قیمت محصولات مفتولی به دلیل وجود انواع محصولات مفتولی و تنوع سایزبندی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همان طور که مشاهده می کنید هر جدول برای نوعی از محصولات مفتولی می باشد که علاوه بر قیمت، نوسانات هریک از سایز بندی ها نیز در آن درج شده است. برای مقایسه قیمت روز محصولات مفتولی کافیست از نمودار نوسانات قیمتی موجود در جدول ها استفاده کنید. همچنین برای خرید محصولات مفتولی موجود در لیست زیر، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف محصول چشمه (cm) ضخامت (mm) وزن(kg) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.2 توری حصاری 2.2 6 1 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
2 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.4 توری حصاری 2.2 7 900 گرم متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
3 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.5 توری حصاری 2.4 5 1.4 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
4 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.7 توری حصاری 2.7 5 1.7 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
5 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3 توری حصاری 3 5 2.2 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
6 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.2 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
7 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.5 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.8 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 توری حصاری چشمه 4 مفتول 4 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 3 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.4 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
20 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
21 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 توری فرنگی با ابعاد 20 رول تهران متر مربع chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 توری فرنگی با ابعاد 40 رول تهران متر مربع chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف محصول طول (m) عرض (cm) وزن(kg) چشمه (inch) بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 توری مرغی عرض 120 وزن 6kg 45 120 6 3.4 تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg 45 120 7.2 3.4 تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg 45 120 8.5 3.4 تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg 45 120 8.5 3.4 تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg 45 120 8.5 3.4 تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 توری پرسی مفتول 4.5 5*5 تهران کیلوگرم chart 24,771 24,771
2 توری پرسی مفتول 3 4*4 تهران کیلوگرم chart 14,312 14,312
3 توری پرسی مفتول 3.4 4*4 تهران کیلوگرم chart 16,514 16,514
4 توری پرسی مفتول 3.8 4*4 تهران کیلوگرم chart 19,725 19,725
5 توری پرسی مفتول 4 4*4 تهران کیلوگرم chart 20,642 20,642
6 توری پرسی مفتول 3.4 3*3 تهران کیلوگرم chart 21,101 21,101
7 توری پرسی مفتول 4 3*3 تهران کیلوگرم chart 26,147 26,147
8 توری پرسی مفتول 3 2*2 تهران کیلوگرم chart 19,817 19,817
9 توری پرسی مفتول 3.4 2*2 تهران کیلوگرم chart 25,229 25,229
10 توری پرسی مفتول 3.8 2*2 تهران کیلوگرم chart 32,569 32,569
قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف چشمه (cm) ضخامت (mm) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 توری گابیون چشمه 6.8 1.8 تا 2.0 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 توری گابیون چشمه 6.8 2.0 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 توری گابیون چشمه 8.10 1.7 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 توری گابیون چشمه 8.10 1.8 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 توری گابیون چشمه 8.10 2.0 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 توری گابیون چشمه 8.10 3.0 کیلوگرم تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت سیم خاردار خطی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت تیر حصار یک‌سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت تیرحصار ساده

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت زیگزاگ

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت محصولات مفتولی

برای ساخت انواع محصولات و تجهیزات از مفتول استفاده میشود. به این وسایل محصولات مفتولی گفته میشود که یکی از آلیاژهای پرمصرف هستند.

از محصولات مفتولی میتوان به انواع توریهای حصاری، گابیون، مرغی، انواع سیم خاردار خطی و حلقوی، انواع سیم مفتولی حرارتی و سیاه و مسوار، انواع مش ساده و آجدار، خرپا و زیگزاگ اشاره کرد.

کاربرد هر یک از این محصولات در جاهای مشخصی در ساختمان و صنعت میباشد. محصولات مفتولی از مقاومت بالایی برخوردار هستند. طول عمر و دوام این محصولات به اندازه ای بالا میباشد که تا ۵۰ سال و حتی بیشتر نیز عمر میکنند.

انعطاف پذیری بالا و قیمت مناسب، این محصولات را به یکی از محصولات پرطرفدار در صنایع مختلف تبدیل کرده است.

خرید محصولات مفتولی از آهن ملل

آهن ملل بزرگترین آهن فروشی در کشور است که قیمت محصولات مفتولی را با بهترین قیمت در بازار اعلام میکند.

به دلیل خرید مستقیم و حذف واسطه های بازار، بهترین قیمت محصولات مفتولی در بازارتوسط شرکت آهن ملل ارائه میشود.

برای دریافت قیمت محصولات مفتولی از یک مرجع معتبر، در تلگرام آهن ملل عضو شوید.

سوالات متداول


بله، شرکت آهن ملل تمامی محصولات مفتولی را در سبد خرید خود دارد و برای خرید از طریق تماس تلفنی با کارشناسان آهن ملل اقدام نمایید.


شرکت آهن ملل برای کسب رضایت مشتری، در کوتاهترین زمان ممکن بار را در مقصد تحویل مشتری میدهد.


خیر، قیمت های سایت به همراه ۹% ارزش افزوده میباشد.