دسترسی سریع

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۳:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 کیلوگرم 12 کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 کیلوگرم 14 کارخانه 28,899 29,541
3 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 کیلوگرم 14 کارخانه 27,798 27,706
4 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 کیلوگرم 16 کارخانه 27,982 27,798
5 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 کیلوگرم 16 کارخانه 26,147 26,147
6 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 کیلوگرم 18 کارخانه 27,523 27,523
7 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 کیلوگرم 18 کارخانه 26,147 26,055
8 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 کیلوگرم 20 کارخانه 28,440 27,523
9 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 کیلوگرم 20 کارخانه 26,147 25,688
10 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 کیلوگرم 22 کارخانه 27,982 28,807
11 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 کیلوگرم 24 کارخانه 27,523 27,339
12 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 کیلوگرم 27 کارخانه 25,963 25,688
13 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 کیلوگرم 30 کارخانه 28,440 28,440
14 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 شاخه 12 انبار تماس بگیرید تماس بگیرید
15 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 شاخه 14 انبار 4,449,541 4,403,670
16 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 شاخه 14 انبار 3,899,083 3,899,083
17 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 شاخه 16 انبار 5,229,358 5,229,358
18 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 شاخه 16 انبار 4,541,284 4,541,284
19 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 شاخه 18 انبار 6,238,532 6,146,789
20 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 شاخه 18 انبار 5,504,587 5,504,587
21 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 شاخه 20 انبار 7,798,165 7,522,936
22 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 شاخه 20 انبار 6,376,147 6,376,147
23 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 شاخه 22 انبار 8,990,826 9,082,569
24 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 شاخه 24 انبار 9,908,257 10,000,000
25 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 شاخه 27 انبار 11,009,174 11,100,917
26 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 شاخه 30 انبار 14,036,697 14,403,670
جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 120 شاخه 14 کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 134 شاخه 14 کارخانه 3,302,752 3,302,752
3 تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 12 170 شاخه 16 کارخانه 4,220,183 4,220,183
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۹:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 ظفر بناب 12 132 کیلوگرم 14 کارخانه 26,101 26,376
2 تیرآهن 18 ظفر بناب 12 170 کیلوگرم 18 کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 20 ظفر بناب 12 235 کیلوگرم 20 کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 12 لانه زنبوری 12 125 شاخه 12 انبار تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 لانه زنبوری 12 155 شاخه 14 انبار 4,559,633 4,513,761
3 تیرآهن 16 لانه زنبوری 12 195 شاخه 16 انبار 5,339,450 5,339,450
4 تیرآهن 18 لانه زنبوری 12 225 شاخه 18 انبار 6,348,624 6,256,881
5 تیرآهن 20 لانه زنبوری 12 275 شاخه 20 انبار 7,908,257 7,633,028
6 تیرآهن 22 لانه زنبوری 12 325 شاخه 22 انبار 9,100,917 9,192,661
7 تیرآهن 24 لانه زنبوری 12 375 شاخه 24 انبار 10,018,349 10,110,092
8 تیرآهن 27 لانه زنبوری 12 425 شاخه 27 انبار 11,119,266 11,211,009
9 تیرآهن 30 لانه زنبوری 12 507 شاخه 30 انبار 14,146,789 14,513,761
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) درجه وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 135 شاخه 14 کارخانه 3,504,587 3,504,587
2 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 120 شاخه 14 کارخانه 3,165,138 3,165,138
3 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1 165 شاخه 16 کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
4 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 165 شاخه 16 کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
5 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1 195 شاخه 18 کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
6 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 200 شاخه 18 کارخانه 5,183,486 5,183,486
7 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1 200 شاخه 18 کارخانه 5,229,358 5,229,358
8 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 135 شاخه 18 کارخانه 3,477,064 3,477,064
9 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 120 شاخه 18 کارخانه 3,137,615 3,137,615
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 کوثر اهواز 12 135 کیلوگرم 14 انبار 3,486,239 3,486,239
2 تیرآهن 16 کوثر اهواز 12 167 کیلوگرم 16 انبار تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 کوثر اهواز 12 215 کیلوگرم 18 انبار تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۴۳:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 هاش HEA سایز 10 12 201 کیلوگرم 10 انبار 58,716 58,716
2 هاش HEA سایز 12 12 239 کیلوگرم 12 انبار 58,716 58,716
3 هاش HEA سایز 14 12 297 کیلوگرم 14 انبار 28,440 28,440
4 هاش HEA سایز 16 12 365 کیلوگرم 16 انبار 29,358 29,817
5 هاش HEA سایز 18 12 426 کیلوگرم 18 انبار 28,440 28,440
6 هاش HEA سایز 20 12 508 کیلوگرم 20 انبار 33,028 33,028
7 هاش HEA سایز 22 12 606 کیلوگرم 22 انبار 63,303 63,303
8 هاش HEA سایز 24 12 702 کیلوگرم 24 انبار 63,303 63,303
9 هاش HEA سایز 26 12 764 کیلوگرم 26 انبار 63,303 63,303
10 هاش HEA سایز 28 12 875 کیلوگرم 28 انبار 63,303 63,303
11 هاش HEA سایز 30 12 999 کیلوگرم 30 انبار 63,303 63,303
12 هاش HEA سایز 32 12 1172 کیلوگرم 32 انبار 71,560 66,972
13 هاش HEA سایز 34 12 1260 کیلوگرم 34 انبار 71,560 66,972
14 هاش HEA سایز 36 12 1344 کیلوگرم 36 انبار 66,972 66,972
15 هاش HEA سایز 40 12 1500 کیلوگرم 40 انبار 66,972 66,972
16 هاش HEA سایز 45 12 1680 کیلوگرم 45 انبار 66,972 66,972
17 هاش HEA سایز 50 12 1860 کیلوگرم 50 انبار تماس بگیرید تماس بگیرید
18 هاش HEA سایز 55 12 1992 کیلوگرم 55 انبار تماس بگیرید تماس بگیرید
19 هاش HEA سایز 60 12 2136 کیلوگرم 60 انبار تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۴۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 هاش HEB سایز 10 12 245 کیلوگرم 10 انبار 58,716 58,716
2 هاش HEB سایز 12 12 321 کیلوگرم 12 انبار 58,716 58,716
3 هاش HEB سایز 14 12 405 کیلوگرم 14 انبار 28,440 28,440
4 هاش HEB سایز 16 12 512 کیلوگرم 16 انبار 28,440 28,440
5 هاش HEB سایز 18 12 615 کیلوگرم 18 انبار 28,440 28,440
6 هاش HEB سایز 20 12 736 کیلوگرم 20 انبار 33,028 33,028
7 هاش HEB سایز 22 12 858 کیلوگرم 22 انبار 63,303 63,303
8 هاش HEB سایز 24 12 999 کیلوگرم 24 انبار 63,303 59,633
9 هاش HEB سایز 26 12 1116 کیلوگرم 26 انبار 63,303 63,303
10 هاش HEB سایز 28 12 1236 کیلوگرم 28 انبار 63,303 63,303
11 هاش HEB سایز 30 12 1404 کیلوگرم 30 انبار 63,303 59,633
12 هاش HEB سایز 32 12 1524 کیلوگرم 32 انبار 66,972 66,972
13 هاش HEB سایز 34 12 1608 کیلوگرم 34 انبار 66,972 66,972
14 هاش HEB سایز 36 12 1704 کیلوگرم 36 انبار 66,972 66,972
15 هاش HEB سایز 40 12 1860 کیلوگرم 40 انبار 66,972 69,725
16 هاش HEB سایز 45 12 2052 کیلوگرم 45 انبار 69,725 69,725
17 هاش HEB سایز 50 12 2244 کیلوگرم 50 انبار تماس بگیرید تماس بگیرید
18 هاش HEB سایز 55 12 2388 کیلوگرم 55 انبار تماس بگیرید تماس بگیرید
19 هاش HEB سایز 60 12 2544 کیلوگرم 60 انبار تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۶:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 فایکو سبک 12 135 کیلوگرم 14 کارخانه 25,872 25,688
2 تیرآهن 14 فایکو سنگین 12 155 کیلوگرم 24 کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 فایکو 12 170 کیلوگرم 16 کارخانه 25,872 25,688
4 تیرآهن 18 فایکو 12 200 کیلوگرم 18 کارخانه 25,872 25,688
5 تیرآهن 20 فایکو 12 250 کیلوگرم 20 کارخانه 25,872 25,688
6 تیرآهن 22 فایکو 12 305 کیلوگرم 22 کارخانه 25,872 25,688
7 تیرآهن 24 فایکو 12 353 کیلوگرم 24 کارخانه 25,872 25,688
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 یزد احرامیان 12 135 شاخه 14 بنگاه 3,577,982 3,577,982
2 تیرآهن 16 یزد احرامیان 12 170 شاخه 16 بنگاه 4,495,413 4,495,413
3 تیرآهن 18 یزد احرامیان 12 205 شاخه 18 بنگاه 5,550,459 5,550,459
4 تیرآهن 20 یزد احرامیان 12 255 شاخه 20 بنگاه 6,467,890 6,330,275
5 تیرآهن 22 یزد احرامیان 12 300 شاخه 24 بنگاه 7,844,037 7,889,908
6 تیرآهن 24 یزد احرامیان 12 350 شاخه 24 بنگاه 8,761,468 9,174,312
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 16 آریان فولاد 12 185 شاخه 16 کارخانه عدم تولید عدم تولید
2 تیرآهن 18 آریان فولاد 12 215 شاخه 18 کارخانه عدم تولید عدم تولید
3 تیرآهن 20 آریان فولاد 12 265 شاخه 20 کارخانه عدم تولید عدم تولید
4 تیرآهن 22 آریان فولاد 12 325 شاخه 22 کارخانه عدم تولید عدم تولید
5 تیرآهن 24 آریان فولاد 12 360 شاخه 24 کارخانه عدم تولید عدم تولید
6 تیرآهن 27 آریان فولاد 12 435 شاخه 27 کارخانه عدم تولید عدم تولید
فولاد شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۵:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 شاهین بناب 12 126 کیلوگرم 14 کارخانه عدم تولید عدم تولید
2 تیرآهن 16 شاهین بناب 12 165 کیلوگرم 16 کارخانه عدم تولید عدم تولید
فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۵:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 ناب تبریز 6 130 کیلوگرم 14 کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 ناب تبریز 6 170 کیلوگرم 16 کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید

سوالات متداول


به طور کلی ۳ نوع تیرآهن در بازار موجود است، تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)، تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه) و تیرآهن IPB (بال پهن).


این نوع تیرآهن در سایزهای ۸ تا ۶۰ سانتی‌ متر تولید می‌ شود.


خرید تیرآهن از طریق بورس کالا، کارخانه و بنگاه های آهن فروشی (انبار) امکان پذیر است. آهن ملل در کمتر از ۷۲ ساعت آهن آلات خریداری شده مشتریان را در هر نقطه از کشور تحویل می دهد.