امروز : سه شنبه 1 تیر 1400

جدول اشتال ورق

جدول اشتال ورق

یکی از پرکاربردترین محصولات صنعتی، ورق ها می باشند که مصرف زیادی دارند. کاربرد ورق ها در صنایع مختلف، متفاوت می باشد.

در جدول اشتال ورق، دو متغیر عرض و ضخامت ورق بر حسب میلیمتر به کار رفته است. ضخامت ورق از 5 تا 80 میلیمتر و عرض ورق از 160 تا 280 میلیمتر نشان داده شده است. برای پیدا کردن وزن ورق از جدول اشتال ورق، باید محل تلاقی دو پارامتر ضخامت و پهنای ورق را در جدول پیدا کرد.

جدول اشتال ورق توسط تیم تولید محتوای آهن ملل قرار داده شده است تا مهندسین بتوانند به بهترین حالت محاسبات خود را انجام دهند.

ضخامت s برحسب میلیمترپهنا b برحسب
میلیمتر
۸۰۶۰۵۰۴۰۳۰۲۵۲۰۱۵۱۲۱۰۸۶۵
۱۰۰۷۵.۴۶۲.۸۵۰.۲۳۷.۷۳۱.۴۲۵.۱۱۸.۸۱۵.۱۱۲.۶۱۰.۰۷.۵۴۶.۲۸۱۶۰
۱۱۳۸۴.۴۷۰.۷۵۶.۵۴۲.۴۳۵.۳۲۸.۳۲۱.۲۱۷.۰۱۴.۱۱۱.۳۸.۴۸۷.۰۷۱۸۰
۱۲۶۹۴.۲۷۸.۵۶۲.۸۴۷.۱۳۹.۳۳۱.۴۲۳.۶۱۸.۸۱۵.۷۱۲.۶۹.۴۲۷.۸۵۲۰۰
۱۳۸۱۰۴۸۶.۴۶۹.۱۵۱.۸۴۳.۲۳۴.۵۲۵.۹۲۰.۷۱۷.۳۱۳.۸۱۰.۴۸.۶۴۲۲۰
۱۵۱۱۱۳۹۴.۲۷۵.۴۵۶.۵۴۷.۱۳۷.۷۲۸.۳۲۲.۶۱۸.۸۱۵.۱۱۱.۳۹.۴۲۲۴۰
۱۵۷ ۱۱۸۹۸.۱۷۸.۵۵۸.۹۴۹.۱۳۹.۳۲۹.۴۲۳.۶۱۹.۶۱۵.۷۱۱.۸۹.۸۱۲۵۰
 ۱۶۳۱۲۲۱۰۲۸۱.۶۶۱.۲۵۱.۰۴۰.۸۳۰.۶۲۴.۴۲۰.۴۱۶.۳۱۲.۲۱۰.۲۲۶۰
 ۱۷۶۱۳۲۱۱۰۸۷.۹۶۵.۹۵۴.۹۴۴.۰۳۳.۰۲۶.۴۲۲.۰۱۷.۶۱۳.۲۱۱.۰۲۸۰