قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 6 ترانس 6 متری ترانس پولیش 1.5 کارخانه 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 8 ترانس 6 متری ترانس پولیش 2.5 کارخانه 8 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 10 ترانس 6 متری ترانس پولیش 3.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 12 ترانس 6 متری ترانس پولیش 6 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد 14 ترانس 6 متری ترانس پولیش 7 کارخانه 14 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد 16 ترانس 6 متری ترانس پولیش 9.5 کارخانه 16 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد 18 ترانس 6 متری ترانس پولیش 12 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد 20 ترانس 6 متری ترانس پولیش 15 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد 22 ترانس 6 متری ترانس پولیش 18 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 میلگرد 25 ترانس 6 متری ترانس پولیش 23 کارخانه 25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد 28 ترانس 6 متری ترانس پولیش 29 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 میلگرد 30 ترانس 6 متری ترانس پولیش 33 کارخانه 30 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 میلگرد 32 ترانس 6 متری ترانس پولیش 38 کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 میلگرد 35 ترانس 6 متری ترانس پولیش 45 کارخانه 35 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 میلگرد 38 ترانس 6 متری ترانس پولیش 54 کارخانه 38 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 میلگرد 40 ترانس 6 متری ترانس پولیش 60 کارخانه 40 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 میلگرد 42 ترانس 6 متری ترانس پولیش 65 کارخانه 42 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 میلگرد 45 ترانس 6 متری ترانس پولیش 75 کارخانه 45 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 میلگرد 50 ترانس 6 متری ترانس پولیش 92.5 کارخانه 50 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
20 میلگرد 55 ترانس 6 متری ترانس پولیش 112 کارخانه 55 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
21 میلگرد 60 ترانس 6 متری ترانس پولیش 133 کارخانه 60 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
22 میلگرد 65 ترانس 6 متری ترانس پولیش 156 کارخانه 65 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
23 میلگرد 70 ترانس 6 متری ترانس پولیش 181 کارخانه 70 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
24 میلگرد 75 ترانس 6 متری ترانس پولیش 208 کارخانه 75 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
25 میلگرد 80 ترانس 6 متری ترانس پولیش 237 کارخانه 80 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
26 میلگرد 90 ترانس 6 متری ترانس پولیش 300 کارخانه 90 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
27 میلگرد 100 ترانس 6 متری ترانس پولیش 370 کارخانه 100 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید