قیمت میلگرد درب کارخانه

قبل از اقدام به خرید میلگرد اطلاعاتی در مورد میلگرد در اختیار شما قرار می دهیم، تا خرید خود را متناسب با کاربرد به بهترین نحو انجام دهید. میلگردها سازه های فولادی هستند که در سازه های بتنی باعث افزایش مقاومت کششی می شود. میلگرد ها به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شوند. میلگرد ساده که با نام A1 می باشند، فاقد آج بوده و در دسته میلگردهای نرم قرار دارند.این نوع میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل و همچنین برای جوشکاری مناسب است. میلگرد آجدار که با نام های A2 , A3 و A4 می باشند دارای برآمدگی در سطح هستند. هرکدام برای مصارف متنوعی تولید می شوند.

قیمت میلگرد ذوب آهن در بنگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49600
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49100
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49600
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم48600
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49100
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم47900
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم47900
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم46600
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم47100

قیمت میلگرد کویر کاشان
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 16 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 18 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 20 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 22 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 25 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 28 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 30 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 36 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 40 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد قزوین
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرم48100
میلگرد 12 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرم48100

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم49700
میلگرد 10 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم48000
میلگرد 12 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم48000

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 12 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم46900
میلگرد 18 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم46900
میلگرد 20 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم46900
میلگرد 22 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم46900
میلگرد 25 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم46900
میلگرد 28 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 14 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 16 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 18 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 20 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 22 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 25 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 28 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 32 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم48500

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم50000
میلگرد 10 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم49500
میلگرد 12 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 14 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 16 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 18 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 20 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 22 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 25 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 28 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 32 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم49000

قیمت میلگرد شمس سپهر
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 14 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 16 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 18 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 20 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 14 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم46700
میلگرد 16 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم46700
میلگرد 18 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم46700
میلگرد 20 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم46700

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب
آخرین بروزرسانی: 3 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم46600
میلگرد 14 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم46600
میلگرد 16 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم46600
میلگرد 20 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم46600
میلگرد 22 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم48700
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم48200
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم50200
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم49200
میلگرد 12 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم48200
میلگرد 14 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 16 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 18 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 25 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 28 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 32 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم50000
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم50000

قیمت میلگرد آریا ذوب
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم48300
میلگرد 14 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 16 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 18 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 22 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد حسن رود (فولاد گیلان)
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم49700
میلگرد 10 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم47700
میلگرد 12 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم47700
میلگرد 14 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم47700
میلگرد 16 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم47700
میلگرد 18 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم47700
میلگرد 20 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم47700

قیمت میلگرد بردسیر کرمان
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم47200
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم46700
میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم46100
میلگرد 18 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
آخرین بروزرسانی: 4 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 14 کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم44500
میلگرد 16 کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم44500
میلگرد 16 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم44800
میلگرد 18 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم44500
میلگرد 20 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم44500
میلگرد 22 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم44500

قیمت میلگرد شاهرود
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 12 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 14 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 16 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 18 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 20 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 22 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 25 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 28 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم48500

قیمت میلگرد دُرپاد تبریز
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 درپاد تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 درپاد تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم49500
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 12 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 14 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 16 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 18 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 20 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 22 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 25 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 28 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 32 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم48500

قیمت میلگرد شاهین بناب
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم48800
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم48300
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم49800
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم49300
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم48300
میلگرد 14 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 16 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 18 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 20 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 22 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 25 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 28 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 30 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 32 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم47800

قیمت میلگرد ارگ تبریز
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 12 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 14 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 16 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 18 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 20 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 22 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 25 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم48000

قیمت میلگرد پرشین فولاد
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 12 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 14 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 16 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 18 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 20 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 22 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 25 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 28 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 32 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم48000

قیمت میلگرد سیادن ابهر
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم47000
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم47000
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 16 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 18 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 20 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 22 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 25 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 28 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد آذر فولاد امین
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم49000
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم48000
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 12 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 14 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 16 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 18 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 20 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 22 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 25 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 28 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 32 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم47500

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم50100
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 12 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 14 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 16 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 18 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 20 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 22 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 25 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 28 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 32 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم46800

قیمت میلگرد آریان فولاد
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم48600
میلگرد 12 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم48100
میلگرد 18 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 20 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 18 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 20 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 22 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 25 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 28 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد بافق یزد
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم51700
میلگرد 10 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم50900
میلگرد 12 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم48900
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم47700
میلگرد 16 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم47700
میلگرد 18 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم47200
میلگرد 20 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم47200
میلگرد 22 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم47200
میلگرد 25 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم47200
میلگرد 32 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم47400
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA4کیلوگرم-

قیمت میلگرد ایوان غرب
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد البرز غرب
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 البرز غربشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 البرز غربشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد روهینا جنوب (دزفول)
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم48200
میلگرد 14 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم47200
میلگرد 28 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم47200
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 5.5 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 12 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 یزد احرامیانکلاف آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانکلاف آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 30 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 36 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 40 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم49800
میلگرد 10 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم49300
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم49300
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم48800
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم48800
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم48800
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم48800
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم49300
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم48800
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم48800
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم48800
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم48800

قیمت میلگرد گلستان
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 6.5 گلستانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50900
میلگرد 10 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50700
میلگرد 12 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 14 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 16 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 18 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 20 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 22 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 25 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم49500

قیمت میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم48700
میلگرد 14 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 16 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 18 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 22 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 25 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 32 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم47000

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد هیربد زرندیه
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم48700
میلگرد 12 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم47700
میلگرد 14 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم47200
میلگرد 16 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 20 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 25 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم46800
میلگرد 32 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم46800

قیمت میلگرد نوین ابهر
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 16 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد آتیه فولاد خلیج فارس
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد راد همدان
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم50350
میلگرد 10 راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم50050
میلگرد 12 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم49550
میلگرد 14 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم49050
میلگرد 16 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم49050
میلگرد 18 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم49050
میلگرد 20 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم49050
میلگرد 22 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم49050
میلگرد 25 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم49350
میلگرد 28 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم49350
میلگرد 32 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم49000
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم47000
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم47000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 14 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 16 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 18 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 20 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 22 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 25 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 28 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500

قیمت میلگرد فایکو , میلگرد فولاد البرز ایرانیان , خرید میلگرد فایکو , قیمت میلگرد فولاد البرز ایرانیان , قیمت میلگرد البرز ایرانیان , فروش میلگرد فایکو , خرید میلگرد البرز ایرانیان , فروش میلگرد البرز ایرانیان
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد سمنان , میلگرد نورد سمنان , خرید میلگرد سمنان , قیمت میلگرد نورد سمنان , قیمت میلگرد نورد گرم سمنان , فروش میلگرد سمنان , خرید میلگرد نورد سمنان , فروش میلگرد نورد سمنان
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم48000
میلگرد 12 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم47500
میلگرد 14 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 16 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 18 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 20 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 22 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 25 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 28 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم47000
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA4کیلوگرم48000

قیمت میلگرد هشترود , میلگرد هشترود , خرید میلگرد هشترود , قیمت میلگرد هشترود تبریز , قیمت میلگرد فولادسازان دقیقی هشترود , فروش میلگرد هشترود , خرید میلگرد هشترود تبریز , فروش میلگرد دقیقی هشترود
آخرین بروزرسانی: 8 دسامبر 2019

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم48300
میلگرد 12 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم48300
میلگرد 14 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 16 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 18 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 20 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم47300
میلگرد 22 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت امروز میلگرد درب کارخانه، هر روز به صورت لحظه ای و آنلاین در وب سایت آهن ملل بروزرسانی می‌شود. همچنین با عضویت در کانال تلگرام آهن ملل می‌توانید از اخبار لحظه ای بازار آهن , قیمت انواع سیم مفتولی , تحلیل و پیش بینی بازار آهن و قیمت روز آهن آلات در بازار ایران مطلع شوید.
جهت سفارش میلگرد به قیمت درب کارخانه، می‌توانید فرم ثبت سفارش را تکمیل نموده؛ و یا با کارشناسان فروش محصولات مفتولی بازرگانی آهن ملل تماس بگیرید.

 • بازرگانی آهن ملل اصفهان
 • ارتباط با کارشناسان فروش میلگرد
 • 031-37736660
 • 031-37736661
 • 031-37736662
 • 031-37736663
 • 031-37726691
 • داخلی 101 , 102 , 103 , 104 , 105
 • شنبه تا چهارشنبه 08:30 الی 16:30
 • پنجشنبه‌ها 08:30 الی 12:30
 • قیمت امروز میلگرد در بازار

  قیمت روز میلگرد در بازار آهن و فولاد ایران به عوامل تعیین کننده ای همچون قیمت مواد اولیه فولاد, نرخ ارز, بازار عرضه و تقاضای محصولات فولادی و همچنین قیمت گذاری آهن آلات در بورس کالای ایران بستگی دارد . بازرگانی آهن ملل اصفهان به عنوان مرجع قیمت بازار آهن, با تعامل مستقیمی که با تک تک کارخانه های میلگرد ایران دارد؛ قیمت امروز میلگرد تمامی کارخانه ها را به صورت روزانه در وب سایت درج می کند و بدون واسطه فروش میلگرد تمامی کارخانه ها را به صورت مستقیم انجام می دهد.

 • قیمت میلگرد کارخانه

  قیمت میلگرد کارخانه بر اساس عوامل تأثیرگذاری که عنوان شد؛ به صورت روزانه و یا گاهی اوقات به صورت لحظه ای تغییر می کند. و شما می توانید در وب سایت آهن ملل اصفهان، این نوسانات قیمت و تغییرات لحظه ای را به صورت آنلاین در اختیار داشته باشید.

 • خرید میلگرد قیمت کارخانه

  بازرگانی آهن ملل اصفهان، با سابقه 15 ساله در بازار آهن ایران و ارتباط مستقیمی که با تمامی کارخانه های تولیدی میلگرد ایران دارد؛ میلگرد مورد نیاز پروژه های شما را بدون واسطه تأمین می کند. جهت خرید میلگرد به قیمت کارخانه و نیز انتخاب مناسب ترین محصول با توجه به کیفیت مورد نیاز و همچنین فاصله کارخانه ها تا پروژه شما با کارشناسان ما مشورت کنید.

 • میلگرد انبار اصفهان

  بازرگانی آهن ملل اصفهان، جهت تسهیل در خرید آن دسته از مشتریانی که قصد خرید کمتر از ظرفیت یک تریلی و یا خرید ترکیبی سایزهای مختلف میلگرد از کارخانه های مختلف دارند؛ علاوه بر میلگرد ذوب آهن اصفهان، میلگرد سایر کارخانه های ایران را در انبار خود به صورت خرده فروشی و ترکیبی در بخش میلگرد انبار اصفهان عرضه می کند.

 • قیمت میلگرد در انبار اصفهان

  به دلیل کرایه ای که جهت انتقال میلگرد کارخانه ها به انبار اصفهان به میلگرد تولیدی هر کارخانه تعلق می گیرد؛ به طور معمول قیمت میلگرد در انبار اصفهان از قیمت اعلامی کارخانه ها بیشتر است و بر اساس فاصله هر کارخانه تا اصفهان و کرایه مربوط به آن شهر متغیر است.

 • قیمت میلگرد امروز

  در بالای جدول قیمت میلگرد هر کارخانه تاریخ و ساعت بروزرسانی آن قابل مشاهده است و در صورتی که تاریخ امروز درج شده باشد؛ شما می توانید خرید خود را با قیمت میلگرد امروز کارخانه مورد نظر انجام دهید.

 • خرید میلگرد از انبار اصفهان

  آن دسته از مشتریانی که قصد خرید میلگرد از انبار اصفهان را دارند؛ در نظر داشته باشند که فروش میلگرد انباری، هم به صورت خرده فروشی و هم عمده فروشی انجام می گیرد. خرده فروشی برای کسانی که نیازی به ظرفیت کامل یک تریلی ندارند و عمده فروشی برای آن دسته از مشتریانی که به علت محدودیت زمانی امکان خرید از کارخانه را ندارند و بارگیری یک تا دو روزه برخی از کارخانه ها منجر به اختلال در پیشرفت پروژه های ایشان خواهد شد.

 • قیمت بروز میلگرد

  آخرین و بروزترین قیمت میلگرد بازار داخلی یکی از عوامل تعیین کننده بازار آهن و فولاد ایران است و می توان اینگونه گفت که در کنار عوامل تأثیرگذار قیمت ها در بازار آهن، قیمت بروز میلگرد در روند اعلام قیمت دیگر محصولات فولادی نیز تأثیر زیادی دارد.

 • قیمت میلگرد بروز

  بازرگانی آهن ملل اصفهان، با توجه به اهمیتی که قیمت میلگرد در روند بازار آهن و ساخت و ساز دارد؛ از ساعات آغازین روز قیمت میلگرد بروز کارخانه ها را به محض اعلام از سوی دفاتر مرکزی کارخانه ها در وب سایت بروزرسانی می کند.

 • قیمت روز میلگرد

  جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد کارخانه ها به جدول قیمت هر کارخانه مراجعه کرده و با توجه به تاریخ بروزرسانی مندرج در بالای هر جدول برای خرید میلگرد آن کارخانه اقدام کنید. ساعت بروزرسانی قیمت میلگرد هر کارخانه با توجه به متفاوت بودن ساعت اعلام از سوی کارخانه ها یکسان نیست و به محض اعلام کارخانه بروزرسانی می شود.

 • قیمت به روز میلگرد

  در بازار آهن ایران با توجه به اهمیت مصرفی میلگرد و نوسانات قابل توجه قیمت آهن آلات در بازه های زمانی کوتاه، قیمت به روز میلگرد نقش مهمی در روند قیمت سایر محصولات فولادی ایفا می کند. همچنین قیمت به روز میلگرد در بازار ساخت و ساز و مسکن هم یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در روند معاملات بازار است.

 • خرید میلگرد از کارخانه

  جهت خرید میلگرد از کارخانه به این نکته توجه داشته باشید که بارگیری از درب کارخانه فقط به صورت ظرفیت کامل یک تریلی و یا بیشتر انجام می شود. همچنین امکان ترکیب چند سایز مختلف در یک تریلی نیست و انتخاب دو یا چند سایز میلگرد در یک تریلی بستگی به شرایط بارگیری کارخانه مورد نظر شما دارد. در این خصوص باید قبل از خرید با کارشناسان آهن ملل مشورت کنید.

 • خرید میلگرد از انبار اصفهان

  جهت خرید میلگرد از انبار اصفهان بارگیری کمتر از ظرفیت کامل یک تریلی با هر تناژی که مد نظر شماست امکان پذیر است. همچنین امکان ترکیب دو یا چند سایز مختلف از هر کارخانه ای که مد نظر شماست وجود دارد و در این خصوص محدودیتی در سایز و تناژ میلگرد درخواستی نخواهید داشت.

 • کانال تلگرام آهن ملل اصفهان , قیمت لحظه ای آهن و میلگرد , نوسانات بازار آهن , تحلیل و پیش بینی بازار آهن