فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 3 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 21,101 21,101
2 ورق 4 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 21,101 21,101
3 ورق 6 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 21,101 21,101
4 ورق 6 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 21,101 21,101
5 ورق 8 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 21,101 21,101
6 ورق 10 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 21,101 21,101
7 ورق 12 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 21,101 21,101
8 ورق 15 میل فولاد مبارکه رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart 21,101 21,101
اکسین اهواز
قیمت ورق سیاه st52 اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 10 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 22,385 22,385
2 ورق 12 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 22,394 22,394
3 ورق 15 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 22,404 22,404
4 ورق 20 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 22,468 22,468
5 ورق 25 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 23,147 23,147
6 ورق 30 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 22,385 22,385
7 ورق 35 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 25,596 25,596
8 ورق 40 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 23,119 23,119
9 ورق 45 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 50 میل فولاد اکسین شیت 6 * 2 یا 12 * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart 23,147 23,147
11 ورق 60 میل فولاد اکسین شیت طول * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ورق 70 میل فولاد اکسین شیت طول * 2 انبار اهواز کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید