قیمت روز میلگرد کلاف آجدار تمام کارخانه ها در جداول زیر قابل مشاهده است. برای خرید کافیست ابتدا کارخانه مورد نظر خود را انتخاب نماید و سپس با مشاهده قیمت روز میلگرد آجدار که پس از استعلام از کارخانه تولیدکننده، در جدول درج شده است، خرید میلگرد کلاف آجدار خود را تکمیل نماید. لازم به ذکر است حتما دکمه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

افق ابهر
قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 chart 16,972 17,385
2 میلگرد کلاف 6.5 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 chart 16,789 17,385
3 میلگرد کلاف 8 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 chart 16,789 17,385
4 میلگرد کلاف 10 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 chart 16,789 17,385
5 میلگرد کلاف 6.5 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 chart 15,734 17,569
6 میلگرد کلاف 5.5 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 chart 15,917 17,569
فولاد نطنز
قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 6.5 فولاد نطنز 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 8 فولاد نطنز 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد کلاف 9 فولاد نطنز 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 9 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد کلاف 10 فولاد نطنز 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد کلاف 6.5 فولاد نطنز 1006 فوق کشش کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد کلاف 8 فولاد نطنز 1006 فوق کشش کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد کلاف 9 فولاد نطنز 1006 فوق کشش کارخانه کیلوگرم 9 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد کلاف 10 فولاد نطنز 1006 فوق کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد کلاف 6.5 فولاد نطنز RST34 نیم کشش کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 میلگرد کلاف 8 فولاد نطنز RST34 نیم کشش کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد کلاف 9 فولاد نطنز RST34 نیم کشش کارخانه کیلوگرم 9 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 میلگرد کلاف 10 فولاد نطنز RST34 نیم کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کلاف ملایر
قیمت میلگرد کلاف ملایر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 6.5 ملایر 5SP کلاف(ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 6.5 ملایر 1008 میلگرد کشش کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد کلاف 6.5 ملایر 3SP میلگرد نیم کشش کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن 1008 کشش انبار اصفهان کیلوگرم 5.5 chart 17,156 17,339
2 میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن 1008 کشش انبار اصفهان کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد کلاف 8 ذوب آهن A1 ساده انبار اصفهان کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد کلاف 10 ذوب آهن A1 ساده انبار اصفهان کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد کلاف 12 ذوب آهن A1 ساده انبار اصفهان کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد کلاف یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کشش 5.5 RST34 فوق کشش کارخانه کیلوگرم 5.5 chart 16,055 17,339
2 کشش 6.5 RST34 فوق کشش کارخانه کیلوگرم 6.5 chart 16,055 17,339
3 نیم کشش 5.5 3SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 5.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نیم کشش 6.5 3SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 نیم کشش 8 و 10 3SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 12.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 نیم کشش 5.5 1006 نیم کشش کارخانه کیلوگرم 5.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 نیم کشش 6.5 1006 نیم کشش کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نیم کشش 8 و 10 1006 نیم کشش کارخانه کیلوگرم 8 و 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 کشش 5.5 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 5.5 chart 16,055 17,248
10 کشش 6.5 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 6.5 chart 16,055 17,248
11 کشش 8 و 10 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 8 و 10 chart 16,055 17,248
12 کشش 12.5 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 12.5 chart 16,055 17,248
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 1008 ذوبی (فوق‌کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 5.5 chart 16,697 16,697
2 میلگرد کلاف 6.5 1008 ذوبی (فوق‌کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 chart 16,330 16,330
3 میلگرد کلاف 8 5SP ساختمانی یزد (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 chart 15,596 15,780
4 میلگرد کلاف 10 1008 کششی یزد (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 10 chart 16,972 16,697
5 میلگرد کلاف 12 1008 کششی یزد (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 12 chart 17,615 16,147
6 میلگرد کلاف 6.5 5SP الیگودرز ساختمانی(کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 chart 15,872 15,872
7 میلگرد کلاف 5.5 5SP الیگودرز ساختمانی(کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
امیرآباد
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 chart 15,275 15,596
3 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 5SP کلاف(ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 chart 15,183 15,505
4 میلگرد کلاف 8 امیرآباد A3 کلاف آجدار کارخانه کیلوگرم 8 chart 15,183 15,505
5 میلگرد کلاف 10 امیرآباد A3 کلاف آجدار کارخانه کیلوگرم 10 chart 15,183 15,505
6 میلگرد کلاف 8 امیرآباد 3SP کلاف ساده کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد کلاف 10 امیرآباد 3SP کلاف ساده کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
الیگودرز
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 الیگودرز 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 chart 15,413 15,596
2 میلگرد کلاف 6.5 الیگودرز 5SP کلاف(ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 chart 15,321 15,413
3 میلگرد کلاف 6 الیگودرز A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 6 chart 15,688 15,963
4 میلگرد کلاف 8 الیگودرز A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 8 chart 15,688 15,963
5 میلگرد کلاف 10 الیگودرز A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 10 chart 15,688 15,963
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 8 - 10 گروه ملی A1 ساده کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 5.5 گروه ملی A1 ساده کارخانه کیلوگرم 5.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد کلاف 6.5 گروه ملی A1 ساده کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد کلاف 6.5 گروه ملی RST34 1008 (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد کلاف 6.5 گروه ملی 1008 فوق کشش کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد کلاف 6.5 گروه ملی SAE 1008 (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد کلاف 8 گروه ملی A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد کلاف 10 گروه ملی A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد شیراز
قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 9.2 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 9.2 chart 15,780 15,688
2 کلاف 10 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart 15,780 15,688
3 کلاف 11 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 11 chart 15,780 15,688
4 کلاف 12 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 12 chart 15,780 15,688

انواع میلگرد کلاف

آهن مللویژگی های محصول
۱نام محصول میلگرد کلاف
۲سایزبندی ۵.۵ تا ۱۶ میلی متر
۳حالت ظاهریکلاف (ساده، آجدار)
۴آنالیزRST34، A1، A2

معمولا میلگرد به دو دسته میلگرد ساده و میلگرد آجدار تقسیم بندی می شود و قیمت هر کدام نیز متفاوت است. اگر بخواهیم به گونه ای دیگر تقسیم بندی را انجام دهیم، به دو دسته شاخه ای و کلاف تقسیم می کنیم.

کلاف ها به دو دسته آجدار و ساده تقسیم می شوند. سایز میلگرد کلاف از ۵.۵ تا ۱۶ میلی متر است. سایزهای ۵.۵ تا ۸ با نام مفتول وایر شناخته می شود. این محصول نهایتا تا سایز ۱۲ تولید می شود و سایزهای بالاتر به صورت سفارشی تولید می شود.

معمولا سایزبندی کلاف ها به صورت زیر است:

 • میلگرد ۵.۵ کلاف ساده RST34
 • میلگرد ۶.۵ کلاف ساده RST34
 • میلگرد ۸ کلاف ساده RST34
 • میلگرد ۱۰ کلاف ساده RST34

همچنین کلاف آجدار به دو دسته A2 و A3 تقسیم بندی می شوند. میلگرد کلاف معمولا در صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد میلگرد کلاف

چند کاربرد از میلگرد کلاف در زیر نام برده شده است.

 • ساختمانی
 • خرپا و تیرچه
 • سیم بکسل
 • سیم خاردار
 • زنجیر فلزی
 • میخ و پیچ و پرچ
 • صنایع الکترودسازی و جوشکاری
 • توری حصاری و فنس و گابیون
 • صنایع فنر سازی
 • سایر فولاد زیردستی و فولاد تبدیلی
 • مفتول خوش تراش