سیر قیمت کاهشی حاکم بر بازار کلاف گرم

۱۳۹۸-۱۰-۱۴T۱۵:۱۱:۱۳+۰۳:۳۰۷ مهر ۱۳۹۸|Categories: اخبار بازار آهن|Tags: , , |