کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 chart 16,514 16,514
2 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم انبار 12 chart 16,514 16,514
3 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 chart 15,046 15,229
4 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم انبار 14 chart 15,046 15,229
5 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 chart 15,596 15,505
6 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم انبار 16 chart 15,596 15,505
7 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 chart 15,138 15,046
8 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم انبار 18 chart 15,138 15,046
9 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 chart 15,413 15,229
10 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم انبار 20 chart 15,413 15,229
11 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم کارخانه 22 chart 15,138 15,229
12 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم انبار 22 chart 15,138 15,229
13 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 chart 15,321 15,321
14 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم انبار 25 chart 15,321 15,321
15 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم کارخانه 28 chart 15,046 15,046
16 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم انبار 28 chart 15,046 15,046
17 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 chart 15,138 15,046
18 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم انبار 32 chart 15,138 15,046

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری  میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 chart 16,564 16,665
2 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 6.3 کیلوگرم کارخانه 10 chart 16,335 16,436
3 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 chart 16,014 16,115
4 میلگرد 14 راد همدان شاخه آجدار A3 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 chart 15,922 16,023
5 میلگرد 16 راد همدان شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 chart 15,922 16,023
6 میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار A3 21.5 کیلوگرم کارخانه 18 chart 15,922 16,023
7 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار A3 27 کیلوگرم کارخانه 20 chart 15,922 16,023
8 میلگرد 22 راد همدان شاخه آجدار A3 31 کیلوگرم کارخانه 22 chart 15,922 16,023
9 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار A3 42 کیلوگرم کارخانه 25 chart 15,968 16,069
10 میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار A3 55 کیلوگرم کارخانه 28 chart 15,968 16,069
11 میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار A3 70 کیلوگرم کارخانه 32 chart 16,106 16,206

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 chart 16,193 16,193
2 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 6 کیلوگرم کارخانه 10 chart 16,009 16,009
3 میلگرد 12 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 8.5 کیلوگرم کارخانه 12 chart 16,009 16,009
4 میلگرد 14 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 11.5 کیلوگرم کارخانه 14 chart 15,642 15,642
5 میلگرد 16 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 15.5 کیلوگرم کارخانه 16 chart 15,642 15,642
6 میلگرد 18 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 chart 15,642 15,642
7 میلگرد 20 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 chart 15,642 15,642
8 میلگرد 22 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 20 chart 15,642 15,642
9 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 20 chart 15,642 15,642

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 5.500 کیلوگرم کارخانه 8 chart 15,092 14,954
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 chart 14,771 14,679
3 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 chart 14,771 14,679
4 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 8 chart 16,009 15,872
5 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 chart 14,862 14,817
6 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 chart 14,862 14,817
7 میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 chart 14,771 14,679
8 میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 chart 14,771 14,679
9 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم کارخانه 18 chart 14,771 14,679
10 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 chart 14,771 14,679
11 میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 35.64 کیلوگرم کارخانه 22 chart 14,771 14,679
12 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart 14,771 14,679
13 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 chart 14,908 14,817
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 شاهرود شاخه آجدار A3 4.7 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 شاهرود شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 chart 15,550 15,550
3 میلگرد 12 شاهرود شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 12 chart 15,459 15,459
4 میلگرد 14 شاهرود شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 chart 14,908 14,908
5 میلگرد 16 شاهرود شاخه آجدار A3 18.3 کیلوگرم کارخانه 16 chart 14,908 14,908
6 میلگرد 18 شاهرود شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 chart 14,908 14,908
7 میلگرد 20 شاهرود شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 chart 14,908 14,908
8 میلگرد 22 شاهرود شاخه آجدار A3 35.7 کیلوگرم کارخانه 22 chart 14,908 14,908
9 میلگرد 25 شاهرود شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 chart 14,908 14,908
10 میلگرد 28 شاهرود شاخه آجدار A3 57.9 کیلوگرم کارخانه 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد 32 شاهرود شاخه آجدار A3 75.7 کیلوگرم کارخانه 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 گلستان شاخه آجدار A3 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 گلستان شاخه آجدار A3 6.9 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 12 گلستان شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 14 گلستان شاخه آجدار A3 13.8 کیلوگرم کارخانه 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد 16 گلستان شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد 18 گلستان شاخه آجدار A3 22.9 کیلوگرم کارخانه 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد 20 گلستان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد 22 گلستان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم کارخانه 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد 25 گلستان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 ظفر بناب شاخه آجدار A2 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 chart 15,505 15,550
2 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 chart 15,321 15,367
3 میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 10.65 کیلوگرم کارخانه 12 chart 15,321 15,367
4 میلگرد 14 ظفر بناب شاخه آجدار A3 14.52 کیلوگرم کارخانه 14 chart 15,046 15,092
5 میلگرد 16 ظفر بناب شاخه آجدار A3 18.96 کیلوگرم کارخانه 16 chart 15,046 15,092
6 میلگرد 18 ظفر بناب شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 chart 15,046 15,092
7 میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 29.64 کیلوگرم کارخانه 20 chart 15,046 15,092
8 میلگرد 22 ظفر بناب شاخه آجدار A3 35.76 کیلوگرم کارخانه 22 chart 15,046 15,092
9 میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 chart 15,046 15,092
10 میلگرد 28 ظفر بناب شاخه آجدار A3 57.96 کیلوگرم کارخانه 28 chart 15,046 15,092
11 میلگرد 32 ظفر بناب شاخه آجدار A3 72.69 کیلوگرم کارخانه 32 chart 15,046 15,092

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

کارخانه فولاد اطلس گلستان
قیمت میلگرد فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 البرز گلستان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 14 البرز گلستان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 16 البرز گلستان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 18 البرز گلستان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد 20 البرز گلستان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد اردبیل
قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 اردبیل شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 12 اردبیل شاخه آجدار A3 9 کیلوگرم کارخانه 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 14 اردبیل شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 16 اردبیل شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد 18 اردبیل شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کیان کاشان
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 کیان کاشان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 chart 15,688 15,688
2 میلگرد 10 کیان کاشان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 15,596 15,596
3 میلگرد 12 کیان کاشان شاخه آجدار A2 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 chart 15,596 15,596
4 میلگرد 14 کیان کاشان شاخه آجدار A2 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 chart 15,505 15,505
5 میلگرد 16 کیان کاشان شاخه آجدار A2 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 chart 15,505 15,505

سوالات متداول


کارخانه های مختلف، قیمتهای میلگرد خود را در زمانهای مختلف اعلام می کنند. ولی قیمتها از ساعت ۱۰:۰۰ صبح به تدریج اعلام و پخش می شود.


کارخانه های مختلف، قیمتهای میلگرد خود را در زمانهای مختلف اعلام می کنند. ولی قیمتها از ساعت ۱۰:۰۰ صبح به تدریج اعلام و پخش می شود.


خیر کلیه سفارشات خرید آهن آلات می بایست به صورت نقد تسویه شود و امکان تهاتر وجود ندارد.


در حال حاضر سیاست فروش اقساطی در شرکت آهن ملل اصفهان تعریف نشده و مشتریان می بایست مبلغ فاکتور را روی باسکول تسویه نمایند.


شما می توانید عضو کانال تلگرام آهن ملل اصفهان شوید تا به محض به روز رسانی قیمت های امروز میلگرد کارخانه ها از این موضوع مطلع شوید.