دسترسی سریع

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 27,523 27,523
2 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم انبار 12 27,523 27,523
3 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 24,404 24,404
4 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم انبار 14 24,404 24,404
5 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 24,404 24,404
6 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم انبار 16 24,404 24,404
7 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 24,312 24,312
8 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم انبار 18 24,312 24,312
9 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 24,312 24,312
10 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم انبار 20 24,312 24,312
11 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم کارخانه 22 24,312 24,312
12 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم انبار 22 24,312 24,312
13 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 24,312 24,312
14 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم انبار 25 24,312 24,312
15 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم کارخانه 28 24,312 24,312
16 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم انبار 28 24,312 24,312
17 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 24,312 24,312
18 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم انبار 32 24,312 24,312

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری  میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۲:۴۳:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 26,647 26,647
2 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 6.3 کیلوگرم کارخانه 10 26,372 26,372
3 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 26,005 26,005
4 میلگرد 14 راد همدان شاخه آجدار A3 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 25,821 25,821
5 میلگرد 16 راد همدان شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 25,821 25,821
6 میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار A3 21.5 کیلوگرم کارخانه 18 25,821 25,821
7 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار A3 27 کیلوگرم کارخانه 20 25,821 25,821
8 میلگرد 22 راد همدان شاخه آجدار A3 31 کیلوگرم کارخانه 22 25,821 25,821
9 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار A3 42 کیلوگرم کارخانه 25 25,867 25,867
10 میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار A3 55 کیلوگرم کارخانه 28 25,867 25,867
11 میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار A3 70 کیلوگرم کارخانه 32 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۲:۴۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 26,239 26,239
2 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 6 کیلوگرم کارخانه 10 26,055 26,055
3 میلگرد 12 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 8.5 کیلوگرم کارخانه 12 26,055 26,055
4 میلگرد 14 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 11.5 کیلوگرم کارخانه 14 25,688 25,688
5 میلگرد 16 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 15.5 کیلوگرم کارخانه 16 25,688 25,688
6 میلگرد 18 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 25,688 25,688
7 میلگرد 20 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 25,688 25,688
8 میلگرد 22 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 25,688 25,688
9 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 25,688 25,688

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 5.500 کیلوگرم کارخانه 8 25,229 25,229
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 24,404 24,404
3 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 24,404 24,404
4 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 8 26,239 26,239
5 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 24,495 24,495
6 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 24,495 24,495
7 میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 23,853 23,853
8 میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 23,853 23,853
9 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,853
10 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 23,853 23,853
11 میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 35.64 کیلوگرم کارخانه 22 23,853 23,853
12 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 23,853 23,853
13 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 23,853 23,853
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 ظفر بناب شاخه آجدار A2 4.35 کیلوگرم کارخانه 8 25,826 25,826
2 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 25,642 25,642
3 میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 10.30 کیلوگرم کارخانه 12 25,642 25,642
4 میلگرد 14 ظفر بناب شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 25,367 25,367
5 میلگرد 16 ظفر بناب شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 25,367 25,367
6 میلگرد 18 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 25,367 25,367
7 میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 20 25,367 25,367
8 میلگرد 22 ظفر بناب شاخه آجدار A3 34.5 کیلوگرم کارخانه 22 25,367 25,367
9 میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 25,367 25,367
10 میلگرد 28 ظفر بناب شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 25,367 25,367
11 میلگرد 32 ظفر بناب شاخه آجدار A3 78 کیلوگرم کارخانه 32 25,367 25,367

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 کیان کاشان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 25,963 25,963
2 میلگرد 10 کیان کاشان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 25,872 25,872
3 میلگرد 12 کیان کاشان شاخه آجدار A2 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 25,872 25,872
4 میلگرد 14 کیان کاشان شاخه آجدار A2 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 25,780 25,780
5 میلگرد 16 کیان کاشان شاخه آجدار A2 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 25,780 25,780
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 4.41 کیلوگرم کارخانه 8 25,229 25,229
2 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 24,771 24,771
3 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 4.700 کیلوگرم کارخانه 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 7.300 کیلوگرم کارخانه 10 25,229 25,229
5 میلگرد 12 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 10.13 کیلوگرم کارخانه 12 24,771 24,771
6 میلگرد 14 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 13.9 کیلوگرم کارخانه 14 24,312 24,312
7 میلگرد 16 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 18.3 کیلوگرم کارخانه 16 24,312 24,312
8 میلگرد 18 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 24,312 24,312
9 میلگرد 20 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 28.3 کیلوگرم کارخانه 20 24,312 24,312
10 میلگرد 22 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 34.2 کیلوگرم کارخانه 22 24,312 24,312
11 میلگرد 25 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 44.6 کیلوگرم کارخانه 25 24,312 24,312
12 میلگرد 28 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 56 کیلوگرم کارخانه 28 24,312 24,312
13 میلگرد 32 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 73 کیلوگرم کارخانه 32 24,312 24,312

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A2 4.55 کیلوگرم کارخانه 8 25,872 25,872
2 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 25,596 25,596
3 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A3 7.19 کیلوگرم کارخانه 32 25,780 25,780
4 میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A3 10.37 کیلوگرم کارخانه 12 25,596 25,596
5 میلگرد 14 شاهین بناب شاخه آجدار A3 14.12 کیلوگرم کارخانه 14 25,321 25,321
6 میلگرد 16 شاهین بناب شاخه آجدار A3 18.53 کیلوگرم کارخانه 16 25,321 25,321
7 میلگرد 18 شاهین بناب شاخه آجدار A3 23.46 کیلوگرم کارخانه 18 25,321 25,321
8 میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدار A3 28.98 کیلوگرم کارخانه 20 25,321 25,321
9 میلگرد 22 شاهین بناب شاخه آجدار A3 34.96 کیلوگرم کارخانه 22 25,321 25,321
10 میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدار A3 45.16 کیلوگرم کارخانه 25 25,321 25,321
11 میلگرد 28 شاهین بناب شاخه آجدار A3 56.66 کیلوگرم کارخانه 28 25,321 25,321
12 میلگرد 32 شاهین بناب شاخه آجدار A3 74.2 کیلوگرم کارخانه 32 25,321 25,321

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 هشترود شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 26,651 26,651
2 میلگرد 10 هشترود شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 26,330 26,330
3 میلگرد 12 هشترود شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 26,330 26,330
4 میلگرد 14 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 14 25,505 25,505
5 میلگرد 16 هشترود شاخه آجدار A3 17 کیلوگرم کارخانه 16 25,505 25,505
6 میلگرد 18 هشترود شاخه آجدار A3 22 کیلوگرم کارخانه 18 25,505 25,505
7 میلگرد 20 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 20 25,505 25,505
8 میلگرد 22 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 22 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 25,963 25,963
2 میلگرد 12 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 25,596 25,596
3 میلگرد 14 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 25,275 25,275
4 میلگرد 16 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 25,229 25,229
5 میلگرد 18 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 25,229 25,229
6 میلگرد 20 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 25,229 25,229
7 میلگرد 22 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 25,229 25,229
8 میلگرد 25 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 25,229 25,229
9 میلگرد 28 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 25,275 25,275
10 میلگرد 32 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 74 کیلوگرم کارخانه 32 25,275 25,275

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 24,587 24,587
2 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 24,495 24,495
3 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 25,229 25,229
4 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 25,138 25,138
5 میلگرد 12 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 24,495 24,495
6 میلگرد 14 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 13 کیلوگرم کارخانه 14 24,404 24,404
7 میلگرد 16 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,404 24,404
8 میلگرد 18 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 24,404 24,404
9 میلگرد 20 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 28.5 کیلوگرم کارخانه 20 24,404 24,404
10 میلگرد 22 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 34.5 کیلوگرم کارخانه 22 24,404 24,404
11 میلگرد 25 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 44.5 کیلوگرم کارخانه 25 24,404 24,404
12 میلگرد 28 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 56.5 کیلوگرم کارخانه 28 24,404 24,404
13 میلگرد 32 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 74 کیلوگرم کارخانه 32 24,404 24,404

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 درپاد تبریز شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 27,431 27,431
2 میلگرد 10 درپاد تبریز شاخه آجدار A2 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 27,248 27,248
3 میلگرد 12 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 27,248 27,248
4 میلگرد 14 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 27,064 27,064
5 میلگرد 16 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 27,064 27,064
6 میلگرد 18 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 27,064 27,064
7 میلگرد 20 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 27,064 27,064
8 میلگرد 22 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم کارخانه 22 27,064 27,064

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

نورد سمنان

قیمت میلگرد نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سمنان شاخه آجدار A2 8 کیلوگرم کارخانه 8 25,596 25,596
2 میلگرد 10 سمنان شاخه آجدار A2 10 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 8 سمنان شاخه آجدار A3 4.8 کیلوگرم کارخانه 8 25,963 25,963
4 میلگرد 10 سمنان شاخه آجدار A3 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 25,046 25,046
5 میلگرد 12 سمنان شاخه آجدار A3 10.2 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 کیان ابهر شاخه آجدار A2 5 کیلوگرم کارخانه 8 25,413 25,413
2 میلگرد 10 کیان ابهر شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 24,495 24,495
3 میلگرد 12 کیان ابهر شاخه آجدار A2 10 کیلوگرم کارخانه 12 24,495 24,495
4 میلگرد 10 کیان ابهر شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 عدم موجودی عدم موجودی
5 میلگرد 12 کیان ابهر شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 عدم موجودی عدم موجودی
6 میلگرد 14 کیان ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 23,853 23,853
7 میلگرد 16 کیان ابهر شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 23,853 23,853
8 میلگرد 18 کیان ابهر شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,853
9 میلگرد 20 کیان ابهر شاخه آجدار A3 29.5 کیلوگرم کارخانه 20 23,853 23,853
10 میلگرد 22 کیان ابهر شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 23,853 23,853
11 میلگرد 25 کیان ابهر شاخه آجدار A3 43 کیلوگرم کارخانه 25 23,853 23,853
12 میلگرد 28 کیان ابهر شاخه آجدار A3 62 کیلوگرم کارخانه 28 23,853 23,853
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 25,321 25,321
2 میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 10.4 کیلوگرم کارخانه 12 25,138 25,138
3 میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 14.2 کیلوگرم کارخانه 14 24,128 24,128
4 میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 18.7 کیلوگرم کارخانه 16 24,128 24,128
5 میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 23,945 23,945
6 میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 28.9 کیلوگرم کارخانه 20 23,945 23,945
7 میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 34.6 کیلوگرم کارخانه 22 23,945 23,945
8 میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 45.1 کیلوگرم کارخانه 25 23,945 23,945
9 میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 56.4 کیلوگرم کارخانه 28 23,945 23,945
10 میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 73.5 کیلوگرم کارخانه 32 23,945 23,945
فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 26,422 26,422
2 میلگرد 10 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 26,239 26,239
3 میلگرد 12 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 12 26,239 26,239
4 میلگرد 14 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 13.7 کیلوگرم کارخانه 14 25,688 25,688
5 میلگرد 16 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 25,688 25,688
6 میلگرد 18 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 22.7 کیلوگرم کارخانه 18 25,688 25,688
7 میلگرد 20 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 25,688 25,688
8 میلگرد 22 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 25,688 25,688
9 میلگرد 25 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 44.2 کیلوگرم کارخانه 25 26,055 26,055
10 میلگرد 28 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 55.5 کیلوگرم کارخانه 28 26,055 26,055
11 میلگرد 32 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 71 کیلوگرم کارخانه 32 26,055 26,055

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد میانه

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 میانه شاخه آجدار A3 8 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 12 میانه شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 14 میانه شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 24,128 24,312
4 میلگرد 16 میانه شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 24,128 24,312
5 میلگرد 18 میانه شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 24,128 24,312
6 میلگرد 20 میانه شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 24,128 24,312
7 میلگرد 22 میانه شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم کارخانه 22 24,128 24,312
8 میلگرد 25 میانه شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 24,128 24,312
9 میلگرد 28 میانه شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 24,128 24,312
10 میلگرد 32 میانه شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 24,128 24,312

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

فولاد پارس سیستان

قیمت میلگرد فولاد پارس سیستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 فولاد پارس سیستان آجدار A3 14.2 کیلوگرم کارخانه 14 24,128 24,128
2 میلگرد 16 فولاد پارس سیستان آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,128 24,128
3 میلگرد 18 فولاد پارس سیستان آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 24,037 24,037
صنایع فولاد کاوه

قیمت میلگرد فولاد کاوه ساوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 فولاد کاوه ساوه شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,037 24,037
2 میلگرد 18 فولاد کاوه ساوه شاخه آجدار A3 21.5 کیلوگرم کارخانه 18 24,037 24,037
3 میلگرد 20 فولاد کاوه ساوه شاخه آجدار A3 26.5 کیلوگرم کارخانه 20 24,037 24,037
4 میلگرد 22 فولاد کاوه ساوه شاخه آجدار A3 32.5 کیلوگرم کارخانه 22 24,037 24,037
5 میلگرد 25 فولاد کاوه ساوه شاخه آجدار A3 45.5 کیلوگرم کارخانه 25 24,037 24,037
فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A2 4.4 کیلوگرم کارخانه 8 24,404 24,404
2 میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A2 6.8 کیلوگرم کارخانه 10 24,128 24,128
3 میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 10 24,312 24,312
4 میلگرد 12 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 12 24,128 24,128
5 میلگرد 14 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 23,761 23,761
6 میلگرد 16 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 23,761 23,761
7 میلگرد 18 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 23,761 23,761
8 میلگرد 20 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 23,761 23,761
9 میلگرد 22 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 23,761 23,761
10 میلگرد 25 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 43 کیلوگرم کارخانه 25 23,761 23,761
11 میلگرد 28 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 55 کیلوگرم کارخانه 28 23,761 23,761
12 میلگرد 32 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 72 کیلوگرم کارخانه 32 23,761 23,761

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 صائب تبریز شاخه آجدار A2 4.8 کیلوگرم کارخانه 8 24,954 24,954
2 میلگرد 10 صائب تبریز شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 24,679 24,679
3 میلگرد 12 صائب تبریز شاخه آجدار A3 10.7 کیلوگرم کارخانه 12 24,679 24,679
4 میلگرد 14 صائب تبریز شاخه آجدار A3 14.6 کیلوگرم کارخانه 14 24,404 24,404
5 میلگرد 16 صائب تبریز شاخه آجدار A3 19 کیلوگرم کارخانه 16 24,404 24,404
6 میلگرد 18 صائب تبریز شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 24,404 24,404
7 میلگرد 20 صائب تبریز شاخه آجدار A3 29.7 کیلوگرم کارخانه 20 24,404 24,404
8 میلگرد 22 صائب تبریز شاخه آجدار A3 35.8 کیلوگرم کارخانه 22 24,404 24,404
9 میلگرد 25 صائب تبریز شاخه آجدار A3 46 کیلوگرم کارخانه 25 24,404 24,404
10 میلگرد 28 صائب تبریز شاخه آجدار A3 کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد 32 صائب تبریز شاخه آجدار A3 کیلوگرم کارخانه 32 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۱:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 بافق یزد شاخه آجدار A3 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 27,523 27,615
2 میلگرد 10 بافق یزد شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 25,596 25,688
3 میلگرد 12 بافق یزد شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 25,413 25,505
4 میلگرد 14 بافق یزد شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,541 24,633
5 میلگرد 16 بافق یزد شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 24,541 24,633
6 میلگرد 18 بافق یزد شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم کارخانه 18 24,312 24,404
7 میلگرد 20 بافق یزد شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 24,312 24,404
8 میلگرد 22 بافق یزد شاخه آجدار A3 35.64 کیلوگرم کارخانه 22 24,312 24,404
9 میلگرد 25 بافق یزد شاخه آجدار A3 45.6 کیلوگرم کارخانه 25 24,312 24,404
10 میلگرد 28 بافق یزد شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 24,312 24,404
11 میلگرد 32 بافق یزد شاخه آجدار A3 73 کیلوگرم کارخانه 32 24,312 24,404
12 میلگرد 14 بافق یزد شاخه آجدار A4 16 کیلوگرم کارخانه 14 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود

قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 حسن رود شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 25,963 25,963
2 میلگرد 10 حسن رود شاخه آجدار A2 6.9 کیلوگرم کارخانه 10 25,505 25,505
3 میلگرد 12 حسن رود شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 25,229 25,229
4 میلگرد 14 حسن رود شاخه آجدار A3 13.8 کیلوگرم کارخانه 14 24,954 24,954
5 میلگرد 16 حسن رود شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 24,954 24,954
6 میلگرد 18 حسن رود شاخه آجدار A3 22.5 کیلوگرم کارخانه 18 24,954 24,954
7 میلگرد 20 حسن رود شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 24,954 24,954
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 - کیلوگرم کارخانه 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 8 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 5 کیلوگرم کارخانه 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 24,587 24,587
4 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد 12 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,587 24,587
6 میلگرد 12 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد 14 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 23,945 23,945
8 میلگرد 16 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 23,945 23,945
9 میلگرد 18 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 23,945 23,945
10 میلگرد 20 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 23,945 23,945
11 میلگرد 22 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 23,945 23,945
12 میلگرد 25 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 23,945 23,945
13 میلگرد 28 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
14 میلگرد 32 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۲:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 7.6 کیلوگرم کارخانه 10 24,495 24,587
2 میلگرد 12 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 10.7 کیلوگرم کارخانه 12 24,312 24,404
3 میلگرد 14 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 14.6 کیلوگرم کارخانه 14 23,945 24,037
4 میلگرد 16 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 23,945 24,037
5 میلگرد 18 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 24.5 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,945
6 میلگرد 20 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 29.5 کیلوگرم کارخانه 20 23,853 23,945
7 میلگرد 22 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم کارخانه 22 23,853 23,945
8 میلگرد 25 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 23,853 23,945
9 میلگرد 28 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 23,853 23,945
10 میلگرد 32 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 23,853 23,945

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 4.8 کیلوگرم کارخانه 8 25,872 25,872
2 میلگرد 10 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 25,780 25,780
3 میلگرد 12 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 11 کیلوگرم کارخانه 12 25,780 25,780

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد سپهر ایرانیان

فولاد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 24,404 24,404
2 میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 24,266 24,266
3 میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 23,853 23,853
4 میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 23,853 23,853
5 میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,853
6 میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 23,853 23,853
7 میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 35.5 کیلوگرم کارخانه 22 23,853 23,853
8 میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 45.5 کیلوگرم کارخانه 25 23,853 23,853

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 فایکو شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 25,229 25,229
2 میلگرد 12 فایکو شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 12 24,817 24,817
3 میلگرد 14 فایکو شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,404 24,404
4 میلگرد 16 فایکو شاخه آجدار A3 19 کیلوگرم کارخانه 16 24,404 24,404
5 میلگرد 18 فایکو شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 24,404 24,404
6 میلگرد 20 فایکو شاخه آجدار A3 29.5 کیلوگرم کارخانه 20 24,404 24,404
7 میلگرد 22 فایکو شاخه آجدار A3 35.8 کیلوگرم کارخانه 22 24,404 24,404
8 میلگرد 25 فایکو شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 24,404 24,404
9 میلگرد 28 فایکو شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 24,404 24,404
10 میلگرد 32 فایکو شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 24,404 24,404

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 24,587 24,587
2 میلگرد 12 آریان فولاد شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,587 24,587
3 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 10 25,046 25,046
4 میلگرد 12 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 12 25,046 25,046
5 میلگرد 14 آریان فولاد شاخه آجدار A3 13.8 کیلوگرم کارخانه 14 24,037 24,037
6 میلگرد 16 آریان فولاد شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 24,037 24,037
7 میلگرد 18 آریان فولاد شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 24,037 24,037
8 میلگرد 20 آریان فولاد شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 24,037 24,037
9 میلگرد 22 آریان فولاد شاخه آجدار A3 35.5 کیلوگرم کارخانه 22 24,037 24,037
10 میلگرد 25 آریان فولاد شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 24,037 24,037

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 25,413 25,413
2 میلگرد 10 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 24,495 24,495
3 میلگرد 12 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 24,495 24,495
4 میلگرد 14 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 14.52 کیلوگرم کارخانه 14 23,853 23,853
5 میلگرد 16 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 18.96 کیلوگرم کارخانه 16 23,853 23,853
6 میلگرد 18 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,853
7 میلگرد 20 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 29.64 کیلوگرم کارخانه 20 23,853 23,853
8 میلگرد 22 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 35.76 کیلوگرم کارخانه 22 23,853 23,853
9 میلگرد 25 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 46.20 کیلوگرم کارخانه 25 23,853 23,853
جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 12 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 9.9 کیلوگرم کارخانه 12 24,771 24,771
3 میلگرد 14 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 13 کیلوگرم کارخانه 14 24,312 24,312
4 میلگرد 16 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 16.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,312 24,312
5 میلگرد 18 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 21.8 کیلوگرم کارخانه 18 تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد 20 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 26.5 کیلوگرم کارخانه 20 تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد 22 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 35.5 کیلوگرم کارخانه 22 24,312 24,312
8 میلگرد 25 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 46.5 کیلوگرم کارخانه 25 24,312 24,312
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A4 7 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 12 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 14 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 23,670 23,670
4 میلگرد 16 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 18.2 کیلوگرم کارخانه 16 23,670 23,670
5 میلگرد 18 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 23,670 23,670
6 میلگرد 20 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 28.9 کیلوگرم کارخانه 20 23,670 23,670
7 میلگرد 22 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 23,670 23,670
8 میلگرد 25 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 45.7 کیلوگرم کارخانه 25 23,670 23,670
9 میلگرد 28 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 56 کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
10 میلگرد 32 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 نیشابور شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 12 نیشابور شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 12 25,872 25,872
3 میلگرد 14 نیشابور شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,954 24,954
4 میلگرد 16 نیشابور شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 24,954 24,954
5 میلگرد 18 نیشابور شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 24,954 24,954
6 میلگرد 20 نیشابور شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 24,954 24,954
7 میلگرد 22 نیشابور شاخه آجدار A3 35.7 کیلوگرم کارخانه 22 24,954 24,954
8 میلگرد 25 نیشابور شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 24,954 24,954
9 میلگرد 28 نیشابور شاخه آجدار A3 57.9 کیلوگرم کارخانه 28 24,954 24,954
10 میلگرد 32 نیشابور شاخه آجدار A3 75.7 کیلوگرم کارخانه 32 25,229 25,229

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 12 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 24,220 24,220
4 میلگرد 14 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 14.55 کیلوگرم کارخانه 14 23,991 23,991
5 میلگرد 16 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 23,991 23,991
6 میلگرد 18 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 23,945 23,945
7 میلگرد 20 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 23,945 23,945
8 میلگرد 22 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 35.41 کیلوگرم کارخانه 22 23,945 23,945
9 میلگرد 25 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 46.5 کیلوگرم کارخانه 25 23,945 23,945
10 میلگرد 28 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 23,945 23,945
11 میلگرد 32 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 23,945 23,945

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان

قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کرمان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,862 24,862
2 میلگرد 14 کرمان شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,037 24,037
3 میلگرد 16 کرمان شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,037 24,037
4 میلگرد 18 کرمان شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 23,945 23,945
5 میلگرد 20 کرمان شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 23,945 23,945
6 میلگرد 22 کرمان شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 23,945 23,945
7 میلگرد 25 کرمان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 23,945 23,945
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 قائم رازی شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,587 24,587
2 میلگرد 14 قائم رازی شاخه آجدار A3 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,220 24,220
3 میلگرد 16 قائم رازی شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,220 24,220
4 میلگرد 18 قائم رازی شاخه آجدار A3 21.5 کیلوگرم کارخانه 18 24,220 24,220
5 میلگرد 20 قائم رازی شاخه آجدار A3 27.5 کیلوگرم کارخانه 20 24,220 24,220
6 میلگرد 22 قائم رازی شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 24,220 24,220
7 میلگرد 25 قائم رازی شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 24,220 24,220
8 میلگرد 28 قائم رازی شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 24,220 24,220
9 میلگرد 32 قائم رازی شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 24,220 24,220

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

البرز غرب

قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۲۸:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 البرز غرب شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 24,404 24,404
2 میلگرد 12 البرز غرب شاخه آجدار A2 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,404 24,404
3 میلگرد 14 البرز غرب شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 23,853 23,853
4 میلگرد 16 البرز غرب شاخه آجدار A3 19 کیلوگرم کارخانه 16 23,853 23,853
5 میلگرد 18 البرز غرب شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,853
6 میلگرد 20 البرز غرب شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 23,853 23,853
7 میلگرد 22 البرز غرب شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد 25 البرز غرب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 12 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 14 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 14 23,991 23,991
5 میلگرد 16 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 16 23,991 23,991
6 میلگرد 18 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 35 کیلوگرم کارخانه 18 23,991 23,991
7 میلگرد 20 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 20 تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد 22 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 22 تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد 25 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 25 تماس بگیرید تماس بگیرید
10 میلگرد 28 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد 32 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 32 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 4.6 کیلوگرم کارخانه 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 7.3 کیلوگرم کارخانه 10 25,596 25,596
3 میلگرد 12 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 10.3 کیلوگرم کارخانه 12 25,413 25,413
4 میلگرد 14 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 14.2 کیلوگرم کارخانه 14 25,046 25,046
5 میلگرد 16 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 25,046 25,046
6 میلگرد 18 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 23.2 کیلوگرم کارخانه 18 24,954 24,954
7 میلگرد 20 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 24,954 24,954
8 میلگرد 22 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 35 کیلوگرم کارخانه 22 24,954 24,954
9 میلگرد 25 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 24,954 24,954
10 میلگرد 28 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 24,954 24,954
11 میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 74 کیلوگرم کارخانه 32 24,954 24,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 شاهرود شاخه آجدار A3 4.7 کیلوگرم کارخانه 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 شاهرود شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 25,872 25,872
3 میلگرد 12 شاهرود شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 12 25,780 25,780
4 میلگرد 14 شاهرود شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 25,229 25,229
5 میلگرد 16 شاهرود شاخه آجدار A3 18.3 کیلوگرم کارخانه 16 25,229 25,229
6 میلگرد 18 شاهرود شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 25,229 25,229
7 میلگرد 20 شاهرود شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 25,229 25,229
8 میلگرد 22 شاهرود شاخه آجدار A3 35.7 کیلوگرم کارخانه 22 25,229 25,229
9 میلگرد 25 شاهرود شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 25,229 25,229
10 میلگرد 28 شاهرود شاخه آجدار A3 57.9 کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد 32 شاهرود شاخه آجدار A3 75.7 کیلوگرم کارخانه 32 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد اطلس گلستان

قیمت میلگرد فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 البرز گلستان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 14 البرز گلستان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 29,376 29,376
3 میلگرد 16 البرز گلستان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 29,376 29,376
4 میلگرد 18 البرز گلستان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 29,376 29,376
5 میلگرد 20 البرز گلستان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 29,376 29,376
فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 بردسیر کرمان شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 12 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 24,991 24,991
4 میلگرد 14 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 24,963 24,963
5 میلگرد 16 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 24,963 24,963
6 میلگرد 18 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد 20 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد 22 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 35 کیلوگرم کارخانه 22 تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد 25 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 25 تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 26,881 26,881
2 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 24,771 24,771
3 میلگرد 12 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,587 24,587
4 میلگرد 14 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,128 24,128
5 میلگرد 16 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,128 24,128
6 میلگرد 18 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 24,037 24,037
7 میلگرد 20 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 24,037 24,037
8 میلگرد 22 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 36 کیلوگرم کارخانه 22 24,037 24,037
9 میلگرد 25 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 44.5 کیلوگرم کارخانه 25 24,037 24,037
10 میلگرد 28 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 24,037 24,037
11 میلگرد 30 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 65 کیلوگرم کارخانه 30 تماس بگیرید تماس بگیرید
12 میلگرد 32 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 71 کیلوگرم کارخانه 32 تماس بگیرید تماس بگیرید
13 میلگرد 36 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 116 کیلوگرم کارخانه 36 تماس بگیرید تماس بگیرید
14 میلگرد 40 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 118 کیلوگرم کارخانه 40 تماس بگیرید تماس بگیرید
15 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
16 میلگرد 12 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
17 میلگرد 14 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 14 تماس بگیرید تماس بگیرید
18 میلگرد 16 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 16 تماس بگیرید تماس بگیرید
19 میلگرد 18 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 18 تماس بگیرید تماس بگیرید
20 میلگرد 20 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 20 تماس بگیرید تماس بگیرید
21 میلگرد 22 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 22 تماس بگیرید تماس بگیرید
22 میلگرد 25 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 25 تماس بگیرید تماس بگیرید
23 میلگرد 28 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
24 میلگرد 30 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 30 تماس بگیرید تماس بگیرید
25 میلگرد 32 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 32 تماس بگیرید تماس بگیرید
26 میلگرد 36 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 36 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 کویر کاشان شاخه آجدار A2 5 کیلوگرم کارخانه 8 27,982 27,982
2 میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 12 کویر کاشان شاخه آجدار A2 11 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 8 کویر کاشان شاخه آجدار A3 5 کیلوگرم کارخانه 8 27,982 27,982
5 میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 27,431 27,431
6 میلگرد 12 کویر کاشان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد 14 کویر کاشان شاخه آجدار A3 14.8 کیلوگرم کارخانه 14 25,872 25,872
8 میلگرد 16 کویر کاشان شاخه آجدار A3 19.2 کیلوگرم کارخانه 16 25,872 25,872
9 میلگرد 18 کویر کاشان شاخه آجدار A3 24.6 کیلوگرم کارخانه 18 25,688 25,688
10 میلگرد 20 کویر کاشان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 25,688 25,688
11 میلگرد 22 کویر کاشان شاخه آجدار A3 36 کیلوگرم کارخانه 22 25,688 25,688
12 میلگرد 25 کویر کاشان شاخه آجدار A3 46.4 کیلوگرم کارخانه 25 25,688 25,688
13 میلگرد 28 کویر کاشان شاخه آجدار A3 58.5 کیلوگرم کارخانه 28 25,688 25,688
14 میلگرد 30 کویر کاشان شاخه آجدار A3 62 کیلوگرم کارخانه 30 تماس بگیرید تماس بگیرید
15 میلگرد 32 کویر کاشان شاخه آجدار A3 70 کیلوگرم کارخانه 32 تماس بگیرید تماس بگیرید
16 میلگرد 36 کویر کاشان شاخه آجدار A3 76 کیلوگرم کارخانه 36 تماس بگیرید تماس بگیرید
17 میلگرد 40 کویر کاشان شاخه آجدار A3 118 کیلوگرم کارخانه 40 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 گروه ملی شاخه آجدار A3 4.75 کیلوگرم کارخانه 8 24,358 24,358
2 میلگرد 10 گروه ملی شاخه آجدار A3 7.41 کیلوگرم کارخانه 10 24,358 24,358
3 میلگرد 12 گروه ملی شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 14 گروه ملی شاخه آجدار A3 14.55 کیلوگرم کارخانه 14 22,890 22,890
5 میلگرد 16 گروه ملی شاخه آجدار A3 19 کیلوگرم کارخانه 16 22,890 22,890
6 میلگرد 18 گروه ملی شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 22,890 22,890
7 میلگرد 20 گروه ملی شاخه آجدار A3 29.71 کیلوگرم کارخانه 20 22,890 22,890
8 میلگرد 22 گروه ملی شاخه آجدار A3 35.84 کیلوگرم کارخانه 22 22,890 22,890
9 میلگرد 25 گروه ملی شاخه آجدار A3 46.31 کیلوگرم کارخانه 25 22,890 22,890
10 میلگرد 28 گروه ملی شاخه آجدار A3 58.10 کیلوگرم کارخانه 28 22,890 22,890
11 میلگرد 32 گروه ملی شاخه آجدار A3 75.9 کیلوگرم کارخانه 32 22,890 22,890
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۲۸:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد آلیاژی 20 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 20 29,404 29,404
2 میلگرد آلیاژی 25 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 25 29,404 29,404
3 میلگرد آلیاژی 30 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 30 29,404 29,404
4 میلگرد آلیاژی 38 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 38 29,404 29,404
5 میلگرد آلیاژی 40 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 40 29,404 29,404
6 میلگرد آلیاژی 20 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 20 28,596 28,596
7 میلگرد آلیاژی 25 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 25 28,596 28,596
8 میلگرد آلیاژی 30 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 30 28,596 28,596
9 میلگرد آلیاژی 38 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 38 28,596 28,596
10 میلگرد آلیاژی 40 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 40 28,596 28,596
11 میلگرد آلیاژی 20 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 20 42,697 42,697
12 میلگرد آلیاژی 22 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 22 42,697 42,697
13 میلگرد آلیاژی 25 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 25 42,697 42,697
14 میلگرد آلیاژی 28 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 28 42,697 42,697
15 میلگرد آلیاژی 30 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 30 42,697 42,697
16 میلگرد آلیاژی 32 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 32 42,697 42,697
17 میلگرد آلیاژی 40 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 40 42,697 42,697
18 میلگرد آلیاژی 45 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 45 42,697 42,697
19 میلگرد آلیاژی 50 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 50 42,697 42,697
20 میلگرد آلیاژی 60 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 60 42,697 42,697
فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 23,624 23,624
2 میلگرد 14 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 13.9 کیلوگرم کارخانه 14 22,890 22,890
3 میلگرد 16 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 22,890 22,890
4 میلگرد 18 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 22.9 کیلوگرم کارخانه 18 22,890 22,890
5 میلگرد 20 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 29.4 کیلوگرم کارخانه 20 22,890 22,890
6 میلگرد 22 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 34.56 کیلوگرم کارخانه 22 22,890 22,890
7 میلگرد 25 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 45.6 کیلوگرم کارخانه 25 22,890 22,890
8 میلگرد 28 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 22,890 22,890
9 میلگرد 32 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 23,624 23,624

