قیمت قوطی ستونی

قیمت قوطی ستونی کالوپ

قیمت امروز قوطی ستونی به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ از 2 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت روز انواع قوطی ستونی بر اساس ضخامت های موجود پس از استعلام از کارخانه های تولید کننده، به صورت آنلاین در جدول زیر به روز رسانی و درج می گردد. از این رو با استناد بر وزن قوطی ستونی، می بایست قیمت قوطی ستونی را برای بار سفارش شده به دست آورد.

نکات کوچک اما طلایی خرید قوطی ستونی

قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۴۹:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 100 * 100 (ستونی)
3.5
12
65
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
2
قوطی 100 * 100 (ستونی)
4
12
75
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
3
قوطی 100 * 100 (ستونی)
5
12
94
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
4
قوطی 120 * 120 (ستونی)
2.5
12
112
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
5
قوطی 120 * 120 (ستونی)
3
12
135
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
6
قوطی 120 * 120 (ستونی)
3.5
12
158
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
7
قوطی 120 * 120 (ستونی)
4
12
181
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
8
قوطی 135 * 135 (ستونی)
2.5
12
122
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
9
قوطی 135 * 135 (ستونی)
3
12
145
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
10
قوطی 135 * 135 (ستونی)
3.5
12
171.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
11
قوطی 135 * 135 (ستونی)
3.8
12
186
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
12
قوطی 135 * 135 (ستونی)
4
12
196
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
13
قوطی 135 * 135 (ستونی)
5
12
244
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,455
14
قوطی 140 * 140 (ستونی)
5
12
262
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
15
قوطی 140 * 140 (ستونی)
6
12
314.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
16
قوطی 140 * 140 (ستونی)
8
12
419.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
17
قوطی 140 * 140 (ستونی)
10
12
524
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
18
قوطی 160 * 160 (ستونی)
5
12
300
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
19
قوطی 160 * 160 (ستونی)
6
12
360
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
20
قوطی 160 * 160 (ستونی)
8
12
480
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
21
قوطی 160 * 160 (ستونی)
10
12
600
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
22
قوطی 180 * 180 (ستونی)
5
12
337
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
23
قوطی 180 * 180 (ستونی)
6
12
404
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
24
قوطی 180 * 180 (ستونی)
8
12
540
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
25
قوطی 180 * 180 (ستونی)
10
12
674
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
26
قوطی 200 * 200 (ستونی)
5
12
374.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
27
قوطی 200 * 200 (ستونی)
6
12
450
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
28
قوطی 200 * 200 (ستونی)
8
12
600
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
29
قوطی 200 * 200 (ستونی)
10
12
749
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
30
قوطی 250 * 250 (ستونی)
5
12
468
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
31
قوطی 250 * 250 (ستونی)
6
12
561.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
32
قوطی 250 * 250 (ستونی)
8
12
749
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
33
قوطی 250 * 250 (ستونی)
10
12
936
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
34
قوطی 300 * 300 (ستونی)
5
12
562
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
35
قوطی 300 * 300 (ستونی)
6
12
674
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
36
قوطی 300 * 300 (ستونی)
8
12
899
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
37
قوطی 300 * 300 (ستونی)
10
12
523
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
38
قوطی 160 * 200 (ستونی)
5
12
337
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
39
قوطی 160 * 200 (ستونی)
6
12
404
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
40
قوطی 160 * 200 (ستونی)
8
12
540
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
41
قوطی 160 * 200 (ستونی)
10
12
674
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
42
قوطی 160 * 250 (ستونی)
5
12
384
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
43
قوطی 160 * 250 (ستونی)
6
12
360.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
44
قوطی 160 * 250 (ستونی)
8
12
614
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
45
قوطی 160 * 250 (ستونی)
10
12
767.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
46
قوطی 180 * 250 (ستونی)
5
12
402.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
47
قوطی 180 * 250 (ستونی)
6
12
483
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
48
قوطی 180 * 250 (ستونی)
8
12
644
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
49
قوطی 180 * 250 (ستونی)
10
12
805
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
50
قوطی 200 * 250 (ستونی)
5
12
421
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
51
قوطی 200 * 250 (ستونی)
6
12
505.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
52
قوطی 200 * 250 (ستونی)
8
12
674
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
53
قوطی 200 * 250 (ستونی)
10
12
842.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
54
قوطی 160 * 300 (ستونی)
5
12
430.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
55
قوطی 160 * 300 (ستونی)
6
12
516.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
56
قوطی 160 * 300 (ستونی)
8
12
689
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
57
قوطی 160 * 300 (ستونی)
10
12
861
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
58
قوطی 200 * 300 (ستونی)
5
12
468
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
59
قوطی 200 * 300 (ستونی)
6
12
561.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
60
قوطی 200 * 300 (ستونی)
8
12
749
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
61
قوطی 200 * 300 (ستونی)
10
12
936
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
62
قوطی 200 * 400 (ستونی)
5
12
561.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
63
قوطی 200 * 400 (ستونی)
6
12
674
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,591
64
قوطی 200 * 400 (ستونی)
8
12
898.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
65
قوطی 200 * 400 (ستونی)
10
12
1.124
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
کالوپ

قیمت قوطی ستونی کالوپ

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن هر شاخه 6 متری
وزن هر شاخه 12 متری
واحد
نوع ورق
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
3
6 و 12
78
156
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
43,700
2
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
3.5
6 و 12
96
192
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
4
6 و 12
108
216
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
43,700
4
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
6
6 و 12
156
312
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۱/۲۰
ثابت
43,700
5
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
8
6 و 12
192
384
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
44,100
6
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
10
6 و 12
234
468
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
44,100
7
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
6
6 و 12
198
396
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
43,700
8
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
8
6 و 12
258
516
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۱/۲۰
ثابت
44,100
9
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
10
6 و 12
324
648
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
44,100
10
قوطی ستونی200*200 کالوپ
4
6 و 12
150
300
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
43,700
11
قوطی ستونی200*200 کالوپ
6
6 و 12
222
444
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
43,700
12
قوطی ستونی200*200 کالوپ
8
6 و 12
294
588
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
44,100
13
قوطی ستونی200*200 کالوپ
10
6 و 12
360
720
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
44,100
14
قوطی ستونی 100*180 کالوپ
6
6 و 12
156
312
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
43,700
15
قوطی ستونی 100*180 کالوپ
8
6 و 12
192
384
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
44,100
16
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
6
6 و 12
222
444
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
43,700
17
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
8
6 و 12
282
564
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
44,100
18
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
10
6 و 12
354
708
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
44,100
19
قوطی ستونی 220*220 کالوپ
6
6 و 12
240
480
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
43,700
20
قوطی ستونی 220*220 کالوپ
8
6 و 12
318
636
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
44,100
21
قوطی ستونی 180*260 کالوپ
6
6 و 12
240
480
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
43,700
22
قوطی ستونی 180*260 کالوپ
8
6 و 12
318
636
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
44,100