امروز : شنبه 17 خرداد 1399

قیمت میلگرد حسن رود : اعلام شد

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 230 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : ثابت

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 110 تومان افزایش

قیمت ورق

قیمت ورق

قیمت ورق

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 2 اردیبهشت 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2st37عرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم105000
2.5stw22عرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم108000
قیمت ورق

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 13 خرداد 1399
رنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
قرمز0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم176000
بنفش0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم-
سفید0.5رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم180000
نارنجی0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم176000
آبی0.5رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم166000
قیمت ورق

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 13 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
0.50رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم163000
0.60رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم163000
0.70رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم165000
0.80رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم165000
0.90رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم165000
1.5رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم167000
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 1 اردیبهشت 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
20شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم118000
30شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم117000
25شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم115000
35شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم110000
40شیت (فابریک)6*2انبار اهوازکیلوگرم115000
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 13 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
10شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم125000
12شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم125000
15شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم121000
20شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم121000
25شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم120000
30شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم121000
35شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم-
40شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم-
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی : 13 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
12شیت (فابریک)6 * 1.2بنگاه اهوازکیلوگرم-
12شیت (فابریک)6 * 1بنگاه اهوازکیلوگرم-
15شیت (فابریک)6 * 1.25بنگاه اهوازکیلوگرم-
15شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم93500
20شیت (فابریک)6 * 1.25بنگاه اهوازکیلوگرم-
20شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم99000
25شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم99000
30شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم99000
50شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اهوازکیلوگرم-
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 13 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
10شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم125000
12شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم125000
15شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم121000
20شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم121000
25شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم120000
30شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم121000
35شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم-
40شیت (فابریک)6 * 2بنگاه اهوازکیلوگرم-
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 2 اردیبهشت 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
3رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم117000
4رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم117000
5رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم117000
6رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم117000
8رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم112000
8شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
10رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم111000
10شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
12رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم113000
12شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
15شیت (فابریک)6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم-
15رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم113000
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی : 13 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم96000
2.5رولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم-
4رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم91000
5رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم90000
6رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم90000
6شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم92000
8رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم102000
8شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم104000
10رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم93000
10شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم95000
12رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم93000
12شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم95000
15رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم94500
15شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم96500
قیمت ورق

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 17 خرداد 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم96500
3رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم89500
4رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم89500
5رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم89500
6شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم91500
6رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم89500
8شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم103000
8رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم101000
10رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم93500
10شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم95500
12رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم93500
12شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم95500
15رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم93500
15شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم95500