دسترسی سریع

قیمت ورق گالوانیزه هر روز به صورت آنلاین و در بازه زمانی مشخصی در جدول های زیر به روز رسانی می شود. کارشناسان ورق آهن ملل با استعلام قیمت از کارخانه تولیدکننده، قیمت روز ورق گالوانیزه را در جدول درج می کنند. هر جدول به صورت اختصاصی برای کارخانه ای مجزا می باشد. همچنین با فعال نمود گزینه «ارزش افزوده» قیمت آنلاین ورق گالوانیزه به صورت نهایی قابل ارائه می باشد. به یاد داشته باشید این قیمت، این همان قیمت نهایی برای خرید ورق گالوانیزه است.

امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۳:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.3 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم 46,789 46,789
3 ورق 0.4 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 46,789 46,789
4 ورق 0.45 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.45 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.5 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم 46,606 46,606
7 ورق 0.5 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 46,514 46,514
8 ورق 0.55 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 0.55 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 0.6 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم 46,422 46,422
11 ورق 0.6 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 45,229 45,229
12 ورق 0.7 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
13 ورق 0.7 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
14 ورق 0.8 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
15 ورق 0.8 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
16 ورق 0.9 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
17 ورق 0.9 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
18 ورق 1 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
19 ورق 1 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
20 ورق 1.25 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
21 ورق 1.25 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
22 ورق 1.5 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم 42,385 41,927
تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۴:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم 47,248 47,248
2 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 47,248 47,248
3 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم 46,514 45,780
4 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 46,514 45,780
5 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم 44,495 44,862
6 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 44,495 44,862
7 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم 42,110 42,110
8 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 42,110 42,110
9 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
10 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
11 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
12 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
13 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
14 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
15 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
16 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
17 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم 45,413 45,413
18 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 45,413 45,413
19 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم 46,147 46,055
20 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 46,147 46,055
خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۵:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم 47,248 47,248
2 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 47,248 47,248
3 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم 46,514 45,780
4 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 46,514 45,780
5 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم 44,495 44,771
6 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 44,495 44,771
7 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم 42,110 42,110
8 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 42,110 42,110
9 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
10 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
11 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
12 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
13 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
14 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
15 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
16 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 41,651 41,651
17 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم 45,413 45,413
18 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 45,413 45,413
19 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم 46,147 46,055
20 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 46,147 46,055
هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۵۹:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.5 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم 46,422 46,422
2 ورق 0.5 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 46,422 46,422
3 ورق 0.6 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم 45,505 45,505
4 ورق 0.6 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 45,505 45,505
5 ورق 0.7 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم 44,037 44,037
6 ورق 0.7 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 44,037 44,037
7 ورق 0.8 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم 43,303 43,303
8 ورق 0.8 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 43,303 43,303
9 ورق 0.9 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم 43,303 43,303
10 ورق 0.9 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 43,303 43,303
11 ورق 1 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم 43,945 43,945
12 ورق 1 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 43,945 43,945
13 ورق 1.25 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم 43,578 43,578
14 ورق 1.25 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 43,578 43,578
15 ورق 1.5 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم 45,505 45,505
16 ورق 1.5 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 45,229 45,229
17 ورق 2 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم 46,330 46,330
18 ورق 2 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 46,330 46,330
 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.4 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.45 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 0.45 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.5 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم 48,899 48,899
6 ورق 0.5 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 47,523 47,523
7 ورق 0.6 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم 45,229 45,229
8 ورق 0.6 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 47,156 47,156
9 ورق 0.7 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم 45,780 45,780
10 ورق 0.7 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 44,862 44,862
11 ورق 0.8 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم 43,945 43,945
12 ورق 0.8 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 43,486 43,486
13 ورق 0.9 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم 43,945 43,945
14 ورق 0.9 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 43,486 43,486
15 ورق 1 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم 43,945 43,945
16 ورق 1 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم 43,486 43,486

ورق گالوانیزه

آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول ورق گالوانیزه
۲ ضخامت 0.3 میل تا 2 میل
۳ حالت ظاهری رول
۴ واحد کیلوگرم
۵ کارخانه تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان، تاراز چهارمحال، خودرو شهرکرد، هفت الماس

 

ورق گالوانیزه، ورقی است که طی یک فرآیند تولیدی بر روی فولاد یا آهن یک پوشش روی اعمال می شود تا از زنگ زدگی ورق محافظت کند. با گالوانیزه کردن ورق فولادی، حتی اگر رویه ورق دچار خراش شود، فلز روی از ایجاد خوردگی در فولاد جلوگیری می‌کند. روی با عمل به عنوان مانعی در برابر عناصر خورنده از فلز پایه محافظت می کند.

 چندین فرآیند گالوانیزه در دسترس است، اما متداول ترین روش ارائه شده و مورد استفاده، گالوانیزه گرم و سرد است (نورد سرد و نورد گرم). ورق فولادی که به صورت گرم گالوانیزه شده، از خواص بهتری نسبت به روش سرد برخوردار است.

ورق گالوانیزه به دلیل دوام زیاد، استحکام و شکل پذیری بالا و همچنین مقاوت بالا در برابر خوردگی، یکی از محبوب ترین اقلام ورق است. تطبیق پذیری ورق گالوانیزه باعث شده این ورق برای انواع پروژه ها و صنایع از جمله کشاورزی، خودروسازی، ساختمانی و غیره قابل استفاده باشد. از جمله کاربردهای ورق گالوانیزه عبارتند از:

 • ساخت قطعات لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه
 • ساخت تابلو و پانل های برق، سینی کابل
 • ساخت مجرای هوا و دودکش و …
 • ساخت مخازن
 • صنعت خودرو سازی (ساخت بدنه و قطعات داخلی)
 • صنعت کامپیوتر و الکترونیک
 • ساخت بدنه و سقف سوله وسالن ها

 

   
           

     از ورق فولادی چه می دانید؟      

   
   
ورق فولادی از جمله محصولات پرکاربردی در صنایع مختلف است. شما می توانید بر اساس ویژگی های ورق، در کارکردهای مختلفی از آن بهره ببرید. پیش خرید ورق نیاز است حتما قیمت آن را بررسی نماید تا خریدی مطمئن و به صرفه داشته باشید.     

 

 

انواع ورق گالوانیزه

در بازار انواع ورق گالوانیزه وجود دارد چرا که در برخی کاربردها همچون صنایع خودروسازی، نیاز به متریالی با مرغوبیت و مقاومت بالا است. به همین سبب ورق‌های گالوانیزه که برای مصارف این‌چنینی ساخته می‌شوند، معمولا از قیمت بیشتری برخوردارند. ورق گالوانیزه به دو صورت شیت و رول تولید می گردد. در قالب رول دارای ۲ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلیمتری می باشد. انواع ورق گالوانیزه در ضخامت ۰.۳ الی ۵ میلیمیتر تولید می گردند ولی در این ایران تا ضخامت ۲ میلیمتر مرسوم است.

ورق گالوانیزه بر اساس فرمینگ به چند مدل تفکیک می گردد که عبارتند از:

 • ورق کرکره
 • ورق ذوزنقه
 • ورق شادولاین
 • ورق طرح سفال
 • ورق عرشه فولادی
 • ورق گاردریل
 • ورق رنگی

 

مزایای ورق گالوانیزه

اصلی‌ ترین مزیت استفاده از ورق‌های گالوانیزه، دوام بالا و افزایش طول عمر لوازم ساخته‌شده با این نوع متریال است. پوشش روی، سبب افزایش مقاومت در برابر ساییدگی، خوردگی و آسیب‌های مکانیکی ناشی از شرایط محیطی، برخوردها و کار با این ورق می‌شود.

یکی دیگر از مزیت‌های استفاده از این محصول، هزینه نه چندان زیاد در مقابل خواص فوق‌العاده آن است. روش‌های مختلفی برای جلوگیری از خوردگی صفحات فلزی وجود دارد و گالوانیزه کردن را می‌توان یکی از راه‌های کم‌هزینه برای این کار برشمرد. همچنین باید خاطر نشان کرد که کنترل و بررسی ایمنی در این ورق‌ها آسان بوده و به صورت چشمی قابل انجام است. از سوی دیگر هزینه نگهداری ورق گالوانیزه بسیار کمتر از دیگر محصولات فولادی است.

 ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه

 

تشخیص ورق گالوانیزه تقلبی از اصل

ورق‌های گالوانیزه به واسطه فرایند تولید و گالوانیزاسیون که روی آن انجام می‌شود، قیمت بیشتری نسبت به ورق‌های فولادی معمولی دارند و این موضوع سبب سودجویی برخی افراد شده است. سودجویان سعی دارند ورق‌های فولادی و آهنی معمولی را به جای ورق‌های گالوانیزه به مشتریان عرضه کنند و اگر شما از نحوه تشخیص ورق گالوانیزه اصل از ورق تقلبی مطلع نباشید، متضرر سرمایه هنگفتی خواهید شد.

این محصول به لحاظ الگوی اسپنگل، در سه نوع بدون گل، با گل ریز و گل درشت عرضه می‌شود. برای تشخیص ورق‌های گالوانیزه اصل باید توجه کنید که سطح این محصول علیرغم ورق آهنی کدر نیست و ظاهری براق و صیقلی دارد. همچنین باید بدانید که ضخامت پوشش فلز روی در این ورق، بین ۰.۶ تا ۶ میلی‌متر متغیر است. از دیگر معیارهای تشخیص اصالت ورق‌های گالوانیزه، می‌توان به لیز بودن سطح آن اشاره نمود.

 

نحوه تولید ورق گالوانیزه

تولید ورق گالوانیزه به سه روش انجام می گیرد:

 1. روش غوطه‌وری گرم
 2. روش الکتروگالوانیزاسیون
 3. روش گالوانیزاسیون فابریک

در کشور ما بیشتر از روش غوطه‌وری گرم برای تولید ورق‌های گالوانیزه استفاده می‌شود. در روش غوطه‌وری گرم پس از انجام مراحل شست‌وشو، ورق‌های فلزی وارد کوره مذاب می‌شوند تا لایه نازکی از روی، سطح آن‌ها را بپوشاند. در این روش باید ضخامت به طور پیوسته کنترل شود و از دستگاه جت هوا بدین منظور استفاده می‌گردد. در پایان کار ورق‌ها باید خنک شوند که این کار در دو مرحله با دمش هوا و عبور از تانک آب قابل انجام است.

 

قیمت ورق گالوانیزه به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت ورق گالوانیزه به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از:

 • ضخامت ورق گالوانیزه
 • نوع ورق گالوانیزه
 • نوسانات ارزی
 • کارخانه تولیدکننده و کیفیت برند
 • تحولات اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج از کشور
 • قیمت مواد اولیه
 • قیمت نفت
 • هزینه های حمل و نقل

در زمانی که بنا به دلایل اقتصادی، صادرات ورق‌های گالوانیزه رونق گیرد، در بازارهای داخلی تقاضا از عرضه پیشی گرفته و به دنبال افزایش قیمت دلار، هزینه مواد اولیه نیز بیشتر می‌شود. چنین سناریوهایی به طرز قابل ملاحظه‌ای، قیمت ورق گالوانیزه را افزایش خواهند داد.

همچنین در برخی از کاربردها مانند صنایع خودروسازی، نیاز به ورق گالوانیزه با کیفیت بهتری است به خاطر در این مورد نوع ورق گالوانیزه مهم می شود و در نتیجه ان عامل می تواند بر قیمت آن اثرگذار باشد.

 

قیمت روز ورق گالوانیزه

در بررسی قیمت ورق گالوانیزه، یکی از مهم ترین نکات نوسانات لحظه ای است که می تواند بر قیمت روز ورق گالوانیزه اث بگذارد. از این رو بسیار مهم است که پیش از خرید ورق گالوانیزه، حتما قیمت روز ورق گالوانیزه را رصد نمایید تا بدون هیچ گونه ضرر و زیانی، خریدی مطمئن داشته باشید. آهن ملل با بررسی نوسانات بازار و استعلام قیمت ورق گالوانیزه از کارخانه های تولیدکننده، توانسته قیمت امروز ورق گالوانیزه به را در اختیاز کاربران این بازار پر هیاهو قرار دهد. شما می توانید به سایت آهن ملل مراجعه نموده و پس از دریافت مشاوره از کارشناسان آهن ملل، خریدی به صرفه داشته باشید.

قیمت ورق گالوانیزه
قیمت ورق گالوانیزه

قیمت آنلاین ورق گالوانیزه

برای بررسی قیمت آنلاین ورق گالوانیزه به سایت آهن ملل مراجعه کنید و قیمت تمام کارخانه های تولیدکننده را بررسی نمایید. آهن ملل قیمت آنلاین ورق گالوانیزه کارخانه های زیر را در جدول محصول ورق گالوانیزه آورده است:

 • کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
 • کارخانه تاراز چهارمحال
 • کارخانه خودرو شهرکرد
 • کارخانه هفت الماس

 

قیمت ورق گالوانیزه به روز

شرکت آهن ملل با حذف واسطه ها و خرید عمده از کارخانه های تولید ورق گالوانیزه، قیمت ورق گالوانیزه به روز و با بهترین قیمت بازار ارائه می نماید.

شما می توانید از طریق تماس با دفتر فروش آهن ملل و ارتباط با کارشناسان، اطلاعات کامل در مورد قیمت لحظه ای ورق گالوانیزه و وزن ورق و … به دست آورید. همچنین در سایت آهن ملل قیمت ورق به صورت روزانه بروزرسانی می شود.

 

خرید ورق گالوانیزه از کارخانه های مختلف

در سال‌های اخیر، تولید ورق‌های گالوانیزه در کشور افزایش چشمگیری داشته است. در این قسمت به معروف‌ترین تولیدکننده‌های ورق گالوانیزه در ایران اشاره می‌کنیم:

 • فولاد مبارکه اصفهان
 • صنایع هفت الماس
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • کارخانه ورق خودرو شهرکرد
 • صنایع ورق‌های پوشش‌دار تاراز چهارمحال

شرکت آهن ملل با حذف واسطه ها و خرید عمده از کارخانه های تولید ورق گالوانیزه، قیمت ورق گالوانیزه را با بهترین قیمت بازار ارائه می نماید. شما می توانید از طریق مراجعه به سایت و یا تماس با شماره ۳۵۰۲۰-۰۳۱  از قیمت امروز ورق گالوانیزه آگاه شوید و پس از دریافت مشاوره رایگان، خرید خود را قطعی نمایید. آهن ملل با ارائه فاکتور رسمی، اطمینان در خرید را برای مشتریان خود به ارمغان می آورد.

 

   
           

      قصد خرید آهن دارید؟      

   
   
شما می توانید برای خرید آهن آلات به سایت آهن ملل مراجعه نماید و قیمت انواع محصولات فولادی را به صورت روزانه و کاملا دقیق رصد کنید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره ببرید.                               
نمایش بیشتر +