فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 3 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 20,550 20,550
2 ورق 4 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 20,550 20,550
3 ورق 6 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 20,550 20,550
4 ورق 6 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 20,550 20,550
5 ورق 8 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 20,550 20,550
6 ورق 10 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 20,550 20,550
7 ورق 12 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 20,550 20,550
8 ورق 15 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 20,550 20,550
اکسین اهواز
قیمت ورق سیاه st52 اکسین

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 10 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 26,606 26,422
2 ورق 12 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 26,606 26,422
3 ورق 15 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 26,606 26,422
4 ورق 20 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 26,881 26,697
5 ورق 25 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 26,606 26,422
6 ورق 30 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 26,606 26,422
7 ورق 35 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 27,523 27,339
8 ورق 40 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 28,073 27,890
9 ورق 45 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 25,321 25,138
10 ورق 50 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 ورق 60 میل فولاد اکسین شیت طول * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ورق 70 میل فولاد اکسین شیت طول * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید