قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سنگین

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن شاهین بناب

قیمت تیرآهن ناب تبریز

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۷:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
تعداد در هر بندیل
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
کیلوگرم
12
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,727
2
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
3
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن
12
40
140
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,182
4
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
5
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن
12
30
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,727
6
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
7
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن
12
27
210
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
8
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,818
9
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن
12
21
260
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,636
10
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
کیلوگرم
22
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,182
11
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
کیلوگرم
24
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
12
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
کیلوگرم
27
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
13
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
کیلوگرم
30
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,182
14
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
شاخه
12
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
200,000
3,272,727
15
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
4,045,455
16
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن
12
40
140
شاخه
14
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
3,818,182
17
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
5,000,000
18
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن
12
30
170
شاخه
16
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
4,727,273
19
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
6,000,000
20
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن
12
27
210
شاخه
18
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
5,636,364
21
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
7,545,455
22
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن
12
21
260
شاخه
20
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
7,272,727
23
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
شاخه
22
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
100,000
8,636,364
24
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
9,636,364
25
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
شاخه
27
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
100,000
11,363,636
26
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
شاخه
30
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
14,272,727
27
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
شاخه
12
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
3,454,545
28
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
4,136,364
29
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
30,000
5,018,182
30
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
50,000
6,000,000
31
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
50,000
7,545,455
32
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
شاخه
22
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
150,000
8,636,364
33
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
100,000
9,727,273
34
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
شاخه
27
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
100,000
11,454,545
35
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
شاخه
30
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
100,000
14,272,727
36
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
شاخه
12
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
3,590,909
37
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
4,045,455
38
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
5,090,909
39
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
6,163,636
40
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
7,727,273
41
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
شاخه
22
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
8,954,545
42
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۸
50,000
9,863,636
43
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
شاخه
27
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
11,727,273
44
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
شاخه
30
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۸
50,000
14,681,818
جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۱۳:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب
12
120
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب
12
134
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,273
3
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب
12
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 ظفر بناب
12
132
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,727
2
تیرآهن16 ظفر بناب
12
165
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,727
3
تیرآهن 18 ظفر بناب
12
170
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
4
تیرآهن 20 ظفر بناب
12
235
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۴۷:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 12 لانه زنبوری
12
125
شاخه
12
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
3,863,636
2
تیرآهن 14 لانه زنبوری
12
155
شاخه
14
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
4,454,545
3
تیرآهن 16 لانه زنبوری
12
195
شاخه
16
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
5,227,273
4
تیرآهن 18 لانه زنبوری
12
225
شاخه
18
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
6,227,273
5
تیرآهن 20 لانه زنبوری
12
275
شاخه
20
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
7,909,091
6
تیرآهن 22 لانه زنبوری
12
325
شاخه
22
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
9,363,636
7
تیرآهن 24 لانه زنبوری
12
375
شاخه
24
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
10,227,273
8
تیرآهن 27 لانه زنبوری
12
425
شاخه
27
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
12,181,818
9
تیرآهن 30 لانه زنبوری
12
507
شاخه
30
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
15,181,818
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
درجه
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1
120
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۰
ثابت
3,290,909
2
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
120
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
3,272,727
3
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1
135
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
3,636,364
4
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
135
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
ثابت
2,890,909
5
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
12
1
165
شاخه
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
4,363,636
6
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
165
شاخه
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
4,318,182
7
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
12
1
200
شاخه
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
5,454,545
8
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
200
شاخه
18
کارخانه
۱۴۰۳/۲/۲۷
ثابت
5,136,364
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۳:۱۲:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 کوثر اهواز
12
135
کیلوگرم
14
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
2
تیرآهن 16 کوثر اهواز
12
167
کیلوگرم
16
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
3
تیرآهن 18 کوثر اهواز
12
215
کیلوگرم
18
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۵۸:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEA سایز 10
12
201
کیلوگرم
10
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
59,091
2
هاش HEA سایز 12
12
239
کیلوگرم
12
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
59,091
3
هاش HEA سایز 14
12
297
کیلوگرم
14
انبار
۱۴۰۳/۳/۱۶
ثابت
28,182
4
هاش HEA سایز 16
12
365
کیلوگرم
16
انبار
۱۴۰۳/۴/۱۲
ثابت
37,227
5
هاش HEA سایز 18
12
426
کیلوگرم
18
انبار
۱۴۰۳/۳/۷
5,000
36,364
6
هاش HEA سایز 20
12
508
کیلوگرم
20
انبار
۱۴۰۳/۱/۲۶
ثابت
37,273
7
هاش HEA سایز 22
12
606
کیلوگرم
22
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۹
ثابت
68,182
8
هاش HEA سایز 24
12
702
کیلوگرم
24
انبار
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
1,000
64,545
9
هاش HEA سایز 26
12
764
کیلوگرم
26
انبار
۱۴۰۳/۳/۷
2,000
63,636
10
هاش HEA سایز 28
12
875
کیلوگرم
28
انبار
۱۴۰۳/۳/۷
ثابت
65,455
11
هاش HEA سایز 30
12
999
کیلوگرم
30
انبار
۱۴۰۳/۲/۲۹
ثابت
67,273
12
هاش HEA سایز 32
12
1172
کیلوگرم
32
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
63,636
13
هاش HEA سایز 34
12
1260
کیلوگرم
34
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
63,636
14
هاش HEA سایز 36
12
1344
کیلوگرم
36
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
ثابت
62,727
15
هاش HEA سایز 40
12
1500
کیلوگرم
40
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
63,636
16
هاش HEA سایز 45
12
1680
کیلوگرم
45
انبار
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
ثابت
58,136
17
هاش HEA سایز 50
12
1860
کیلوگرم
50
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
65,455
18
هاش HEA سایز 55
12
1992
کیلوگرم
55
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
19
هاش HEA سایز 60
12
2136
کیلوگرم
60
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۴
ثابت
63,636
20
هاش HEA سایز 70
12
2300
کیلوگرم
70
انبار
۱۴۰۲/۱۲/۸
ثابت
63,636
21
هاش HEA سایز 80
12
2690
کیلوگرم
80
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
70,000

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEB سایز 10
12
245
کیلوگرم
10
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
60,000
2
هاش HEB سایز 12
12
321
کیلوگرم
12
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
59,091
3
هاش HEB سایز 14
12
405
کیلوگرم
14
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,273
4
هاش HEB سایز 16
12
512
کیلوگرم
16
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,273
5
هاش HEB سایز 18
12
615
کیلوگرم
18
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,273
6
هاش HEB سایز 20
12
736
کیلوگرم
20
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۱
ثابت
48,182
7
هاش HEB سایز 22
12
858
کیلوگرم
22
انبار
۱۴۰۳/۲/۱۱
ثابت
52,727
8
هاش HEB سایز 24
12
999
کیلوگرم
24
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۹
ثابت
53,636
9
هاش HEB سایز 26
12
1116
کیلوگرم
26
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۹
ثابت
51,818
10
هاش HEB سایز 28
12
1236
کیلوگرم
28
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
62,727
11
هاش HEB سایز 30
12
1404
کیلوگرم
30
انبار
۱۴۰۳/۲/۵
ثابت
54,545
12
هاش HEB سایز 32
12
1524
کیلوگرم
32
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
63,636
13
هاش HEB سایز 34
12
1608
کیلوگرم
34
انبار
۱۴۰۳/۴/۱۱
ثابت
63,636
14
هاش HEB سایز 36
12
1704
کیلوگرم
36
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
63,636
15
هاش HEB سایز 40
12
1860
کیلوگرم
40
انبار
۱۴۰۳/۳/۷
3,000
63,636
16
هاش HEB سایز 45
12
2052
کیلوگرم
45
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
17
هاش HEB سایز 50
12
2244
کیلوگرم
50
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
65,455
18
هاش HEB سایز 55
12
2388
کیلوگرم
55
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
19
هاش HEB سایز 60
12
2544
کیلوگرم
60
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۴
ثابت
70,909
20
هاش HEB سایز 70
12
2900
کیلوگرم
70
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۴
ثابت
77,273
21
هاش HEB سایز 80
12
3100
کیلوگرم
80
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
70,000
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۹:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 فایکو سبک
12
135
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
2
تیرآهن 14 فایکو سنگین
12
155
کیلوگرم
24
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
تیرآهن 16 فایکو
12
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
4
تیرآهن 18 فایکو
12
200
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
5
تیرآهن 20 فایکو
12
250
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۳۰
ثابت
27,909
6
تیرآهن 22 فایکو
12
305
کیلوگرم
22
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
7
تیرآهن 24 فایکو
12
353
کیلوگرم
24
کارخانه
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
ثابت
28,727
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۳:۱۳:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 یزد احرامیان
12
135
کیلوگرم
14
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
2
تیرآهن 16 یزد احرامیان
12
170
کیلوگرم
16
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۱۰
ثابت
26,636
3
تیرآهن 18 یزد احرامیان
12
205
کیلوگرم
18
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
4
تیرآهن 20 یزد احرامیان
12
255
کیلوگرم
20
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,727
5
تیرآهن 22 یزد احرامیان
12
300
کیلوگرم
24
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,091
6
تیرآهن 24 یزد احرامیان
12
350
کیلوگرم
24
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,364
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 آریان فولاد
12
185
شاخه
16
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
2
تیرآهن 18 آریان فولاد
12
215
شاخه
18
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
3
تیرآهن 20 آریان فولاد
12
265
شاخه
20
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
4
تیرآهن 22 آریان فولاد
12
325
شاخه
22
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
5
تیرآهن 24 آریان فولاد
12
360
شاخه
24
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
6
تیرآهن 27 آریان فولاد
12
435
شاخه
27
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 شاهین بناب
12
126
کیلوگرم
14
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
2
تیرآهن 16 شاهین بناب
12
165
کیلوگرم
16
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۱۷:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 ناب تبریز
6
130
کیلوگرم
14
کارخانه
---
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
تیرآهن 16 ناب تبریز
6
170
کیلوگرم
16
کارخانه
---
تماس بگیرید
تماس بگیرید