قیمت میلگرد درب کارخانه و انبار اصفهان

قبل از اقدام به خرید میلگرد، اطلاعاتی در مورد میلگرد در اختیار شما قرار می دهیم، تا خرید خود را متناسب با کاربرد به بهترین نحو انجام دهید. میلگردها سازه های فولادی هستند که در سازه های بتنی، باعث افزایش مقاومت کششی می شوند. میلگرد ها به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شوند. میلگرد ساده که با نام A1 می باشد، فاقد آج بوده و در دسته میلگردهای نرم قرار دارد. این نوع میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل و همچنین برای جوشکاری مناسب است. میلگرد آجدار که با نام های A2 , A3 و A4 می باشد دارای برآمدگی در سطح است. هرکدام از انواع میلگردها، برای مصارف متنوعی تولید می شوند.

قیمت میلگرد ذوب آهن در بنگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم51800
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم52100
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50100
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50100
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49600
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم52100
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم52400
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49900
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد کویر کاشان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم53000
میلگرد 14 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 16 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 18 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 20 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 22 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 25 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 28 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 30 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 36 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 40 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد قزوین
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرم51700
میلگرد 10 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرم49400
میلگرد 12 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرم49400

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم51700
میلگرد 10 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم49400
میلگرد 12 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم49400

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم54400
میلگرد 12 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم52800
میلگرد 14 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 16 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 18 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 20 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 22 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 25 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 28 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 32 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم52800

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 14 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم50600
میلگرد 16 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم50600
میلگرد 18 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم50600
میلگرد 20 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم50600
میلگرد 22 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم50600
میلگرد 25 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم50600
میلگرد 28 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم50600
میلگرد 32 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم52000

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم53200
میلگرد 10 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم52700
میلگرد 12 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم52200
میلگرد 14 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم52200
میلگرد 16 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم52200
میلگرد 18 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم52200
میلگرد 20 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم52200
میلگرد 22 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم52200
میلگرد 25 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم52200
میلگرد 28 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم52200
میلگرد 32 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم52200

قیمت میلگرد شمس سپهر
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 14 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 16 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 18 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 20 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 14 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 16 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 18 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 20 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم50200

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم52500
میلگرد 14 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم52500
میلگرد 16 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم52500
میلگرد 20 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم52500
میلگرد 22 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم52500

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم52700
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم52200
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم54200
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم53200
میلگرد 12 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم52200
میلگرد 14 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 16 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 18 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 25 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 28 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 32 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم53700
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم53700

قیمت میلگرد آریا ذوب
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 12 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 14 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 16 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 18 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 20 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 22 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 25 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم50000

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد حسن رود (فولاد گیلان)
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم53500
میلگرد 10 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم51500
میلگرد 12 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 14 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 16 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 18 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 20 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد بردسیر کرمان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم52000
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم51000
میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم50800
میلگرد 18 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 20 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 22 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 25 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 28 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 32 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 14 کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 16 کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 16 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 18 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم50100
میلگرد 20 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم50100
میلگرد 22 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم50100

قیمت میلگرد شاهرود
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم53700
میلگرد 12 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم52700
میلگرد 14 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 16 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 18 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 20 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 22 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 25 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 28 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد دُرپاد تبریز
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 درپاد تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 درپاد تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم53000
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم52500
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52500
میلگرد 14 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 16 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 18 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 20 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 22 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 25 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 28 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 32 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000

قیمت میلگرد شاهین بناب
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم53200
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم52500
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52500
میلگرد 14 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 16 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 18 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 20 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 22 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 25 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 28 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 30 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 32 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم52000

قیمت میلگرد ارگ تبریز
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 14 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 16 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 18 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 20 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 22 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد پرشین فولاد
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم53000
میلگرد 12 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 14 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 16 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم51000
میلگرد 18 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم51000
میلگرد 20 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم51000
میلگرد 22 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم51000
میلگرد 25 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم51000
میلگرد 28 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 32 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم51500

قیمت میلگرد سیادن ابهر
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم52500
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم49500
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم49500
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 14 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 16 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 18 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 20 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 22 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 25 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 28 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم49500

قیمت میلگرد آذر فولاد امین
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم53000
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم52000
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم53000
میلگرد 12 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 14 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 16 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 18 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 20 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 22 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 25 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 28 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 32 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم51500

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم53500
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم51800
میلگرد 12 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم50800
میلگرد 14 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 16 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 18 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 20 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 22 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 25 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 28 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم50400
میلگرد 32 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد آریان فولاد
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم50500
میلگرد 12 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم50500
میلگرد 18 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 20 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 12 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 14 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 22 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد بافق یزد
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم54700
میلگرد 10 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم53900
میلگرد 12 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم51900
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 16 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 18 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 20 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 22 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 25 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 28 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 32 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA4کیلوگرم-

قیمت میلگرد ایوان غرب
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد البرز غرب
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 البرز غربشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 البرز غربشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 14 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 18 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 20 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 22 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 25 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد روهینا جنوب (دزفول)
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 5.5 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 12 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 یزد احرامیانکلاف آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانکلاف آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 30 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 36 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 40 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم53500
میلگرد 10 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم53000
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم52500
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم52000
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم52000
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم52000
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم52000
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم52500
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم52000

قیمت میلگرد گلستان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 6.5 گلستانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم54800
میلگرد 10 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم54300
میلگرد 12 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم53500
میلگرد 14 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم53000
میلگرد 16 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم53000
میلگرد 18 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم53000
میلگرد 20 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم53000
میلگرد 22 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم53000
میلگرد 25 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم53000

قیمت میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم53100
میلگرد 14 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 16 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 18 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 20 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 22 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 25 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 28 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم51100
میلگرد 32 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم51100

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد هیربد زرندیه
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرم52000
میلگرد 12 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم52000
میلگرد 14 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 16 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 18 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم51000
میلگرد 20 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم51000
میلگرد 22 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم51000
میلگرد 25 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم51000
میلگرد 28 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم51300
میلگرد 32 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم51300

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم50300
میلگرد 16 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم50300
میلگرد 18 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم49900
میلگرد 20 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم49900

قیمت میلگرد نوین ابهر
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 16 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد آتیه فولاد خلیج فارس
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد راد همدان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم54450
میلگرد 10 راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم54150
میلگرد 12 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم53650
میلگرد 14 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم53150
میلگرد 16 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم53150
میلگرد 18 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم53150
میلگرد 20 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم53150
میلگرد 22 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم53150
میلگرد 25 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم53450
میلگرد 28 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم53450
میلگرد 32 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم54000
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم50000
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم50000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 14 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 16 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 18 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 20 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 22 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 25 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 28 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50000

قیمت میلگرد فایکو , میلگرد فولاد البرز ایرانیان , خرید میلگرد فایکو , قیمت میلگرد فولاد البرز ایرانیان , قیمت میلگرد البرز ایرانیان , فروش میلگرد فایکو , خرید میلگرد البرز ایرانیان , فروش میلگرد البرز ایرانیان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد سمنان , میلگرد نورد سمنان , خرید میلگرد سمنان , قیمت میلگرد نورد سمنان , قیمت میلگرد نورد گرم سمنان , فروش میلگرد سمنان , خرید میلگرد نورد سمنان , فروش میلگرد نورد سمنان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم53000
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم51500
میلگرد 12 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم51000
میلگرد 14 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 16 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 18 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 20 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 22 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 25 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 28 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم50500
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA4کیلوگرم52500

قیمت میلگرد هشترود , میلگرد هشترود , خرید میلگرد هشترود , قیمت میلگرد هشترود تبریز , قیمت میلگرد فولادسازان دقیقی هشترود , فروش میلگرد هشترود , خرید میلگرد هشترود تبریز , فروش میلگرد دقیقی هشترود
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم53700
میلگرد 10 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم52700
میلگرد 12 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم52700
میلگرد 14 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم50800
میلگرد 16 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم50800
میلگرد 18 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم50800
میلگرد 20 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم50800
میلگرد 22 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم50800

قیمت میلگرد خاموت در انبار اصفهان
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

سایز میلگرد خاموتنوع خاموتآنالیزمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 خاموتسادهA2بنگاه آهن مللکیلوگرم-
میلگرد 10 خاموتمهندسیA2بنگاه آهن مللکیلوگرم54000

قیمت امروز میلگرد در بازار اصفهان و ایران، هر روز به صورت لحظه ای و آنلاین در وب سایت آهن ملل بروزرسانی می‌شود. همچنین با عضویت در کانال تلگرام آهن ملل می‌توانید از اخبار لحظه ای بازار آهن , قیمت انواع سیم مفتولی , تحلیل و پیش بینی بازار آهن و قیمت روز آهن آلات در بازار ایران مطلع شوید.
جهت سفارش میلگرد به قیمت کارخانه های ایران و بنگاه ، می‌توانید فرم ثبت سفارش را تکمیل نموده؛ و یا با کارشناسان فروش محصولات مفتولی بازرگانی آهن ملل تماس بگیرید.

 • بازرگانی آهن ملل اصفهان
 • ارتباط با کارشناسان فروش میلگرد
 • 031-37736660
 • 031-37736661
 • 031-37736662
 • 031-37736663
 • 031-37726691
 • داخلی 101 , 102 , 103 , 104 , 105
 • شنبه تا چهارشنبه 09:00 الی 17:00
 • پنجشنبه‌ها 09:00 الی 13:00
 • قیمت امروز میلگرد در بازار

  قیمت روز میلگرد در بازار آهن و فولاد ایران به عوامل تعیین کننده ای همچون قیمت مواد اولیه فولاد, نرخ ارز, بازار عرضه و تقاضای محصولات فولادی و همچنین قیمت گذاری آهن آلات در بورس کالای ایران بستگی دارد . بازرگانی آهن ملل اصفهان به عنوان مرجع قیمت بازار آهن, با تعامل مستقیمی که با تک تک کارخانه های میلگرد ایران دارد؛ قیمت امروز میلگرد تمامی کارخانه ها را به صورت روزانه در وب سایت درج می کند و بدون واسطه فروش میلگرد تمامی کارخانه ها را به صورت مستقیم انجام می دهد.

 • قیمت میلگرد کارخانه

  قیمت میلگرد کارخانه بر اساس عوامل تأثیرگذاری که عنوان شد؛ به صورت روزانه و یا گاهی اوقات به صورت لحظه ای تغییر می کند. و شما می توانید در وب سایت آهن ملل اصفهان، این نوسانات قیمت و تغییرات لحظه ای را به صورت آنلاین در اختیار داشته باشید.

 • خرید میلگرد قیمت کارخانه

  بازرگانی آهن ملل اصفهان، با سابقه 15 ساله در بازار آهن ایران و ارتباط مستقیمی که با تمامی کارخانه های تولیدی میلگرد ایران دارد؛ میلگرد مورد نیاز پروژه های شما را بدون واسطه تأمین می کند. جهت خرید میلگرد به قیمت کارخانه و نیز انتخاب مناسب ترین محصول با توجه به کیفیت مورد نیاز و همچنین فاصله کارخانه ها تا پروژه شما با کارشناسان ما مشورت کنید.

 • میلگرد انبار اصفهان

  بازرگانی آهن ملل اصفهان، جهت تسهیل در خرید آن دسته از مشتریانی که قصد خرید کمتر از ظرفیت یک تریلی و یا خرید ترکیبی سایزهای مختلف میلگرد از کارخانه های مختلف دارند؛ علاوه بر میلگرد ذوب آهن اصفهان، میلگرد سایر کارخانه های ایران را در انبار خود به صورت خرده فروشی و ترکیبی در بخش میلگرد انبار اصفهان عرضه می کند.

 • قیمت میلگرد در انبار اصفهان

  به دلیل کرایه ای که جهت انتقال میلگرد کارخانه ها به انبار اصفهان به میلگرد تولیدی هر کارخانه تعلق می گیرد؛ به طور معمول قیمت میلگرد در انبار اصفهان از قیمت اعلامی کارخانه ها بیشتر است و بر اساس فاصله هر کارخانه تا اصفهان و کرایه مربوط به آن شهر متغیر است.

 • قیمت میلگرد امروز

  در بالای جدول قیمت میلگرد هر کارخانه تاریخ و ساعت بروزرسانی آن قابل مشاهده است و در صورتی که تاریخ امروز درج شده باشد؛ شما می توانید خرید خود را با قیمت میلگرد امروز کارخانه مورد نظر انجام دهید.

 • خرید میلگرد از انبار اصفهان

  آن دسته از مشتریانی که قصد خرید میلگرد از انبار اصفهان را دارند؛ در نظر داشته باشند که فروش میلگرد انباری، هم به صورت خرده فروشی و هم عمده فروشی انجام می گیرد. خرده فروشی برای کسانی که نیازی به ظرفیت کامل یک تریلی ندارند و عمده فروشی برای آن دسته از مشتریانی که به علت محدودیت زمانی امکان خرید از کارخانه را ندارند و بارگیری یک تا دو روزه برخی از کارخانه ها منجر به اختلال در پیشرفت پروژه های ایشان خواهد شد.

 • قیمت بروز میلگرد

  آخرین و بروزترین قیمت میلگرد بازار داخلی یکی از عوامل تعیین کننده بازار آهن و فولاد ایران است و می توان اینگونه گفت که در کنار عوامل تأثیرگذار قیمت ها در بازار آهن، قیمت بروز میلگرد در روند اعلام قیمت دیگر محصولات فولادی نیز تأثیر زیادی دارد.

 • قیمت میلگرد بروز

  بازرگانی آهن ملل اصفهان، با توجه به اهمیتی که قیمت میلگرد در روند بازار آهن و ساخت و ساز دارد؛ از ساعات آغازین روز قیمت میلگرد بروز کارخانه ها را به محض اعلام از سوی دفاتر مرکزی کارخانه ها در وب سایت بروزرسانی می کند.

 • قیمت روز میلگرد

  جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد کارخانه ها به جدول قیمت هر کارخانه مراجعه کرده و با توجه به تاریخ بروزرسانی مندرج در بالای هر جدول برای خرید میلگرد آن کارخانه اقدام کنید. ساعت بروزرسانی قیمت میلگرد هر کارخانه با توجه به متفاوت بودن ساعت اعلام از سوی کارخانه ها یکسان نیست و به محض اعلام کارخانه بروزرسانی می شود.

 • قیمت به روز میلگرد

  در بازار آهن ایران با توجه به اهمیت مصرفی میلگرد و نوسانات قابل توجه قیمت آهن آلات در بازه های زمانی کوتاه، قیمت به روز میلگرد نقش مهمی در روند قیمت سایر محصولات فولادی ایفا می کند. همچنین قیمت به روز میلگرد در بازار ساخت و ساز و مسکن هم یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در روند معاملات بازار است.

 • خرید میلگرد از کارخانه

  جهت خرید میلگرد از کارخانه به این نکته توجه داشته باشید که بارگیری از درب کارخانه فقط به صورت ظرفیت کامل یک تریلی و یا بیشتر انجام می شود. همچنین امکان ترکیب چند سایز مختلف در یک تریلی نیست و انتخاب دو یا چند سایز میلگرد در یک تریلی بستگی به شرایط بارگیری کارخانه مورد نظر شما دارد. در این خصوص باید قبل از خرید با کارشناسان آهن ملل مشورت کنید.

 • خرید میلگرد از انبار اصفهان

  جهت خرید میلگرد از انبار اصفهان بارگیری کمتر از ظرفیت کامل یک تریلی با هر تناژی که مد نظر شماست امکان پذیر است. همچنین امکان ترکیب دو یا چند سایز مختلف از هر کارخانه ای که مد نظر شماست وجود دارد و در این خصوص محدودیتی در سایز و تناژ میلگرد درخواستی نخواهید داشت.

 • کانال تلگرام آهن ملل اصفهان , قیمت لحظه ای آهن و میلگرد , نوسانات بازار آهن , تحلیل و پیش بینی بازار آهن