قیمت پروفیل گالوانیزه

قیمت امروز قوطی گالوانیزه به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ به روزرسانی شد.

قیمت روز قوطی گالوانیزه به صورت دقیق و برخط، پس از استعلام از کارخانه های تولیدکننده، در جدول قیمتی زیر به روزرسانی می گردد. برای مشاهده قیمت ها و خرید قوطی گالوانیزه می بایست گزینه«ارزش افزوده» را فعال تا قیمت نهایی قوطی گالوانیزه را مشاهده نماید.

قیمت پروفیل گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۸:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 20 * 20 گالوانیزه
2
6
8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,818
2
قوطی 25 * 25 گالوانیزه
2
6
9.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
3
قوطی 30 * 30 گالوانیزه
2
6
11.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
4
قوطی 40 * 40 گالوانیزه
2
6
14.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
5
قوطی 50 * 50 گالوانیزه
2
6
19
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
6
قوطی 60 * 60 گالوانیزه
2
6
23
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
7
قوطی 70 * 70 گالوانیز
2
6
26.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
8
قوطی 80 * 80 گالوانیزه
2
6
30.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
9
قوطی 90 * 90 گالوانیزه
2
6
33.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
10
قوطی 100 * 100 گالوانیزه
2
6
38
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
11
قوطی 10 * 20 گالوانیزه
2
6
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
12
قوطی 10 * 25 گالوانیزه
2
6
7
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
13
قوطی 10 * 30 گالوانیزه
2
6
8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
14
قوطی 20 * 30 گالوانیزه
2
6
9.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
15
قوطی 20 * 40 گالوانیزه
2
6
11.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
16
قوطی 30 * 40 گالوانیزه
2
6
13.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
17
قوطی 30 * 50 گالوانیزه
2
6
14.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
18
قوطی 20 * 60 گالوانیزه
2
6
14.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
19
قوطی 30 * 60 گالوانیزه
2
6
17
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
20
قوطی 40 * 60 گالوانیزه
2
6
19
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
21
قوطی 40 * 80 گالوانیزه
2
6
23
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
22
قوطی 40 * 100 گالوانیزه
2
6
26.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
23
قوطی 20 * 20 گالوانیزه
2.5
6
9.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,818
24
قوطی 25 * 25 گالوانیزه
2.5
6
12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
25
قوطی 30 * 30 گالوانیزه
2.5
6
13.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
26
قوطی 40 * 40 گالوانیزه
2.5
6
18.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
27
قوطی 50 * 50 گالوانیزه
2.5
6
23.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
28
قوطی 60 * 60 گالوانیزه
2.5
6
28.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
29
قوطی 70 * 70 گالوانیزه
2.5
6
32.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
30
قوطی 80 * 80 گالوانیزه
2.5
6
37.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
31
قوطی 90 * 90 گالوانیزه
2.5
6
42.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
32
قوطی 10 * 20 گالوانیزه
2.5
6
7.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
33
قوطی 10 * 25 گالوانیزه
2.5
6
8.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
34
قوطی 10 * 30 گالوانیزه
2.5
6
10
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
35
قوطی 20 * 30 گالوانیزه
2.5
6
12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
36
قوطی 20 * 40 گالوانیزه
2.5
6
13.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
37
قوطی 30 * 40 گالوانیزه
2.5
6
16.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
38
قوطی 30 * 50 گالوانیزه
2.5
6
18.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
39
قوطی 20 * 60 گالوانیزه
2.5
6
18.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
40
قوطی 30 * 60 گالوانیزه
2.5
6
21.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
41
قوطی 40 * 60 گالوانیزه
2.5
6
23.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
42
قوطی 40 * 80 گالوانیزه
2.5
6
28.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727