قیمت امروز ورق گالوانیزه به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ از 5 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ورق گالوانیزه هر روز به صورت آنلاین و در بازه زمانی مشخصی در جدول های زیر به روز رسانی می شود. کارشناسان ورق آهن ملل با استعلام قیمت از کارخانه تولیدکننده، قیمت روز ورق گالوانیزه را در جدول درج می کنند. هر جدول به صورت اختصاصی برای کارخانه ای مجزا می باشد. همچنین با فعال نمود گزینه «ارزش افزوده» قیمت آنلاین ورق گالوانیزه به صورت نهایی قابل ارائه می باشد. به یاد داشته باشید این قیمت، این همان قیمت نهایی برای خرید ورق گالوانیزه است.

نکات کوچک اما طلایی خرید ورق گالوانیزه

امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۵۰:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.3 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 51,009
2 ورق 0.4 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 47,064
3 ورق 0.4 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 45,963
4 ورق 0.45 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.45 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.5 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 44,037
7 ورق 0.5 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 42,385
8 ورق 0.55 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 0.55 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 0.6 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 42,661
11 ورق 0.6 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
12 ورق 0.7 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,697
13 ورق 0.7 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,147
14 ورق 0.8 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,963
15 ورق 0.8 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,963
16 ورق 0.9 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,963
17 ورق 0.9 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,963
18 ورق 1 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,963
19 ورق 1 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,963
20 ورق 1.25 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,963
21 ورق 1.25 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,963
22 ورق 1.5 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۵۹:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 44,220
2 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 43,761
3 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,101
4 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,550
5 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,807
6 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 39,725
7 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
8 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
9 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
10 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
11 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
12 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
13 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
14 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
15 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
16 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
17 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
18 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
19 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,422
20 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,422
خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۵۹:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 44,220
2 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 44,037
3 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,550
4 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,101
5 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,807
6 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 39,633
7 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,697
8 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
9 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
10 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
11 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
12 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
13 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
14 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
15 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
16 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
17 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
18 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
19 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,514
20 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,514
هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.5 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 39,908
2 ورق 0.5 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,743
3 ورق 0.6 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,349
4 ورق 0.6 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,349
5 ورق 0.7 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,073
6 ورق 0.7 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,073
7 ورق 0.8 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
8 ورق 0.8 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
9 ورق 0.9 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
10 ورق 0.9 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
11 ورق 1 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
12 ورق 1 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
13 ورق 1.25 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
14 ورق 1.25 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
15 ورق 1.5 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,743
16 ورق 1.5 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,743
17 ورق 2 میل هفت الماس 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 46,330
18 ورق 2 میل هفت الماس 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 46,330
 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۲۲ ساعت ۱۳:۱۲:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.4 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.45 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 0.45 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.5 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 48,899
6 ورق 0.5 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 47,523
7 ورق 0.6 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 45,229
8 ورق 0.6 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 47,156
9 ورق 0.7 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 45,780
10 ورق 0.7 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 44,862
11 ورق 0.8 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 43,945
12 ورق 0.8 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 43,486
13 ورق 0.9 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 43,945
14 ورق 0.9 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 43,486
15 ورق 1 میل فولاد مبارکه 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 43,945
16 ورق 1 میل فولاد مبارکه 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 43,486