قیمت عرشه فولادی کاشان

قیمت عرشه فولادی گالوانیزه کاشان

امیرکبیر کاشان
قیمت عرشه فولادی کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.3 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.4 میل کاشان رول عرض 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 0.45 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.45 میل کاشان رول عرض 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.5 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق 0.5 میل کاشان رول عرض 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق 0.55 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 0.55 میل کاشان رول عرض 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 0.6 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 ورق 0.6 میل کاشان رول عرض 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ورق 0.7 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 ورق 0.7 میل کاشان رول عرض 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 ورق 0.8 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 ورق 0.8 میل کاشان رول عرض 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 ورق 0.9 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 ورق 0.9 میل کاشان رول عرض 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 ورق 1 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 ورق 1 میل کاشان رول عرض 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
20 ورق 1.25 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
21 ورق 1.25 میل کاشان رول عرض 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
22 ورق 1.5 میل کاشان رول عرض 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید