فولاد کویر کاشان
قیمت خرپا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۲۸:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

نوع خرپا میگرد فوقانی میلگرد تحتانی طول شاخه قیمت
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 8 2*8 1 الی 13.60 33020
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 8 2*10 1 الی 13.60 33020
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 8 2*12 1 الی 13.60 33020
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 8 2*14 1 الی 13.60 33020
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 8 2*16 1 الی 13.60 33020
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 10 2*8 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 10 2*10 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 10 2*12 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 10 2*14 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 10 2*16 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 12 2*8 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 12 2*10 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 12 2*12 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 12 2*14 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 12 2*16 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 14 2*8 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 14 2*10 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 14 2*12 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 14 2*14 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 14 2*16 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 16 2*8 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 16 2*10 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 16 2*12 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 16 2*14 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 16 2*16 1 الی 13.60 28540