قیمت خاموت
آخرین بروزرسانی: 28 مرداد 1398 12:22 ب.ظ

سایز میلگرد خاموتنوع خاموتآنالیزمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 خاموتسادهA2بنگاه آهن مللکیلوگرم44500
میلگرد 10 خاموتمهندسیA2بنگاه آهن مللکیلوگرم44500