امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 3*30*30 ناب 3*30*30ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 2.5*40*40 ناب40*40*2.5ناب تبریز2.56کیلوگرمکارخانه تبریز175500
نبشی 3*40*40 ناب3*40*40ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*40*40 ناب40*40*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز168500
نبشی 3*45*45 ناب45*45*3ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز177500
نبشی 4*45*45 ناب45*45*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز176500
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز171500
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز175500
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز170000
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز174000
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز169000
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز173000
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز168000
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز172000
نبشی 6*50*50 ناب50*50*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز174000
نبشی 6*50*50 ناب50*50*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 3*60*60 ناب 3*60*60ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز174500
نبشی 4*60*60 ناب60*60*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز170500
نبشی 4*60*60 ناب60*60*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*60*60 ناب60*60*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز179500
نبشی 6*60*60 ناب60*60*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز168500
نبشی 6*60*60 ناب60*60*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز172500
نبشی 5*70*70 ناب70*70*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز173500
نبشی 6*70*70 ناب70*70*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز172500
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز172500
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز176500
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

66کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

612کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

86کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

812کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز173500
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز177500
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز86کیلوگرمکارخانه تبریز172500
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز812کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 10*100*100 ناب100*100*10ناب تبریز106کیلوگرمکارخانه تبریز-