قیمت امروز قوطی صنعتی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ از 4 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت قوطی صنعتی با توجه به نوع و کارخانه تولیدکننده، از نوسان قیمتی متعددی برخوردار است. کارشناسان قوطی و پروفیل، قیمت روز قوطی صنعتی را پس از استعلام از کارخانه ها، در جداول زیر درج می کنند. همانطور که مشاهده می کنید هر جدول برای محصول خاص می باشد که قیمت آن به صورت روزانه آپدیت می شود. برای خرید قوطی صنعتی پیشنهاد می شود حتما با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۲۰:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه 2 6 7.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,037
2 قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه 2 6 9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
3 قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه 2 6 11 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
4 قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
5 قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه 2 6 18.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
6 قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه 2 6 22.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
7 قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه 2 6 26 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
8 قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه 2 6 30 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
9 قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه 2 6 33 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
10 قوطی 100* 100 فولاد مبارکه 2 6 37.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
11 قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه 2 6 5.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,037
12 قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه 2 6 6.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
13 قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه 2 6 7.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
14 قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه 2 6 9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
15 قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه 2 6 11 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
16 قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه 2 6 13 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
17 قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
18 قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
19 قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه 2 6 16.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
20 قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه 2 6 18.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
21 قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه 2 6 22.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
22 قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه 2 6 26 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۲۰:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,578
2 قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
3 قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
4 قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
5 قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
6 قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
7 قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
8 قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
9 قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
10 قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
11 قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
12 قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
13 قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
14 قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
15 قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
16 قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
17 قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
18 قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486
19 قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,486

قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۲۰:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 2.5 6 9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,661
2 قوطی 25 * 25 2.5 6 11.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
3 قوطی 30 * 30 2.5 6 13 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
4 قوطی 40 * 40 2.5 6 18 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
5 قوطی 50 * 50 2.5 6 23 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
6 قوطی 60 * 60 2.5 6 28 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
7 قوطی 70 * 70 2.5 6 32 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
8 قوطی 80 * 80 2.5 6 37 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
9 قوطی 90 * 90 2.5 6 42 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
10 قوطی 10 * 20 2.5 6 7 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,661
11 قوطی 10 * 25 2.5 6 8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
12 قوطی 10 * 30 2.5 6 9.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
13 قوطی 20 * 30 2.5 6 11.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
14 قوطی 20 * 40 2.5 6 13 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
15 قوطی 30 * 40 2.5 6 16 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
16 قوطی 30 * 50 2.5 6 18 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
17 قوطی 20 * 60 2.5 6 18 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
18 قوطی 30 * 60 2.5 6 21 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
19 قوطی 40 * 60 2.5 6 23 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
20 قوطی 40 * 80 2.5 6 28 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
21 قوطی 40 * 40 3 6 22 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
22 قوطی 50 * 50 3 6 28 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
23 قوطی 60 * 60 3 6 33.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
24 قوطی 70 * 70 3 6 39 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
25 قوطی 80 * 80 3 6 45 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
26 قوطی 90 * 90 3 6 50 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
27 قوطی 30 * 40 3 6 19.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
28 قوطی 30 * 60 3 6 25 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
29 قوطی 40 * 60 3 6 28 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
30 قوطی 40 * 80 3 6 33.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,569
صدرا پروفیل کاوه

قیمت قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۳۷:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی صدرا با ورق مبارکه 2 6 کیلوگرم تبریز امروز ثابت 33,670
2 قوطی صدرا با ورق گیلان 2 6 کیلوگرم تبریز امروز ثابت 33,394