قیمت میلگرد درب کارخانه

قیمت میلگرد تمامی کارخانه های تولیدکننده میلگرد ایران درب کارخانه به صورت لحظه ای

قیمت میلگرد ذوب آهن در بنگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 12:55 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم41800
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم41800
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد کویر کاشان
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 12:14 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم46300
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم46300
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم43300
میلگرد 14 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم43800
میلگرد 16 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم43800
میلگرد 18 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم43300
میلگرد 20 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم43300
میلگرد 22 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم43300
میلگرد 25 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم43300
میلگرد 28 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم43300
میلگرد 30 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم43300
میلگرد 32 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم43300
میلگرد 36 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 40 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد قزوین
آخرین بروزرسانی: 24 مهر 1398 2:22 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرم41200
میلگرد 12 قزوینشاخه آجدارA2کیلوگرم41200

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق
آخرین بروزرسانی: 16 مهر 1398 2:21 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم42700
میلگرد 10 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم40700
میلگرد 12 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم40700

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:49 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم44100
میلگرد 12 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 14 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 18 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 20 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 22 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 28 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 32 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 10:35 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم42400
میلگرد 14 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 16 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 18 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 20 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 22 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 25 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 28 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 32 نیک صدرا طوسشاخه آجدارA3کیلوگرم42400

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 10:35 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم44500
میلگرد 10 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم44000
میلگرد 12 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 14 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 16 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 18 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 20 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 22 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 25 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 28 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 32 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500

قیمت میلگرد شمس سپهر
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 10:14 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم41550
میلگرد 14 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم41200
میلگرد 16 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم41200
میلگرد 18 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم41200
میلگرد 20 شمس سپهرشاخه آجدارA2کیلوگرم41200
میلگرد 10 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41450
میلگرد 14 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41100
میلگرد 16 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41100
میلگرد 18 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41100
میلگرد 20 شمس سپهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41100

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 12:11 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 16 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 20 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 12:44 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم43200
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم42600
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم44700
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم43600
میلگرد 12 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم42600
میلگرد 14 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم42100
میلگرد 16 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم42100
میلگرد 18 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم42100
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم44100
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم44100
میلگرد 25 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم42100
میلگرد 28 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم42100
میلگرد 32 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم42100
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-

قیمت میلگرد آریا ذوب
آخرین بروزرسانی: 24 مهر 1398 2:45 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 12 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 16 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
آخرین بروزرسانی: 24 مهر 1398 2:54 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد حسن رود (فولاد گیلان)
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:42 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم44500
میلگرد 10 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم42700
میلگرد 12 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم42700
میلگرد 14 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم42700
میلگرد 16 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم42700
میلگرد 18 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 20 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم42500

قیمت میلگرد بردسیر کرمان
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:12 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم41700
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم41000
میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم40700
میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم40700
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم41900
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم
میلگرد 18 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم40700
میلگرد 20 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم41000
میلگرد 28 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم40700

قیمت میلگرد مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:12 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 14 کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم40400
میلگرد 16 کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم40400
میلگرد 16 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم40700
میلگرد 18 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم40400
میلگرد 20 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم40400
میلگرد 22 کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم40400

قیمت میلگرد شاهرود
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 10:32 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم44000
میلگرد 12 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم43000
میلگرد 14 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 16 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 18 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 20 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 22 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 25 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 28 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم43000

قیمت میلگرد دُرپاد تبریز
آخرین بروزرسانی: 20 مهر 1398 10:13 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 درپاد تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم44200
میلگرد 10 درپاد تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم43900
میلگرد 12 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم43900
میلگرد 14 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 16 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 18 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 20 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 22 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 25 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 28 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 32 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 12:03 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم43900
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم43400
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم43400
میلگرد 14 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42900
میلگرد 16 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42900
میلگرد 18 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42900
میلگرد 20 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42900
میلگرد 22 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42900
میلگرد 25 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42900
میلگرد 28 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42900
میلگرد 32 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42900

قیمت میلگرد شاهین بناب
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:45 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم44000
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم43500
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم45000
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم44500
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 14 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42700
میلگرد 16 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42700
میلگرد 18 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42700
میلگرد 20 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42700
میلگرد 22 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42700
میلگرد 25 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42700
میلگرد 28 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42700
میلگرد 30 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42700
میلگرد 32 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم42700

قیمت میلگرد ارگ تبریز
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 12:16 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 12 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 14 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم41400
میلگرد 16 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 18 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 20 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 22 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 25 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم41200

قیمت میلگرد پرشین فولاد
آخرین بروزرسانی: 24 مهر 1398 3:59 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم43300
میلگرد 12 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم42300
میلگرد 14 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم41800
میلگرد 16 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 18 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 20 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 22 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 25 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 28 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم41800
میلگرد 32 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم41800

قیمت میلگرد سیادن ابهر
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 10:02 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم43000
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم41000
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم41000
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 14 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41000
میلگرد 16 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41000
میلگرد 18 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41000
میلگرد 20 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41000
میلگرد 22 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41000
میلگرد 25 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41000
میلگرد 28 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم41000

قیمت میلگرد آذر فولاد امین
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:47 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم43500
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم42700
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم43700
میلگرد 12 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم42700
میلگرد 14 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم42200
میلگرد 16 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم42200
میلگرد 18 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم42200
میلگرد 20 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم42200
میلگرد 22 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم42200
میلگرد 25 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم42200
میلگرد 28 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم42200
میلگرد 32 آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم42200

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:42 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم44100
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 10:01 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم43000
میلگرد 12 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 14 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم41500
میلگرد 16 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم41500
میلگرد 18 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم41500
میلگرد 20 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم41500
میلگرد 22 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم41500
میلگرد 25 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم41500
میلگرد 28 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم41500
میلگرد 12 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA4کیلوگرم-

قیمت میلگرد آریان فولاد
آخرین بروزرسانی: 24 مهر 1398 2:48 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم42000
میلگرد 12 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم
میلگرد 14 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم40700
میلگرد 22 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد بافق یزد
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 12:15 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم44700
میلگرد 12 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 16 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم41200
میلگرد 18 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم40600
میلگرد 20 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم40600
میلگرد 22 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم40600
میلگرد 25 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم40600
میلگرد 28 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم40600
میلگرد 32 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم40800
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA4کیلوگرم-

قیمت میلگرد ایوان غرب
آخرین بروزرسانی: 20 مهر 1398 10:11 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 14 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 16 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 18 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم48500
میلگرد 20 ایوان غربشاخه آجدارA3کیلوگرم48500

قیمت میلگرد البرز غرب
آخرین بروزرسانی: 20 مهر 1398 10:09 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 البرز غربشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 البرز غربشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم40700
میلگرد 16 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم40700
میلگرد 18 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم40700
میلگرد 20 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم40700
میلگرد 22 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 البرز غربشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد روهینا جنوب (دزفول)
آخرین بروزرسانی: 23 مهر 1398 3:00 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 12 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم41600
میلگرد 14 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم40900
میلگرد 28 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم40900
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز
آخرین بروزرسانی: 20 مهر 1398 9:51 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 آذر چلیک تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
آخرین بروزرسانی: 20 مهر 1398 10:03 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 5.5 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 12 یزد احرامیانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 یزد احرامیانکلاف آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانکلاف آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 30 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 36 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 40 یزد احرامیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد سیرجان ایرانیان
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 10:04 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم44500
میلگرد 10 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم44000
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم43500
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم43000
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم43000
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم43000
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم43000
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم43000
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم43000
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم43000
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم43000

قیمت میلگرد گلستان
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:14 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 6.5 گلستانکلاف سادهA1کیلوگرم-
میلگرد 8 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم46700
میلگرد 10 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم45200
میلگرد 12 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم44700
میلگرد 14 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم43700
میلگرد 16 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم43700
میلگرد 18 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم43700
میلگرد 20 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم43700
میلگرد 22 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم43700
میلگرد 25 گلستانشاخه آجدارA3کیلوگرم43700

قیمت میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:48 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 14 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم41700
میلگرد 16 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم41700
میلگرد 18 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم41700
میلگرد 20 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم41700
میلگرد 22 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم41700
میلگرد 25 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم41700
میلگرد 28 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم41700
میلگرد 32 میانهشاخه آجدارA3کیلوگرم41700

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب
آخرین بروزرسانی: 20 مهر 1398 9:59 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 ایزدخواست جنوبشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد هیربد زرندیه
آخرین بروزرسانی: 20 مهر 1398 10:02 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه
آخرین بروزرسانی: 24 مهر 1398 2:48 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم41800
میلگرد 12 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم40900
میلگرد 14 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم40600
میلگرد 16 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم40600
میلگرد 18 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم40400
میلگرد 20 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم40400
میلگرد 22 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم40400
میلگرد 25 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم40400
میلگرد 28 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم40400
میلگرد 32 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم40400

قیمت میلگرد نوین ابهر
آخرین بروزرسانی: 20 مهر 1398 9:59 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 16 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 18 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 20 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم42000
میلگرد 22 نوین ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم42000

قیمت میلگرد آتیه فولاد خلیج فارس
آخرین بروزرسانی: 24 مهر 1398 1:03 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم39900
میلگرد 16 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم39900
میلگرد 18 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم39900
میلگرد 20 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم39900
میلگرد 22 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم39900
میلگرد 25 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم39900
میلگرد 28 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم39900
میلگرد 32 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد راد همدان
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:49 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم45050
میلگرد 10 راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم44750
میلگرد 12 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم44250
میلگرد 14 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم43750
میلگرد 16 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم43750
میلگرد 18 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم43750
میلگرد 20 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم43750
میلگرد 22 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم43750
میلگرد 25 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم44050
میلگرد 28 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم44050
میلگرد 32 راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان
آخرین بروزرسانی: 24 مهر 1398 12:33 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم42500
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم43000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم42500
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم43000
میلگرد 14 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 16 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 18 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 20 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 22 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 25 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم42500
میلگرد 28 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم42500

قیمت میلگرد فایکو , میلگرد فولاد البرز ایرانیان , خرید میلگرد فایکو , قیمت میلگرد فولاد البرز ایرانیان , قیمت میلگرد البرز ایرانیان , فروش میلگرد فایکو , خرید میلگرد البرز ایرانیان , فروش میلگرد البرز ایرانیان
آخرین بروزرسانی: 24 مهر 1398 1:24 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم41700
میلگرد 14 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم40900
میلگرد 16 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم40900
میلگرد 18 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم40900
میلگرد 20 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم40900
میلگرد 22 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم40900
میلگرد 25 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 فایکوشاخه آجدارA3کیلوگرم-

قیمت میلگرد سمنان , میلگرد نورد سمنان , خرید میلگرد سمنان , قیمت میلگرد نورد سمنان , قیمت میلگرد نورد گرم سمنان , فروش میلگرد سمنان , خرید میلگرد نورد سمنان , فروش میلگرد نورد سمنان
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 10:12 ق.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم45150
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم43350
میلگرد 12 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم43500
میلگرد 14 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم42150
میلگرد 16 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم42150
میلگرد 18 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم42150
میلگرد 20 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم42150
میلگرد 22 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم42150
میلگرد 25 سمنانشاخه آجدارA3کیلوگرم42150

قیمت میلگرد هشترود , میلگرد هشترود , خرید میلگرد هشترود , قیمت میلگرد هشترود تبریز , قیمت میلگرد فولادسازان دقیقی هشترود , فروش میلگرد هشترود , خرید میلگرد هشترود تبریز , فروش میلگرد دقیقی هشترود
آخرین بروزرسانی: 24 مهر 1398 2:57 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم40450
میلگرد 10 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم42500
میلگرد 12 هشترودشاخه آجدارA2کیلوگرم42500
میلگرد 14 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 16 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 18 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 20 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم41300
میلگرد 22 هشترودشاخه آجدارA3کیلوگرم41300

 • آهن ملل , فروشگاه اینترنتی آهن , قیمت میلگرد , قیمت تیرآهن , خرید میلگرد , خرید آهن آنلاین , خرید تیرآهن , قیمت روز آهن , آهن آلات , آهن اصفهان
 • ارتباط با کارشناسان فروش میلگرد
 • 031-37736660
 • 031-37736661
 • 031-37736662
 • 031-37736663
 • 031-37726691
 • داخلی 101 , 102 , 103 , 104 , 105
 • شنبه تا چهارشنبه 08:30 الی 16:30
 • پنجشنبه‌ها 08:30 الی 12:30
 • قیمت امروز میلگرد در بازار

  قیمت روز میلگرد در بازار آهن و فولاد ایران به عوامل تعیین کننده ای همچون قیمت مواد اولیه فولاد, نرخ ارز, بازار عرضه و تقاضای محصولات فولادی و همچنین قیمت گذاری آهن آلات در بورس کالای ایران بستگی دارد . بازرگانی آهن ملل اصفهان به عنوان مرجع قیمت بازار آهن, با تعامل مستقیمی که با تک تک کارخانه های میلگرد ایران دارد؛ قیمت امروز میلگرد تمامی کارخانه ها را به صورت روزانه در وب سایت درج می کند و بدون واسطه فروش میلگرد تمامی کارخانه ها را به صورت مستقیم انجام می دهد.

 • قیمت میلگرد کارخانه

  قیمت میلگرد کارخانه بر اساس عوامل تأثیرگذاری که عنوان شد؛ به صورت روزانه و یا گاهی اوقات به صورت لحظه ای تغییر می کند. و شما می توانید در وب سایت آهن ملل اصفهان، این نوسانات قیمت و تغییرات لحظه ای را به صورت آنلاین در اختیار داشته باشید.

 • خرید میلگرد قیمت کارخانه

  بازرگانی آهن ملل اصفهان، با سابقه 15 ساله در بازار آهن ایران و ارتباط مستقیمی که با تمامی کارخانه های تولیدی میلگرد ایران دارد؛ میلگرد مورد نیاز پروژه های شما را بدون واسطه تأمین می کند. جهت خرید میلگرد به قیمت کارخانه و نیز انتخاب مناسب ترین محصول با توجه به کیفیت مورد نیاز و همچنین فاصله کارخانه ها تا پروژه شما با کارشناسان ما مشورت کنید.

 • میلگرد انبار اصفهان

  بازرگانی آهن ملل اصفهان، جهت تسهیل در خرید آن دسته از مشتریانی که قصد خرید کمتر از ظرفیت یک تریلی و یا خرید ترکیبی سایزهای مختلف میلگرد از کارخانه های مختلف دارند؛ علاوه بر میلگرد ذوب آهن اصفهان، میلگرد سایر کارخانه های ایران را در انبار خود به صورت خرده فروشی و ترکیبی در بخش میلگرد انبار اصفهان عرضه می کند.

 • قیمت میلگرد در انبار اصفهان

  به دلیل کرایه ای که جهت انتقال میلگرد کارخانه ها به انبار اصفهان به میلگرد تولیدی هر کارخانه تعلق می گیرد؛ به طور معمول قیمت میلگرد در انبار اصفهان از قیمت اعلامی کارخانه ها بیشتر است و بر اساس فاصله هر کارخانه تا اصفهان و کرایه مربوط به آن شهر متغیر است.

 • قیمت میلگرد امروز

  در بالای جدول قیمت میلگرد هر کارخانه تاریخ و ساعت بروزرسانی آن قابل مشاهده است و در صورتی که تاریخ امروز درج شده باشد؛ شما می توانید خرید خود را با قیمت میلگرد امروز کارخانه مورد نظر انجام دهید.

 • خرید میلگرد از انبار اصفهان

  آن دسته از مشتریانی که قصد خرید میلگرد از انبار اصفهان را دارند؛ در نظر داشته باشند که فروش میلگرد انباری، هم به صورت خرده فروشی و هم عمده فروشی انجام می گیرد. خرده فروشی برای کسانی که نیازی به ظرفیت کامل یک تریلی ندارند و عمده فروشی برای آن دسته از مشتریانی که به علت محدودیت زمانی امکان خرید از کارخانه را ندارند و بارگیری یک تا دو روزه برخی از کارخانه ها منجر به اختلال در پیشرفت پروژه های ایشان خواهد شد.

 • قیمت بروز میلگرد

  آخرین و بروزترین قیمت میلگرد بازار داخلی یکی از عوامل تعیین کننده بازار آهن و فولاد ایران است و می توان اینگونه گفت که در کنار عوامل تأثیرگذار قیمت ها در بازار آهن، قیمت بروز میلگرد در روند اعلام قیمت دیگر محصولات فولادی نیز تأثیر زیادی دارد.

 • قیمت میلگرد بروز

  بازرگانی آهن ملل اصفهان، با توجه به اهمیتی که قیمت میلگرد در روند بازار آهن و ساخت و ساز دارد؛ از ساعات آغازین روز قیمت میلگرد بروز کارخانه ها را به محض اعلام از سوی دفاتر مرکزی کارخانه ها در وب سایت بروزرسانی می کند.

 • قیمت روز میلگرد

  جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد کارخانه ها به جدول قیمت هر کارخانه مراجعه کرده و با توجه به تاریخ بروزرسانی مندرج در بالای هر جدول برای خرید میلگرد آن کارخانه اقدام کنید. ساعت بروزرسانی قیمت میلگرد هر کارخانه با توجه به متفاوت بودن ساعت اعلام از سوی کارخانه ها یکسان نیست و به محض اعلام کارخانه بروزرسانی می شود.

 • قیمت به روز میلگرد

  در بازار آهن ایران با توجه به اهمیت مصرفی میلگرد و نوسانات قابل توجه قیمت آهن آلات در بازه های زمانی کوتاه، قیمت به روز میلگرد نقش مهمی در روند قیمت سایر محصولات فولادی ایفا می کند. همچنین قیمت به روز میلگرد در بازار ساخت و ساز و مسکن هم یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در روند معاملات بازار است.

 • خرید میلگرد از کارخانه

  جهت خرید میلگرد از کارخانه به این نکته توجه داشته باشید که بارگیری از درب کارخانه فقط به صورت ظرفیت کامل یک تریلی و یا بیشتر انجام می شود. همچنین امکان ترکیب چند سایز مختلف در یک تریلی نیست و انتخاب دو یا چند سایز میلگرد در یک تریلی بستگی به شرایط بارگیری کارخانه مورد نظر شما دارد. در این خصوص باید قبل از خرید با کارشناسان آهن ملل مشورت کنید.

 • خرید میلگرد از انبار اصفهان

  جهت خرید میلگرد از انبار اصفهان بارگیری کمتر از ظرفیت کامل یک تریلی با هر تناژی که مد نظر شماست امکان پذیر است. همچنین امکان ترکیب دو یا چند سایز مختلف از هر کارخانه ای که مد نظر شماست وجود دارد و در این خصوص محدودیتی در سایز و تناژ میلگرد درخواستی نخواهید داشت.

 • کانال تلگرام آهن ملل اصفهان , قیمت لحظه ای آهن و میلگرد , نوسانات بازار آهن , تحلیل و پیش بینی بازار آهن