قیمت لوله با توجه به انواع لوله موجود، در جداول زیر به صورت اختصاصی قابل مشاهده می باشد. هر جدول برای کارخانه ای مجزا می باشد که قیمت روز لوله تولیدی آن کارخانه را نشان می دهد. کارشناسان آهن ملل، روزانه قیمت انواع لوله را از طریق استعلام از کارخانه های تولیدکننده به روز رسانی کرده و در جدول درج می کنند. لازم به ذکر است برای خرید لوله فلزی مورد نظر خود، ابتدا گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت نهایی محصول قابل مشاهده باشد.

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن ضخامت (mm) طول شاخه (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 14 2 6 کارخانه کیلوگرم chart 35,780 35,963
2 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 16.2 2.2 6 کارخانه کیلوگرم chart 35,321 35,505
3 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 17.2 2.5 6 کارخانه کیلوگرم chart 34,862 35,046
4 لوله 1/2-1 داربستی 48.3 21 3 6 کارخانه کیلوگرم chart 34,862 35,046
قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 10 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلوگرم chart 56,881 56,881
2 لوله 13 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلوگرم chart 56,881 56,881
3 لوله 16 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلوگرم chart 56,881 56,881
4 لوله 18 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلوگرم chart 56,881 56,881
5 لوله 20 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلوگرم chart 56,881 56,881
فولاد قزوین
قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2 گالوانیزه قزوین 21.3 6.9 2 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
2 لوله 3/4 گالوانیزه قزوین 26.7 8.6 2 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
3 لوله 1 گالوانیزه قزوین 33.4 10.7 2 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
4 لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین 42.2 13.4 2 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
5 لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین 48.3 15.2 2 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
6 لوله 2 گالوانیزه قزوین 60.3 18.9 2 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
7 لوله 1/2 گالوانیزه قزوین 21.3 8.2 2.5 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
8 لوله 3/4 گالوانیزه قزوین 26.7 10.3 2.5 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
9 لوله 1 گالوانیزه قزوین 33.4 12.9 2.5 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
10 لوله1/4-1 گالوانیزه قزوین 42.2 16.3 2.5 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
11 لوله 1/2-1گالوانیزه قزوین 48.3 18.5 2.5 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
12 لوله 2 گالوانیزه قزوین 60.3 23.1 2.5 6 کیلوگرم chart 52,294 52,294
فولاد سپاهان
قیمت لوله گازی روکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 169 شاخه chart 42,872 42,872
2 لوله 3/4 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 127 شاخه chart 42,872 42,872
3 لوله 1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 91 شاخه chart 42,872 42,872
4 لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 61 شاخه chart 42,872 42,872
5 لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 61 شاخه chart 42,872 42,872
6 لوله 2 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 37 شاخه chart 42,872 42,872
7 لوله 1/2 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 169 شاخه chart 43,376 43,376
8 لوله 3/4 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 127 شاخه chart 43,376 43,376
9 لوله 1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 91 شاخه chart 43,376 43,376
10 لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 61 شاخه chart 43,376 43,376
11 لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 37 شاخه chart 43,376 43,376
فولاد سپاهان
قیمت لوله گازی توکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 169 کیلوگرم chart 44,376 44,376
2 لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 127 کیلوگرم chart 44,376 44,376
3 لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 91 کیلوگرم chart 44,376 44,376
4 لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 61 کیلوگرم chart 44,376 44,376
5 لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 61 کیلوگرم chart 44,376 44,376
6 لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 37 کیلوگرم chart 44,376 44,376
7 لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 37 کیلوگرم chart 44,376 44,376
8 لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 24 کیلوگرم chart 44,376 44,376
9 لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 10 کیلوگرم chart 44,376 44,376
فولاد سپاهان
قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2 صنعتی در کارخانه 21.3 2 6 کیلوگرم chart 35,807 35,807
2 لوله 3/4 صنعتی در کارخانه 26.7 2 6 کیلوگرم chart 35,807 35,807
3 لوله 1 صنعتی در کارخانه 33.4 2 6 کیلوگرم chart 35,807 35,807
4 لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه 42.2 2 6 کیلوگرم chart 35,807 35,807
5 لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 48.3 2 6 کیلوگرم chart 35,807 35,807
6 لوله 2 صنعتی در کارخانه 60.3 2 6 کیلوگرم chart 35,807 35,807
7 لوله 3 صنعتی در کارخانه 88.9 2 6 کیلوگرم chart 35,807 35,807
8 لوله 4 صنعتی در کارخانه 114.3 2 6 کیلوگرم chart 35,807 35,807
9 لوله 1/2 صنعتی در کارخانه 21.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
10 لوله 3/4 صنعتی در کارخانه 26.7 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
11 لوله 1 صنعتی در کارخانه 33.4 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
12 لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه 42.2 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
13 لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 48.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
14 لوله 2 صنعتی در کارخانه 60.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
15 لوله 3 صنعتی در کارخانه 88.9 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
16 لوله 4 صنعتی در کارخانه 114.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
17 لوله 5 صنعتی در کارخانه 141.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
18 لوله 6 صنعتی در کارخانه 168.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
19 لوله 8 صنعتی در کارخانه 219.1 2.5 تا 6 6 کیلوگرم chart 41,881 41,881
فولاد گستر حداد (فولاد کچو)
قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.35 6 کارخانه اصفهان chart 43,606 43,606
2 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.35 6 کارخانه اصفهان chart 43,606 43,606
3 لوله گاز روکار خانگی 1 2.8 6 کارخانه اصفهان chart 43,606 43,606
4 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 2.8 6 کارخانه اصفهان chart 43,606 43,606
5 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.5 6 کارخانه اصفهان chart 43,147 43,147
6 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.5 6 کارخانه اصفهان chart 43,147 43,147
7 لوله گاز روکار خانگی 1 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 43,147 43,147
8 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 43,147 43,147
9 لوله گاز روکار خانگی 1-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 43,147 43,147
10 لوله گاز روکار خانگی 2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 43,147 43,147
11 لوله گاز روکار خانگی 2-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 43,147 43,147
12 لوله گاز روکار خانگی 3 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 43,147 43,147
13 لوله گاز روکار خانگی 3-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 43,147 43,147
14 لوله گاز روکار خانگی 4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان chart 43,147 43,147
15 لوله گاز توکار API 1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 44,064 44,064
16 لوله گاز توکار API 3/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 44,064 44,064
17 لوله گاز توکار API 1 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 44,064 44,064
18 لوله گاز توکار API 1-1/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 44,064 44,064
19 لوله گاز توکار API 1-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 44,064 44,064
20 لوله گاز توکار API 2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 44,064 44,064
21 لوله گاز توکار API 2-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 44,064 44,064
22 لوله گاز توکار API 3 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 44,064 44,064
23 لوله گاز توکار API 3-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 44,064 44,064
24 لوله گاز توکار API 4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان chart 44,064 44,064
قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 6 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
2 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 7.5 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
3 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 9 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
4 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 7.5 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
5 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 9.2 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
6 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 11.3 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
7 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 9.4 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
8 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 11.8 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
9 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 14 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
10 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 16.5 3.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
11 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 12.3 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
12 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 15.4 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
13 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 18.5 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
14 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 21.6 3.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
15 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 24.8 4 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
16 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 14 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
17 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 17.4 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
18 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 20.9 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
19 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 24.4 3.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
20 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 28.4 4 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
21 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.6 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
22 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 22 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
23 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 26.4 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
24 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 30.8 3.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
25 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 35.5 4 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
26 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 21.3 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
27 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 28 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
28 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 33.6 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
29 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 39.2 3.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
30 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 44.8 4 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
31 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 26 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
32 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 32.7 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
33 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 39.3 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
34 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 45.8 3.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
35 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 52.4 4 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
36 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 29.6 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
37 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 37 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
38 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 44.4 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
39 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 51.8 3.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
40 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 59.2 4 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
41 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 33.6 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
42 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 41 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
43 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 50 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
44 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 58.8 3.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
45 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 67 4 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
46 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 75.6 4.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
47 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 49.2 2 6 کیلوگرم chart 35,321 35,321
48 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 61.8 2.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
49 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 73.3 3 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
50 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 85.3 3.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
51 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 97.2 4 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
52 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 111.3 4.5 6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
قیمت لوله جدار چاه

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله جدار چاه 8 6 12 کیلوگرم chart 38,716 38,716
2 لوله جدار چاه 8 8 12 کیلوگرم chart 38,716 38,716
3 لوله جدار چاه 8 10 12 کیلوگرم chart 38,716 38,716
4 لوله جدار چاه 10 6 12 کیلوگرم chart 38,716 38,716
5 لوله جدار چاه 10 8 12 کیلوگرم chart 38,716 38,716
6 لوله جدار چاه 10 10 12 کیلوگرم chart 38,716 38,716
7 لوله جدار چاه 12 6 12 کیلوگرم chart 38,716 38,716
8 لوله جدار چاه 12 8 12 کیلوگرم chart 38,716 38,716
9 لوله جدار چاه 12 10 12 کیلوگرم chart 38,716 38,716
10 لوله جدار چاه 14 6 12 کیلوگرم chart 0 38,716
11 لوله جدار چاه 14 8 12 کیلوگرم chart 0 38,716
12 لوله جدار چاه 14 10 12 کیلوگرم chart 0 38,716
13 لوله جدار چاه 16 6 12 کیلوگرم chart 0 38,716
14 لوله جدار چاه 16 8 12 کیلوگرم chart 0 38,716
15 لوله جدار چاه 16 10 12 کیلوگرم chart 0 38,716
قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) رده ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله مانیسمان 1/2 21.3 80 3.73 6 شاخه chart 788,991 788,991
2 لوله مانیسمان 3/4 26.7 80 3.91 6 شاخه chart 880,734 880,734
3 لوله مانیسمان 1 33.4 80 4.55 6 شاخه chart 1,669,725 1,669,725
4 لوله مانیسمان 1/4-1 42.2 80 4.85 6 شاخه chart 2,229,358 2,229,358
5 لوله مانیسمان 1/2-1 48.3 80 5.8 6 شاخه chart 2,788,991 2,788,991
6 لوله مانیسمان 2 60.3 80 5.54 6 شاخه chart 3,614,679 3,614,679
7 لوله مانیسمان 1/2-2 73 80 7.01 6 شاخه chart 5,284,404 5,284,404
8 لوله مانیسمان 3 88.9 80 7.62 6 شاخه chart 8,247,706 8,247,706
9 لوله مانیسمان 1/2-3 101.60 80 8.08 6 شاخه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 لوله مانیسمان 4 114.3 80 8.56 6 شاخه chart 11,128,440 11,128,440
11 لوله مانیسمان 5 141.3 80 9.53 6 شاخه chart 12,513,761 12,513,761
12 لوله مانیسمان 6 168.3 80 10.97 6 شاخه chart 18,623,853 18,623,853
13 لوله مانیسمان 8 219.01 80 12.70 6 کیلوگرم chart 62,385 62,385
14 لوله مانیسمان 10 273 80 15.09 6 کیلوگرم chart 62,385 62,385
15 لوله مانیسمان 12 323 80 17.48 6 کیلوگرم chart 62,385 62,385
16 لوله مانیسمان 14 355 80 19.05 6 کیلوگرم chart 62,385 62,385
17 لوله مانیسمان 16 406 80 21.44 6 کیلوگرم chart 62,385 62,385
18 لوله مانیسمان 18 457 80 23.88 6 کیلوگرم chart 62,385 62,385
19 لوله مانیسمان 20 508 80 26.19 6 کیلوگرم chart 62,385 62,385
20 لوله مانیسمان 22 559 80 28.58 6 کیلوگرم chart 62,385 62,385
21 لوله مانیسمان 24 510 80 30.96 6 کیلوگرم chart 62,385 62,385

لوله فولادی

                                                                         
آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول لوله
۲ انواع لوله مبلی، مانیسمان،  داربستی، جدار چاه، صنعتی
۳ واحد کیلوگرم
۴ طول شاخه ۶ متر

 

لوله فولادی ، مقطع فلزی استوانه‌ای شکل است که از فولاد ساخته شده‌ و در ساخت و زیرساخت‌ ها، کاربردهای زیادی دارد. لوله ها پر مصرف ترین محصول ساخته شده توسط صنعت فولاد هستند. لوله های فولادی را می توان از مواد اولیه مختلفی مانند آهن، کربن، منگنز، وانادیوم و غیره ساخت. میزان مصرفی هر کدام از این مواد، ویژگی خاصی به لوله می دهد به طور مثال از لوله های فولادی کربنی می توان برای عملیاتی که با دما و حرارت بالا سر وکار دارند، استفاده کرد.

لوله ها با دو روش مجزا به عنوان لوله درزدار یا بدون درز تولید می شوند. وجود تفاوت در ابعاد، ضخامت و اشکال مختلف لوله، باعث ایجاد تنوع در انواع لوله شده است.

از دهه ۱۸۰۰، گام‌های بزرگی در فناوری ساخت لوله‌ فولادی برداشته شده است، از جمله  میتوان به بهبود روش‌های ساخت و نگهداری اشاره نمود.

کاربرد اصلی لوله فولادی در حمل و نقل مایع یا گاز (حمل نفت، گاز و آب) به خصوص به صورت زیرزمینی است. با این حال، لوله‌ با اندازه‌ ها و طول های مختلف در ساخت و ساز استفاده می ‌شود. یک نمونه معمول تولید لوله برای مصارف خانگی ، لوله فولادی باریکی است که سیستم خنک کننده یخچال به واسطه آن اجرا می شود.

در ساختمان سازی از لوله به منظور تعبیه سیستم گرمایش و لوله کشی استفاده می شود. همچنین از لوله می توان برای ساخت قطعات مختلفی استفاده نمود.

 

   
           

      مقاطع فولادی کدامند و انواع آن چیست؟      

   
   
شکل پدیر فولاد باعث شده است آن را بر اساس نیاز به اشکال مختلفی تهیه و تولید کرد. مقاطع فولادی شامل میلگرد، تیرآهن، لوله، نبشی، پروفیل و … می شود و می توان از هریک از آنها در صنایع مختلفی استفاده نمود.    

تاریخچه استفاده از لوله های فولادی

شاید اولین مصرف کنندگان لوله، کشاورزانی باشند که آب را از نهرها و رودخانه ها به داخل مزارع خود هدایت می کردند. شواهد باستان شناسی نشان می دهد که ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، چینی ها از لوله برای انتقال آب به مکان های مورد نظر استفاده می کردند. در قرن اول پس از میلاد، اولین لوله های سربی در اروپا ساخته شد. اولین روش برای تولید لوله فولادی در اوایل دهه ۱۸۰۰ معرفی و به مرور زمان به شکل های مدرنی که امروزه استفاده می کنیم، تبدیل شد.

 

انواع لوله

انواع لوله در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد اما باید قبل از خرید نوع لوله مورد خود را مشخص کنید. لوله ها از نظر ساختار، سایزبندی، جنس به چندین نوع تقسیم بندی می شوند که هریک از این انواع لوله برای مصارف خاصی تعبیه شده اند.

 انواع لوله را می توان بر اساس نوع ساخت نیز دسته بندی نمود.

 • لوله‌های درزدار: لوله درزدار با شکل دادن ورق های مسطح، به شکل گرد یا دایره ای توسط دستگاه خم کن غلتکی یا صفحه ای ساخته می شود. سپس لوله با استفاده از یک منبع انرژی بالا جوش داده می شود. لوله درزدار را می توان در سایزهای بزرگ و بدون محدودیت سایز تولید کرد. لوله درزدار معمولاً برای حمل و نقل آب، نفت یا گاز در مقادیر زیاد استفاده می شوند.
 • لوله‌های بدون درز: برای تولید لوله فولادی بدون درز، از شمش فولادی به عنوان ماده خام استفاده می کنند، سپس با استفاده از نورد گرم، لوله بدون درز تولید می گردد. در زمانی که نیاز به لوله هایی با قطر بزرگ و با دیواره ضخیم است، معمولاً از این روش برای تولید لوله استفاده می شود.

حال می توان انواع لوله را به شرح زیر بیان کرد:

 • لوله گالوانیزه
 • لوله گازی
 • لوله مبلی
 • لوله مانیسمان
 • لوله داربستی
 • لوله جدار چاه

لوله ها نیز دارای سایزبندی مختلفی می باشند که هر کدام از این سایزندی ها برای کارکرد خاصی استفاده می شود. در کل لوله ها دارای سایزبندی ۱، ۲، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و … می باشند.

هر کدام از لوله های ذکر شده کاربردها و جایگاه های متفاوتی دارند که متناسب با اشکال و متریال مختلف، به منظور استفاده در موقعیت خاصی به کار می روند.

انواع لوله
انواع لوله

کاربرد لوله در ساختمان سازی

لوله فولادی در صنایع مختلف کاربرد دارد، از پالایشگاه ها گرفته تا تاسیسات ساختمانی همه و همه از لوله های فولادی استفاده می کنند. امروزه با افزایش ساختمان سازی، بهره گیری از انواع لوله ها افزایش بسیاری داشته است. هر کدام از لوله ها با توجه به جنس، سایز و ابعاد، شکل و غیره در موارد مختلفی استفاده می شوند.

از آنجایی که لوله های فولادی از ساختار مستحکم و قدرتمندی برخوردارند، برای زیرساخت هایی مانند فاضلاب، انتقال گاز از پالایشگاه ها، انتقال آب در سراسر شهرها و شهرک ها و غیره استفاده می شوند.

لوله گالوانیزه دارای یک روکش روی مذاب می باشد به همین دلیل مقاومت بالایی نسبت به رطوبت دارد. لوله مانیسمان از لوله های بدون درز می باشد که برای انتقال نفت و گاز استفاده می شود.

   
           

     از انواع محصولات فولادی چه می دانید؟      

   
   
محصولات فولادی نقش بسزایی در زندگی همه افراد ایفا می کنند. هریک از محصولات فولادی دارای ساختار و شکل متفاوتی هستند که بسته به نیاز سازه، مورد استفاده قرار می گیرند.    

 

 

قیمت لوله آهنی

قیمت لوله بسته به نوع، ضخامت، سایز  و … دارای رنج مختلفی است. از سویی دیگر بسته به حجم سفارش نیز ممکن است قیمت لوله متغییر شود.  یکی از ویژگی های مهم و اثرگذار بر قیمت لوله،  قطر اسمی لوله است. به میزان مقاومت لوله در برابر فشاری که به آن وارد می شود، قطر اسمی لوله می گویند.

با توجه به نکته بر شمرده شده در مورد قطر لوله و ضخامت آن، باید نوع مصرف لوله کاملا مشخص گردد تا بدین ترتیب بتوان لوله مناسب با سازه و یا کارکرد مورد نظر را خریداری نمود.

 

جدول وزن و اشتال لوله؛ رابطه قیمت لوله با وزن آن

خرید لوله های فولادی مستلزم رعایت نکاتی است که باید به آن ها توجه بسیاری نمود. یکی از این عوامل وزن لوله می باشد؛ همانطور که می دانید وزن لوله فولادی بسیار بر قیمت آن ها تاثیرگذار است و رابطه مستقیمی بر قیمت گذاری لوله ها دارد.

به همین منظور بهتر است قبل از خرید لوله، از وزن آن ها اطمینان حاصل نمایید. برای محاسبه وزن لوله ها روش های مختلفی وجود دارد، ساده ترین راه، استفاده از جداول وزنی از پیش تعیین شده می باشد. همچنین با استفاده از فرمول ساده و جدول اشتال می توان وزن لوله را بدست آورد. لازم به ذکر است در صورت دسترسی نداشتن به جداول وزنی، با استفاده از متر و کولیس و اعداد بدست آمده، می توان وزن لوله ها را حساب کرد. توضیحات بیشتر در مورد محصولات فولادی گوناگون را در این صفحه بخوانید.

 

قیمت لوله فلزی

قیمت لوله فلزی و یا لوله آهنی  را می توان به صورت روزانه و یا حتی به صورت لحظه ای رصد نمود، چرا که عوامل زیادی در نوسانات قیمتی لوله دخیل هستند.

شما می توانید قیمت انواع لوله را در سایت آهن ملل مشاهده کنید. کارشناسان آهن ملل به صورت روزانه و پس از استعلام قیمت از کارخانه های تولیدکننده، قیمت نهایی انواع لوله را در سایت درج می کنند.

قیمت لوله
قیمت لوله

قیمت روز لوله

قیمت روز لوله بسته به تحولاتی که در بازار رخ می دهد، دچار نوسان می شود. مهم نیست این تحولات سیاسی است یا اقتصادی، در داخل کشور رخ داده است یا خارج از کشور، همگی می توانند به صورت قابل مشاهده ای بر قیمت روز لوله تاثیر بگذارند.

برای رصد قیمت امروز لوله باید بررسی نمود که آیا در عوامل زیر تغییراتی رخ داده است یا خیر و اما عوامل دخیل بر قیمت امروز لوله:

 • نوسانات بازار آهن آلات
 • نرخ سنگ آهن
 • نرخ دلار
 • قیمت شمش
 • هزینه های حمل و نقل
 • تحولات سیاسی و اقتصادی
 • کارخانه تولیدکننده

 

قیمت آنلاین لوله

شرکت آهن ملل به عنوان یکی از برترین فروشگاه آهن آلات، با فراهم سازی بستری به روز و مطمئن، قیمت آنلاین لوله را در سایت خود به صورت روزانه منتشر می کند. اگر نیاز به خرید انواع لوله دارید و می خواهید به صورت بر خط قیمت لوله را رصد کنید، حتما به سایت آهن ملل مراجعه کنید. شما می توانید در جدوال ارائه شده قیمت لوله شاخه ای هر کارخانه را به آسانی مشاهده کنید.

 

خرید لوله فلزی

شما می توانید برای خرید لوله به صورت حضوری و یا غیر حضوری به شرکت آهن ملل مراجعه نمایید. آهن ملل به عنوان یکی از معتبرترین فروشگاه های آهن آلات، تلاش کرده است با ارائه مشاوره رایگان، خرید لوله فلزی را برای کاربران میسر سازد. در سایت آهن ملل قیمت انواع لوله به صورت کامل و بر اساس کارخانه های تولید کننده شرح داده شده است.

شما می توانید با مراجعه به سایت آهن ملل و یا تماس با شماره ۳۵۰۲۰-۰۳۱ با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول


لوله مانیسمان چین، لوله سپاهان و لوله گالوانیزه قزوین


لوله داربستی، لوله گالوانیزه، لوله سیاه، لوله مبلی، لوله مانیسمان


بله، آهن ملل از تمامی کارخانه ها ارسال بار به سراسر کشور دارد.