امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

 ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی : 23 تیر 1399
کارشناس فروش :35020-031

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق 2 سیاه فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم170000
ورق 2.5 سیاه فولاد سبارولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق 4 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم134000
ورق 5 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم135000
ورق 6 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم138000
ورق 6 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم140000
ورق 8 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم149000
ورق 8 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم151000
ورق 10 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم142000
ورق 10 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم149000
ورق 12 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم142000
ورق 12 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم149000
ورق 15 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم142000
ورق 15 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم149000