قیمت لوله با توجه به انواع لوله موجود، در جداول زیر به صورت اختصاصی قابل مشاهده می باشد. هر جدول برای کارخانه ای مجزا می باشد که قیمت روز لوله تولیدی آن کارخانه را نشان می دهد. کارشناسان آهن ملل، روزانه قیمت انواع لوله را از طریق استعلام از کارخانه های تولیدکننده به روز رسانی کرده و در جدول درج می کنند. لازم به ذکر است برای خرید لوله فلزی مورد نظر خود، ابتدا گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت نهایی محصول قابل مشاهده باشد.

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن ضخامت (mm) طول شاخه (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 12.5 1.9 6 کارخانه کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 14 2 6 کارخانه کیلوگرم chart 30,917 30,826
3 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 16.2 2.2 6 کارخانه کیلوگرم chart 29,358 29,358
4 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 17.2 2.5 6 کارخانه کیلوگرم chart 29,266 29,174
5 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 21 3 6 کارخانه کیلوگرم chart 29,266 29,174
قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 10 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلوگرم chart 41,468 41,468
2 لوله 13 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلوگرم chart 41,468 41,468
3 لوله 16 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلوگرم chart 41,468 41,468
4 لوله 18 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلوگرم chart 41,468 41,468
5 لوله 20 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلوگرم chart 41,468 41,468
فولاد قزوین
قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2 گالوانیزه قزوین 21.3 6.9 2 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
2 لوله 3/4 گالوانیزه قزوین 26.7 8.6 2 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
3 لوله 1 گالوانیزه قزوین 33.4 10.7 2 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
4 لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین 42.2 13.4 2 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
5 لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین 48.3 15.2 2 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
6 لوله 2 گالوانیزه قزوین 60.3 18.9 2 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
7 لوله 1/2 گالوانیزه قزوین 21.3 8.2 2.5 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
8 لوله 3/4 گالوانیزه قزوین 26.7 10.3 2.5 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
9 لوله 1 گالوانیزه قزوین 33.4 12.9 2.5 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
10 لوله1/4-1 گالوانیزه قزوین 42.2 16.3 2.5 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
11 لوله 1/2-1گالوانیزه قزوین 48.3 18.5 2.5 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
12 لوله 2 گالوانیزه قزوین 60.3 23.1 2.5 6 کیلوگرم chart 42,202 42,202
فولاد سپاهان
قیمت لوله گازی روکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 169 شاخه chart 35,101 35,101
2 لوله 3/4 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 127 شاخه chart 35,101 35,101
3 لوله 1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 91 شاخه chart 35,101 35,101
4 لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 61 شاخه chart 35,101 35,101
5 لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 61 شاخه chart 35,101 35,101
6 لوله 2 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 37 شاخه chart 35,101 35,101
7 لوله 1/2 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 169 شاخه chart 35,560 35,560
8 لوله 3/4 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 127 شاخه chart 35,560 35,560
9 لوله 1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 91 شاخه chart 35,560 35,560
10 لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 61 شاخه chart 35,560 35,560
11 لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 37 شاخه chart 35,560 35,560
فولاد سپاهان
قیمت لوله گازی توکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 169 کیلوگرم chart 36,101 36,101
2 لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 127 کیلوگرم chart 36,101 36,101
3 لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 91 کیلوگرم chart 36,101 36,101
4 لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 61 کیلوگرم chart 36,101 36,101
5 لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 61 کیلوگرم chart 36,101 36,101
6 لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 37 کیلوگرم chart 36,101 36,101
7 لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 37 کیلوگرم chart 36,101 36,101
8 لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 24 کیلوگرم chart 36,101 36,101
9 لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 10 کیلوگرم chart 36,101 36,101
فولاد سپاهان
قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 5.7 2.5 6 کیلوگرم chart 30,275 30,275
2 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 7.3 2.5 6 کیلوگرم chart 30,275 30,275
3 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.4 9.3 2.5 6 کیلوگرم chart 30,275 30,275
4 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 17.7 2.5 6 کیلوگرم chart 30,275 30,275
5 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48 14 2.5 6 کیلوگرم chart 30,275 30,275
6 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.25 2.5 6 کیلوگرم chart 30,275 30,275
7 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.3 2.5 6 کیلوگرم chart 30,275 30,275
8 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.3 2.5 6 کیلوگرم chart 30,275 30,275
فولاد گستر حداد (فولاد کچو)
قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.35 6 کارخانه اصفهان chart 30,183 30,183
2 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.35 6 کارخانه اصفهان chart 30,183 30,183
3 لوله گاز روکار خانگی 1 2.8 6 کارخانه اصفهان chart 30,183 30,183
4 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 2.8 6 کارخانه اصفهان chart 30,183 30,183
5 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.5 6 کارخانه اصفهان chart 29,725 29,725
6 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.5 6 کارخانه اصفهان chart 29,725 29,725
7 لوله گاز روکار خانگی 1 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 29,725 29,725
8 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 29,725 29,725
9 لوله گاز روکار خانگی 1-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 29,725 29,725
10 لوله گاز روکار خانگی 2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 29,725 29,725
11 لوله گاز روکار خانگی 2-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 29,725 29,725
12 لوله گاز روکار خانگی 3 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 29,725 29,725
13 لوله گاز روکار خانگی 3-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 29,725 29,725
14 لوله گاز روکار خانگی 4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 29,725 29,725
15 لوله گاز توکار API 1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 30,734 30,734
16 لوله گاز توکار API 3/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 30,734 30,734
17 لوله گاز توکار API 1 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 30,734 30,734
18 لوله گاز توکار API 1-1/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 30,734 30,734
19 لوله گاز توکار API 1-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 30,734 30,734
20 لوله گاز توکار API 2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 30,734 30,734
21 لوله گاز توکار API 2-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 30,734 30,734
22 لوله گاز توکار API 3 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 30,734 30,734
23 لوله گاز توکار API 3-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 30,734 30,734
24 لوله گاز توکار API 4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 30,734 30,734
قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 6 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
2 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 7.5 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
3 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 9 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
4 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 7.5 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
5 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 9.2 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
6 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 11.3 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
7 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 9.4 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
8 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 11.8 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
9 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 14 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
10 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 16.5 3.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
11 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 12.3 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
12 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 15.4 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
13 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 18.5 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
14 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 21.6 3.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
15 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 24.8 4 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
16 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 14 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
17 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 17.4 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
18 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 20.9 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
19 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 24.4 3.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
20 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 28.4 4 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
21 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.6 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
22 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 22 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
23 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 26.4 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
24 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 30.8 3.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
25 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 35.5 4 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
26 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 21.3 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
27 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 28 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
28 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 33.6 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
29 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 39.2 3.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
30 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 44.8 4 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
31 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 26 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
32 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 32.7 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
33 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 39.3 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
34 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 45.8 3.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
35 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 52.4 4 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
36 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 29.6 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
37 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 37 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
38 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 44.4 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
39 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 51.8 3.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
40 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 59.2 4 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
41 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 33.6 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
42 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 41 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
43 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 50 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
44 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 58.8 3.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
45 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 67 4 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
46 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 75.6 4.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
47 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 49.2 2 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
48 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 61.8 2.5 6 کیلوگرم chart 31,009 31,009
49 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 73.3 3 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
50 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 85.3 3.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
51 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 97.2 4 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
52 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 111.3 4.5 6 کیلوگرم chart 29,817 29,817
قیمت لوله جدار چاه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله جدار چاه 10 6 6 کیلوگرم chart 33,211 33,670
2 لوله جدار چاه 10 8 6 کیلوگرم chart 33,211 33,670
3 لوله جدار چاه 10 10 6 کیلوگرم chart 33,211 33,670
4 لوله جدار چاه 12 6 6 کیلوگرم chart 33,211 33,670
5 لوله جدار چاه 12 8 6 کیلوگرم chart 33,211 33,670
6 لوله جدار چاه 12 10 6 کیلوگرم chart 33,211 33,670
7 لوله جدار چاه 16 6 6 کیلوگرم chart 33,211 33,670
8 لوله جدار چاه 16 8 6 کیلوگرم chart 33,211 33,670
9 لوله جدار چاه 16 10 6 کیلوگرم chart 33,211 33,670
قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) رده ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله مانیسمان 1/2 21.3 80 3.73 6 شاخه chart 6,605,505 6,467,890
2 لوله مانیسمان 3/4 26.7 80 3.91 6 شاخه chart 6,862,385 6,724,771
3 لوله مانیسمان 1 33.4 80 4.55 6 شاخه chart 1,038,532 1,045,872
4 لوله مانیسمان 1/4-1 42.2 80 4.85 6 شاخه chart 1,477,064 1,560,550
5 لوله مانیسمان 1/2-1 48.3 80 5.8 6 شاخه chart 1,633,028 1,761,468
6 لوله مانیسمان 2 60.3 80 5.54 6 شاخه chart 1,760,550 2,411,009
7 لوله مانیسمان 1/2-2 73 80 7.01 6 شاخه chart 2,501,835 3,142,202
8 لوله مانیسمان 3 88.9 80 7.62 6 شاخه chart 3,140,367 4,449,541
9 لوله مانیسمان 1/2-3 101.60 80 8.08 6 شاخه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 لوله مانیسمان 4 114.3 80 8.56 6 شاخه chart 4,197,248 6,678,899
11 لوله مانیسمان 5 141.3 80 9.53 6 شاخه chart 6,003,670 8,440,367
12 لوله مانیسمان 6 168.3 80 10.97 6 شاخه chart 8,107,339 11,082,569
13 لوله مانیسمان 8 219.01 80 12.70 6 کیلوگرم chart 53,211 59,633
14 لوله مانیسمان 10 273 80 15.09 6 کیلوگرم chart 53,211 59,633
15 لوله مانیسمان 12 323 80 17.48 6 کیلوگرم chart 53,211 59,633
16 لوله مانیسمان 14 355 80 19.05 6 کیلوگرم chart 53,211 59,633
17 لوله مانیسمان 16 406 80 21.44 6 کیلوگرم chart 53,211 59,633
18 لوله مانیسمان 18 457 80 23.88 6 کیلوگرم chart 53,211 59,633
19 لوله مانیسمان 20 508 80 26.19 6 کیلوگرم chart 53,211 59,633
20 لوله مانیسمان 22 559 80 28.58 6 کیلوگرم chart 53,211 59,633
21 لوله مانیسمان 24 510 80 30.96 6 کیلوگرم chart 53,211 59,633

لوله فولادی

                                                                         
آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول لوله
۲ انواع لوله مبلی، مانیسمان،  داربستی، جدار چاه، صنعتی
۳ واحد کیلوگرم
۴ طول شاخه ۶ متر

 

لوله فولادی ، مقطع فلزی استوانه‌ای شکل است که از فولاد ساخته شده‌ و در ساخت و زیرساخت‌ ها، کاربردهای زیادی دارد. لوله ها پر مصرف ترین محصول ساخته شده توسط صنعت فولاد هستند. لوله های فولادی را می توان از مواد اولیه مختلفی مانند آهن، کربن، منگنز، وانادیوم و غیره ساخت. میزان مصرفی هر کدام از این مواد، ویژگی خاصی به لوله می دهد به طور مثال از لوله های فولادی کربنی می توان برای عملیاتی که با دما و حرارت بالا سر وکار دارند، استفاده کرد.

لوله ها با دو روش مجزا به عنوان لوله درزدار یا بدون درز تولید می شوند. وجود تفاوت در ابعاد، ضخامت و اشکال مختلف لوله، باعث ایجاد تنوع در انواع لوله شده است.

از دهه ۱۸۰۰، گام‌های بزرگی در فناوری ساخت لوله‌ فولادی برداشته شده است، از جمله  میتوان به بهبود روش‌های ساخت و نگهداری اشاره نمود.

کاربرد اصلی لوله فولادی در حمل و نقل مایع یا گاز (حمل نفت، گاز و آب) به خصوص به صورت زیرزمینی است. با این حال، لوله‌ با اندازه‌ ها و طول های مختلف در ساخت و ساز استفاده می ‌شود. یک نمونه معمول تولید لوله برای مصارف خانگی ، لوله فولادی باریکی است که سیستم خنک کننده یخچال به واسطه آن اجرا می شود.

در ساختمان سازی از لوله به منظور تعبیه سیستم گرمایش و لوله کشی استفاده می شود. همچنین از لوله می توان برای ساخت قطعات مختلفی استفاده نمود.

 

   
           

      مقاطع فولادی کدامند و انواع آن چیست؟      

   
   
شکل پدیر فولاد باعث شده است آن را بر اساس نیاز به اشکال مختلفی تهیه و تولید کرد. مقاطع فولادی شامل میلگرد، تیرآهن، لوله، نبشی، پروفیل و … می شود و می توان از هریک از آنها در صنایع مختلفی استفاده نمود.    

تاریخچه استفاده از لوله های فولادی

شاید اولین مصرف کنندگان لوله، کشاورزانی باشند که آب را از نهرها و رودخانه ها به داخل مزارع خود هدایت می کردند. شواهد باستان شناسی نشان می دهد که ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، چینی ها از لوله برای انتقال آب به مکان های مورد نظر استفاده می کردند. در قرن اول پس از میلاد، اولین لوله های سربی در اروپا ساخته شد. اولین روش برای تولید لوله فولادی در اوایل دهه ۱۸۰۰ معرفی و به مرور زمان به شکل های مدرنی که امروزه استفاده می کنیم، تبدیل شد.

 

انواع لوله

انواع لوله در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد اما باید قبل از خرید نوع لوله مورد خود را مشخص کنید. لوله ها از نظر ساختار، سایزبندی، جنس به چندین نوع تقسیم بندی می شوند که هریک از این انواع لوله برای مصارف خاصی تعبیه شده اند.

 انواع لوله را می توان بر اساس نوع ساخت نیز دسته بندی نمود.

 • لوله‌های درزدار: لوله درزدار با شکل دادن ورق های مسطح، به شکل گرد یا دایره ای توسط دستگاه خم کن غلتکی یا صفحه ای ساخته می شود. سپس لوله با استفاده از یک منبع انرژی بالا جوش داده می شود. لوله درزدار را می توان در سایزهای بزرگ و بدون محدودیت سایز تولید کرد. لوله درزدار معمولاً برای حمل و نقل آب، نفت یا گاز در مقادیر زیاد استفاده می شوند.
 • لوله‌های بدون درز: برای تولید لوله فولادی بدون درز، از شمش فولادی به عنوان ماده خام استفاده می کنند، سپس با استفاده از نورد گرم، لوله بدون درز تولید می گردد. در زمانی که نیاز به لوله هایی با قطر بزرگ و با دیواره ضخیم است، معمولاً از این روش برای تولید لوله استفاده می شود.

حال می توان انواع لوله را به شرح زیر بیان کرد:

 • لوله گالوانیزه
 • لوله گازی
 • لوله مبلی
 • لوله مانیسمان
 • لوله داربستی
 • لوله جدار چاه

لوله ها نیز دارای سایزبندی مختلفی می باشند که هر کدام از این سایزندی ها برای کارکرد خاصی استفاده می شود. در کل لوله ها دارای سایزبندی ۱، ۲، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و … می باشند.

هر کدام از لوله های ذکر شده کاربردها و جایگاه های متفاوتی دارند که متناسب با اشکال و متریال مختلف، به منظور استفاده در موقعیت خاصی به کار می روند.

انواع لوله
انواع لوله

کاربرد لوله در ساختمان سازی

لوله فولادی در صنایع مختلف کاربرد دارد، از پالایشگاه ها گرفته تا تاسیسات ساختمانی همه و همه از لوله های فولادی استفاده می کنند. امروزه با افزایش ساختمان سازی، بهره گیری از انواع لوله ها افزایش بسیاری داشته است. هر کدام از لوله ها با توجه به جنس، سایز و ابعاد، شکل و غیره در موارد مختلفی استفاده می شوند.

از آنجایی که لوله های فولادی از ساختار مستحکم و قدرتمندی برخوردارند، برای زیرساخت هایی مانند فاضلاب، انتقال گاز از پالایشگاه ها، انتقال آب در سراسر شهرها و شهرک ها و غیره استفاده می شوند.

لوله گالوانیزه دارای یک روکش روی مذاب می باشد به همین دلیل مقاومت بالایی نسبت به رطوبت دارد. لوله مانیسمان از لوله های بدون درز می باشد که برای انتقال نفت و گاز استفاده می شود.

   
           

     از انواع محصولات فولادی چه می دانید؟      

   
   
محصولات فولادی نقش بسزایی در زندگی همه افراد ایفا می کنند. هریک از محصولات فولادی دارای ساختار و شکل متفاوتی هستند که بسته به نیاز سازه، مورد استفاده قرار می گیرند.    

 

 

قیمت لوله آهنی

قیمت لوله بسته به نوع، ضخامت، سایز  و … دارای رنج مختلفی است. از سویی دیگر بسته به حجم سفارش نیز ممکن است قیمت لوله متغییر شود.  یکی از ویژگی های مهم و اثرگذار بر قیمت لوله،  قطر اسمی لوله است. به میزان مقاومت لوله در برابر فشاری که به آن وارد می شود، قطر اسمی لوله می گویند.

با توجه به نکته بر شمرده شده در مورد قطر لوله و ضخامت آن، باید نوع مصرف لوله کاملا مشخص گردد تا بدین ترتیب بتوان لوله مناسب با سازه و یا کارکرد مورد نظر را خریداری نمود.

 

جدول وزن و اشتال لوله؛ رابطه قیمت لوله با وزن آن

خرید لوله های فولادی مستلزم رعایت نکاتی است که باید به آن ها توجه بسیاری نمود. یکی از این عوامل وزن لوله می باشد؛ همانطور که می دانید وزن لوله فولادی بسیار بر قیمت آن ها تاثیرگذار است و رابطه مستقیمی بر قیمت گذاری لوله ها دارد.

به همین منظور بهتر است قبل از خرید لوله، از وزن آن ها اطمینان حاصل نمایید. برای محاسبه وزن لوله ها روش های مختلفی وجود دارد، ساده ترین راه، استفاده از جداول وزنی از پیش تعیین شده می باشد. همچنین با استفاده از فرمول ساده و جدول اشتال می توان وزن لوله را بدست آورد. لازم به ذکر است در صورت دسترسی نداشتن به جداول وزنی، با استفاده از متر و کولیس و اعداد بدست آمده، می توان وزن لوله ها را حساب کرد. توضیحات بیشتر در مورد محصولات فولادی گوناگون را در این صفحه بخوانید.

 

قیمت لوله فلزی

قیمت لوله فلزی و یا لوله آهنی  را می توان به صورت روزانه و یا حتی به صورت لحظه ای رصد نمود، چرا که عوامل زیادی در نوسانات قیمتی لوله دخیل هستند.

شما می توانید قیمت انواع لوله را در سایت آهن ملل مشاهده کنید. کارشناسان آهن ملل به صورت روزانه و پس از استعلام قیمت از کارخانه های تولیدکننده، قیمت نهایی انواع لوله را در سایت درج می کنند.

قیمت لوله
قیمت لوله

قیمت روز لوله

قیمت روز لوله بسته به تحولاتی که در بازار رخ می دهد، دچار نوسان می شود. مهم نیست این تحولات سیاسی است یا اقتصادی، در داخل کشور رخ داده است یا خارج از کشور، همگی می توانند به صورت قابل مشاهده ای بر قیمت روز لوله تاثیر بگذارند.

برای رصد قیمت امروز لوله باید بررسی نمود که آیا در عوامل زیر تغییراتی رخ داده است یا خیر و اما عوامل دخیل بر قیمت امروز لوله:

 • نوسانات بازار آهن آلات
 • نرخ سنگ آهن
 • نرخ دلار
 • قیمت شمش
 • هزینه های حمل و نقل
 • تحولات سیاسی و اقتصادی
 • کارخانه تولیدکننده

 

قیمت آنلاین لوله

شرکت آهن ملل به عنوان یکی از برترین فروشگاه آهن آلات، با فراهم سازی بستری به روز و مطمئن، قیمت آنلاین لوله را در سایت خود به صورت روزانه منتشر می کند. اگر نیاز به خرید انواع لوله دارید و می خواهید به صورت بر خط قیمت لوله را رصد کنید، حتما به سایت آهن ملل مراجعه کنید. شما می توانید در جدوال ارائه شده قیمت لوله شاخه ای هر کارخانه را به آسانی مشاهده کنید.

 

خرید لوله فلزی

شما می توانید برای خرید لوله به صورت حضوری و یا غیر حضوری به شرکت آهن ملل مراجعه نمایید. آهن ملل به عنوان یکی از معتبرترین فروشگاه های آهن آلات، تلاش کرده است با ارائه مشاوره رایگان، خرید لوله فلزی را برای کاربران میسر سازد. در سایت آهن ملل قیمت انواع لوله به صورت کامل و بر اساس کارخانه های تولید کننده شرح داده شده است.

شما می توانید با مراجعه به سایت آهن ملل و یا تماس با شماره ۳۵۰۲۰-۰۳۱ با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول


لوله مانیسمان چین، لوله سپاهان و لوله گالوانیزه قزوین


لوله داربستی، لوله گالوانیزه، لوله سیاه، لوله مبلی، لوله مانیسمان


بله، آهن ملل از تمامی کارخانه ها ارسال بار به سراسر کشور دارد.