امروز : شنبه 16 اسفند 1399

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخرین بروزرسانی : 13 اسفند 1399

چاپ

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 24 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم140000
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم141000
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم141000