قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

فولاد سهند آذر آسیا
قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 5.5 بستان آباد 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 22,569
2 کلاف 6.5 بستان آباد 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 22,477
3 کلاف 8 بستان آباد 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 22,569
4 کلاف 9 بستان آباد 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 9 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 22,569
5 کلاف 5.5 بستان آباد RST34 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 24,679
6 کلاف 6.5 بستان آباد RST34 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 24,587
7 کلاف 5.5 بستان آباد 1006 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 24,679
8 کلاف 6.5 بستان آباد 1006 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 24,587
9 کلاف 8 بستان آباد 1006 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۱۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
10 کلاف 5.5 بستان آباد 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 24,679
11 کلاف 6.5 بستان آباد 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 24,587
12 کلاف 8 بستان آباد 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۵/۱۲ ثابت 26,239