قیمت امروز قوطی ستونی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت روز انواع قوطی ستونی بر اساس ضخامت های موجود پس از استعلام از کارخانه هیا تولید کنندهف به صورت آنلاین در جدول زیر به روز رسانی و درج می گردد. از این رو با استناد بر وزن قوطی ستونی، می بایست قیمت قوطی ستونی را برای بار سفارش شده به دست آورد.

نکات کوچک اما طلایی خرید قوطی ستونی

قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۳:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 100 * 100 (ستونی) 3.5 12 65 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
2 قوطی 100 * 100 (ستونی) 4 12 75 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
3 قوطی 100 * 100 (ستونی) 5 12 94 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
4 قوطی 120 * 120 (ستونی) 2.5 12 112 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
5 قوطی 120 * 120 (ستونی) 3 12 135 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
6 قوطی 120 * 120 (ستونی) 3.5 12 158 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
7 قوطی 120 * 120 (ستونی) 4 12 181 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
8 قوطی 135 * 135 (ستونی) 2.5 12 122 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
9 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3 12 145 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
10 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3.5 12 171.5 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
11 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3.8 12 186 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
12 قوطی 135 * 135 (ستونی) 4 12 196 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
13 قوطی 135 * 135 (ستونی) 5 12 244 کیلوگرم امروز ثابت 31,560
14 قوطی 140 * 140 (ستونی) 5 12 262 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
15 قوطی 140 * 140 (ستونی) 6 12 314.5 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
16 قوطی 140 * 140 (ستونی) 8 12 419.5 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
17 قوطی 140 * 140 (ستونی) 10 12 524 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
18 قوطی 160 * 160 (ستونی) 5 12 300 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
19 قوطی 160 * 160 (ستونی) 6 12 360 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
20 قوطی 160 * 160 (ستونی) 8 12 480 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
21 قوطی 160 * 160 (ستونی) 10 12 600 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
22 قوطی 180 * 180 (ستونی) 5 12 337 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
23 قوطی 180 * 180 (ستونی) 6 12 404 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
24 قوطی 180 * 180 (ستونی) 8 12 540 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
25 قوطی 180 * 180 (ستونی) 10 12 674 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
26 قوطی 200 * 200 (ستونی) 5 12 374.5 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
27 قوطی 200 * 200 (ستونی) 6 12 450 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
28 قوطی 200 * 200 (ستونی) 8 12 600 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
29 قوطی 200 * 200 (ستونی) 10 12 749 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
30 قوطی 250 * 250 (ستونی) 5 12 468 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
31 قوطی 250 * 250 (ستونی) 6 12 561.5 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
32 قوطی 250 * 250 (ستونی) 8 12 749 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
33 قوطی 250 * 250 (ستونی) 10 12 936 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
34 قوطی 300 * 300 (ستونی) 5 12 562 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
35 قوطی 300 * 300 (ستونی) 6 12 674 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
36 قوطی 300 * 300 (ستونی) 8 12 899 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
37 قوطی 300 * 300 (ستونی) 10 12 523 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
38 قوطی 160 * 200 (ستونی) 5 12 337 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
39 قوطی 160 * 200 (ستونی) 6 12 404 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
40 قوطی 160 * 200 (ستونی) 8 12 540 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
41 قوطی 160 * 200 (ستونی) 10 12 674 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
42 قوطی 160 * 250 (ستونی) 5 12 384 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
43 قوطی 160 * 250 (ستونی) 6 12 360.5 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
44 قوطی 160 * 250 (ستونی) 8 12 614 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
45 قوطی 160 * 250 (ستونی) 10 12 767.5 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
46 قوطی 180 * 250 (ستونی) 5 12 402.5 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
47 قوطی 180 * 250 (ستونی) 6 12 483 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
48 قوطی 180 * 250 (ستونی) 8 12 644 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
49 قوطی 180 * 250 (ستونی) 10 12 805 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
50 قوطی 200 * 250 (ستونی) 5 12 421 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
51 قوطی 200 * 250 (ستونی) 6 12 505.5 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
52 قوطی 200 * 250 (ستونی) 8 12 674 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
53 قوطی 200 * 250 (ستونی) 10 12 842.5 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
54 قوطی 160 * 300 (ستونی) 5 12 430.5 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
55 قوطی 160 * 300 (ستونی) 6 12 516.5 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
56 قوطی 160 * 300 (ستونی) 8 12 689 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
57 قوطی 160 * 300 (ستونی) 10 12 861 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
58 قوطی 200 * 300 (ستونی) 5 12 468 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
59 قوطی 200 * 300 (ستونی) 6 12 561.5 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
60 قوطی 200 * 300 (ستونی) 8 12 749 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
61 قوطی 200 * 300 (ستونی) 10 12 936 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
62 قوطی 200 * 400 (ستونی) 5 12 561.5 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
63 قوطی 200 * 400 (ستونی) 6 12 674 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
64 قوطی 200 * 400 (ستونی) 8 12 898.5 کیلوگرم امروز ثابت 37,890
65 قوطی 200 * 400 (ستونی) 10 12 1.124 کیلوگرم امروز ثابت 37,890