قیمت امروز توری فولادی به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 7 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت توری به صورت روزانه و آنلاین در جدول های زیر به روز رسانی می شود. شما می توانید قیمت انواع توری را در لیست زیر مشاهده نمایید و حتی نوسانات قیمت هریک را به صورت جداگانه بررسی کنید. قیمت روز توری درج شده در هریک از این جدول ها، بدون ارزش افزوده می باشد. از این رو در زمان خرید توری حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

نکات کوچک اما طلایی خرید توری فولادی

قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۶:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری مفتول(mm) چشمه (cm) واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری حصاری فنس 2 5 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,936
2 توری حصاری فنس 2.4 5 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 61,376
3 توری حصاری فنس 3 5 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 94,954
4 توری حصاری فنس 2 5.5 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 38,853
5 توری حصاری فنس 2.4 5.5 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 55,780
6 توری حصاری فنس 3 5.5 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 79,954
7 توری حصاری فنس 2.2 6.5 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 39,541
8 توری حصاری فنس 2.4 6.5 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 46,972
9 توری حصاری فنس 3 6.5 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 79,954

قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۵۵:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری طول (m) عرض (cm) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری فرنگی 20 120 6 رول کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 399,908
2 توری فرنگی 20 150 7 رول کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 449,908
3 توری فرنگی 20 180 8 رول کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 489,908

قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۶:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری چشمه (inch) وزن ابعاد (m) حالت واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری مرغی 3.4 5 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 260,000
2 توری مرغی 1 6.8 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 300,000
3 توری مرغی 1 7.8 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 340,000
4 توری مرغی 3.4 9 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 420,000

قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۵۵:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری ضخامت (mm) چشمه (cm) حالت واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری پرسی 2*2 3.6 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
2 توری پرسی 2*2 3.8 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
3 توری پرسی 2*2 3 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
4 توری پرسی 3*3 3.4 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
5 توری پرسی 3*3 4 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
6 توری پرسی 4*4 3 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
7 توری پرسی 4*4 3.4 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
8 توری پرسی 4*4 4 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
9 توری پرسی 5*5 4 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
10 توری پرسی 5*5 3.8 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
11 توری پرسی 5*5 4.5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899
12 توری پرسی 5*5 5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,899

قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۵۴:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری ضخامت (mm) چشمه (cm) گالوانیزه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری گابیون 6*8 2 6*8 گرم متر مربع تهران ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 39,450
2 توری گابیون 8*10 1.7 8*10 گرم متر مربع تهران ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 26,147
3 توری گابیون 8*10 1.8 8*10 گرم متر مربع تهران ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,165
4 توری گابیون 8*10 2.5 8*10 گرم کیلوگرم تهران ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 38,991
5 توری گابیون 8*10 3 8*10 گرم کیلوگرم تهران ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 38,991
6 توری گابیون 8*10 2 8*10 گرم کیلوگرم تهران ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,431

قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۵:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مش قطر میلگرد (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 مش ساده 6 10*10 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,321
2 مش ساده 6 15*15 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,321
3 مش ساده 6 20*20 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,780

قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۵:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مش قطر میلگرد (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 مش آجدار 8 10*10 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,404
2 مش آجدار 8 15*15 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,404
3 مش آجدار 8 20*20 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,404
4 مش آجدار 10 10*10 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,862
5 مش آجدار 10 15*15 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,128
6 مش آجدار 10 20*20 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,128