امروز : شنبه 17 خرداد 1399

قیمت ورق سیاه فولاد سبا : اعلام شد

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه : اعلام شد

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه : اعلام شد

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 50 تا 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد حسن رود : اعلام شد

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 230 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : ثابت

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 110 تومان افزایش

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 17 خرداد 1399
کارشناس فروش : 35020-031

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2رولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم96500
3رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم89500
4رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم89500
5رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم89500
6شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم91500
6رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم89500
8شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم103000
8رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم101000
10رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم93500
10شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم95500
12رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم93500
12شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم95500
15رولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم93500
15شیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم95500