قیمت ورق با توجه به انواع آن دارای نوسانات گسترده ای می باشد. جداول زیر متناسب با نوع و کارخانه تولیدکننده ورق تفکیک شده اند؛ پس برای مشاهده قیمت روز ورق ابتدا باید ورق مورد نیاز و کارخانه تولیدکننده آن را مشخص نمایید. در هر جدول، علاوه بر قیمت روز ورق ، قیمت دیروز آن نیز درج شده است تا امکان بررسی نوسانات قیمت ورق به آسانی مهیا باشد. همچنین اگر در زمان مشاهده قیمت ها با عبارت "تماس بگیرید" مواجه شدید، حتما از طریق تماس با کارشناسان ورق آهن ملل استعلام قیمت کنید و سپس خرید ورق را نهایی کنید. لازم به ذکر است قیمت ها به صورت پیش فرض بدون ارزش افزوده نمایش داده می شوند.

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق سیاه 6 گیلان شیت 6 * 1000 کارخانه کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق سیاه 8 گیلان شیت 6 * 1000 کارخانه کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق سیاه 10 گیلان شیت 6 * 1000 کارخانه کیلوگرم chart 16,972 16,972
4 ورق سیاه 12 گیلان شیت 6 * 1000 کارخانه کیلوگرم chart 16,972 16,972
5 ورق سیاه 15 گیلان شیت 6 * 1000 کارخانه کیلوگرم chart 16,972 16,972
 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 2 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,523 17,248
2 ورق 2 میل فولاد مبارکه شیت 2.5*1.25 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,890 17,615
3 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,890 17,798
4 ورق 3 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,073 18,028
5 ورق 3 میل فولاد مبارکه شیت 6 * 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,440 18,394
6 ورق 3 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,073 17,706
7 ورق 4 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,890 18,028
8 ورق 4 میل فولاد مبارکه شیت 6 * 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,257 18,394
9 ورق 5 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,349 18,165
10 ورق 5 میل فولاد مبارکه شیت 6 * 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,716 18,532
11 ورق 6 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,349 18,028
12 ورق 6 میل فولاد مبارکه شیت 6 * 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,716 18,807
13 ورق 8 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,440 18,165
14 ورق 8 میل فولاد مبارکه شیت 6 * 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,807 18,532
15 ورق 10 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,165 17,982
16 ورق 10 میل فولاد مبارکه شیت 6 * 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,532 18,349
17 ورق 12 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,890 17,982
18 ورق 12 میل فولاد مبارکه شیت 6 * 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,257 18,349
19 ورق 15 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,890 17,982
20 ورق 15 میل فولاد مبارکه شیت 6 * 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,257 18,349
فولاد سبا
قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 2 میل فولاد سبا رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,615 17,339
2 ورق 2.5 میل فولاد سبا رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,798 17,706
3 ورق 3 میل فولاد سبا رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,982 17,936
4 ورق 3 میل فولاد سبا رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,982 17,615
5 ورق 4 میل فولاد سبا رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,798 17,936
6 ورق 5 میل فولاد سبا رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,257 18,073
7 ورق 6 میل فولاد سبا رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,257 17,936
8 ورق 8 میل فولاد سبا رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,349 18,073
9 ورق 10 میل فولاد سبا رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 18,073 17,890
10 ورق 12 میل فولاد سبا رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,798 17,890
11 ورق 15 میل فولاد سبا رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 17,798 17,890
کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 8 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.25 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 19,633 19,633
2 ورق 10 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.25 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 19,633 19,633
3 ورق 10 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
4 ورق 12 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.25 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 19,633 19,633
5 ورق 12 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
6 ورق 15 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.25 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 19,633 19,633
7 ورق 15 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
8 ورق 20 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.25 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 19,633 19,633
9 ورق 20 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
10 ورق 25 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.25 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 19,633 19,633
11 ورق 25 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
12 ورق 30 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.25 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 19,633 19,633
13 ورق 30 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) طول * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
14 ورق 35 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.25 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 19,633 19,633
15 ورق 35 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) طول * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
16 ورق 40 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) 6 * 1.25 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 19,633 19,633
17 ورق 40 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) طول * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
18 ورق 45 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) طول * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
19 ورق 50 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) طول * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
20 ورق 55 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) طول * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
21 ورق 60 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) طول * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
22 ورق 65 میل فولاد کاویان شیت ( فابریک ) طول * 1.5 بنگاه اهواز کیلوگرم chart 20,550 20,550
 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت عرض(m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.4 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.45 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 0.45 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.5 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.5 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart 23,761 23,761
7 ورق 0.6 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق 0.6 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart 23,761 23,761
9 ورق 0.7 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 0.7 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart 0 23,486
11 ورق 0.8 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ورق 0.8 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 ورق 0.9 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 ورق 0.9 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 ورق 1 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 ورق 1 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
گالوانیزه کاشان
قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


تاراز چهارمحال
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


هفت الماس
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


هفت الماس
قیمت ورق رنگی هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


اکسین اهواز
قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


امیرکبیر کاشان
قیمت عرشه فولادی کاشان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت عرشه فولادی مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


خودرو شهرکرد
قیمت عرشه فولادی خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


تاراز چهارمحال
قیمت عرشه فولادی تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


هفت الماس
قیمت عرشه فولادی هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


اکسین اهواز
قیمت ورق سیاه st52 اکسین

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت ورق شیت آجدار پرسی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت ورق آجدار گیلان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت ورق استنلس استیل 304

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت ورق آلومینیوم

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت ورق آلومینیوم پارس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت ورق استنلس استیل 316

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


                    

ورق و آشنایی با آن

                                                                                       
آهن مللویژگی های محصول
۱نام محصولورق
۲انواع محصول ورق سیاه، گالوانیزه، رنگی، روغنی، اسیدشویی و st52
۳حالت شیت، رول، شیت (فابریک)
۴واحدکیلوگرم
۵کارخانه تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان، کاویان و اکسین اهواز، فولاد سبا، کاشان، گیلان، تاراز، خودرو شهر کرد، هفت الماس

انسان همواره از فلزات برای مصارف گوناگون بهره برده و آنها را مبنای پیشرفت در صنایع مختلف قرار داده است. از نیاکان ما که با شناخت آتش و ذوب فلزات نخستین سلاح‌های فلزی را ساختند تا امروز که کوره‌های عظیم ذوب فلزات و کارخانجات بزرگ ساخت صنایع گوناگون با ترکیب مهندسی شده فلزات در هر گوشه از دنیا دیده می‌شود، همه جا رد پای این فلزات مهم دیده می‌شود.

امروزه ورق‌ ها در انواع گوناگون نقش مهمی در شکل‌دهی به سازه‌های صنعتی و ساختمانی دارند. از ورق آهنی و ورق فولادی که معروف‌ترین این مدل متریال هستند تا انواع دیگر ورق، همگی کاربردهای متنوعی در صنایع گوناگون دارند.

ورق هموراه مزایای فراوانی در تولیدات گوناگون دارد که می تواند سهولت و سرعت در تولید را مراتب افزایش دهد.  

انواع روش های ساخت ورق (نورد گرم و نورد سرد)

 در فلزکاری، نورد فرآیند شکل‌دهی فلز است که در آن استوک فلزی از یک یا چند جفت رول عبور داده می‌شود تا ضخامت کاهش یابد، ضخامت یکنواخت شود و به خاصیت مکانیکی مطلوب رسید. نورد بر اساس دمای فلز طبقه بندی می شود. اگر دمای فلز بالاتر از دمای تبلور مجدد آن باشد، این فرآیند به عنوان نورد گرم شناخته می شود. اگر دمای فلز کمتر از دمای تبلور مجدد آن باشد، این فرآیند به عنوان نورد سرد گفته می شود.

نورد گرم به روشی گفته می‌شود که طی آن فولاد، آهن یا سایر فلزات از این دست، در دمای بیش از ۱۷۰۰ درجه و تحت شرایطی بالاتر از دمای تبلور خود قرار گرفته و قابلیت شکل‌پذیری بالایی می‌یابند. در این موقعیت، می‌توان ورق را در ابعادی بسیار بزرگ ساخت.

قیمت ورق فولادی نورد گرم به‌مراتب ارزان‌تر از فولاد نورد سرد است. دلیل این موضوع نیز کنترل کمتر و تجهیزات ابتدایی ‌تری است که در ساخت آن به‌کار گرفته می‌ شود.

در یک مسیر پیچیده‌تر و در مراحل بعدی، عملیات پردازش طولانی‌تری روی نورد گرم صورت می‌گیرد تا به نورد سرد تبدیل شود.

در این مراحل ضخامت ورق فولادی و آهن نازک‌تر و به شکل تخصصی و بسیار دقیق تعیین می‌شود. نورد سرد تنها در زمان قرار داشتن فلزات زیر دمای تبلور آن ها شکل گرفته و به‌جای گرما، از واکنش تنش مکانیکی برای تغییر ساختار آن استفاده می‌شود.

برخی محصولات تولید شده که در آن ها کربن بیشتری به‌کار رفته کویل و ورق‌های مسطح هستند که اغلب سخت‌تر از تولیدات نورد گرم بوده و کار با آن ها سخت‌تر است. این تولیدات در صنایع تخصصی کاربرد دارند.

اما انواع ورق نورد سرد با کربن کمتر معمولا آنیل شده و نرم‌تر از نورد گرم هستند و دارای ویژگی‌هایی نظیر تقارن در مرکز، صاف و صیقلی بودن و دقت در برش ابعاد هستند.

   
           

     از انواع محصولات فولادی چه می دانید؟      

   
   
محصولات فولادی نقش بسزایی در زندگی همه افراد ایفا می کنند. هریک از محصولات فولادی دارای ساختار و شکل متفاوتی هستند که بسته به نیاز سازه، مورد استفاده قرار می گیرند.    

انواع ورق

ورق ها بر اساس نوع تولید به دسته بندی مختلفی تفکیک می شوند. نوع تولید منظور نورد گرم و مورد سرد است. بر اساس نورد، ورق ها به انواع زیر دسته بندی می شوند:

نورد گرم:

 • ورق سیاه

نورد سرد:

 • ورق گالوانیزه
 • ورق روغنی
 • ورق قلع اندود
 • ورق اسید شویی

انواع ورق همراه با کاربرد هریک

ورق سیاه: این محصول که با نورد گرم تهیه می شود دارای استحکام بیشتر، ضخامت بالاتر و قیمت پایین تر نسبت به تولیدات نورد سرد بوده و مصارف گوناگونی به‌ویژه در صنایع ساختمانی دارد.

ورق اسید شویی: با پاک کردن روغن از ورق سیاه توسط اسید کلریدریک، ورق اسیدشویی تولید می‌شود. این محصول که ضمن رفع ناخالصی و صاف کردن به ورق نورد سرد شبیه شده، به دو شکل شیت و رول درمی‌آید. مصارف این نوع ورق در تولید لوله و پروفیل، اتومبیل‌سازی، تولید مخازن گاز و تحت فشار و فرم‌دهی مجدد برای محصولات گالوانیزه است.

ورق گالوانیزه: این ورق با دارا بودن لایه فلز روی به روش شناوری از خاصیت گالوانیزه، ضد زنگ و ضد خوردگی برخوردار است. مزیتی که باعث شده ورق گالوانیزه در فضاهای مرطوب و شرجی مفید باشد. از این جهت کاربرد ورق گالوانیزه در صنایع دریایی و کشتی‌سازی بسیار مرسوم است.

ورق گالوانیزه هم‌چنین در کانال کولر، لوله‌های آب و تولید شیروانی نیز کاربرد زیادی دارد. ساختار متالوژیکی این نوع ورق آن را در برابر صدمات فیزیکی، سایش و خوردگی محافظت کرده و به سازه‌های تولید شده از آن دوام و طول عمر می‌بخشد.

ورق روغنی: این نوع ورق که محصول نورد سرد است از ظاهر زیبا و درخشش خوبی برخوردار است و در ۳ دسته ورق روغنی st12 یا کششی، st13 و st14 تولید می‌شود. نمونه st12 با بیشترین کاربرد در سازه‌های مختلف از محبوبیت بالایی برخوردار است. برخی از موارد مصرف ورق روغنی عبارتند از:

 • پروفیل‌های ساختمانی
 • تولید بدنه کابینت
 • تولید قطعات صنعتی
 • ساخت وسایل برقی خانگی
 • تولید پروفیل‌های مبلی
 • ساخت درب و پنجره
 • ساخت قطعات خودرو

ورق رنگی: این محصول نوعی ورق گالوانیزه است که با استفاده از روش رنگ کوره‌ای الوان شده و با پوششی از اکسید زینک پوشش داده شده است. با وجود این پوشش جای اثر انگشت روی آن باقی نمی ماند و از خراش و ساییدگی نیز مصون می ماند. بیشترین کاربرد این نوع ورق در تولید لوازم خانگی، صنایع فلزی و ساختمانی و نیز صنایع حمل و نقل است.

ورق رنگی شیروانی از جنس گالوانیزه با روکشی از جنس روی در تنوع بالا تولید می‌شود. برخی از این مدل‌ها عبارتند از:

 • ورق کرکره سینوسی
 • ورق طرح سفال
 • ورق شادولاین
 • ورق ذوزنقه
 • ورق پرچین شیروانی

ورق عرشه فولادی: این محصول شامل ورق‌های به‌کار رفته در سقف‌های عرشه فولادی است که با نام فولاد نرمه نیز شناخته می‌شود. شکل‌پذیری بالا و مقاومت تسلیم ۲۱۰ تا ۲۵۰ مگاپاسکال این محصول را برای کار در صنعت ساختمان سازی مناسب نموده است. این محصول ورق روکش‌دار یا گالوانیزه‌ای است که پوشش ضد زنگ آن از جنس روی به ضخامت ۰.۸ تا ۲.۱ میلی‌متر بر روی هر دو سطح ورق فولادی ریخته شده و در آخرین مرحله نیز توسط دستگاه مخصوص و با روش نورد سرد به شکل موجدار و ذوزنقه‌ای درمی‌آید.

ورق آهنی
ورق آهنی

ورق آهن چیست؟

آلیاژهایی با پایه آهن را ورق آهن می‌نامند. این نوع ورق از ترکیب آهن با فلزات گوناگون و با نسبت‌های مشخص و البته درصد بالاتر آهن تولید شده و خواص مقاومتی، خمشی و کاربردی گوناگونی دارد. از این ورق‌ها در ساختمان‌سازی، صنایع فلزی سنگین، ساخت خودرو و کشتی و بسیاری مصارف دیگر استفاده می‌شود. اما در کل به ورقی ورق آهنی گفته می شود که بر اساس آنالیز  sd37 تولید شده باشد. باید خاطر نشان کرد که در بازار و در میان افراد جامعه ورق آهنی و ورق فولادی آنچنان تفاوتی ندارد. اما اگر خواهان ورق آهنی هستید در زمان خرید حتما قید کنید که ورق  sd37، ورق موردنظر شماست.

   
           

      مقاطع فولادی کدامند و انواع آن چیست؟      

   
   
شکل پدیر فولاد باعث شده است آن را بر اساس نیاز به اشکال مختلفی تهیه و تولید کرد. مقاطع فولادی شامل میلگرد، تیرآهن، لوله، نبشی، پروفیل و … می شود و می توان از هریک از آنها در صنایع مختلفی استفاده نمود.    

ورق فولادی چیست؟

 ورق فولادی از مهم ‌ترین انواع ورق فلزی مورد استفاده در صنعت و ساختمان و از کربن بیشتری برخوردار است. کاربرد وسیع این متریال در کنار دیگر فلزات توانسته طی سال‌ها به صنایع ساختمانی و فلزی رونق زیادی ببخشد.

قیمت ورق آهن

قیمت ورق نیز همانند محصولات فولادی دیگر به عوامل گوناگونی وابسته است. اما مهم ترین عامل بعد از نوع ورق، وزن ورق است. به‌طور معمول وزن بالاتر ورق به افزایش قیمت آن منجر می‌شود. مگر در حالتی که فناوری ساخت خاصی در تولید آن به‌کار گرفته شده باشد.

شما می توانید برای استعلام قیمت به آهن ملل مراجعه کرد و به صورت آنلاین قیمت ورق را مشاهده کنید.

قیمت روز ورق

قیمت روز ورق بسته به به یکسری مواردی که در طول روز اتفاق می افتد می تواند تغییر کند. از جمله عواملی که بر قیمت ورق امروز می تواند اثر بگذارد عبارتند از:

 • قیمت ارز به خصوص دلار
 • قیمت جهانی آهن
 • قیمت شمش
 • تحولات اقتصادی و سیاسی داخل و خارج از کشور
 • هزینه های حمل و نقل
 • و …

در نتیجه نیاز است برای خرید ورق، به مراجع معتبر و به روز مراجعه کنید تا بتوانید بر اساس آخرین نوسانات رخ داده، قیمت نهای ورق را به دست آورید. آهن ملل به عنوان معتبرترین فروشگاه آهن آلات، با به روز رسانی قیمت ورق، توانسته قیمت روز ورق را در اختیار همه افراد قرار دهد.

قیمت ورق آهنی
قیمت ورق آهنی

قیمت ورق آهنی

ورق آهنی در ایران اصولا توسط کارخانجات محدودی تولید می شود که در سایت آهن ملل قیمت ورق آهنی کارخانجاتی که بیشتر در بازار مورد استقبال قرار می گیرند، وجود دارد و روزانه قیمت های آن ها به روز می شود.

دفتر فروش این شرکت علاوه بر موجودی انبار بنگاه اصفهان، لیست بروز کلیه مجتمع های ذوب آهن را نیز برای خرید به مشتریان محترم عرضه می کند و در صورت نهایی شدن سفارش خریدران، در کمتر از ۴۸ ساعت، ورقهای خریداری شده را در محل مشتری، تحویل می دهد.

خرید ورق

خرید ورق یکی از مسائلی است که با توجه به نوع ورق، سایز این محصول، ضخامت، تعداد و همچنین ابعاد طول و عرض انجام می‌شود. به همین خاطر مهم است برای خرید ورق به کجا مراجعه می کنید.

از سویی دیگر ورق دارای انواع مختلفی می باشد که هر کدام بسته به ویژگی ها و مزیت هایی که دارند، مصارف مختلفی نیز خواهند داشت. در نتیجه قبل از خرید ورق پیشنهاد می شود حتما با مهندس پروژه صحبت کنید و نوع ورق مصرفی مورد نیاز برای سازه را مشخص نمایید تا بدین ترتیب بتوان از زیان های وارده جلوگیری نمود.

پس از مشخص نمودن نوع ورق، می توانید به سایت آهن ملل مراجعه نموده و یا با کارشناسان آهن ملل با شماره ۳۵۰۲۰-۰۳۱  تماس گرفته و ورق مورد نیاز خود را با بهترین قیمت خریداری کنید.

کارخانه های تولید کننده ورق

با توجه به رشد روزافزون صنایع در ایران، کارخانه‌های زیادی در کار تولید و عرضه متریال مصرفی برای این صنایع هستند. در مورد تولید ورق می‌توان به برخی از معروف‌ترین آنها مانند شرکت فولاد اکسین خوزستان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع هفت الماس، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، شرکت فولاد غرب آسیا، شرکت فولاد کاویان اهواز، شرکت فولاد کاویان اهواز و شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اشاره کرد. در ادامه به صورت مختصر برخی از مهم ترین کارخانه های تولید ورق را معرفی می کنیم.

فولاد مبارکه اصفهان

یکی از تخصصی ترین مجتمع های فولاد در زمینه تولید انواع ورق آهن شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد که از سال ۱۳۷۱ رسما محصولات خود را در بازار آهن ایران عرضه نمود و به مرور وارد بازارهای صادراتی نیز شد.

فولاد مبارکه اصفهان

این کارخانه انواع ورق فولادی را مطابق با معتبرترین استانداردهای جهانی تولید می کند. خطوط تولید ورق در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از پیشرفته ترین تجهیزات بهره گرفته و همین موضوع کیفیت محصولات این کارخانه را بالا برده است.

انوع ورق فولاد مبارکه

فولاد مبارکه اصفهان تولید کننده انواع ورق و سایر محصولات فولادی تولید شده به وسیله نورد سرد و گرم، قلع اندود و گالوانیزه می باشد. از انواع ورق تولیدی فولاد مبارکه می توان به موارد زیر اشاره کرد

 • ورق رنگی
 • ورق گالوانیزه
 • ورق قلع اندود
 • ورق سیاه
 • ورق اسیدشویی

متقاضیان خرید محصولات فولاد مبارکه اصفهان می توانند جهت استعلام موجودی انبار و قیمت به روز انواع ورق این کارخانه از طریق شماره های درج شده در سایت با دفتر فروش شرکت آهن ملل تماس گرفته و سفارشات خود را به ثبت برسانند.

فولاد سبا

مجتمع فولاد سبا

کارخانه فولاد سبا که از زیرمجموعه های مجتمع فولاد مبارکه می باشد، از دیگر تولید کنندگان ورق سیاه به صورت شیت و رول در استان اصفهان می باشد.

فولاد کاویان اهواز

استان خوزستان میزبان دو کارخانه نام آشنا در زمینه تولید ورق های فولادی را در نزدیکی شهر اهواز است. یکی از این دو کارخانه، مجتمع فولاد کاویان اهواز می باشد که تولیدکننده انواع ورق سیاه با استانداردهای جهانی می باشد.

فولاد کاویان اهواز

شرکت فولاد اکسین خوزستان

این کارخانه نیز ورق سیاه را با بالاترین کیفیت مطابق با به روز ترین استانداردهای بین المللی در بازار ایران و بازارهای صادراتی عرضه و به نیاز صنایع مختلف پاسخ می دهد. ورق های سیاه ST37 و ST52 از تولیدات اکسین اهواز می باشد.

اکسین و کاویان تنها کارخانجاتی هستند که ورق سیاه را در عرض ۲۵ الی ۵۰ تولید می کنند و سایر مجتمع های فولادی قادر به تولید ورق با نهایت سایز ۲۰ هستند.

شرکت فولاد اکسین خوزستان

سوالات متداول


آهن ملل ورق تولیدی کلیه کارخانجات ایران را در سبد محصولات خود دارد. چنانچه قیمت محصولی در سایت موجود نیست، از طریق تماس تلفنی با دفتر فروش از موجودی و قیمت آن مطلع شوید.


بله، امکان سفارش ورق سیاه و آجدار به صورت برش خورده برای مشتریان عزیز امکانپذیر می باشد.


برخلاف میلگرد، قیمت انواع ورق به تدریج از ساعت ۱۳:۰۰ به بعد در بازار محصولات فولادی اعلام و منتشر می شود.


آهن ملل تنها مجموعه ایست که سفارشات ورق را چه از بنگاه و چه از درب کارخانه، در کمتر از ۴۸ ساعت به مشتری تحویل می دهد.


بله، کلیه قیمت های انواع ورق در سایت و تلگرام آهن ملل اصفهان، با احتساب مالیات بوده و قیمت تمام شده می باشد.