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 14 تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 16 26,147 26,147
5 میلگرد ساده 17 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 17 26,147 26,147
6 میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 18 26,147 26,147
7 میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 20 26,147 26,147
8 میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 22 26,147 26,147
9 میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 24 26,147 26,147
10 میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 25 26,147 26,147
11 میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 26 26,147 26,147
12 میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 28 26,147 26,147
13 میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 30 26,147 26,147
14 میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 32 26,147 26,147
15 میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 34 26,147 26,147
16 میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 36 26,147 26,147
17 میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 38 26,147 26,147
18 میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 40 26,147 26,147
19 میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 42 26,147 26,147
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 26,422 26,422
2 میلگرد 12 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 26,422 26,422
3 میلگرد 14 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 14 26,422 26,422
4 میلگرد 16 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 16 26,422 26,422
5 میلگرد 18 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 18 26,422 26,422
6 میلگرد 20 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 20 26,422 26,422
7 میلگرد 22 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 22 26,422 26,422
8 میلگرد 25 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 25 26,422 26,422
9 میلگرد 28 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 28 26,422 26,422
10 میلگرد 30 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 30 26,422 26,422
11 میلگرد 32 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 32 26,422 26,422
12 میلگرد 34 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 34 26,422 26,422
13 میلگرد 36 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 36 26,422 26,422
14 میلگرد 38 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 38 26,422 26,422
15 میلگرد 40 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 40 26,422 26,422
16 میلگرد 42 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 42 26,422 26,422
فولاد اردبیل

قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 اردبیل شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 25,596 25,596
2 میلگرد 12 اردبیل شاخه آجدار A3 9 کیلوگرم کارخانه 12 25,413 25,413
3 میلگرد 14 اردبیل شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 16 اردبیل شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد 18 اردبیل شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 تماس بگیرید تماس بگیرید
نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 26,789 26,789
2 میلگرد ساده 12 تا 32 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 27,064 27,064
3 میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 45 27,064 27,064
4 میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 90 28,073 28,073
5 میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 170 28,073 28,073
6 میلگرد ساده 200 تا 240 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 200 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 29,450 29,450
2 میلگرد ساده 14 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 29,450 29,450
3 میلگرد ساده 16 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 29,450 29,450
4 میلگرد ساده 18 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 29,450 29,450
5 میلگرد ساده 20 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 29,908 29,908
6 میلگرد ساده 22 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 29,450 29,450
7 میلگرد ساده 25 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 29,450 29,450
8 میلگرد ساده 26 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 26 29,450 29,450
9 میلگرد ساده 28 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 29,450 29,450
10 میلگرد ساده 30 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 30 29,450 29,450
11 میلگرد ساده 32 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 29,450 29,450
12 میلگرد ساده 34 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 34 29,450 29,450
13 میلگرد ساده 36 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 29,450 29,450
14 میلگرد ساده 38 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 38 29,450 29,450
15 میلگرد ساده 40 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 40 29,450 29,450
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 8 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 10 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن 1008 کلاف (کشش) انبار اصفهان کیلوگرم 5.5 25,688 25,688
2 میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن 1008 کلاف (کشش) انبار اصفهان کیلوگرم 6.5 25,688 25,688
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 5.5 ذوبی 1008 کلاف (فوق‌کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 5.5 26,422 26,422
2 کلاف 6.5 ذوبی 1008 کلاف (فوق‌کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 عدم موجودی عدم موجودی
3 کلاف 8 5SP کلاف ساختمانی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 8 عدم موجودی عدم موجودی
4 کلاف 10 1008 کلاف کششی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 10 عدم موجودی عدم موجودی
5 کلاف 12 1008 کلاف کششی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 12 عدم موجودی عدم موجودی
6 کلاف 5.5 الیگودرز 5SP کلاف (ساختمانی) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 5.5 25,229 25,229
7 کلاف 6.5 الیگودرز 5SP کلاف (ساختمانی) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 عدم موجودی عدم موجودی
8 کلاف 5.5 الیگودرز 3SP کلاف (نیم کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 5.5 25,229 25,229
9 کلاف 6.5 الیگودرز 3SP کلاف (نیم کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 25,229 25,229
الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)