قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت وزن آنالیز کارخانه سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 6 ترانس 6 متری 1.5 ترانس پولیش یزد 6 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 8 ترانس 6 متری 2.5 ترانس پولیش یزد 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 10 ترانس 6 متری 3.5 ترانس پولیش یزد 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 12 ترانس 6 متری 6 ترانس پولیش یزد 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد 14 ترانس 6 متری 7 ترانس پولیش یزد 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد 16 ترانس 6 متری 9.5 ترانس پولیش یزد 16 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد 18 ترانس 6 متری 12 ترانس پولیش یزد 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد 20 ترانس 6 متری 15 ترانس پولیش یزد 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد 22 ترانس 6 متری 18 ترانس پولیش یزد 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 میلگرد 25 ترانس 6 متری 23 ترانس پولیش یزد 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد 28 ترانس 6 متری 29 ترانس پولیش یزد 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 میلگرد 30 ترانس 6 متری 33 ترانس پولیش یزد 30 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 میلگرد 32 ترانس 6 متری 38 ترانس پولیش یزد 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 میلگرد 35 ترانس 6 متری 45 ترانس پولیش یزد 35 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 میلگرد 38 ترانس 6 متری 54 ترانس پولیش یزد 38 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 میلگرد 40 ترانس 6 متری 60 ترانس پولیش یزد 40 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 میلگرد 42 ترانس 6 متری 65 ترانس پولیش یزد 42 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 میلگرد 45 ترانس 6 متری 75 ترانس پولیش یزد 45 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 میلگرد 50 ترانس 6 متری 92.5 ترانس پولیش یزد 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
20 میلگرد 55 ترانس 6 متری 112 ترانس پولیش یزد 55 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
21 میلگرد 60 ترانس 6 متری 133 ترانس پولیش یزد 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
22 میلگرد 65 ترانس 6 متری 156 ترانس پولیش یزد 65 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
23 میلگرد 70 ترانس 6 متری 181 ترانس پولیش یزد 70 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
24 میلگرد 75 ترانس 6 متری 208 ترانس پولیش یزد 75 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
25 میلگرد 80 ترانس 6 متری 237 ترانس پولیش یزد 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
26 میلگرد 90 ترانس 6 متری 300 ترانس پولیش یزد 90 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
27 میلگرد 100 ترانس 6 متری 370 ترانس پولیش یزد 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید