قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت امروز نبشی ناب تبریز به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ به روزرسانی شد.

شما می توانید جدیدترین قیمت نبشی ناب تبریز را در لیست زیر مشاهده کنید. هر روز قیمت های زیر بعد از استعلام کارخانه تولیدکننده ، به روزرسانی می شوند. نکته قابل توجه این است که قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد، به همین خاطر در زمان خرید نبشی ناب تبریز به این مورد توجه داشته و گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 30*30
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
نبشی 40*40
2.5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
نبشی 40*40
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,545
4
نبشی 40*40
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,455
5
نبشی 40*40
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
ثابت
27,182
6
نبشی 45*45
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,636
7
نبشی 45*45
3
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
30,182
8
نبشی 45*45
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۲۱
ثابت
27,818
9
نبشی 45*45
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۵
ثابت
26,818
10
نبشی 45*45
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,636
11
نبشی 45*45
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
30,182
12
نبشی 50*50
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
25,091
13
نبشی 50*50
3
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,455
14
نبشی 50*50
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
25,000
15
نبشی 50*50
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,273
16
نبشی 50*50
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
24,909
17
نبشی 50*50
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,182
18
نبشی 60*60
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
23,182
19
نبشی 60*60
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,727
20
نبشی 60*60
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
300
25,455
21
نبشی 60*60
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,455
22
نبشی 60*60
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
ثابت
27,364
23
نبشی 60*60
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,273
24
نبشی 60*60
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,818
25
نبشی 63*63
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۱/۱۶
ثابت
27,273
26
نبشی 63*63
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
30,182
27
نبشی 63*63
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,636
28
نبشی63*63
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
30,182
29
نبشی 70*70
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۱/۱۶
ثابت
25,818
30
نبشی 70*70
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
25,636
31
نبشی 70*70
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۱/۱۸
800
26,364
32
نبشی 70*70
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ثابت
23,727
33
نبشی 70*70
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,455
34
نبشی 70*70
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,000
35
نبشی 70*70
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,455
36
نبشی 70*70
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
ثابت
27,364
37
نبشی 75*75
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
24,818
38
نبشی 75*75
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
26,182
39
نبشی 75*75
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
25,545
40
نبشی 75*75
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
26,909
41
نبشی 80*80
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,273
42
نبشی 80*80
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
ثابت
25,182
43
نبشی 80*80
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,091
44
نبشی 80*80
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,636
45
نبشی 80*80
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,091
46
نبشی 80*80
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,455
47
نبشی 90*90
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,636
48
نبشی 90*90
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
23,636
49
نبشی 90*90
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,727
50
نبشی 90*90
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
21,545
51
نبشی 100*100
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
22,182
52
نبشی 100*100
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
21,727
53
نبشی 100*100
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۷
ثابت
23,273
54
نبشی 100*100
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
22,364
55
نبشی 100*100
10
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
23,273
56
نبشی 100*100
10
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
25,909