امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز : 1000 تومان افزایش

قیمت ورق سیاه فولاد سبا : 700 تا 1700 تومان افزایش

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه : 700 تا 1700 تومان افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 150 تا 500 تومان افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 1000 تومان افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه : اعلام شد

قیمت لوله داربستی : ثابت

قیمت لوله صنعتی : 150 تومان افزایش

قیمت لوله گالوانیزه : ثابت

قیمت لوله مبلی : 1000 تومان افزایش

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : اعلام شد

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد گلستان : اعلام شد

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : ثابت

قیمت میلگرد نیشابور : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : اعلام شد

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تا 250 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : ثابت

قیمت پروفیل درب و پنجره : اعلام شد

وزن انواع لوله صنعتی

قطر لوله (inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (inch)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
1/860.049
1/860.0681.24
1/860.0951.73
1/480.0652.41
1/480.0881.65
1/480.1192.24
3/8100.0653.02
3/8100.0911.65
3/8100.1262.31
1/2150.0653.20
1/2150.0831.65
1/2150.1092.11
1/2150.1472.77
1/2150.1883.73
1/2150.2944.78
3/4200.0657.47
3/4200.0831.65
3/4200.1132.11
3/4200.1542.87
3/4200.2193.91
3/4200.3085.56
1250.0657.82
1250.1091.65
1250.1332.77
1250.1793.38
1250.2504.55
1250.3586.35
1/4 1320.0659.09
1/4 1320.1091.65
1/4 1320.1402.77
1/4 1320.1913.56
1/4 1320.2504.85
1/4 1320.3826.35
1/2 1400.0659.70
1/2 1400.1091.65
1/2 1400.1452.77
1/2 1400.2003.68
1/2 1400.2815.08
1/2 1400.4007.14
2500.06510.16
2500.1091.65
2500.1542.77
2500.2183.91
2500.3445.54
2500.4368.74
1/2 2650.08311.07
1/2 2650.1202.11
1/2 2650.2033.05
1/2 2650.2765.16
1/2 2650.3757.01
1/2 2650.552
3800.083
3800.120
3800.216
3800.300
3800.438
3800.600
1/2 3900.083
1/2 3900.120
1/2 3900.226
1/2 3900.318
1/2 3900.636
41000.083
41000.120
41000.237
41000.337
41000.438
41000.531
41000.674
51250.109
51250.134
51250.258
51250.375
51250.500
51250.625
51250750
61500.109
61500.134
61500.280
61500.432
61500.562
61500.719
61500.864
82000.109
82000.148
82000.250
82000.277
82000.322
82000.406
82000.500
82000.594
82000.719
82000.812
82000.875
82000.906
102500.134
102500.165
102500.250
102500.307
102500.365
102500.500
102500.594
102500.719
102500.844
102501.000
102501.125
123000.156
123000.180
123000.250
123000.330
123000.375
123000.406
123000.500
123000.562
123000.688
123000.844
123001.000
123001.125
123001.312
143500.188
143500.250
143500.312
143500.375
143500.438
143500.500
143500.594
143500.750
143500.938
143501.094
143501.250
143501.406
164000.188
164000.250
164000.312
164000.375
164000.500
164000.656
164000.844
164001.031
164001.219
164001.438
164001.594
184500.188
184500.250
184500.312
184500.375
184500.438
184500.500
184500.562
184500.750
184500.938
184501.156
184501.375
184501.562
184501.781
205000.218
205000.250
205000.375
205000.500
205000.594
205000.812
205001.031
205001.281
205001.500
205001.750
205001.969
246000.250
246000.375
246000.500
246000.562
246000.688
246000.969
246001.219
246001.531
246001.812
246002.062
246002.344
307500.312
307500.375
307500.500
307500.625
369000.312
369000.375
369000.500