امروز : جمعه 4 تیر 1400

قیمت شمش فولادی:  

اکثر کارخانه ها ثابت و برخی 50 تومان

کاهش

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

فولاد کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : 2 تیر 1400

چاپ

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 12 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 14 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 18 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 20 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 22 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 23 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 25 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 26 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 28 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 30 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 32 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 34 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 36 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 38 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 40 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 45 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 50 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید