امروز : شنبه 16 اسفند 1399

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

میلگرد ساده کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1399

چاپ

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 12 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 14 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 18 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 20 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 22 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 23 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 25 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 26 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 28 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 30 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 32 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 34 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 36 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 38 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 40 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 45 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 50 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید