قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سنگین

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

قیمت امروز تیرآهن 16 به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ از 13 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن 16 بر اساس وزن و استاندارد تولیدی در کارخانه ها، به صورت روزانه در جدول های زیر همراه با نام برند کارخانه تولید کننده درج می شود. به منظور خرید تیر 16 می بایست ابتدا با کارشناس فروش تیرآهن آهن ملل تماس بگیرد تا پس از تامین و پرداخت نهایی برا یشما فاکتور رسمی صادر کند. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده هستند.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
تعداد در هر بندیل
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,545
2
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن
12
30
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۴
ثابت
28,818
3
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
-50,000
5,000,000
4
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن
12
30
170
شاخه
16
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۴
ثابت
4,909,091
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 آریان فولاد
12
185
شاخه
16
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب
12
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۶
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 شاهین بناب
12
165
کیلوگرم
16
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن16 ظفر بناب
12
165
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۷
100
25,727
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۶:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 فایکو
12
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 یزد احرامیان
12
170
کیلوگرم
16
بنگاه
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,273
فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۰:۲۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 ناب تبریز
6
170
کیلوگرم
16
کارخانه
---
تماس بگیرید
تماس بگیرید
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۰۹:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
درجه
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
12
1
165
شاخه
16
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
4,227,273
2
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
165
شاخه
16
کارخانه
۱۴۰۳/۲/۲۷
ثابت
4,154,545
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 کوثر اهواز
12
167
کیلوگرم
16
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,000

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۲۴:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEA سایز 16
12
365
کیلوگرم
16
انبار
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
ثابت
37,227

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۲۵:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEB سایز 16
12
512
کیلوگرم
16
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 لانه زنبوری
12
195
شاخه
16
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
5,318,182