امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

قیمت شمش فولادی:  

اعلام شد

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه:  

900 تومان

افزایش

قیمت قوطی آهن:  

400 تا 600 تومان

افزایش

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز:  

300 تومان

افزایش

قیمت ورق سیاه فولاد سبا:  

1000 تا 1100 تومان

افزایش

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه:  

1000 تا 1100 تومان

افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه:  

200 تا 400 تومان

افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه:  

100 تا 150 هزار تومان

افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه:  

300 تا 400 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه:  

400 تا 500 تومان

افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

700 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کویر کاشان:  

1000 تا 1200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

250 تومان

افزایش

قیمت میلگرد گلستان:  

600 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

700 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

280 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

800 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

400 تومان

افزایش

قیمت میلگرد هشترود:  

300 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

500 تومان

افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

250 تومان

افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

1300 تومان

افزایش

قیمت میلگرد امیرآباد:  

600 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

520 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

500 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

800 تومان

افزایش

قیمت میلگرد نیشابور:  

470 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان مجدد

افزایش

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن
آخرین بروزرسانی : 26 آبان 1399
سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 14 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 36 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخرین بروزرسانی : 26 آبان 1399
سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 24 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت
آخرین بروزرسانی : 26 آبان 1399
سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد 18 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 34 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 35 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 36 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش
آخرین بروزرسانی : 26 آبان 1399
سایزقیمت
میلگرد 10 تیکمه داشتماس بگیرید
میلگرد 8 تیکمه داشتماس بگیرید
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : 26 آبان 1399
سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 12 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 14 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 18 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 20 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 22 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 23 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 25 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 26 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 28 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 30 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 32 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 34 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 36 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 38 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 40 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 45 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 50 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین
آخرین بروزرسانی : 26 آبان 1399
نامآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 10 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 تا 32 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 200 تا 240 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت روز میلگرد ساده کارخانه های مختلف

قیمت میلگرد ساده به صورت لحظه ای و آنی در سایت و تلگرام آهن ملل بروز رسانی می شود. قیمت روز این محصولات به صورت تماس مستقیم با کارخانه و دریافت قیمت انجام می شود. قیمت میلگرد ساده ذوب آهن، قیمت میلگرد ساده کویر کاشان، قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید، قیمت میلگرد ساده آیین صنعت، قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش و قیمت میلگرد ساده نوین متین در این برگه قابل مشاهده می باشد.

خرید میلگرد ساده

به دلیل نوسانات شدید در بازار، برای استعلام و خرید قطعی میلگرد ساده، تماس با کارشناسان فروش آهن ملل و دریافت قیمت از آن ها الزامی می باشد.

سوالات متداول قیمت میلگرد ساده

آرماتور چیست؟

آرماتور همان میلگرد ساده می باشد که برای جبران مقاومت کششی پایین در بتن ها کاربرد دارد.

کاربرد میلگرد ساده در چیست؟

کاربرد میلگردهای ساده بر اساس کارخانه تولیدی و کیفیت محصول متفاوت می باشد. عمده کاربرد میلگرد ساده در صنعت می باشد ولی یکی از کاربردهای دیگر میلگرد ساده برای خاموت ها کاربرد دارد.

کارخانه های معروف برای تولید میلگرد ساده با کیفیت کدام هستند؟

میلگرد ساده کارخانه ذوب آهن و کاشان از کیفیت بالایی برخوردار هستند و بیشتر کاربرد صنعتی دارد. همچنین میلگرد کارخانه متین بیشتر برای مصارف ساختمانی کاربرد دارد.