دسترسی سریع

قیمت روز میلگرد کلاف آجدار تمام کارخانه ها در جداول زیر قابل مشاهده است. برای خرید کافیست ابتدا کارخانه مورد نظر خود را انتخاب نماید و سپس با مشاهده قیمت روز میلگرد آجدار که پس از استعلام از کارخانه تولیدکننده، در جدول درج شده است، خرید میلگرد کلاف آجدار خود را تکمیل نماید. لازم به ذکر است حتما دکمه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن 1008 کلاف (کشش) انبار اصفهان کیلوگرم 5.5 25,688 25,688
2 میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن 1008 کلاف (کشش) انبار اصفهان کیلوگرم 6.5 25,688 25,688
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 5.5 ذوبی 1008 کلاف (فوق‌کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 5.5 26,422 26,422
2 کلاف 6.5 ذوبی 1008 کلاف (فوق‌کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 عدم موجودی عدم موجودی
3 کلاف 8 5SP کلاف ساختمانی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 8 عدم موجودی عدم موجودی
4 کلاف 10 1008 کلاف کششی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 10 عدم موجودی عدم موجودی
5 کلاف 12 1008 کلاف کششی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 12 عدم موجودی عدم موجودی
6 کلاف 5.5 الیگودرز 5SP کلاف (ساختمانی) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 5.5 25,229 25,229
7 کلاف 6.5 الیگودرز 5SP کلاف (ساختمانی) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 عدم موجودی عدم موجودی
8 کلاف 5.5 الیگودرز 3SP کلاف (نیم کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 5.5 25,229 25,229
9 کلاف 6.5 الیگودرز 3SP کلاف (نیم کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 25,229 25,229
الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 5.5 الیگودرز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 25,688 25,688
2 کلاف 6.5 الیگودرز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 25,229 25,229
3 کلاف 6.5 الیگودرز 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
4 کلاف 6 الیگودرز A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 6 26,147 26,147
5 کلاف 8 الیگودرز A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 26,147 26,147
6 کلاف 10 الیگودرز A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 26,147 26,147
امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 5.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 24,312 24,312
5 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 24,128 24,128
8 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 24,128 24,128
9 میلگرد کلاف 8 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 8 24,312 24,312
10 میلگرد کلاف 10 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 10 24,312 24,312
11 میلگرد کلاف 8 امیرآباد A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
12 میلگرد کلاف 10 امیرآباد A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد شیراز

قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 5.5 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 12 26,147 26,147
2 کلاف 9.2 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 9.2 25,688 25,688
3 کلاف 10 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 10 25,688 25,688
4 کلاف 11 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 11 25,688 25,688
5 کلاف 12 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 12 24,771 24,771
6 کلاف 13 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد کلاف یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 5.5 یزد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 25,505 25,505
2 کلاف 6.5 یزد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 25,321 25,321
3 کلاف 5.5 یزد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 عدم موجودی عدم موجودی
4 کلاف 6.5 یزد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 عدم موجودی عدم موجودی
5 کلاف 8 و 10 یزد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 8 و 10 عدم موجودی عدم موجودی
6 کلاف 5.5 یزد 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 عدم موجودی عدم موجودی
7 کلاف 6.5 یزد 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 عدم موجودی عدم موجودی
8 کلاف 8 و 10 یزد 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 و 10 عدم موجودی عدم موجودی
9 کلاف 5.5 یزد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 25,505 25,505
10 کلاف 6.5 یزد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 25,321 25,321
11 کلاف 8 و 10 یزد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 و 10 25,321 25,321
12 کلاف 12.5 یزد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 12.5 25,321 25,321
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 26,789 26,789
2 میلگرد کلاف 6.5 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 26,606 26,606
3 میلگرد کلاف 8 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 27,523 27,523
4 میلگرد کلاف 10 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 27,523 27,523
5 میلگرد کلاف 12 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 12 27,523 27,523
6 میلگرد کلاف 14 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 14 27,523 27,523
7 میلگرد کلاف 5.5 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 24,679 24,679
8 میلگرد کلاف 6.5 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 عدم موجودی عدم موجودی
فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 6.5 فولاد نطنز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 24,312 24,312
2 کلاف 6.5 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 25,596 25,596
3 کلاف 8 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 25,596 25,596
4 کلاف 9 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 9 تماس بگیرید تماس بگیرید
5 کلاف 10 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
6 کلاف 6.5 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 25,780 25,780
7 کلاف 8 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
8 کلاف 9 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 9 تماس بگیرید تماس بگیرید
9 کلاف 10 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
10 کلاف 6.5 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 25,505 25,505
11 کلاف 8 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
12 کلاف 9 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 9 تماس بگیرید تماس بگیرید
13 کلاف 10 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
کلاف ملایر

قیمت میلگرد کلاف ملایر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 6.5 ملایر 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 عدم تولید عدم تولید
2 کلاف 6.5 ملایر 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 عدم تولید عدم تولید
3 کلاف 5.5 ملایر 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 عدم تولید عدم تولید
4 کلاف 6.5 ملایر 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 عدم تولید عدم تولید
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 6.5 گروه ملی RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 کلاف 6.5 گروه ملی 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 25,229 25,229
3 کلاف 8 گروه ملی A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 24,312 24,312
4 کلاف 9 گروه ملی A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 9 24,312 24,312
5 کلاف 10 گروه ملی A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 24,312 24,312
6 کلاف 12 گروه ملی A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 24,312 24,312
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 6.5 بافق یزد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 26,239 26,239
2 کلاف 6.5 بافق یزد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 25,413 25,413
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 8 کویر کاشان A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 کلاف 10 کویر کاشان A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 کلاف 8 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 27,982 27,982
4 کلاف 10 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 27,982 27,982
5 کلاف 12 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 27,064 27,064
6 کلاف 14 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 14 27,064 27,064
آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول میلگرد کلاف
۲ سایزبندی ۵.۵ تا ۱۶ میلی متر
۳ حالت ظاهری کلاف (ساده، آجدار)
۴ آنالیز

3SP، 5SP، A1، A2، A3، RST34، 1006، 1008 و SAE

میلگرد کلاف

میلگرد کلاف را می توان دسته از میلگردهای دانست که می تواند هم میلگرد ساده و هم میلگرد آجدار را در خود جای دهد. میلگرد کلاف را می توان نوعی از میلگرد دانست که به صورت درهم تنیده می باشند. این نوع از میلگرد برای صنایع مختلفی، کاربردهای مختلفی دارد  و می توان از آن در صنعت ساخت و ساز، فنر سازی، توری، زنجیر و .. استفاده نمود.  که همین امر خود نشان دهنده اهمیت میلگرد کلاف در صنایع مختلف است. از جمله مزیت های میلگرد کلاف تنوع سایزهای آن است. کلاف ها به دو دسته آجدار و ساده تقسیم می شوند. سایز میلگرد کلاف از ۵.۵ تا ۱۶ میلی متر است. سایزهای ۵.۵ تا ۸ با نام مفتول وایر شناخته می شود. این محصول نهایتا تا سایز ۱۲ تولید می شود و سایزهای بالاتر به صورت سفارشی تولید می شود. شما می تواند قیمت میلگرد کلاف از کارخانه های مختلف را مشاهده نمایید.
معمولا سایز بندی کلاف ها به صورت زیر است:

 • میلگرد ۵.۵ کلاف ساده RST34
 • میلگرد ۶.۵ کلاف ساده RST34
 • میلگرد ۸ کلاف ساده RST34
 • میلگرد ۱۰ کلاف ساده RST34

قیمت میلگرد کلاف همه کارخانه ها

قیمت میلگرد کلاف کارخانه ها بسته به کیفیت و تجهیزات مورد استفاده برای تولید و همچنین استاندارد به کار برده شده، متفاوت خواهد بود. همین امر می تواند منجر به وجود نوسانات متعدد برای این محصول گردد. البته در این تفاوت قیمت میلگرد کلاف، آنالیز تولید نیز دخیل می باشد. همان طور که مشاهده می کنید آنالیز مورد استفاده برای تولید میلگرد کلاف عبارتند از:

 • 3SP
 • 5SP
 • A1
 • A2
 • A3
 • RST34
 • 1006
 • 1008
 • SAE
قیمت میلگرد کلاف

هر کدام از این آنالیزها می توانند به صورت مستقیم باعث تغییر در کیفیت و ویژگی های میلگرد گردند در نتیجه هر چه باعث می گردد بسته با کیفیت و کارایی آن، قیمت کلاف نیز تغییر کند. از این رو در زمان خرید میلگرد کلاف حتما به کارایی مورد نیاز خود دقت کنید و بر اساس آن اقدام به خرید کنید. از سوی دیگر وجود خاصیت کششی میلگرد کلاف نیز از دیگر ویژگی هایی است که باعث شده قیمت میلگرد کلاف نیز تفاوت هایی داشته باشد. شما می توانید این ویژگی را همراه با قیمت میلگرد کلاف در جدول بالا به صورت دقیق مشاهده نمایید. لازم به ذکر است سایز کلاف نیز می تواند بر قیمت میلگرد کلاف تاثیر بگذارد. 

آیا قصد خرید میلگرد دارید؟

میلگرد آجدار هم به صورت کلاف و هم به صورت شاخه ای در بازار موجود می باشد، به عنوان اصلی ترین محصول فولادی مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز به کار گرفته می شود. از یان رو شما می توانید  قیمت میلگرد آجدار   را به صورت کاملا آنلاین و به روز شده در مشاهده نمایید.

قیمت میلگرد 6 کلاف

از سایزهای پر کاربرد میلگرد کلاف که در بازار نیز از میزان استقبال بالایی برخوردار است، سایز 6 است. برای تولید این سایز از میلگرد کلاف، از آنالیز A2 بهره می برند در نتیجه می توان گفت این میلگرد کلاف آجدار است که در نهایت نیز برای قیمت میلگرد 6 کلاف می بایست این نکته را نیز در نظر داشت. وزن کلاف میلگرد 6 نیز از دیگر عواملی است که بر قیمت آن می تواند تاثیر داشته باشد.

قیمت میلگرد کلاف 10

قیمت میلگرد کلاف 10 با توجه به این که هم به صورت کلاف ساده است و هم به صورت کلاف آجدار، می تواند بسته به این دو مورد تغییر داشته باشد. البته لازم به ذکر است در کارخانه های مختلف، بسته به کارخانه، آنالیز متفاوتی نیز خواهند داشت به عنوان مثال کلاف 10 در کارخانه شیراز بر اساس آنالیز 3SP تولید می گردد. در نهایت همین ویژگی می تواند بر قیمت میلگرد کلاف 10 تاثیر بسزایی داشته باشد.

کاربرد میلگرد کلاف

چند کاربرد از میلگرد کلاف در زیر نام برده شده است.

 • ساختمانی
 • خرپا و تیرچه
 • سیم بکسل
 • سیم خاردار
 • زنجیر فلزی
 • میخ و پیچ و پرچ
 • صنایع الکترود سازی و جوشکاری
 • توری حصاری و فنس و گابیون
 • صنایع فنر سازی
 • سایر فولاد زیردستی و فولاد تبدیلی
 • مفتول خوش تراش

قیمت روز میلگرد کلاف

قیمت روز میلگرد کلاف بسته به کارخانه های مختلف به بازار مصرف اعلام می شود. کارخانه ها هر روز قیمت کلاف خود را به بازار اعلام می کنند تا به واسطه نوسانات رخ داده در بازار، خریداران بتوانند خرید خود را انجام دهند. از این رو کارشناسان آهن ملل نیز به واسطه همین امر، قیمت آنلاین میلگرد کلاف هر کارخانه را به صورت روزانه در جداول بالا آپدیت می کنند. اما باید خاطر نشان کرد قیمت روز میلگرد کلاف می تواند بسته به نوسانات هر یک از موارد زیر دستخوش نوسانات متعددی گردد:

 • قیمت ارز به خصوص قیمت دلار
 • قیمت نفت و حامل های انرژی 
 • قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید میلگرد کلاف
 • قیمت سنگ آهن
 • قیمت داخلی و جهانی شمش مورد نیاز برای تولید
 • نام برند
 • هزینه های حمل و نقل 
 • میزان عرضه و تقاضا محصول در بازار  
 • رخدادهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی تاثیرگذار

خرید کلاف از تمامی کارخانه ها 

خرید کلاف چه آجدار باشد و چه کلاف ساده، می بایست بر اساس نیاز پروژه باشد تا بتواند بر اساس ویژگی ها و ساختاری که دارد، نیاز پروژه را پاسخ دهد. همان طور که اشاره شد هریک از این میلگردهای کلاف، دارای ساختار کشسانی متفاوتی است، و هر چقدر این ویژگی بیشتر باشد، به تبع قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. از این رو برای خرید کلاف می بایست با کارشناس فروش این محصول و همچنین مسئول پروژه صحبت داشته باشید. شما می توانید برای خرید کلاف با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید و پس از اتمام فرآیند خرید کلاف، فاکتور رسمی دریافت کنید.

آیا قصد خرید میلگرد ساده دارید؟

میلگرد ساده از جمله میلگردهایی است که بر روی بدنه ان ها هیچگونه آجی وجود ندارد. در بازار شما می توانید میلگرد ساده را هم به صورت شاخه ای و هم کلاف تهیه کنید. در حال حاضر برای خرید میلگرد ساده و بررسی نوسانات قیمتی ان می توانید به صفحه   قیمت روز میلگرد ساده  مراجعه نماید. پس بررسی نوسانات قیمت انواع میلگرد سااده از کارخانه های مختلف، خرید خود را با مشورت از کارشناسان فروش میلگرد اهن ملل تکمیل نمایید.
نمایش بیشتر +