کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 کیلوگرم 12 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 کیلوگرم 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 کیلوگرم 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 کیلوگرم 16 کارخانه chart 17,339 17,156
5 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 کیلوگرم 16 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 کیلوگرم 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 کیلوگرم 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 کیلوگرم 20 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 کیلوگرم 20 کارخانه chart 17,798 18,257
10 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 کیلوگرم 22 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 کیلوگرم 24 کارخانه chart 18,440 18,624
12 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 کیلوگرم 27 کارخانه chart 18,440 18,624
13 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 کیلوگرم 30 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 شاخه 12 انبار chart 2,477,064 2,660,550
15 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 شاخه 14 انبار chart 2,798,165 2,889,908
16 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 شاخه 14 انبار chart 2,477,064 2,568,807
17 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 شاخه 16 انبار chart 3,211,009 3,256,881
18 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 شاخه 16 انبار chart 3,027,523 3,027,523
19 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 شاخه 18 انبار chart 4,036,697 4,036,697
20 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 شاخه 18 انبار chart تماس بگیرید تماس بگیرید
21 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 شاخه 20 انبار chart 5,137,615 5,229,358
22 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 شاخه 20 انبار chart تماس بگیرید تماس بگیرید
23 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 شاخه 22 انبار chart 6,100,917 6,146,789
24 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 شاخه 24 انبار chart 6,834,862 6,834,862
25 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 شاخه 27 انبار chart 8,073,394 8,073,394
26 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 شاخه 30 انبار chart 9,633,028 9,724,771
آریان فولاد
قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 16 آریان فولاد 12 185 شاخه 16 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
2 تیرآهن 18 آریان فولاد 12 215 شاخه 18 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
3 تیرآهن 20 آریان فولاد 12 265 شاخه 20 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
4 تیرآهن 22 آریان فولاد 12 325 شاخه 22 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
5 تیرآهن 24 آریان فولاد 12 360 شاخه 24 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
6 تیرآهن 27 آریان فولاد 12 435 شاخه 27 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
جهان فولاد غرب
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 120 شاخه 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 132 شاخه 14 کارخانه chart 2,174,312 2,220,183
3 تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 12 170 شاخه 16 کارخانه chart 2,752,294 2,807,339
فولاد شاهین بناب
قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 شاهین بناب 12 126 کیلوگرم 14 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
2 تیرآهن 16 شاهین بناب 12 165 کیلوگرم 16 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب
قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 ظفر بناب 12 122 کیلوگرم 14 کارخانه chart 15,734 15,826
2 تیرآهن 18 ظفر بناب 12 170 کیلوگرم 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 20 ظفر بناب 12 235 کیلوگرم 20 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد فایکو
قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 فایکو سبک 12 135 کیلوگرم 14 کارخانه chart 15,872 16,972
2 تیرآهن 14 فایکو سنگین 12 155 کیلوگرم 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 فایکو 12 170 کیلوگرم 16 کارخانه chart 15,872 16,972
4 تیرآهن 18 فایکو 12 205 کیلوگرم 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 تیرآهن 20 فایکو 12 255 کیلوگرم 20 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 یزد احرامیان 12 135 کیلوگرم 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 یزد احرامیان 12 170 کیلوگرم 16 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 یزد احرامیان 12 205 کیلوگرم 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 یزد احرامیان 12 255 کیلوگرم 20 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 تیرآهن 24 یزد احرامیان 12 - کیلوگرم 22 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد ناب تبریز
قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 ناب تبریز 6 130 کیلوگرم 14 کارخانه chart 15,963 15,963
2 تیرآهن 16 ناب تبریز 6 170 کیلوگرم 16 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
پروفیل صنعت ماهان
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) درجه وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 120 شاخه 14 کارخانه chart 2,009,174 2,009,174
2 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 2 125 شاخه 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1 165 شاخه 16 کارخانه chart 2,816,514 2,816,514
4 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 165 شاخه 16 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1 190 شاخه 18 کارخانه chart 3,348,624 3,348,624
6 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 190 شاخه 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1 200 شاخه 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 190 شاخه 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 کوثر اهواز 12 135 کیلوگرم 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 کوثر اهواز 12 167 کیلوگرم 16 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 کوثر اهواز 12 215 کیلوگرم 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید

سوالات متداول


به طور کلی ۳ نوع تیرآهن در بازار موجود است، تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)، تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه) و تیرآهن IPB (بال پهن).


این نوع تیرآهن در سایزهای ۸ تا ۶۰ سانتی‌ متر تولید می‌ شود.


خرید تیرآهن از طریق بورس کالا، کارخانه و بنگاه های آهن فروشی (انبار) امکان پذیر است. آهن ملل در کمتر از ۷۲ ساعت آهن آلات خریداری شده مشتریان را در هر نقطه از کشور تحویل می دهد.