امروز : پنج شنبه 12 تیر 1399

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد میانه : 40 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت قوطی آهن : ثابت

قیمت انواع لوله : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 60 تا 110 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

 ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : 11 تیر 1399
کارشناس فروش :35020-031

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
0.30رولعرض 1کیلوگرم187000
0.30رولعرض 1.25کیلوگرم187000
0.35رولعرض 1کیلوگرم185000
0.35رولعرض 1.25کیلوگرم185000
0.40رولعرض 1کیلوگرم189000
0.40رولعرض 1.25کیلوگرم189000
0.45رولعرض 1کیلوگرم189000
0.45رولعرض 1.25کیلوگرم189000
0.50رولعرض 1کیلوگرم187000
0.50رولعرض 1.25کیلوگرم187000
0.55رولعرض 1کیلوگرم187000
0.55رولعرض 1.25کیلوگرم183000
0.60رولعرض 1کیلوگرم177000
0.60رولعرض 1.25کیلوگرم177000
0.70رولعرض 1کیلوگرم177000
0.70رولعرض 1.25کیلوگرم177000
0.80رولعرض 1کیلوگرم177000
0.80رولعرض 1.25کیلوگرم177000
0.90رولعرض 1کیلوگرم177000
0.90رولعرض 1.25کیلوگرم177000
1رولعرض 1کیلوگرم177000
1رولعرض 1.25کیلوگرم177000
1.25رولعرض 1کیلوگرم177000
1.25رولعرض 1.25کیلوگرم177000
1.5رولعرض 1کیلوگرم177000