امروز : جمعه 4 تیر 1400

قیمت شمش فولادی:  

اکثر کارخانه ها ثابت و برخی 50 تومان

کاهش

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آذر گستر سدید
آخرین بروزرسانی : 2 تیر 1400

چاپ

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم160000
میلگرد ساده 24 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم160000
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم160000
میلگرد ساده 26 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم160000
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم160000
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم160000
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم160000
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم162000
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم162000
میلگرد ساده 38 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم162000
میلگرد ساده 40 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم-