قیمت امروز قیمت لوله به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 14 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت لوله با توجه به انواع لوله موجود، در جداول زیر به صورت اختصاصی قابل مشاهده می باشد. هر جدول برای کارخانه ای مجزا می باشد که قیمت روز لوله تولیدی آن کارخانه را نشان می دهد. کارشناسان آهن ملل، روزانه قیمت انواع لوله را از طریق استعلام از کارخانه های تولیدکننده به روز رسانی کرده و در جدول درج می کنند. لازم به ذکر است برای خرید لوله فلزی مورد نظر خود، ابتدا گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت نهایی محصول قابل مشاهده باشد.

نکات کوچک اما طلایی خرید لوله

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۲:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن ضخامت (mm) طول شاخه (m) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 14 2 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
2 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 16.2 2.2 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
3 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 17.2 2.5 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
4 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 21 3 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 10 مبلی 50 6 0.73 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
2 لوله 10 مبلی 70 6 1.02 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
3 لوله 10 مبلی 90 6 1.32 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
4 لوله 10 مبلی 1 6 1.47 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
5 لوله 10 مبلی 1.25 6 1.83 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
6 لوله 10 مبلی 1.5 6 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
7 لوله 13 مبلی 70 6 1.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
8 لوله 13 مبلی 90 6 1.7 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
9 لوله 13 مبلی 1 6 1.9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
10 لوله 13 مبلی 1.25 6 2.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
11 لوله 13 مبلی 1.5 6 2.8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
12 لوله 16 مبلی 70 6 1.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
13 لوله 16 مبلی 90 6 2.1 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
14 لوله 16 مبلی 1 6 2.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
15 لوله 16 مبلی 1.25 6 2.9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
16 لوله 16 مبلی 1.5 6 3.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
17 لوله 18 مبلی 70 6 1.8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
18 لوله 18 مبلی 90 6 2.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
19 لوله 18 مبلی 1 6 2.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
20 لوله 18 مبلی 1.25 6 3.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
21 لوله 18 مبلی 1.5 6 3.9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
22 لوله 20 مبلی 70 6 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
23 لوله 20 مبلی 90 6 2.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
24 لوله 20 مبلی 1 6 2.9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
25 لوله 20 مبلی 1.25 6 3.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
26 لوله 20 مبلی 1.5 6 4.4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
فولاد قزوین

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۲:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن ضخامت (mm) واحد طول شاخه (m) نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2 گالوانیزه قزوین 21.3 6.5 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
2 لوله 1/2 گالوانیزه قزوین 21.3 8 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
3 لوله 3/4 گالوانیزه قزوین 26.7 7.95 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
4 لوله 3/4 گالوانیزه قزوین 26.7 10 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
5 لوله 1 گالوانیزه قزوین 33.4 10 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
6 لوله 1 گالوانیزه قزوین 33.4 12.5 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
7 لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین 42.2 12.5 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
8 لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین 42.2 15.7 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
9 لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین 48.3 14.5 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
10 لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین 48.3 18 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
11 لوله 2 گالوانیزه قزوین 60.3 18 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
12 لوله 2 گالوانیزه قزوین 60.3 22.3 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
13 لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین 76 22.5 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
14 لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین 76 28 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
15 لوله 3 گالوانیزه قزوین 88.9 26.4 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
16 لوله 3 گالوانیزه قزوین 88.9 32.9 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
17 لوله 4 گالوانیزه قزوین 114.3 33.9 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
18 لوله 4 گالوانیزه قزوین 114.3 42.2 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
19 لوله 5 گالوانیزه قزوین 141.3 41.7 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
20 لوله 5 گالوانیزه قزوین 141.3 152.5 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
21 لوله 6 گالوانیزه قزوین 168.3 50 2 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,899
22 لوله 6 گالوانیزه قزوین 168.3 62 2.5 کیلوگرم 6 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
فولاد سپاهان

قیمت لوله گازی روکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۶:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 169 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,110
2 لوله 3/4 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 127 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,110
3 لوله 1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 91 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,110
4 لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 61 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,110
5 لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 61 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,110
6 لوله 2 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 37 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,110
7 لوله 1/2 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 169 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,606
8 لوله 3/4 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 127 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,606
9 لوله 1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 91 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,606
10 لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 61 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,606
11 لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 37 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,606
فولاد سپاهان

قیمت لوله گازی توکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۶:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 169 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
2 لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 127 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
3 لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 91 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
4 لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 61 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
5 لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 61 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
6 لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 37 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
7 لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 37 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
8 لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 24 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
9 لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 10 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
فولاد سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۶:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2 صنعتی در کارخانه 21.3 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
2 لوله 3/4 صنعتی در کارخانه 26.7 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
3 لوله 1 صنعتی در کارخانه 33.4 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
4 لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه 42.2 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
5 لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 48.3 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
6 لوله 2 صنعتی در کارخانه 60.3 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
7 لوله 3 صنعتی در کارخانه 88.9 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
8 لوله 4 صنعتی در کارخانه 114.3 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
9 لوله 1/2 صنعتی در کارخانه 21.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
10 لوله 3/4 صنعتی در کارخانه 26.7 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
11 لوله 1 صنعتی در کارخانه 33.4 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
12 لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه 42.2 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
13 لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 48.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
14 لوله 2 صنعتی در کارخانه 60.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
15 لوله 3 صنعتی در کارخانه 88.9 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
16 لوله 4 صنعتی در کارخانه 114.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
17 لوله 5 صنعتی در کارخانه 141.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
18 لوله 6 صنعتی در کارخانه 168.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
19 لوله 8 صنعتی در کارخانه 219.1 2.5 تا 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
فولاد گستر حداد (فولاد کچو)

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۵:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.35 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,321
2 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.35 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,321
3 لوله گاز روکار خانگی 1 2.8 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,321
4 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 2.8 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,321
5 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.5 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,321
6 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.5 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,321
7 لوله گاز روکار خانگی 1 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
8 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
9 لوله گاز روکار خانگی 1-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
10 لوله گاز روکار خانگی 2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
11 لوله گاز روکار خانگی 2-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
12 لوله گاز روکار خانگی 3 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
13 لوله گاز روکار خانگی 3-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
14 لوله گاز روکار خانگی 4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,862
15 لوله گاز توکار API 1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
16 لوله گاز توکار API 3/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
17 لوله گاز توکار API 1 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
18 لوله گاز توکار API 1-1/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
19 لوله گاز توکار API 1-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
20 لوله گاز توکار API 2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
21 لوله گاز توکار API 2-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
22 لوله گاز توکار API 3 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
23 لوله گاز توکار API 3-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
24 لوله گاز توکار API 4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۵:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 6 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
2 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 7.5 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
3 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 9 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
4 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 7.5 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
5 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 9.2 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
6 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 11.3 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
7 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 9.4 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
8 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 11.8 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
9 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 14 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
10 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 16.5 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
11 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 12.3 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
12 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 15.4 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
13 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 18.5 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
14 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 21.6 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
15 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 24.8 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
16 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 14 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
17 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 17.4 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
18 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 20.9 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
19 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 24.4 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
20 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 28.4 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
21 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.6 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
22 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 22 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
23 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 26.4 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
24 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 30.8 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
25 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 35.5 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
26 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 21.3 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
27 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 28 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
28 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 33.6 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
29 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 39.2 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
30 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 44.8 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
31 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 26 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
32 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 32.7 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
33 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 39.3 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
34 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 45.8 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
35 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 52.4 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
36 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 29.6 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
37 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 37 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
38 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 44.4 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
39 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 51.8 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
40 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 59.2 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
41 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 33.6 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
42 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 41 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
43 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 50 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
44 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 58.8 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
45 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 67 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
46 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 75.6 4.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
47 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 49.2 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,404
48 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 61.8 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
49 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 73.3 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
50 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 85.3 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
51 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 97.2 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
52 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 111.3 4.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486

قیمت لوله جدار چاه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله جدار چاه 8 6 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
2 لوله جدار چاه 8 8 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
3 لوله جدار چاه 8 10 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
4 لوله جدار چاه 10 6 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
5 لوله جدار چاه 10 8 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
6 لوله جدار چاه 10 10 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
7 لوله جدار چاه 12 6 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
8 لوله جدار چاه 12 8 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
9 لوله جدار چاه 12 10 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
10 لوله جدار چاه 14 6 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
11 لوله جدار چاه 14 8 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
12 لوله جدار چاه 14 10 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
13 لوله جدار چاه 16 6 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
14 لوله جدار چاه 16 8 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413
15 لوله جدار چاه 16 10 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,413

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۷:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) رده ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله مانیسمان 1/2 21.3 80 3.73 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 541,284
2 لوله مانیسمان 3/4 26.7 80 3.91 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 633,028
3 لوله مانیسمان 1 33.4 80 4.55 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 1,266,055
4 لوله مانیسمان 1/4-1 42.2 80 4.85 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 1,807,339
5 لوله مانیسمان 1/2-1 48.3 80 5.8 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 2,201,835
6 لوله مانیسمان 2 60.3 80 5.54 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 2,752,294
7 لوله مانیسمان 1/2-2 73 80 7.01 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 4,128,440
8 لوله مانیسمان 3 88.9 80 7.62 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 6,146,789
9 لوله مانیسمان 1/2-3 101.60 80 8.08 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
10 لوله مانیسمان 4 114.3 80 8.56 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 8,669,725
11 لوله مانیسمان 5 141.3 80 9.53 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 10,458,716
12 لوله مانیسمان 6 168.3 80 10.97 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 13,394,495
13 لوله مانیسمان 8 219.01 80 12.70 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 67,890
14 لوله مانیسمان 10 273 80 15.09 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 67,890
15 لوله مانیسمان 12 323 80 17.48 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 67,890
16 لوله مانیسمان 14 355 80 19.05 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 67,890
17 لوله مانیسمان 16 406 80 21.44 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 67,890
18 لوله مانیسمان 18 457 80 23.88 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 67,890
19 لوله مانیسمان 20 508 80 26.19 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 67,890
20 لوله مانیسمان 22 559 80 28.58 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 67,890
21 لوله مانیسمان 24 510 80 30.96 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 67,890