایزها


 

➖ قوطی در کارخانه اصفهان :  بدون تغییر
➖ قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان :  بدون تغییر
➖ قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه :  بدون تغییر
قوطی مبلی :  بدون تغییر
➖ پروفیل درب و پنجره :  بدون تغییر
➖ پروفیل زد :  بدون تغییر
➖ پروفیل گالوانیزه :  بدون تغییر
➖ پروفیل طرح دار :  بدون تغییر➖ لوله داربستی : بدون تغییر
➖ لوله گالوانیزه قزوین :  بدون تغییر
➖ لوله مبلی :  بدون تغییر  
➖ لوله صنعتی کارخانه : بدون تغییر
➖ لوله گازی روکار :  بدون تغییر
➖ لوله گازی توکار :  بدون تغییر
➖ لوله گاز کچو : بدون تغییر
➖ لوله جدار چاه : بدون تغییر
➖ لوله صنعتی سپاهان : بدون تغییر
➖ لوله تست آب : بدون تغییر➖ ورق سیاه فولاد مبارکه :  بدون تغییر
➖ ورق سیاه فولاد سبا :  بدون تغییر
➖ ورق سیاه فولاد کاویان :  بدون تغییر
➖ ورق سیاه فولاد اکسین :  بدون تغییر

➖ ورق رنگی فولاد مبارکه :  بدون تغییر
➖ ورق رنگی هفت الماس :  بدون تغییر➖ شمش فولادی :  بدون تغییر🌐 آهن ملل 🌐
نماینده شما در بازار آهن
📞 031-35020
🌐 www.ahanmelal.com
🆔 @ahanmelal

درباره اخبار لحظه ای


دنبال کردن اخبار لحظه ای قیمت آهن

امروزه صنعت آهن آلات به یکی از مهم ترین فاکتورهای مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از زمانی که فلز آهن کشف شد تا به امروز همواره از این فلز استفاده های گوناگونی می شود که نشان دهنده نقش موثر آهن در طول تاریخ می باشد. محصولات فولادی در صنایع بسیاری کاربرد دارند، از صنعت خودروسازی گرفته تا در ساخت و ساز همواره از آهن آلات استفاده می شود. صنعت فولاد زیربنای اقتصاد جهانی است و به مراتب بیشتر از دیگر صنایع بر اقتصاد یک کشور اثر گذار است. درهم تنیدگی عمیق فولاد با اقتصاد، این صنعت را در بسیاری از جهات تحت تاثیر قرار می دهد.

قیمت و نوسانات لحظه ای بازار آهن از مواردی است که همواره با توجه به عوامل مختلف با تغییراتی همراه می باشد و دنبال کردن اخبار لحظه ای این نوسانات میتواند دید خوبی از قیمت ها بدهد. در ادامه به برخی از مهم ترین عواملی که بر قیمت لحظه ای آهن تاثیر گذار است، اشاره می کنیم.

پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت لحظه ای آهن آلات

مانند هر کالایی قیمت گذاری محصولات فولادی وابسته به عرضه و تقاضا می باشد. به معنای اینکه هرچه تولید افزایش یابد، تقاضا کاهش یافته و بالعکس. منظور از عرضه در بازار آهن آلات، کلیه محصولات فولادی تولید شده در کشور و وارداتی می باشد و میزان عرضه مواد اولیه مانند سنگ آهن را نیز شامل می شود. همچنین تقاضا شامل نیاز صنایع، مردم و حتی صادرات نیز تعریف می شود. برای مثال اگر قیمت یک محصول فولادی در بازار جهانی افزایش یابد، تولیدکنندگان برای بهره بردن از سود فروش بیشتر، تمایل به صادرات دارند؛ در نتیجه میزان عرضه و خرید و فروش در کشور کاهش یافته و قیمت آن محصول فولادی بالا می رود. با کاهش قیمت مقاطع فولادی در بازار جهانی، تمایل بر واردات آن بیشتر می شود؛ بنابراین عرضه زیاد، تقاضا کم و در نتیجه قیمت کاهش می یابد.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم، این تغییرات روند کندی داشته و با تاخیر بر قیمت های داخلی اثرگذارند. نرخ ارز یکی دیگر از عواملی است که رابطه مستقیمی بر قیمت محصولات فولادی دارد. با تغییرات نرخ ارز تاثیرات روانی زیادی در خرید و فروش به وجود می آید که همین امر تا حد زیادی بر عرضه و تقاضای هیجانی و در نهایت بر قیمت ها موثر است. عامل مهم دیگری که وجود دارد بررسی اقتصاد کلان کشورهای مهم در صنعت فولاد همچون چین، آمریکا و هند است. در واقع رشد اقتصادی چین، تاثیر بسزایی در تقاضای فولاد و قیمت آن دارد.

هزینه حمل و نقل نیز از دیگر مواردی است که با تغییرات قیمت سوخت بر قیمت محصولات فولادی تاثیر گذار است. مواد اولیه بسیاری از آهن آلات از آلیاژهایی مانند نیکل و کروم تشکیل می شوند که قیمت آن ها نیز اهمیت دارد.

اخبار لحظه ای تمامی محصولات فولادی

همانطور که گفته شد قیمت فولاد بر اساس دلار آمریکا روزانه تغییراتی دارد که لازم است موارد تاثیر گذار بر آن شامل ارزش ریال نسبت به دلار آمریکا یعنی قیمت‌ آهن‌ آلات داخلی از تولید داخلی و حجم عرضه و تقاضا بررسی شود. قیمت محصولات فولادی روزانه ممکن است دستخوش نوسان و تغییراتی باشد، اما در برخی از روزها نیز ممکن است هیچ تغییری نکرده و ثابت بمانند.

با توجه به دسترسی آسان و سریع فعالان در بازار آهن آلات، آهن ملل قیمت های لحظه ای (اخبار لحظه ای آهن) کلیه محصولات فولادی اعم از شمش، میلگرد، تیرآهن، قوطی پروفیل، ورق، لوله و محصولات مفتولی بیشتر کارخانه های کشور را گردآوری کرده است. به این صورت که روزانه تغییرات قیمت را نسبت به روز قبل اطلاع رسانی می شود و میزان افزایش، کاهش یا ثابت بودن محصول مورد نظر از کارخانه مشخص قابل رویت است. این روند به شما کمک می کند تا قبل از ثبت سفارش قیمت آهن را بررسی نمایید. همچنین آهن ملل بستری فراهم کرده است که خریداران محترم می توانند از یک منبع معتبر، قیمت محصولات مورد نیاز خود را دنبال کنند.

این بستر باعث صرفه جویی در وقت و خرید مطمئن با قیمت مناسب را برای خریداران فراهم می آورد. پس با دنبال کردن صفحه اخبار لحظه ای می توانید از محصولات مهم ترین کارخانه ها با خبر شوید.

قیمت محصولات فولادی به صورت روزانه از طریق تماس مستقیم با کارخانه های فولادساز داخلی جمع آوری و به صورت آرشیوهایی همراه با نمایش تغییرات قیمت محصول مورد نظر به صورت نمودار، در دسترس کاربران قرار می گیرد و بدین صورت می توان تحلیل بهتری از وضعیت فعلی قیمت محصولات در بازار کسب نمود. قیمت انواع محصولات فولادی از شروع ساعت اداری تا پایان روز کاری نوسان دارد و این نوسانات لحظه به لحظه در سایت بروزرسانی می شود.

اعلام قیمت لحظه ای و خرید از کارخانه یا بنگاه

معمولا قیمت اولیه میلگرد و تیرآهن از ساعت 10 صبح اعلام می شود و قیمت نهایی آن تا ساعت 14 بعد از ظهر در دسترس است. همچنین میلگرد جزو محصولاتی است که قیمت آن به صورت لحظه ای طبق مواردی که در بالا به آن اشاره شد، ممکن است تغییراتی داشته باشد. قیمت نهایی ورق فولادی و مواد اولیه را می توان تا ساعت 14 استعلام گرفت. همچنین از شروع روزکاری قیمت های مفتول و پروفیل قابل مشاهده می باشند. در نهایت شمش آخرین محصولی است که تا پایان روز کاری قیمت آن نهایی شده است.

جالب است بدانید که علاوه بر تغییرات قیمت به صورت روزانه، سایز محصولات و ابعاد موجود به همراه جزئیات دقیق تر در صفحه اخبار لحظه ای آهن برای هر محصول قابل بررسی است. از این طریق می توان از محصولات تولیدی کارخانه ها و سایزهای تولیدی هر کدام اطلاعات دقیقی به دست آورد. از طرفی امکان بررسی تولیدات هر کارخانه به صورت جداگانه نیز وجود دارد.

معرفی کارخانجات فولاد داخلی به همراه ارائه جزئیات دقیقی از محصولات هر کدام، امکانی را فراهم ساخته تا بیننده به صورت کاملا شفاف، امکان تفکیک محصولات و انتخاب گرید مناسب را داشته باشد. این ویژگی برای اشخاصی که به دنبال برندهای خاصی از یک محصول هستند بسیار کارایی دارد. از تفاوت قیمت های کارخانه و بنگاه می توان به خرید بدون واسطه از کارخانه ها اشاره کرد، اما با این تفاوت که خرید در تناژ کم از کارخانه ها امکان پذیر نیست. برای مثال تناژ قابل فروش میلگرد کارخانه ذوب آهن تقریبا بالا 20 تن می باشد.

به همین دلیل اگر نیاز به خرید عمده ندارید، می توان از بنگاه های فروش که به صورت تخصصی در بازار آهن فعال هستند، خرید کنید، بنگاه ها امکان نگهداری از محصولات را در انبار دارند. همچنین به هر میزانی که احتیاج است می توان از آنها خرید کرد. شایان ذکر است که آهن ملل با هدف سهولت امور و ارائه امکاناتی از قبیل اطلاع از آخرین اخبار بازار آهن آلات، پایگاه دانش جهت مطالعه مقالات علمی محصولات و خدمات فولادی، امکان خرید آنلاین آهن آلات، ثبت و پیگیری سفارشات، دسترسی به آرشیو اخبار و قیمت ها، امکان درج نظرات ارزنده برای بهبود وضعیت فروش، مشاهده اطلاعیه های بورس فلزات، انجام محاسبات فنی مهندسی و تخمین وزن انواع مقاطع فولادی و غیره را به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان در دسترس قرار داده است.

کاربران محترم آهن ملل میتوانند اخبار لحظه ای حوزه آهن آلات را از طریق بخش اخبار آهن ملل دنبال کنند.