امروز : جمعه 9 خرداد 1399

قیمت پروفیل درب و پنجره : 100 تومان افزایش

قیمت پروفیل زد : 150 تومان افزایش

قیمت قوطی آهن : 30 تا 100 تومان افزایش

قیمت لوله صنعتی : 150 تومان افزایش

قیمت لوله مبلی : 1000 تومان افزایش

قیمت لوله داربستی : 50 تا 100 تومان افزایش

قیمت لوله گالوانیزه : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 70 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهین بناب : 70 تا 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 220 تومان افزایش

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 500 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : ثابت

قیمت میلگرد گلستان : 50 تا 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 220 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 100 تومان افزایش افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 150 تا 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 100 تومان افزایش

قیمت ورق

قیمت ورق

قیمت ورق

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 2 اردیبهشت 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2st37عرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم105000
2.5stw22عرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم108000
قیمت ورق

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1399
رنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
قرمز0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم167000
بنفش0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم-
سفید0.5رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم167000
نارنجی0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم167000
آبی0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم163000
قیمت ورق

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 28 اردیبهشت 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
0.50رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم158000
0.60رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم158000
0.70رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم145000
0.80رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم145000
0.90رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم160000
1.5رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم163000
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 1 اردیبهشت 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
20شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم118000
30شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم117000
25شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم115000
35شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم110000
40شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم115000
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
10شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم125000
12شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم125000
15شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم122500
20شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم123000
25شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم122000
30شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم123000
35شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم123000
40شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم123000
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
12شیت (فابریک)6 * 1.2بنگاه اهوازکیلوگرم-
12شیت (فابریک)6 * 1بنگاه اهوازکیلوگرم-
15شیت (فابریک)6 * 1.25بنگاه اهوازکیلوگرم-
15شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم94500
20شیت (فابریک)6 * 1.25بنگاه اهوازکیلوگرم-
20شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم100000
25شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم100000
30شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم100000
50شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم-
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
10شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم125000
12شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم125000
15شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم122500
20شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم123000
25شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم122000
30شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم123000
35شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم123000
40شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم123000
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 2 اردیبهشت 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
3رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم117000
4رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم117000
5رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم117000
6رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم117000
8رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم112000
8شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
10رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم111000
10شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
12رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم113000
12شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
15شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
15رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم113000
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم96500
2.5رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم-
4رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم90000
5رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم91000
6رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم91000
6شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم92000
8رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم103000
8شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم104000
10رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم93500
10شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم94500
12رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم96000
12شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم97000
15رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم95500
15شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم96500
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم96500
3رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم90000
4رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم90000
5رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم91000
6شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم92000
6رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم91000
8شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم92000
8رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم103000
10رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم93500
10شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم94500
12رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم96000
12شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم97000
15رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم96000
15شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم97000
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه فولاد کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
12شیت (فابریک)6 * 1.2بنگاه اهوازکیلوگرم-
12شیت (فابریک)6 * 1بنگاه اهوازکیلوگرم-
15شیت (فابریک)6 * 1.25بنگاه اهوازکیلوگرم-
15شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم94500
20شیت (فابریک)6 * 1.25بنگاه اهوازکیلوگرم-
20شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم100000
25شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم100000
30شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم100000
50شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم-
قیمت ورق

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : 28 اردیبهشت 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
0.30رولعرض 1کیلوگرم172000
0.30رولعرض 1.25کیلوگرم172000
0.35رولعرض 1کیلوگرم170000
0.35رولعرض 1.25کیلوگرم170000
0.40رولعرض 1کیلوگرم153000
0.40رولعرض 1.25کیلوگرم153000
0.45رولعرض 1کیلوگرم151000
0.45رولعرض 1.25کیلوگرم151000
0.50رولعرض 1کیلوگرم146000
0.50رولعرض 1.25کیلوگرم146000
0.55رولعرض 1کیلوگرم146000
0.55رولعرض 1.25کیلوگرم146000
0.60رولعرض 1کیلوگرم140000
0.60رولعرض 1.25کیلوگرم140000
0.70رولعرض 1کیلوگرم140000
0.70رولعرض 1.25کیلوگرم140000
0.80رولعرض 1کیلوگرم140000
0.80رولعرض 1.25کیلوگرم140000
0.90رولعرض 1کیلوگرم140000
0.90رولعرض 1.25کیلوگرم140000
1رولعرض 1کیلوگرم140000
1رولعرض 1.25کیلوگرم140000
1.25رولعرض 1کیلوگرم140000
1.25رولعرض 1.25کیلوگرم140000
1.5رولعرض 1کیلوگرم140000