کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کارخانه 12 کیلوگرم chart 15,413 15,413
2 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کارخانه 14 کیلوگرم chart 15,229 15,046
3 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کارخانه 16 کیلوگرم chart 15,229 15,046
4 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,862 14,771
5 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,954 14,862
6 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,862 14,771
7 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کارخانه 25 کیلوگرم chart 14,862 14,771
8 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,862 14,771
9 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کارخانه 32 کیلوگرم chart 0 14,771
10 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 12 کیلوگرم chart 15,413 15,413
11 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 14 کیلوگرم chart 15,229 15,046
12 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 16 کیلوگرم chart 15,229 15,046
13 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 18 کیلوگرم chart 14,862 14,771
14 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 20 کیلوگرم chart 14,954 14,862
15 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 22 کیلوگرم chart 14,862 14,771
16 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 25 کیلوگرم chart 14,862 14,771
17 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 28 کیلوگرم chart 14,862 14,771
18 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 32 کیلوگرم chart 0 14,771

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت وزن آنالیز سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار 4.3 A2 8 chart 16,546 16,546
2 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار 6.3 A2 10 chart 16,317 16,317
3 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار 9.5 A3 12 chart 15,995 15,995
4 میلگرد 14 راد همدان شاخه آجدار 13.5 A3 14 chart 15,904 15,904
5 میلگرد 16 راد همدان شاخه آجدار 17.5 A3 16 chart 15,904 15,904
6 میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار 21.5 A3 18 chart 15,904 15,904
7 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار 27 A3 20 chart 15,904 15,904
8 میلگرد 22 راد همدان شاخه آجدار 31 A3 22 chart 15,904 15,904
9 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار 42 A3 25 chart 15,950 15,950
10 میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار 55 A3 28 chart 15,950 15,950
11 میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار 70 A3 32 chart 16,087 16,087

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم 8 chart 15,872 15,872
2 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 5.5 کیلوگرم 10 chart 15,688 15,688
3 میلگرد 12 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 8 کیلوگرم 12 chart 15,688 15,688
4 میلگرد 14 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 11.3 کیلوگرم 14 chart 15,321 15,321
5 میلگرد 16 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 15.3 کیلوگرم 16 chart 15,321 15,321
6 میلگرد 18 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم 18 chart 15,321 15,321
7 میلگرد 20 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 26 کیلوگرم 20 chart 15,321 15,321
8 میلگرد 22 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 26 کیلوگرم 20 chart 15,321 15,321
9 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 26 کیلوگرم 20 chart 15,321 15,321

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 5.500 کیلوگرم 8 chart 14,954 14,954
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم 10 chart 14,495 14,495
3 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کیلوگرم 12 chart 14,495 14,495
4 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم 10 chart 14,954 14,954
5 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم 12 chart 14,954 14,954
6 میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم 14 chart 14,495 14,495
7 میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم 16 chart 14,495 14,495
8 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم 18 chart 14,495 14,495
9 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم 20 chart 14,495 14,495
10 میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 35.64 کیلوگرم 22 chart 14,495 14,495
11 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم 25 chart 14,495 14,495
12 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 شاهرود شاخه آجدار A3 4.7 کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 شاهرود شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 12 شاهرود شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 14 شاهرود شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد 16 شاهرود شاخه آجدار A3 18.3 کیلوگرم 16 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد 18 شاهرود شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد 20 شاهرود شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد 22 شاهرود شاخه آجدار A3 35.7 کیلوگرم 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد 25 شاهرود شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 میلگرد 28 شاهرود شاخه آجدار A3 57.9 کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد 32 شاهرود شاخه آجدار A3 75.7 کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد ظفر بناب

فولاد معراج البرز گلستان
قیمت میلگرد فولاد معراج البرز گلستان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد اردبیل
قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد کیان کاشان
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد هشترود

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد میانه

نورد سمنان
قیمت میلگرد نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود
قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد سپهر ایرانیان
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد سپهر ایرانیان

فولاد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد زاگرس

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد آریان فولاد

فولاد البرز تاکستان
قیمت میلگرد البرز تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد ایزدخواست جنوب
قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد ایوان غرب
قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس
قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران
قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین
قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد نورد نوین ابهر
قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق
قیمت میلگرد پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


نورد کرمان
قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


افق ابهر
قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری میلگرد قائم رازی

فولاد نطنز
قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


کلاف ملایر
قیمت میلگرد کلاف ملایر

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد یزد
قیمت میلگرد کلاف یزد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


امیرآباد
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


الیگودرز
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


کاوه تیکمه داش
قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


نوین متین
قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت خاموت در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


سوالات متداول


کارخانه های مختلف، قیمتهای میلگرد خود را در زمانهای مختلف اعلام می کنند. ولی قیمتها از ساعت ۱۰:۰۰ صبح به تدریج اعلام و پخش می شود.


کارخانه های مختلف، قیمتهای میلگرد خود را در زمانهای مختلف اعلام می کنند. ولی قیمتها از ساعت ۱۰:۰۰ صبح به تدریج اعلام و پخش می شود.


خیر کلیه سفارشات خرید آهن آلات می بایست به صورت نقد تسویه شود و امکان تهاتر وجود ندارد.


در حال حاضر سیاست فروش اقساطی در شرکت آهن ملل اصفهان تعریف نشده و مشتریان می بایست مبلغ فاکتور را روی باسکول تسویه نمایند.


شما می توانید عضو کانال تلگرام آهن ملل اصفهان شوید تا به محض به روز رسانی قیمت های امروز میلگرد کارخانه ها از این موضوع مطلع شوید.