قیمت ورق گالوانیزه هر روز به صورت آنلاین و در بازه زمانی مشخصی در جدول های زیر به روز رسانی می شود. کارشناسان ورق آهن ملل با استعلام قیمت از کارخانه تولیدکننده، قیمت روز ورق گالوانیزه را در جدول درج می کنند. هر جدول به صورت اختصاصی برای کارخانه ای مجزا می باشد. همچنین با فعال نمود گزینه «ارزش افزوده» قیمت آنلاین ورق گالوانیزه به صورت نهایی قابل ارائه می باشد. به یاد داشته باشید این قیمت، این همان قیمت نهایی برای خرید ورق گالوانیزه است.

 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت عرض(m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.4 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.45 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 0.45 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.5 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.5 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart 23,761 23,761
7 ورق 0.6 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق 0.6 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart 23,761 23,761
9 ورق 0.7 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 0.7 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart 0 23,486
11 ورق 0.8 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ورق 0.8 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 ورق 0.9 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 ورق 0.9 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 ورق 1 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 ورق 1 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
گالوانیزه کاشان
قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.3 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.4 میل کاشان رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 0.45 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.45 میل کاشان رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.5 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart 25,872 25,872
7 ورق 0.5 میل کاشان رول 1.25 کیلوگرم chart 25,872 25,872
8 ورق 0.55 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 0.55 میل کاشان رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 0.6 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart 24,037 24,037
11 ورق 0.6 میل کاشان رول 1.25 کیلوگرم chart 24,037 24,037
12 ورق 0.7 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart 23,670 23,670
13 ورق 0.7 میل کاشان رول 1.25 کیلوگرم chart 23,670 23,670
14 ورق 0.8 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart 23,670 23,670
15 ورق 0.8 میل کاشان رول 1.25 کیلوگرم chart 23,670 23,670
16 ورق 0.9 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart 23,670 23,670
17 ورق 0.9 میل کاشان رول 1.25 کیلوگرم chart 23,670 23,670
18 ورق 1 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart 23,670 23,670
19 ورق 1 میل کاشان رول 1.25 کیلوگرم chart 23,670 23,670
20 ورق 1.25 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart 23,670 23,670
21 ورق 1.25 میل کاشان رول 1.25 کیلوگرم chart 23,670 23,670
22 ورق 1.5 میل کاشان رول 1 کیلوگرم chart 23,670 23,670
تاراز چهارمحال
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) عرض(m) حالت واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 25,321 25,321
4 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 25,321 25,321
5 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 23,853 23,853
6 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 23,853 23,853
7 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
8 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
9 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
10 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
11 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
12 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
13 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
14 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
15 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
16 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
17 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
18 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 22,936 22,936
19 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 23,578 23,578
20 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 23,578 23,578
خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) عرض(m) حالت واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 25,413 25,413
4 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 25,413 25,413
5 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,945 23,945
6 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,945 23,945
7 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
8 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
9 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
10 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
11 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
12 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
13 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
14 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
15 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
16 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
17 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
18 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
19 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,578 23,578
20 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,578 23,578
هفت الماس
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) عرض(m) حالت واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.5 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.5 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.6 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart 24,037 24,037
4 ورق 0.6 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart 24,037 24,037
5 ورق 0.7 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.7 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق 0.8 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق 0.8 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 0.9 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
10 ورق 0.9 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
11 ورق 1 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ورق 1 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 ورق 1.25 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
14 ورق 1.25 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart 23,028 23,028
15 ورق 1.5 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
16 ورق 1.5 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
17 ورق 2 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 ورق 2 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

ورق گالوانیزه

آهن مللویژگی های محصول
۱نام محصولورق گالوانیزه
۲ضخامت۲ میل تا ۷۰ میل
۳حالت ظاهریرول
۴واحدکیلوگرم
۵کارخانه تولید کنندهفولاد مبارکه اصفهان، تاراز چهارمحال، خودرو شهرکرد، هفت الماس

ورق گالوانیزه، ورقی است که طی یک فرآیند تولیدی بر روی فولاد یا آهن یک پوشش روی اعمال می شود تا از زنگ زدگی ورق محافظت کند. با گالوانیزه کردن ورق فولادی، حتی اگر رویه ورق دچار خراش شود، فلز روی از ایجاد خوردگی در فولاد جلوگیری می‌کند. روی با عمل به عنوان مانعی در برابر عناصر خورنده از فلز پایه محافظت می کند.

 چندین فرآیند گالوانیزه در دسترس است، اما متداول ترین روش ارائه شده و مورد استفاده، گالوانیزه گرم و سرد است (نورد سرد و نورد گرم). ورق فولادی که به صورت گرم گالوانیزه شده، از خواص بهتری نسبت به روش سرد برخوردار است.

ورق گالوانیزه به دلیل دوام زیاد، استحکام و شکل پذیری بالا و همچنین مقاوت بالا در برابر خوردگی، یکی از محبوب ترین اقلام ورق است. تطبیق پذیری ورق گالوانیزه باعث شده این ورق برای انواع پروژه ها و صنایع از جمله کشاورزی، خودروسازی، ساختمانی و غیره قابل استفاده باشد. از جمله کاربردهای ورق گالوانیزه عبارتند از:

 • ساخت قطعات لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه
 • ساخت تابلو و پانل های برق، سینی کابل
 • ساخت مجرای هوا و دودکش و …
 • ساخت مخازن
 • صنعت خودرو سازی (ساخت بدنه و قطعات داخلی)
 • صنعت کامپیوتر و الکترونیک
 • ساخت بدنه و سقف سوله وسالن ها

   
           

     از ورق فولادی چه می دانید؟      

   
   
ورق فولادی از جمله محصولات پرکاربردی در صنایع مختلف است. شما می توانید بر اساس ویژگی های ورق، در کارکردهای مختلفی از آن بهره ببرید. پیش خرید ورق نیاز است حتما قیمت آن را بررسی نماید تا خریدی مطمئن و به صرفه داشته باشید.     

انواع ورق گالوانیزه

در بازار انواع ورق گالوانیزه وجود دارد چرا که در برخی کاربردها همچون صنایع خودروسازی، نیاز به متریالی با مرغوبیت و مقاومت بالا است. به همین سبب ورق‌های گالوانیزه که برای مصارف این‌چنینی ساخته می‌شوند، معمولا از قیمت بیشتری برخوردارند. ورق گالوانیزه به دو صورت شیت و رول تولید می گردد. در قالب رول دارای ۲ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلیمتری می باشد. انواع ورق گالوانیزه در ضخامت ۰.۳ الی ۵ میلیمیتر تولید می گردند ولی در این ایران تا ضخامت ۲ میلیمتر مرسوم است.

ورق گالوانیزه بر اساس فرمینگ به چند مدل تفکیک می گردد که عبارتند از:

 • ورق کرکره
 • ورق ذوزنقه
 • ورق شادولاین
 • ورق طرح سفال
 • ورق عرشه فولادی
 • ورق گاردریل
 • ورق رنگی

مزایای ورق گالوانیزه

اصلی‌ ترین مزیت استفاده از ورق‌های گالوانیزه، دوام بالا و افزایش طول عمر لوازم ساخته‌شده با این نوع متریال است. پوشش روی، سبب افزایش مقاومت در برابر ساییدگی، خوردگی و آسیب‌های مکانیکی ناشی از شرایط محیطی، برخوردها و کار با این ورق می‌شود.

یکی دیگر از مزیت‌های استفاده از این محصول، هزینه نه چندان زیاد در مقابل خواص فوق‌العاده آن است. روش‌های مختلفی برای جلوگیری از خوردگی صفحات فلزی وجود دارد و گالوانیزه کردن را می‌توان یکی از راه‌های کم‌هزینه برای این کار برشمرد. همچنین باید خاطر نشان کرد که کنترل و بررسی ایمنی در این ورق‌ها آسان بوده و به صورت چشمی قابل انجام است. از سوی دیگر هزینه نگهداری ورق گالوانیزه بسیار کمتر از دیگر محصولات فولادی است.

 ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه

تشخیص ورق گالوانیزه تقلبی از اصل

ورق‌های گالوانیزه به واسطه فرایند تولید و گالوانیزاسیون که روی آن انجام می‌شود، قیمت بیشتری نسبت به ورق‌های فولادی معمولی دارند و این موضوع سبب سودجویی برخی افراد شده است. سودجویان سعی دارند ورق‌های فولادی و آهنی معمولی را به جای ورق‌های گالوانیزه به مشتریان عرضه کنند و اگر شما از نحوه تشخیص ورق گالوانیزه اصل از ورق تقلبی مطلع نباشید، متضرر سرمایه هنگفتی خواهید شد.

این محصول به لحاظ الگوی اسپنگل، در سه نوع بدون گل، با گل ریز و گل درشت عرضه می‌شود. برای تشخیص ورق‌های گالوانیزه اصل باید توجه کنید که سطح این محصول علیرغم ورق آهنی کدر نیست و ظاهری براق و صیقلی دارد. همچنین باید بدانید که ضخامت پوشش فلز روی در این ورق، بین ۰.۶ تا ۶ میلی‌متر متغیر است. از دیگر معیارهای تشخیص اصالت ورق‌های گالوانیزه، می‌توان به لیز بودن سطح آن اشاره نمود.

نحوه تولید ورق گالوانیزه

تولید ورق گالوانیزه به سه روش انجام می گیرد:

 1. روش غوطه‌وری گرم
 2. روش الکتروگالوانیزاسیون
 3. روش گالوانیزاسیون فابریک

در کشور ما بیشتر از روش غوطه‌وری گرم برای تولید ورق‌های گالوانیزه استفاده می‌شود. در روش غوطه‌وری گرم پس از انجام مراحل شست‌وشو، ورق‌های فلزی وارد کوره مذاب می‌شوند تا لایه نازکی از روی، سطح آن‌ها را بپوشاند. در این روش باید ضخامت به طور پیوسته کنترل شود و از دستگاه جت هوا بدین منظور استفاده می‌گردد. در پایان کار ورق‌ها باید خنک شوند که این کار در دو مرحله با دمش هوا و عبور از تانک آب قابل انجام است.

قیمت ورق گالوانیزه به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت ورق گالوانیزه به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از:

 • ضخامت ورق گالوانیزه
 • نوع ورق گالوانیزه
 • نوسانات ارزی
 • کارخانه تولیدکننده و کیفیت برند
 • تحولات اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج از کشور
 • قیمت مواد اولیه
 • قیمت نفت
 • هزینه های حمل و نقل

در زمانی که بنا به دلایل اقتصادی، صادرات ورق‌های گالوانیزه رونق گیرد، در بازارهای داخلی تقاضا از عرضه پیشی گرفته و به دنبال افزایش قیمت دلار، هزینه مواد اولیه نیز بیشتر می‌شود. چنین سناریوهایی به طرز قابل ملاحظه‌ای، قیمت ورق گالوانیزه را افزایش خواهند داد.

همچنین در برخی از کاربردها مانند صنایع خودروسازی، نیاز به ورق گالوانیزه با کیفیت بهتری است به خاطر در این مورد نوع ورق گالوانیزه مهم می شود و در نتیجه ان عامل می تواند بر قیمت آن اثرگذار باشد.

قیمت روز ورق گالوانیزه

در بررسی قیمت ورق گالوانیزه، یکی از مهم ترین نکات نوسانات لحظه ای است که می تواند بر قیمت روز ورق گالوانیزه اث بگذارد. از این رو بسیار مهم است که پیش از خرید ورق گالوانیزه، حتما قیمت روز ورق گالوانیزه را رصد نمایید تا بدون هیچ گونه ضرر و زیانی، خریدی مطمئن داشته باشید. آهن ملل با بررسی نوسانات بازار و استعلام قیمت ورق گالوانیزه از کارخانه های تولیدکننده، توانسته قیمت امروز ورق گالوانیزه به را در اختیاز کاربران این بازار پر هیاهو قرار دهد. شما می توانید به سایت آهن ملل مراجعه نموده و پس از دریافت مشاوره از کارشناسان آهن ملل، خریدی به صرفه داشته باشید.

قیمت ورق گالوانیزه
قیمت ورق گالوانیزه

قیمت آنلاین ورق گالوانیزه

برای بررسی قیمت آنلاین ورق گالوانیزه به سایت آهن ملل مراجعه کنید و قیمت تمام کارخانه های تولیدکننده را بررسی نمایید. آهن ملل قیمت آنلاین ورق گالوانیزه کارخانه های زیر را در جدول محصول ورق گالوانیزه آورده است:

 • کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
 • کارخانه تاراز چهارمحال
 • کارخانه خودرو شهرکرد
 • کارخانه هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه به روز

شرکت آهن ملل با حذف واسطه ها و خرید عمده از کارخانه های تولید ورق گالوانیزه، قیمت ورق گالوانیزه به روز و با بهترین قیمت بازار ارائه می نماید.

شما می توانید از طریق تماس با دفتر فروش آهن ملل و ارتباط با کارشناسان، اطلاعات کامل در مورد قیمت لحظه ای ورق گالوانیزه و وزن ورق و … به دست آورید. همچنین در سایت آهن ملل قیمت ورق به صورت روزانه بروزرسانی می شود.

خرید ورق گالوانیزه از کارخانه های مختلف

در سال‌های اخیر، تولید ورق‌های گالوانیزه در کشور افزایش چشمگیری داشته است. در این قسمت به معروف‌ترین تولیدکننده‌های ورق گالوانیزه در ایران اشاره می‌کنیم:

 • فولاد مبارکه اصفهان
 • صنایع هفت الماس
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • کارخانه ورق خودرو شهرکرد
 • صنایع ورق‌های پوشش‌دار تاراز چهارمحال

شرکت آهن ملل با حذف واسطه ها و خرید عمده از کارخانه های تولید ورق گالوانیزه، قیمت ورق گالوانیزه را با بهترین قیمت بازار ارائه می نماید. شما می توانید از طریق مراجعه به سایت و یا تماس با شماره ۳۵۰۲۰-۰۳۱  از قیمت امروز ورق گالوانیزه آگاه شوید و پس از دریافت مشاوره رایگان، خرید خود را قطعی نمایید. آهن ملل با ارائه فاکتور رسمی، اطمینان در خرید را برای مشتریان خود به ارمغان می آورد.

   
           

      قصد خرید آهن دارید؟      

   
   
شما می توانید برای خرید آهن آلات به سایت آهن ملل مراجعه نماید و قیمت انواع محصولات فولادی را به صورت روزانه و کاملا دقیق رصد کنید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره ببرید.