قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۵۹:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 3 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
48,182
2
ورق 4 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,455
3
ورق 5 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
46,364
4
ورق 6 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
46,818
5
ورق 8 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
37,636
6
ورق 10 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,273
7
ورق 12 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,455
8
ورق 15 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,273
اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۲۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 8 میل فولاد اکسین
6 * 2 یا 12 * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
50,636
2
ورق 10 میل فولاد اکسین
6 * 2 یا 12 * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,727
3
ورق 12 میل فولاد اکسین
6 * 2 یا 12 * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,273
4
ورق 15 میل فولاد اکسین
6 * 2 یا 12 * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
5
ورق 20 میل فولاد اکسین
6 * 2 یا 12 * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
37,000
6
ورق 25 میل فولاد اکسین
6 * 2 یا 12 * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
37,000
7
ورق 30 میل فولاد اکسین
6 * 2 یا 12 * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,273
8
ورق 35 میل فولاد اکسین
6 * 2 یا 12 * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,273
9
ورق 40 میل فولاد اکسین
6 * 2 یا 12 * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
36,727
10
ورق 45 میل فولاد اکسین
6 * 2 یا 12 * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
36,727
11
ورق 50 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
36,727
12
ورق 60 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
36,727
13
ورق 70 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
36,000
14
ورق 80 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
38,273
15
ورق 100 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت
انبار اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
38,273