فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نام محصول سایز کارخانه ضخامت (mm) طول (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 3*30*30 ناب 3*30*30 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,055 16,055
2 نبشی 2.5*40*40 ناب 40*40*2.5 ناب تبریز 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 3*40*40 ناب 3*40*40 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,055 16,055
4 نبشی 4*40*40 ناب 40*40*4 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,963 15,963
5 نبشی 3*45*45 ناب 45*45*3 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,743 16,743
6 نبشی 4*45*45 ناب 45*45*4 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,743 16,743
7 نبشی 5*45*45 ناب 5*45*45 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,743 16,743
8 نبشی 5*45*45 ناب 5*45*45 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,743 16,743
9 نبشی 3*50*50 ناب 3*50*50 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,147 16,147
10 نبشی 3*50*50 ناب 3*50*50 ناب تبریز 3 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,330 16,330
11 نبشی 4*50*50 ناب 50*50*4 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,055 16,055
12 نبشی 4*50*50 ناب 50*50*4 ناب تبریز 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,239 16,239
13 نبشی 5*50*50 ناب 50*50*5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,963 15,963
14 نبشی 5*50*50 ناب 50*50*5 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,147 16,147
15 نبشی 6*50*50 ناب 50*50*6 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 6*50*50 ناب 50*50*6 ناب تبریز 6 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 3*60*60 ناب 3*60*60 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 نبشی 4*60*60 ناب 60*60*4 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 4*60*60 ناب 60*60*4 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,147 16,147
20 نبشی 5*60*60 ناب 60*60*5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,872 15,872
21 نبشی 6*60*60 ناب 60*60*6 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,872 15,872
22 نبشی 6*60*60 ناب 60*60*6 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,055 16,055
23 نبشی 5*70*70 ناب 70*70*5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
24 نبشی 6*70*70 ناب 70*70*6 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,963 15,963
25 نبشی 7*70*70 ناب 70*70*7 ناب تبریز 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
26 نبشی 7*70*70 ناب 70*70*7 ناب تبریز 7 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,147 16,147
27 نبشی 5*75*75 ناب 75*75*5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
28 نبشی 5*75*75 ناب 75*75*5 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
29 نبشی 6*80*80 ناب 6*80*80 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,872 15,872
30 نبشی 6*80*80 ناب 6*80*80 ناب تبریز 6 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
31 نبشی 7*80*80 ناب 7*80*80 ناب تبریز 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,780 15,780
32 نبشی 7*80*80 ناب 7*80*80 ناب تبریز 7 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,963 15,963
33 نبشی 8*80*80 ناب 8*80*80 ناب تبریز 8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
34 نبشی 8*80*80 ناب 8*80*80 ناب تبریز 8 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,780 15,780
35 نبشی 7*100*100 ناب 100*100*7 ناب تبریز 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,780 15,780
36 نبشی 7*100*100 ناب 100*100*7 ناب تبریز 7 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
37 نبشی 8*100*100 ناب 100*100*8 ناب تبریز 8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
38 نبشی 8*100*100 ناب 100*100*8 ناب تبریز 8 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
39 نبشی 10*100*100 ناب 100*100*10 ناب تبریز 10 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 0 15,596