فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 35,780
2 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 35,780
3 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 35,505
4 ورق 6 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 36,055
5 ورق 8 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 36,330
6 ورق 10 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 35,688
7 ورق 12 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 35,413
8 ورق 15 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 35,413
اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 8 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 37,798
2 ورق 10 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 32,569
3 ورق 12 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 32,569
4 ورق 15 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 32,569
5 ورق 20 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 32,569
6 ورق 25 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 31,651
7 ورق 30 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 32,569
8 ورق 35 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 32,569
9 ورق 40 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 32,661
10 ورق 45 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 35,780
11 ورق 50 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 33,028
12 ورق 60 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 33,211
13 ورق 70 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 33,211
14 ورق 80 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 33,028
15 ورق 100 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم امروز ثابت 33,028