امروز : شنبه 3 آبان 1399

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 300 افزایش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر : 200تا 300تومان افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد هشترود : 100تا 150تومان افزایش

قیمت میلگرد اردبیل : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 250 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 550 تومان افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد میانه : ثابت

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد حسن رود : 100 تا 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 100 تومان مجدد افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان : 170 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 130 تومان افزایش

جدول اشتال ورق

یکی از پرکاربردترین محصولات صنعتی، ورق ها می باشند که مصرف زیادی دارند. کاربرد ورق ها در صنایع مختلف، متفاوت می باشد.

در جدول اشتال ورق، دو متغیر عرض و ضخامت ورق بر حسب میلیمتر به کار رفته است. ضخامت ورق از 5 تا 80 میلیمتر و عرض ورق از 160 تا 280 میلیمتر نشان داده شده است. برای پیدا کردن وزن ورق از جدول اشتال ورق، باید محل تلاقی دو پارامتر ضخامت و پهنای ورق را در جدول پیدا کرد.

جدول اشتال ورق توسط تیم تولید محتوای آهن ملل قرار داده شده است تا مهندسین بتوانند به بهترین حالت محاسبات خود را انجام دهند.

ضخامت s برحسب میلیمترپهنا b برحسب
میلیمتر
۸۰۶۰۵۰۴۰۳۰۲۵۲۰۱۵۱۲۱۰۸۶۵
۱۰۰۷۵.۴۶۲.۸۵۰.۲۳۷.۷۳۱.۴۲۵.۱۱۸.۸۱۵.۱۱۲.۶۱۰.۰۷.۵۴۶.۲۸۱۶۰
۱۱۳۸۴.۴۷۰.۷۵۶.۵۴۲.۴۳۵.۳۲۸.۳۲۱.۲۱۷.۰۱۴.۱۱۱.۳۸.۴۸۷.۰۷۱۸۰
۱۲۶۹۴.۲۷۸.۵۶۲.۸۴۷.۱۳۹.۳۳۱.۴۲۳.۶۱۸.۸۱۵.۷۱۲.۶۹.۴۲۷.۸۵۲۰۰
۱۳۸۱۰۴۸۶.۴۶۹.۱۵۱.۸۴۳.۲۳۴.۵۲۵.۹۲۰.۷۱۷.۳۱۳.۸۱۰.۴۸.۶۴۲۲۰
۱۵۱۱۱۳۹۴.۲۷۵.۴۵۶.۵۴۷.۱۳۷.۷۲۸.۳۲۲.۶۱۸.۸۱۵.۱۱۱.۳۹.۴۲۲۴۰
۱۵۷ ۱۱۸۹۸.۱۷۸.۵۵۸.۹۴۹.۱۳۹.۳۲۹.۴۲۳.۶۱۹.۶۱۵.۷۱۱.۸۹.۸۱۲۵۰
 ۱۶۳۱۲۲۱۰۲۸۱.۶۶۱.۲۵۱.۰۴۰.۸۳۰.۶۲۴.۴۲۰.۴۱۶.۳۱۲.۲۱۰.۲۲۶۰
 ۱۷۶۱۳۲۱۱۰۸۷.۹۶۵.۹۵۴.۹۴۴.۰۳۳.۰۲۶.۴۲۲.۰۱۷.۶۱۳.۲۱۱.۰۲۸۰