امروز : جمعه 15 اسفند 1399

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

میلگرد ساده آیین صنعت
آخرین بروزرسانی : 13 اسفند 1399

چاپ

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد 18 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد 20 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد 22 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد 25 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد 28 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد 30 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد 32 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد 34 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد 35 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد 36 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد 38 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم142000