قیمت قوطی ستونی

قیمت قوطی ستونی کالوپ

قیمت امروز قوطی ستونی به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ از 2 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت روز انواع قوطی ستونی بر اساس ضخامت های موجود پس از استعلام از کارخانه های تولید کننده، به صورت آنلاین در جدول زیر به روز رسانی و درج می گردد. از این رو با استناد بر وزن قوطی ستونی، می بایست قیمت قوطی ستونی را برای بار سفارش شده به دست آورد.

قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۴۴:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 100 * 100 (ستونی)
3.5
12
65
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
2
قوطی 100 * 100 (ستونی)
4
12
75
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
3
قوطی 100 * 100 (ستونی)
5
12
94
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
4
قوطی 120 * 120 (ستونی)
2.5
12
112
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
5
قوطی 120 * 120 (ستونی)
3
12
135
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
6
قوطی 120 * 120 (ستونی)
3.5
12
158
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
7
قوطی 120 * 120 (ستونی)
4
12
181
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
8
قوطی 135 * 135 (ستونی)
2.5
12
122
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
9
قوطی 135 * 135 (ستونی)
3
12
145
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
10
قوطی 135 * 135 (ستونی)
3.5
12
171.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
11
قوطی 135 * 135 (ستونی)
3.8
12
186
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
12
قوطی 135 * 135 (ستونی)
4
12
196
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
13
قوطی 135 * 135 (ستونی)
5
12
244
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
14
قوطی 140 * 140 (ستونی)
5
12
262
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
15
قوطی 140 * 140 (ستونی)
6
12
314.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
16
قوطی 140 * 140 (ستونی)
8
12
419.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
17
قوطی 140 * 140 (ستونی)
10
12
524
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
18
قوطی 160 * 160 (ستونی)
5
12
300
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
19
قوطی 160 * 160 (ستونی)
6
12
360
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
20
قوطی 160 * 160 (ستونی)
8
12
480
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
21
قوطی 160 * 160 (ستونی)
10
12
600
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
22
قوطی 180 * 180 (ستونی)
5
12
337
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
23
قوطی 180 * 180 (ستونی)
6
12
404
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
24
قوطی 180 * 180 (ستونی)
8
12
540
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
25
قوطی 180 * 180 (ستونی)
10
12
674
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
26
قوطی 200 * 200 (ستونی)
5
12
374.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
27
قوطی 200 * 200 (ستونی)
6
12
450
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
28
قوطی 200 * 200 (ستونی)
8
12
600
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
29
قوطی 200 * 200 (ستونی)
10
12
749
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
30
قوطی 250 * 250 (ستونی)
5
12
468
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
31
قوطی 250 * 250 (ستونی)
6
12
561.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
32
قوطی 250 * 250 (ستونی)
8
12
749
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
33
قوطی 250 * 250 (ستونی)
10
12
936
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
34
قوطی 300 * 300 (ستونی)
5
12
562
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
35
قوطی 300 * 300 (ستونی)
6
12
674
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
36
قوطی 300 * 300 (ستونی)
8
12
899
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
37
قوطی 300 * 300 (ستونی)
10
12
523
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
38
قوطی 160 * 200 (ستونی)
5
12
337
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
39
قوطی 160 * 200 (ستونی)
6
12
404
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
40
قوطی 160 * 200 (ستونی)
8
12
540
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
41
قوطی 160 * 200 (ستونی)
10
12
674
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
42
قوطی 160 * 250 (ستونی)
5
12
384
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
43
قوطی 160 * 250 (ستونی)
6
12
360.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
44
قوطی 160 * 250 (ستونی)
8
12
614
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
45
قوطی 160 * 250 (ستونی)
10
12
767.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
46
قوطی 180 * 250 (ستونی)
5
12
402.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
47
قوطی 180 * 250 (ستونی)
6
12
483
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
48
قوطی 180 * 250 (ستونی)
8
12
644
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
49
قوطی 180 * 250 (ستونی)
10
12
805
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
50
قوطی 200 * 250 (ستونی)
5
12
421
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
51
قوطی 200 * 250 (ستونی)
6
12
505.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
52
قوطی 200 * 250 (ستونی)
8
12
674
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
53
قوطی 200 * 250 (ستونی)
10
12
842.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
54
قوطی 160 * 300 (ستونی)
5
12
430.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
55
قوطی 160 * 300 (ستونی)
6
12
516.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
56
قوطی 160 * 300 (ستونی)
8
12
689
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
57
قوطی 160 * 300 (ستونی)
10
12
861
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
58
قوطی 200 * 300 (ستونی)
5
12
468
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
59
قوطی 200 * 300 (ستونی)
6
12
561.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
60
قوطی 200 * 300 (ستونی)
8
12
749
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
61
قوطی 200 * 300 (ستونی)
10
12
936
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
62
قوطی 200 * 400 (ستونی)
5
12
561.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
63
قوطی 200 * 400 (ستونی)
6
12
674
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
64
قوطی 200 * 400 (ستونی)
8
12
898.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
65
قوطی 200 * 400 (ستونی)
10
12
1.124
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
کالوپ

قیمت قوطی ستونی کالوپ

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۴۷:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن هر شاخه 6 متری
وزن هر شاخه 12 متری
واحد
نوع ورق
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
3
6 و 12
78
156
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۴
ثابت
43,700
2
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
3.5
6 و 12
96
192
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
4
6 و 12
108
216
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
4
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
6
6 و 12
156
312
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
5
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
8
6 و 12
192
384
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
6
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
10
6 و 12
234
468
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
7
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
6
6 و 12
198
396
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
8
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
8
6 و 12
258
516
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
9
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
10
6 و 12
324
648
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
10
قوطی ستونی200*200 کالوپ
4
6 و 12
150
300
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
11
قوطی ستونی200*200 کالوپ
6
6 و 12
222
444
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
12
قوطی ستونی200*200 کالوپ
8
6 و 12
294
588
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
13
قوطی ستونی200*200 کالوپ
10
6 و 12
360
720
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
14
قوطی ستونی 100*180 کالوپ
6
6 و 12
156
312
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
15
قوطی ستونی 100*180 کالوپ
8
6 و 12
192
384
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
16
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
6
6 و 12
222
444
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
17
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
8
6 و 12
282
564
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
18
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
10
6 و 12
354
708
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
19
قوطی ستونی 220*220 کالوپ
6
6 و 12
240
480
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
20
قوطی ستونی 220*220 کالوپ
8
6 و 12
318
636
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
21
قوطی ستونی 180*260 کالوپ
6
6 و 12
240
480
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
22
قوطی ستونی 180*260 کالوپ
8
6 و 12
318
636
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
23
قوطی ستونی 300*300 کالوپ
6
6 و 12
312
624
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
24
قوطی ستونی 300*300 کالوپ
8
6 و 12
420
840
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
25
قوطی ستونی 300*300 کالوپ
10
6 و 12
522
1044
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100