ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۵:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 23,394
2 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم انبار 12 امروز ثابت 23,394
3 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 امروز -100 22,385
4 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم انبار 14 امروز -100 22,385
5 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 امروز -100 22,385
6 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم انبار 16 امروز -100 22,385
7 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 امروز -100 22,202
8 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم انبار 18 امروز -100 22,202
9 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 امروز -100 22,202
10 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم انبار 20 امروز -100 22,202
11 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم کارخانه 22 امروز -100 22,202
12 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم انبار 22 امروز -100 22,202
13 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 22,202
14 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم انبار 25 امروز ثابت 22,202
15 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم کارخانه 28 امروز -100 21,743
16 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم انبار 28 امروز -100 21,743
17 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 امروز -100 21,743
18 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم انبار 32 امروز -100 21,743

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری  میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 23,073
2 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 6.3 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 22,798
3 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 22,248
4 میلگرد 14 راد همدان شاخه آجدار A3 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 21,972
5 میلگرد 16 راد همدان شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 21,972
6 میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار A3 21.5 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 21,972
7 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار A3 27 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,972
8 میلگرد 22 راد همدان شاخه آجدار A3 31 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 21,972
9 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار A3 42 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 22,018
10 میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار A3 55 کیلوگرم کارخانه 28 امروز ثابت 22,018
11 میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار A3 70 کیلوگرم کارخانه 32 امروز ثابت 22,018

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۷:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 21,927
2 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 6 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,927
3 میلگرد 10سیرجان حدید شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 21,927
4 میلگرد 12 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 21,743
5 میلگرد 14 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 11.5 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 21,560
6 میلگرد 16 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 15.5 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 21,560
7 میلگرد 18 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۸/۲۴ ثابت 21,835
8 میلگرد 20 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۸/۲۴ ثابت 21,835
9 میلگرد 22 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 21,284
10 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 21,284

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۷:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 5.500 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 21,284
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,275
3 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 20,275
4 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 21,835
5 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,734
6 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 20,734
7 میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 20,275
8 میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 20,275
9 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 20,275
10 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,275
11 میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 35.64 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 20,275
12 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 20,275
13 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 امروز ثابت 20,459
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۷:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 ظفر بناب شاخه آجدار A2 4.35 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 21,835
2 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,743
3 میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 10.30 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 21,743
4 میلگرد 14 ظفر بناب شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 21,376
5 میلگرد 16 ظفر بناب شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 21,376
6 میلگرد 18 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 21,376
7 میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,376
8 میلگرد 22 ظفر بناب شاخه آجدار A3 34.5 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 21,376
9 میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 21,376
10 میلگرد 28 ظفر بناب شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 امروز ثابت 21,376
11 میلگرد 32 ظفر بناب شاخه آجدار A3 78 کیلوگرم کارخانه 32 امروز ثابت 21,376

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۷:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 کیان کاشان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 22,202
2 میلگرد 10 کیان کاشان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,927
3 میلگرد 12 کیان کاشان شاخه آجدار A2 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 21,927
4 میلگرد 14 کیان کاشان شاخه آجدار A2 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 21,743
5 میلگرد 16 کیان کاشان شاخه آجدار A2 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 21,743
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۳:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 4.41 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 21,376
2 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,101
3 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 4.700 کیلوگرم کارخانه 8 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 7.300 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,376
5 میلگرد 12 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 10.13 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 21,101
6 میلگرد 14 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 13.9 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 20,734
7 میلگرد 16 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 18.3 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 20,734
8 میلگرد 18 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 20,734
9 میلگرد 20 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 28.3 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,734
10 میلگرد 22 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 34.2 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 20,734
11 میلگرد 25 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 44.6 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 20,734
12 میلگرد 28 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 56 کیلوگرم کارخانه 28 امروز ثابت 20,734
13 میلگرد 32 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 73 کیلوگرم کارخانه 32 امروز ثابت 20,734

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A2 4.55 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 20,734
2 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,459
3 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A3 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,642
4 میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A3 10.37 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 20,459
5 میلگرد 14 شاهین بناب شاخه آجدار A3 14.12 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 20,183
6 میلگرد 16 شاهین بناب شاخه آجدار A3 18.53 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 20,183
7 میلگرد 18 شاهین بناب شاخه آجدار A3 23.46 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 20,183
8 میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدار A3 28.98 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,183
9 میلگرد 22 شاهین بناب شاخه آجدار A3 34.96 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 20,183
10 میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدار A3 45.16 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 20,183
11 میلگرد 28 شاهین بناب شاخه آجدار A3 56.66 کیلوگرم کارخانه 28 امروز ثابت 20,183
12 میلگرد 32 شاهین بناب شاخه آجدار A3 74.2 کیلوگرم کارخانه 32 امروز ثابت 20,183

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد آجدار هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 هشترود شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 23,486
2 میلگرد 10 هشترود شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 23,028
3 میلگرد 12 هشترود شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 23,028
4 میلگرد 14 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 21,560
5 میلگرد 16 هشترود شاخه آجدار A3 17 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 21,560
6 میلگرد 18 هشترود شاخه آجدار A3 22 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 21,560
7 میلگرد 20 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,560
8 میلگرد 22 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 21,560

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۸:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,101
2 میلگرد 12 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 20,734
3 میلگرد 14 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 20,413
4 میلگرد 16 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 20,367
5 میلگرد 18 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 20,367
6 میلگرد 20 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,367
7 میلگرد 22 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 20,367
8 میلگرد 25 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 20,367
9 میلگرد 28 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 امروز ثابت 20,367
10 میلگرد 32 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 74 کیلوگرم کارخانه 32 امروز ثابت 20,367

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد