ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۵۹:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 کیلوگرم 12 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 29,358
2 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 کیلوگرم 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 24,128
3 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 کیلوگرم 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 24,954
4 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,569
5 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 24,128
6 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 کیلوگرم 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,569
7 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 کیلوگرم 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,486
8 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 24,220
9 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 24,954
10 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 کیلوگرم 22 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,936
11 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 کیلوگرم 24 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,486
12 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 کیلوگرم 27 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 23,119
13 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 کیلوگرم 30 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ 500 24,128
14 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 شاخه 12 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100,000 3,669,725
15 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 شاخه 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 3,715,596
16 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 شاخه 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 3,623,853
17 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 شاخه 16 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 50,000 4,266,055
18 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 شاخه 16 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 4,174,312
19 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 شاخه 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 50,000 5,045,872
20 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 شاخه 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 50,000 5,000,000
21 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 شاخه 20 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 6,697,248
22 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 شاخه 20 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 50,000 6,513,761
23 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 شاخه 22 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 150,000 7,614,679
24 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 شاخه 24 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 50,000 8,577,982
25 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 شاخه 27 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 50,000 9,954,128
26 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 شاخه 30 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100,000 11,926,606
جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۹:۱۷:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 120 شاخه 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 134 شاخه 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 2,155,963
3 تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 12 170 شاخه 16 کارخانه ۱۴۰۲/۷/۲۲ ثابت 3,834,862
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۴:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 ظفر بناب 12 132 کیلوگرم 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,477
2 تیرآهن16 ظفر بناب 12 165 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,477
3 تیرآهن 18 ظفر بناب 12 170 کیلوگرم 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 ظفر بناب 12 235 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 12 لانه زنبوری 12 125 شاخه 12 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 50,000 3,899,083
2 تیرآهن 14 لانه زنبوری 12 155 شاخه 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 3,944,954
3 تیرآهن 16 لانه زنبوری 12 195 شاخه 16 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ 50,000 4,541,284
4 تیرآهن 18 لانه زنبوری 12 225 شاخه 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 5,412,844
5 تیرآهن 20 لانه زنبوری 12 275 شاخه 20 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 7,064,220
6 تیرآهن 22 لانه زنبوری 12 325 شاخه 22 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 7,798,165
7 تیرآهن 24 لانه زنبوری 12 375 شاخه 24 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 8,899,083
8 تیرآهن 27 لانه زنبوری 12 425 شاخه 27 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 10,229,358
9 تیرآهن 30 لانه زنبوری 12 507 شاخه 30 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 12,339,450
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۵۰:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) درجه وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 120 شاخه 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 2,642,202
2 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 120 شاخه 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 2,614,679
3 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 135 شاخه 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 2,944,954
4 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 135 شاخه 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 2,917,431
5 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1 165 شاخه 16 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 3,669,725
6 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 165 شاخه 16 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 3,642,202
7 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1 200 شاخه 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 4,495,413
8 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 200 شاخه 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 4,449,541
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 کوثر اهواز 12 135 کیلوگرم 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 21,560
2 تیرآهن 16 کوثر اهواز 12 167 کیلوگرم 16 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 21,560
3 تیرآهن 18 کوثر اهواز 12 215 کیلوگرم 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۳:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEA سایز 10 12 201 کیلوگرم 10 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 50,459
2 هاش HEA سایز 12 12 239 کیلوگرم 12 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 50,459
3 هاش HEA سایز 14 12 297 کیلوگرم 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 27,523
4 هاش HEA سایز 16 12 365 کیلوگرم 16 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
5 هاش HEA سایز 18 12 426 کیلوگرم 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 45,872
6 هاش HEA سایز 20 12 508 کیلوگرم 20 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 39,450
7 هاش HEA سایز 22 12 606 کیلوگرم 22 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,963
8 هاش HEA سایز 24 12 702 کیلوگرم 24 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 57,798
9 هاش HEA سایز 26 12 764 کیلوگرم 26 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,046
10 هاش HEA سایز 28 12 875 کیلوگرم 28 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,046
11 هاش HEA سایز 30 12 999 کیلوگرم 30 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 56,881
12 هاش HEA سایز 32 12 1172 کیلوگرم 32 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,963
13 هاش HEA سایز 34 12 1260 کیلوگرم 34 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,046
14 هاش HEA سایز 36 12 1344 کیلوگرم 36 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,046
15 هاش HEA سایز 40 12 1500 کیلوگرم 40 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,046
16 هاش HEA سایز 45 12 1680 کیلوگرم 45 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
17 هاش HEA سایز 50 12 1860 کیلوگرم 50 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 56,881
18 هاش HEA سایز 55 12 1992 کیلوگرم 55 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
19 هاش HEA سایز 60 12 2136 کیلوگرم 60 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,046

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۳:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEB سایز 10 12 245 کیلوگرم 10 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 50,459
2 هاش HEB سایز 12 12 321 کیلوگرم 12 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 50,459
3 هاش HEB سایز 14 12 405 کیلوگرم 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 27,523
4 هاش HEB سایز 16 12 512 کیلوگرم 16 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 27,523
5 هاش HEB سایز 18 12 615 کیلوگرم 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 27,523
6 هاش HEB سایز 20 12 736 کیلوگرم 20 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
7 هاش HEB سایز 22 12 858 کیلوگرم 22 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 53,211
8 هاش HEB سایز 24 12 999 کیلوگرم 24 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 52,294
9 هاش HEB سایز 26 12 1116 کیلوگرم 26 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,046
10 هاش HEB سایز 28 12 1236 کیلوگرم 28 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,046
11 هاش HEB سایز 30 12 1404 کیلوگرم 30 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 57,798
12 هاش HEB سایز 32 12 1524 کیلوگرم 32 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,963
13 هاش HEB سایز 34 12 1608 کیلوگرم 34 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,963
14 هاش HEB سایز 36 12 1704 کیلوگرم 36 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 56,881
15 هاش HEB سایز 40 12 1860 کیلوگرم 40 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,046
16 هاش HEB سایز 45 12 2052 کیلوگرم 45 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
17 هاش HEB سایز 50 12 2244 کیلوگرم 50 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 56,881
18 هاش HEB سایز 55 12 2388 کیلوگرم 55 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
19 هاش HEB سایز 60 12 2544 کیلوگرم 60 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۲ عدم موجودی عدم موجودی
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۱ ساعت ۱۱:۵۶:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 فایکو سبک 12 135 کیلوگرم 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 22,156
2 تیرآهن 14 فایکو سنگین 12 155 کیلوگرم 24 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 فایکو 12 170 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 22,156
4 تیرآهن 18 فایکو 12 200 کیلوگرم 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 22,156
5 تیرآهن 20 فایکو 12 250 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 22,156
6 تیرآهن 22 فایکو 12 305 کیلوگرم 22 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 22,156
7 تیرآهن 24 فایکو 12 353 کیلوگرم 24 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 22,156
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۵:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 یزد احرامیان 12 135 شاخه 14 بنگاه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,349
2 تیرآهن 16 یزد احرامیان 12 170 شاخه 16 بنگاه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,349
3 تیرآهن 18 یزد احرامیان 12 205 شاخه 18 بنگاه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,349
4 تیرآهن 20 یزد احرامیان 12 255 شاخه 20 بنگاه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,440
5 تیرآهن 22 یزد احرامیان 12 300 شاخه 24 بنگاه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,349
6 تیرآهن 24 یزد احرامیان 12 350 شاخه 24 بنگاه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,349