آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:20 ق.ظ

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری5082614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم57000
پروفیل لنگه دری5082614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم58500
پروفیل سپری5072614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم57000
پروفیل سپری5072614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم58500
پروفیل چهارچوبی5092614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم57000
پروفیل چهارچوبی5092614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم58500
چهارچوب فلزی ساده1 , 8626.624کارخانه اصفهانکیلوگرم57000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626کارخانه اصفهانکیلوگرم57000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626بنگاه اصفهانکیلوگرم58500
چهارچوب فلزی نگینی-26.630کارخانه اصفهانکیلوگرم57000